*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak Orlová
Orlová
www stránky

Logo ZM Orlová
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Ing. Tomáš Kuča
Telefon
+420 596 581 249
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Bc. Tomáš Siekiera
Telefon
+420 596 581 360
E-mail
 

Orlová

Informace nejsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Orlová (2017-2018)

A. STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTA / ZAMĚSTNANOST / PROSPERITA / PODNIKÁNÍ / PREZENTACE MĚSTA / MÉDIA

A.1 Podaří se zviditelnit město vůči kraji, státu, Evropě i směrem k zahraničním partnerským městům (Polsko, Chorvatsko a Švýcarsko)

A.1.1 Pozitivní mediální obraz Orlové P
A.1.1.1 Tiskové zprávy o dění ve městě a pořádaných akcích
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.1.1.2 Oslovovaní mimoměstských televizí a rozhlasu k účasti na významných městských událostech a akcích
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.1.2 Prosazení dohody s OKD o budoucí koexistenci města a těžební činnosti
A.1.3 Bude rozvíjena cílená spolupráce se sousedními státy a družebními městy v záležitostech zdraví a kvality života

A.2 Podpora mladých v zaměstanosti

A.2.1 Brigády pro mladé
A.2.1.1
Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

A.2.1.2
Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

A.3 Nový strategický plán města

A.4 Budou revitalizovány a humanizovány městské části

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Ravitalizace a humanizace města
a.10.1
a.10.2

A.4.1 Revitalizace lesoparku a pejskařské zóny
A.4.1.1 Průběžné provádění oprav veřejného osvětlení
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.4.1.2 Průběžné provádění komplexních oprav laviček na jednotlivých trasách
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.4.1.3 Průběžné provádění údržby a úklidy travnatých ploch, zpevněných ploch a vodotečí
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.4.1.4 Rekonstrukce a rozšíření sítě veřejného osvětlení
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

A.4.2 Humanizace centra města a pokračování v regeneraci sídlišť
A.4.2.1 Revitalizace veřejného prostranství v Orlové-Porubě
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.4.2.2 Stavební úpravy Náměstí 28. října a okolí v Orlové-Lutyni
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2015, 2014, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

A.4.2.3 Dostavba a humanizace centra města
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.4.2.4 Revitalizace historického jádra Orlové
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.4.2.5

A.5 Bude zajištěna kvalitní informovanost občanů

Prioritní cíl 2
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalita informací
a.06.1

A.5.1 Všemi dostupnými prostředky komplexně informovat občany o dění ve městě
A.5.1.1 Provozování městského kanálu kabelové televize
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.5.1.2 Vydávání městského periodika - Orlovských novin
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.5.1.3 Rozšiřování městského informačního systému využívaného na MěÚ Orlová k zabezpečení základního výkonu státní správy a samosprávy, včetně aktualizace dat
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.6 Bude podporováno malé a střední podnikání ve městě

A.6.1 Vytváření podnikatelských příležitostí
A.6.1.1 Nová podnikatelská zástavba - nabídka ploch pro podnikání
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.6.1.2 Aktualizace databáze nebytových prostor vhodných pro podnikání
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

A.7 Bude provedeno zmapování všech služeb a bude zajištěna prezentace firem ve městě i v mezinárodním měřítku

A.8 Bude vytvořen interní grantový systém města pro podporu aktivit v rámci Plánu zdraví

A.8.1 Vytvořit grantový systém podpory komunitních kampaní
A.8.1.1 Poskytování neinvestičních dotací v rámci vyhlášených grantů k podpoře komunitních kampaní z komise Zdravého města a MA21
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B. SOCIÁLNÍ OBLAST / ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ OBLAST

B.1 Zapojit dlouhodobě nezaměstnané do údržby veřejných ploch P

B.2 Budou dobře fungovat domovy pro seniory a bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel.

