• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]
Optimalizovat náklady a řídit kvalitu služeb ve zdravotnických zařízeních viz dokument »
Rozvíjet specializovaná oddělení zdravotnických zařízení s celokrajskou i nadregionální působností viz dokument »
Stát se krajem špičkových „služeb pro 5 milionů“ – rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedních regionů viz dokument »
Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a prevence kriminality mládeže prostřednictvím systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020
1 Primární prevence viz dokument »
2 Zdravotní a sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016]
1.9 Na základě objektivně zjištěných potřeb bude kraj ve spolupráci s obcemi veřejným zadavatelem služeb a aktivit, které efektivně podpoří řešení nepříznivé sociální situace osob se specifickými potřebami, přičemž zřízení služby v rámci území obce není s ohledem na četnost výskytu potřeb efektivní. Jedná se například o potřeby občanů, kteří mají vzácná onemocnění, poruchy autistického spektra, těžké tělesné postižení, duševní onemocnění atd. Vždy však bude zohledněna konkrétní situace v daném území s ohledem na dostupnost, efektivitu a kvalitu poskytnuté podpory, pomoci a péče viz dokument »
1.10 Podporován bude vznik služeb s dopadem na potřeby uživatelů těch služeb, které jsou součástí systémových, celokrajských změn v procesu deinstitucionalizace, transformace a reformy psychiatrické péče viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016)
2.3.1.5 Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže viz dokument »
TISK
i