• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]
Podstatně zlepšit kvalitu ovzduší v kraji a rozvíjet technické podmínky nezbytné pro kvalitní životní prostředí viz dokument »
Podporovat druhovou rozmanitost, ekologicky stabilní krajinu včetně postindustriální a udržitelné zemědělství viz dokument »
Rozvíjet kulturu chování, odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝKoncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004)
1.2 Využití nástrojů EVVO ke snižování vlivů lokálních topenišť a dopravy na znečištění ovzduší, snižování negativních vlivů nakládání s odpady a zvýšení atraktivity ochrany přírody a lesa viz dokument »
1.3 Dobudování sítě středisek EVVO za předpokladu posílení kapacity organizací viz dokument »
1.4 Podpora EVVO veřejnosti prostřednictvím organizací, které se na EVVO zaměřují (NNO, mateřská centra) viz dokument »
1.5 Podpora postupného rozšiřování informačního systému ŽP MSK viz dokument »
1.6 Podpora EVVO v obcích viz dokument »
1.7 Podpora EVVO v průmyslových podnicích viz dokument »
2.1 Profesionalizace environmentálního vzdělávání na školách, poskytování environmentálního poradenství viz dokument »
2.2 Analýza klíčových problémů životního prostředí v MSK, distribuce relevantních informací a osvěta pro pedagogy, žáky i veřejnost viz dokument »
2.3 Podpora vzniku center environmentálního vzdělávání a udržitelného rozvoje ve školách viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016)
2.3.5.1 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj viz dokument »
TISK
i