Prioritní cíl 1
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Úroveň služeb pro seniory a ohrožené skupiny obyvatel
b.1.1
b.1.2

B.2.1 Vybudovat domov pro seniory se zvláštním režimem a domy s pečovatelskou službou podmíněných využíváním sociálních služeb
B.2.1.1 Vyhledat vhodné objekty k dané službě
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.2.2 Podpora a rozvoj terénních sociálních služeb
B.2.2.1 Posilování pečovatelské služby
Roky realizace:
2009, 2010, 2011

B.2.2.2 Vybudování zařízení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (domov pro seniory)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

B.2.2.3 Zřízení domu skupinového bydlení
Odpovědnost:
OSZ

Popis / Komentář:
podnět ze Švýcarska, návrh rekonstrukce Domovinky

B.2.2.4 Sociální byty pro přechodné bydlení v krizových situacích
Odpovědnost:
OSZ, ORI

Roky realizace:
2006

B.2.2.5 Pomoc pečujícím o dlouhodobě nemocné, bezmocné, staré lidi
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.2.3 Pokračovat v přípravě výstavby nových a rozšiřování kapacity stávajících zařízení pro seniory
B.2.3.1 Zařízení pro nízkopříjmové skupiny seniorů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.2.3.2 Řešení chybějící kapacity Domova seniorů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

B.2.3.3 Rekonstrukce Domovinky
Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

B.3 Zachování zdravotní péče NsP Orlová

B.3.1 Zachování a modernizace stávajícího rozsahu zdravotní péče a následných služeb
B.3.1.1 Převod nemocnice s poliklinikou na město Orlovou
Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011

B.3.1.2 Vedení jednání s ředitelstvím NsP Karviná-Ráj a MSK o zachování základní nemocniční péče v Orlové
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.3.1.3 Zachování nemocnice s poliklinikou pro město
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.3.1.4 Zachování odborných lékařských pracovišť
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4 Budou vytvořeny fungující poradenské služby pro zdraví a zdravý životní styl, budou existovat vhodné způsoby jak prezentovat informace směrem k občanovi.

Prioritní cíl 3
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Osvěta
b.9.1
b.9.2

B.4.1 Zajistit kvalitní informovanost občanů
B.4.1.1 Škola zdravého života – mediální kampaně, přednášky, informace o pořádaných akcích
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.1.2 Vytvořit informační okénko v Orlovských novinách
Roky realizace:
2010, 2011

B.4.2 Zajistit kvalitní informační a poradenské služby
B.4.2.1 Zřízení Centra pro rodinu - poradenských služeb
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.2.2 Poradny zdravotního ústavu
B.4.2.3 Poradny v rámci Dnů zdraví v Orlové
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.2.4 Poradna AIDS a drogy
B.4.3 Pořádat velké osvětové akce k podpoře zdraví
B.4.3.1 Orlovský běh za zdravím
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.3.2 Světový den bez tabáku – Cesta za čistým vzduchem WNTD
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.3.3 Pochod všech generací
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.3.4 Plavecká soutěž měst
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.3.5 Květinový den
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.3.6 Dny bez úrazů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.3.7 Den seniorů
Roky realizace:
2009, 2010, 2011

B.4.4 Bude podporován zdravý životní styl a zdravé stravovací návyky ve školách a školních jídelnách
B.4.4.1 Dny Zdraví - akce v rámci celostátní kampaně
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.4.2 Dny bez úrazů - akce v rámci celostátní kampaně
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.4.5 Stálá podpora klubu důchodců
B.4.5.1 Vzdělávací a osvětové programy pro seniory – „Křeslo pro hosta“, přednášky na dané téma
Odpovědnost:
Městská knihovna

B.4.5.2 Rozšíření volnočasových aktivit seniorů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.5 Bude zajištěn bezbariérový přístup do všech veřejných budov.

B.5.1 Rozšiřovat možnosti bezbariérového přístupu do úřadů a veřejných budov
B.5.1.1 Instalace zábradlí u penzionu Vesna
Odpovědnost:
ORI, OSMM, OV

Roky realizace:
2006, 2007

B.5.1.2 Výtah do Denního dětského stacionáře
Odpovědnost:
ORI, OV

B.6 Budou vytvářeny podmínky pro aktivity důchodců.

B.6.1 Podporovat aktivity vedené směrem k využívání volného času seniory
B.6.1.1 Podpora aktivit Klubu důchodců
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.6.1.2 Pravidelné taneční večery pro seniory
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.6.1.3 Podpora dalšího vzdělávání seniorů (univerzity třetího věku)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.7 Budou vytvářeny podmínky pro aktivity maminek na MD.

