• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009-2020 [akt. 2012]
Zvýšit pracovní zapojení nezaměstnaných viz dokument »
Optimalizovat síť sociálních služeb na území kraje dle zjištěných potřeb jeho obyvatel viz dokument »
Transformovat pobytové sociální služby do moderních forem poskytování pomoci a podpory viz dokument »
Vytvářet podmínky pro podporu rodin, dětí a náhradní rodinné péče viz dokument »
Aktivně se podílet na snižování dopadů chudoby v Moravskoslezském kraji viz dokument »
Posílit kulturu aktivního trávení volného času obyvatel a prevence kriminality mládeže prostřednictvím systémového rozvoje vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit na rekreační, výkonnostní i vrcholové úrovni viz dokument »

Strategický dokument

Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020
2 Zdravotní a sociální služby pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí viz dokument »
3 Minimalizace rizik spojených s užíváním návykových látek viz dokument »
4 Koordinace subjektů participujících v protidrogové oblasti, včetně systémové koordinace služeb pro mla viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStrategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2013–2018
1.1 Realizace stávajících programů specifické primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže viz dokument »
2.1 Zajištění odborného růstu subjektů vstupujících do oblasti primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže včetně pedagogických pracovníků (v rámci priorit vyhlašovaných dotačních programů viz dokument »
3.1 Spolupráce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s ústředními orgány státní správy v oblasti prevence rizikových projevů chování viz dokument »
3.2 Meziodborová spolupráce v rámci Krajského úřadu MSK viz dokument »
3.3 Spolupráce Moravskoslezského kraje s představiteli obcí viz dokument »
3.4 Spolupráce Moravskoslezského kraje s poskytovateli služeb v oblasti specifické primární prevence viz dokument »
4.1 Zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice rizikového chování u dětí a mládeže viz dokument »
5.1 Zajištění pravidelného monitoringu výskytu rizikového chování v kraji viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016]
1.1 Rozvoj sociálních služeb realizovat s ohledem na udržitelnost a stabilitu sítě viz dokument »
1.2 Zachovat sociální služby především jako veřejnou službu viz dokument »
1.3 Udržení stávající sítě a její dlouhodobě udržitelný rozvoj při zachování stávajících zdrojů jejího financování viz dokument »
1.4 Rozvoj sociálních služeb v Moravskoslezském kraji bude řízen s ohledem na podmínky a opatření stanovené v tomto plánu rozvoje sociálních služeb viz dokument »
1.5 K rozvoji bude docházet pouze v případě služeb plánovaných a podpořených ze zdrojů veřejného zadavatele, přičemž prioritu má rozvoj potřebných služeb v území, které není danou službou pokryto viz dokument »
1.6 Podporovány budou ty sociální služby, jejichž hospodaření bude vykazovat efektivní využívání nákladů viz dokument »
1.7 Rozvoj sítě sociálních služeb bude vycházet z úzké součinnosti s obcemi v Moravskoslezském kraji viz dokument »
1.8 Při vzniku nových služeb bude podporován zejména rozvoj terénních a ambulantních služeb, které lidem umožňují co nejdéle setrvávat v jejich přirozeném prostředí viz dokument »
1.9 Na základě objektivně zjištěných potřeb bude kraj ve spolupráci s obcemi veřejným zadavatelem služeb a aktivit, které efektivně podpoří řešení nepříznivé sociální situace osob se specifickými potřebami, přičemž zřízení služby v rámci území obce není s ohledem na četnost výskytu potřeb efektivní. Jedná se například o potřeby občanů, kteří mají vzácná onemocnění, poruchy autistického spektra, těžké tělesné postižení, duševní onemocnění atd. Vždy však bude zohledněna konkrétní situace v daném území s ohledem na dostupnost, efektivitu a kvalitu poskytnuté podpory, pomoci a péče viz dokument »
1.10 Podporován bude vznik služeb s dopadem na potřeby uživatelů těch služeb, které jsou součástí systémových, celokrajských změn v procesu deinstitucionalizace, transformace a reformy psychiatrické péče viz dokument »
1.11 Kraj bude ve spolupráci s obcemi zadavatelem sociálních služeb a aktivit, které efektivně využívají nástroje sociální práce (včetně aktivit inovativního charakteru), a které umožní efektivně a cíleně reagovat na zjištěné potřeby v návaznosti na sociální vyloučení viz dokument »
1.12 Podporovány budou aktivity směřující k identifikaci potřeb v oblasti ohrožených dětí a rodin, vzájemná spolupráce mezi poskytovateli a obcemi na komunální úrovni, která povede k efektivnímu řešení nepříznivé sociální situace za využití multidisciplinární, meziresortní spolupráce viz dokument »
1.13 Podporován bude rozvoj sociálních služeb, které reagují na potřeby v oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Jedná se o sociální služby, které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb za předpokladu, že součástí jejich poskytování je také výkon sociální práce vyplývající z pověření pro sociálněprávní ochranu dětí dle platné legislativy viz dokument »
1.14 Podporovány budou aktivity, které umožní změnit způsob, formu a metody práce v sociálních službách, které participují v systému SPOD. Snahou přitom je zavádět takové způsoby, formy a metody práce, které v souladu s tímto plánem rozvoje sociálních služeb aktivně pracují na řešení nepříznivé sociální situace celé rodiny za maximálního využitízdrojů rodiny, a to převážně terénní formou v domácnosti uživatelů a ve spolupráci s dalšími veřejnými službami viz dokument »
1.15 Rozvíjeny budou služby a aktivity, které umožní sanovat rodinu a minimalizovat rizika plynoucí z nestabilní situace rodiny; přitom je předpokladem, že bude podpořeno běžné fungování rodiny a stabilizována situace ohroženého dítěte viz dokument »
2.1 Registrace viz dokument »
2.2 Standardy kvality sociálních služeb viz dokument »
2.3 Inspekce viz dokument »
2.4 Sociální práce viz dokument »
2.5 Podpora využívání veřejných zdrojů viz dokument »
2.6 Vzdělávání viz dokument »
3.1 Podpořit zahájení procesu deinstitucionalizace v zařízeních sociálních služeb, která vykazují znaky ústavu, instituce viz dokument »
3.2 Pokračovat v procesu deinstitucionalizace zařízení sociálních služeb viz dokument »
3.3 Přednostně řešit situaci dětí umístěných v ústavních službách viz dokument »
3.4 Podporovat pečující osoby viz dokument »
4.2 Systematicky spolupracovat s obcemi v procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji viz dokument »
4.3 Metodicky podporovat a informovat obce v oblasti výkonu sociální práce viz dokument »
Znak KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016)
2.3.1.3 Národnostní školství viz dokument »
2.3.1.5 Prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže viz dokument »
TISK
i