B.7.1 Vytváření podmínek pro maminky s dětmi
B.7.1.1 Rozšiřovat nabídku mateřského centra
Spolupracující organizace:
DDM, ČSŽ

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

B.8 Budou rozšiřovány možnosti uplatnění pro postižené.

B.9 Bude obnovena Stezka zdraví v Lesoparku

B.10 Bude probíhat výuka první pomoci.

B.11 Budou zajištěny programy k omezení šíření infekčních chorob v návaznosti na závislosti.

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Metodika likvidace černých skládek, včetně následného postupu, zlepšení přístupu dotčených orgánů

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kvalita ovzduší
c.5.1
c.5.2
c.5.3
c.5.4

C.2 Bude vedena součinnost ve vazbě mezi koexistencí života města a těžbou uhlí

C.2.1 Návrat poddolovaných území k dalšímu využití
C.2.1.1 Uzavření dohod s OKD na období do ukončení hornické činnosti a doznění negativních vlivů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

C.2.1.2 Směny a nabytí pozemků, pozemkové úpravy pro investiční činnost a regeneraci krajiny
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

C.2.1.3 Prosadit aktualizaci komplexního řešení území jako plánu zahlazení hornické činnosti OKD (rekultivační stavby, tvorba pohornické krajiny, opravy infrastruktury) - podklad pro nový ÚP
C.2.1.4 Obnova a úpravy zasaženého území v souladu se schváleným cílovým stavem území města - odstraňování následků těžby a důlní činnosti -soulad s ÚP

C.3 V rámci udržitelného rozvoje území města budou zpracovávány projekty k revitalizaci sídlišť

Prioritní cíl 3
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Projekty k revitalizaci sídliště
c.3.1
c.3.2

C.3.1 Zpracovat studii regenerace zeleně sídlištní zástavby- kvalifikovaný projekt obnovy veškeré zeleně zohledňující potřeby obyvatel sídliště (po etapách, dle naléhavosti)
C.3.1.1 Zajistit koordinaci řešení osvětlení a nových ploch (chodníky, parkingy, plochy pro nádoby na odpad, veřejné odvětlení) s obnovou zeleně - prošlapy; vč. okrajových částí města
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

C.4 Bude zvyšováno povědomí občanů o významu ochrany životního prostředí

C.4.1 Osvěta v oblasti ochrany životního prostředí
C.4.1.1 Prostřednictvím OS VITA rozvíjet programy ekologické výchovy na všech stupních škol
Odpovědnost:
OŽP, OS VITA

C.4.1.2 Zajistit podmínky pro fungování informačního střediska ekologické výchovy
Odpovědnost:
OŽP, OS VITA

C.4.1.3 Zajistit podmínky pro rozšíření programů ekologické výchovy (PEV) pro veřejnost v Orlové
Odpovědnost:
OŽP, OS VITA

C.4.1.4 Organizovat celoměstské akce pro veřejnost s ekologickou tématikou (Den Země, Zahrada a Zdravé město a jiné)

D. DOPRAVA

D.1 Realizace zpracovaných projektů výstavby parkovacích míst

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Parkovací plochy
d.3.1

D.1.1 Řešení nedostatku parkovacích míst s důrazem ul. Dětmarovická
D.1.1.1 Zpracování projektových dokumentací řešení parkovacích míst v Orlové-Lutyni (I., II., III. a IV. etapa)
Roky realizace:
2010

D.1.1.2 Realizace zpracovaných projektů výstavby parkovacích míst
Roky realizace:
2015, 2016

D.1.1.3 Realizace parkovacích stání v Orlové-Porubě (ul. Kpt. Nálepky, Spojenců a Dělící)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.1.1.4 Řešení problematiky parkování u nemocnice s poliklinikou
D.1.1.5 Realizace chybějících parkovacích ploch na území části Poruba (ul. Hornická, Gagarinova, Sadová, Rajčula, atd.)
D.1.1.6 Realizace parkovacích stání v sídlištní zástavbě, zpracována koncepce statické dopravy
D.1.1.7 Vybudování parkovacích objektů (přímá vazba na projekty regenerace panelových sídlišť ve všech etapách výstavby v části města Orlová-Lutyně)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.1.1.8 Vybudování parkovacích objektů - přímá vazba na regenerace panelových sídlišť
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.1.1.9 Kolmá stání ve slepých ulicích na sídlišti V. etapa
Odpovědnost:
ORI, OŽP, OD

D.1.1.10 Parkovací místa v sídlištích III. a IV. etapa
Odpovědnost:
ORI, OD

D.1.1.11 Výstavba dalšího parkovacího objektu (č.2) na V. etapě
Odpovědnost:
ORI, OD

Popis / Komentář:
výhled

D.2 Bude optimalizována průjezdnost městem

D.2.1 Optimalizovat průjezdnost V. etapy
D.2.1.1 Kolmá stání ve slepých ulicích + dopravní hrdla
Odpovědnost:
OD, ORI

D.2.1.2 Řešit propojení V. etapy se silnicí II/474 (Na Olmovci)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

D.2.2 Budování signalizací a rekonstrukce komunikací a chodníků ke zvyšování bezpečnosti provozu
D.2.2.1 Vybudování světelné signalizace na křižovatce Ostravská-Klášterní
Roky realizace:
2010, 2011

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.2 Rekonstrukce pozemních komunikací a chodníků I., včetně bezbariérových úprav
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.2.2.3 Rekonstrukce pozemních komunikací, chodníků, odstavných ploch, parkovišť, apod.
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

D.2.2.4 Detekce vozidel a předávání informací o hustotě provozu v centru města (signalizační zařízení)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

D.3 Zlepší se výchova k bezpečnosti silničního provozu

D.3.1 Přijímání opatření ke zvyšování bezpečnosti provozu
D.3.1.1 Přemístění autobusové zastávky, lokalita Výhoda (zvýšení bezpečnosti chodců)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.3.1.2 Projekt „Na kolech cestou necestou“
Odpovědnost:
CK Orlík

Roky realizace:
2006

D.3.1.3 Zvýraznit označení cyklistických stezek
Odpovědnost:
OŽP

D.3.1.4 Zabezpečení přecházení školních dětí přes silnice
Odpovědnost:
OŠKS, Městská policie

D.3.1.5 Podpora dopravní výchovy na školách
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.3.1.6 Zapojovat se do kampaně Dny bez úrazů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

D.3.1.7 Osazení retro optických prvků na kruhové objezdy
Odpovědnost:
OSMM, OD

D.4 Bude se zlepšovat dopravní obslužnost

D.4.1 Optimalizace autobusové dopravy
D.4.1.1 Demolice stávajícících autobusových čekáren a výstavba nových (Slezská, Masarykova)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

D.4.1.2 Přemístění autobusové zastávky, lokalita Výhoda (zvýšení bezpečnosti chodců)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

D.4.1.3 Stavení úpravy nástupních ploch autobusových zastávek (ul. Klášterní, Zimný důl)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E. PREVENCE KRIMINALITY / SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÉ JEVY

E.1 Sníží se obecná kriminalita - vloupání do bytů, obchodů, krádeže motorových vozidel, narušování veřejného pořádku apod.

Prioritní cíl 3
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Kriminalita
e.2.1
e.2.2
e.2.3

E.1.1 Podpoření primární prevence P
E.1.1.1 Realizace investiční akce Komunitní centrum v Orlové
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.1.1.2 Zabezpečení výkonu "Institutu veřejné služby" pro dlouhodobě nezaměstnané občany města
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.1.1.3 Zřízení pracovního místa "asistent městské policie" pro lokalitu Orlové-Poruby
Roky realizace:
2010

E.1.1.4 Zřízení pracovního místa "asistent městské policie" pro občany Orlové-Poruby
Roky realizace:
2010

E.1.1.5 Rozšíření sítě kamerových bodů MKDS
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.1.1.6 Propojení MKDS s městským rozhlasem
Roky realizace:
2010

E.1.1.7 Nekompromisní potírání všech negtivních jevů ve všech oblastech společenského života
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.1.1.8 Realizace cílených programů prevence kriminality
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.1.1.9 Součinnostní kontroly diskoték, restaurací, prodejních stánků a veřejných míst - zvýšení jejich četnosti
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2015, 2014, 2016

E.1.2 Zlepšení komunikace s RPG – problematika koncentrace sociálně nepřizpůsobivých občanů

E.2 Bude omezen hazard ve městě

E.2.1 Omezit veřejnou propagaci hazardu ve městě
E.2.1.1 Vydání vyhlášky o omezení hazardu ve městě
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

E.3 Bude zvyšováno právní vědomí občanů.

E.4 Bude zabezpečován komplexní součinnostní program prevence kriminality

Prioritní cíl 1
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Prevence krimimality
e.5.1

E.4.1 Podpora prevence kriminality
E.4.1.1 Rozšiřování preventivních opatření - městský kamerový systém, schránky důvěry, informovanost občanů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.4.1.2 Každoroční realizace programů prevence kriminality
E.4.1.3 Podpora malých projektů z kategorie prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů z variabilního fondu prevence kriminality
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.4.1.4 Všeobecná podpora a rozvoj projektů situační prevence
E.4.1.5 Všeobecná podpora a rozvoj projektů sociální prevence
E.4.1.6 Program prevence a extremismu - ÚSVIT
Roky realizace:
2010, 2011

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.4.2 Vyšší podpora preventivně informačních činností
E.4.2.1 Zajištění služeb nízkoprahového zařízení pro mládež
Roky realizace:
2010

E.4.2.2 Zajištění poradenské služby pro občany ohrožené sociálně patologickými jevy
Roky realizace:
2011

E.4.2.3 Vyhledávání osob vedoucích rizikový způsob života - vytvoření pozice siciálního pracovníka
Roky realizace:
2010

E.4.2.4 Zajištění poradenské činnosti pro osoby v tíživé životní situaci
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.4.2.5 Zajištění preventivních programů pro vybranou cílovou skupinu (dle stanovených priorit)
Roky realizace:
2009, 2010, 2011

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.5 Bude realizována kvalitní protidrogová prevence a prevence sociálně – patologických jevů zaměřená především na děti, mládež a jejich rodiče.

Prioritní cíl 2
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Prevece kriminality u dětí a mládeže
e.8.1

E.5.1 Preventivní projekty
E.5.1.1 Preventivní projekty složek Integrovaného záchranného systému (besedy, přednášky, prezentace činností, apod.)
Roky realizace:
2009, 2010, 2011

E.5.1.2 Bezpečný dům - DOUBRAVAN
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.5.1.3 Preventivní program Městské policie Orlová 2010
Roky realizace:
2010

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.5.1.4 Šance pro všechny - projekt sociální prevence
Roky realizace:
2010

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.5.2 Preventivní centra
E.5.2.1 Zřízení komunitního centra pro romské spoluobčany v Orlové-Porubě
Roky realizace:
2011

E.5.2.2 Systém včasné intervence - dovybavení zařízením
Roky realizace:
2010

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

E.5.2.3 Provozování a rozvoj činnosti K-centra
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.6 Občané budou dobře informováni o sociálně patologických jevech a o možnostech ochrany.

E.6.1 Využívat všechny dostupné formy informování občanů
E.6.1.2 Zřídit informační stránku o prevenci kriminality v místním tisku a na webu města (na webu umístit kontakty na odborníky,informace o postupech ve vzniklé situaci)
E.6.1.4 Využívání preventivních programů pro školy (zařadit do tématických plánů jednotlivých předmětů na školách)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.6.1.5 Den bezpečnostních složek (integrovaný záchranný systém) – zabezpečit každoročně v rozpočtu města
Roky realizace:
2010, 2011

E.7 Pro závislé občany bude zajištěna včasná intervence, možnost léčby závislostí a resocializace

E.7.1 Využívat všechny dostupné formy péče o závislé občany
E.7.1.1 Intervence, léčba závislostí a resocializace
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

E.8 Budou zajištěny programy k omezení šíření infekčních chorob v návaznosti na závislosti.

F. VOLNÝ ČAS / SPORT

F.1 Bezpečný lesopark

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Koordinace a propagace volnočasových aktivit
f.2.1

F.1.1 Rekonstrukce letního koupaliště P
F.1.1.1 Projektová dokumentace k přestavbě letního koupaliště
Roky realizace:
2013, 2014, 2015, 2016

F.1.1.2 Zpřístupnění hřišť na ZŠ vč. zajištění asistentů a hlídačů
F.1.1.3 Informace o akcích na webových stránkách města na základě podkladů klubů a spolků
F.1.1.4 Informace o akcích v městském kalendáriu na základě podkladů klubů a spolků
F.1.1.5 Vývěsní tabule a informační panely pro uveřejňování informací o veškerých volnočasových aktivitách (na více místech ve městě)
F.1.1.6 Kvalitnější využívání informaci o volnočasových aktivitách ve školách, zřízení informačních tabulí pro žáky a zajištění výlepu plakátu na městské akce zdarma
F.1.1.7 zřízení funkce koordinátora volnočasových aktivit jednotl. organizací ve městě
F.1.2 Psí park pro volný běh P
F.1.3 Využít volné plochy pro zkvalitnění podmínek rekreačního sportu

F.2 Podpora volnočasových aktivit P

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Možnosti pro trávení volného času
f.1.1

F.2.1 Koncepce rozvoje sportovišť a revitalizace
F.2.2 In-line okruh
F.2.3 Rozšíření podmínek volnočasových aktivit ve městě
F.2.3.1 Rekonstrukce turistické základny Domu dětí a mládeže Orlová v Krásné
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.3.2
F.2.3.3 Rekonstrukce zimního stadionu
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.3.4 Rekonstrukce celého areálu letního koupaliště
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.3.5 Zřízení a případná rekonstrukce rekreačních hřišť a dětských koutků na jednotlivých etapách v Orlové-Lutyni
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

F.2.3.6 Výstavba (rekonstrukce) nové víceúčelové haly
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

F.2.3.7 Vybudování naučných stezek
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.3.8 Podpora projektů volnočasových aktivit, zejména v době hlavních prázdnin
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.3.9 Organizace sportovních akcí městem Orlovou
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.3.10 Prezentace konkrétních aktivit a nabídky klubové a sportovní činnosti ve městě (např. na www.stánkách města, v kalendáriu)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.4 Řešení nedostatku míst pro mládež (studijní kluby, apod.) s ohledem na různorodost zájmů skupin mládeže
F.2.4.1 Vytipovat nový objekt pro nízkoprahový klub FUTRA v návaznosti na rekonstrukci DKMO
Roky realizace:
2010

F.2.4.2 Zajistit úpravy prostor nově vytipovaného objektu pro nízkoprahový klub FUTRA
Roky realizace:
2010, 2011

F.2.4.3 Vytvoření centra kulturně společenského dění ze základních škol na jednotlivých etapách
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.5 Koordinace volnočasových aktivit zřízením webové stránky o aktuálních a připravovaných akcích
F.2.6 Vhodná nabídka volnočasových aktivit pro všechny generace
F.2.6.1 Podpora činnosti a programů pro neorganizované děti a mládež
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.6.2 Rozvoj a podpora mateřských center
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.6.3 Podpora a rozvoj volnočasových klubů členěných pro různé věkové kategorie dětí,mládež, senioři
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.6.5 Zřízení Městské půjčovny sportovních a turistických potřeb
F.2.6.6 Zřídit chráněné dílny pro postižené děti a mládež
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.6.7 Vyhlašování výtvarných soutěží na téma zdraví a zdravý životní styl
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

F.2.6.8 Otevření čajovny v DDM

F.3 Budou dále rozvíjeny aktivity sportovních organizací a sdružení v oblasti volného času (např. sport, spolková činnost, kultura, organizace pracující s dětmi a mládeží apod.)

Náměty / Záměry:
- vydávat Katalog aktivit a nabídky klubové a sportovní činnosti ve městě
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podpora volnočasových a sportovních aktivit
f.3.1
f.3.2

F.3.1 Městský grantový a dotační systém
F.3.1.1 Využití tzv. variabilních fondů - sportu, kultury, dětí a mládeže, spolkové činnosti, prevence kriminality, na obnovu kulturních památek, komise Zdravého města, a dalších
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

F.3.2 Podpora plaveckých aktivit na obou krytých bazénech a aktivit na ledové ploše
F.3.2.1 Podpora plaveckých aktivit na krytém bazénu a aktivit na zimním stadionu
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G. KULTURA / VZDĚLÁVÁNÍ

G.1 Budou podporovány a realizovány kulturní a společenské aktivity ve městě P

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podpora kulturních aktivit
g.2.1
Realizace kulturních aktivit
g.2.2

G.1.1 Aktivity a velké akce Zdravého města Orlová
G.1.1.1 Dny Města Orlové
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.1.2 Koncerty a pořádání celostátních soutěží pěveckých sborů a tanečních souborů
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.1.3 Společenské večery pro „střední proud“ a zábavná odpoledně pro děti MŠ, ZŠ
Odpovědnost:
Dům kultury

G.1.1.4 Spolková výstava a vytváření podmínek pro činnost kulturních spolků a organizací
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.1.5 Orlovský Jarmark
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.1.6 Vydávat Kalendárium společenských, kulturních a sportovních akcí města
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.1.7 Podpora činnosti kulturních zařízení ve městě (DDM, DKMO dalších)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.1.8 Festival národnostních kultur
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.1.2 Spolupráce s partnerskými městy
G.1.2.1 Prohlubování kulturní spolupráce s partnerskými městy, reciproční výměnná vystoupení
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.2 Budou modernizována školská a kulturní zařízení

G.2.1 Pokračování v revitalizaci školských zařízení

G.3 Budou rozvíjeny vzdělávací aktivity

Prioritní cíl 1
Popis / Komentář:
< též: oblast A. >

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podpora vzdělávacích akcí
g.1.1
g.1.2

G.3.1 Zapojování školských a kulturních zařízení do projektů (i v rámci EU)
G.3.2 Bude podporováno vzdělávání
G.3.2.1 Aktivní zapojení městských škol na tvorbě neinvestičních projektů v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.3.2.2 Využívání škol v odpoledních hodinách k volnočasovým aktivitám
Odpovědnost:
ORGANIZACE MĚSTA Orlová

Spolupráce:
OŠKS

Popis / Komentář:
např.aktivity seniorů

G.3.2.3 Podpořit vznik odloučeného pracoviště VŠ
Odpovědnost:
Město

G.3.2.4 Využívat školy v odpoledních hodinách zejména k volnočasových aktivitám např. seniorů
G.3.2.5 Rozšíření a modernizace ICT ve školách
Odpovědnost:
ZŠ Orlová

Spolupráce:
Město

G.3.2.6 Nabídky rekvalifikací školskými zařízeními
G.3.2.7 Výměnné pobyty žáků, studentů, učitelů a umělců
G.3.2.8 Rozšířit služby Městské knihovny a Městského informačního centra (vč. centralizace služeb v Městském informačním centrum)
Odpovědnost:
OŠKS, Městská knihovna

G.3.2.9 Podpora středního a učňovského školství(výuka klasických řemesel)
Odpovědnost:
SŠ Orlová

G.3.2.10 Podpora a rozvoj komunitních škol, celoživotního vzdělávání (univerzita III. věku)
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.3.2.11 Vytváření podmínek pro fungování přípravných tříd při ZŠ pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
Odpovědnost:
OŠKS, ZŠ Orlová

G.4 Bude podporováno zapojení škol do projektu Škola podporující zdraví

G.4.1 Propagace projektu na jednotlivých akcích Zdravého města
G.4.1.1 Zdravá MŠ - vytváření dalších podmínek pro podporu zdraví dětí
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.4.1.2 Zdravá ZŠ – vytváření dalších podmínek pro podporu zdraví dětí
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.4.1.3 Zřídit ve městě zdravou střední školu
Odpovědnost:
OŠKS, SŠ Orlová

G.5 Budou vytvářeny podmínky pro integraci zdravotně postižených dětí v rámci školských zařízení

G.5.1 Integrace zdravotně postižených
G.5.2 Postupné zajištění plnění opatření stanovených z.č. 258/2000 Sb.
G.5.2.1 Modernizovat DDM za účelem zkvalitnění služeb
Roky realizace:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.5.2.2 Modernizovat DKMO za účelem zkvalitnění služeb
Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

G.6 Zachování ZUŠ pro zvýšení kulturní gramotnosti

G.6.1 Historické památky města – zajištění péče, opravy (včetně grantového programu Variabilní fond obnovy kulturních památek)
G.6.2 Věnovat trvalou péči kulturním památkám ve městě
*