• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
3.1 Aktivní role města viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAPlán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017
5.1 a) Podporovat snižování měrné produkce nebezpečných odpadů při zajištění maximálního třídění nebezpečných složek komunálního odpadu. Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů.b) Zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných odpadů.c) Minimalizaci negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské zdraví a životní prostředí.d) Odstranění starých zátěží, kde se nacházejí nebezpečné odpady. viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010)
Ze strany vedení města podporovat racionální umístění (přemístění) podzemních sítí, popřípadě ve shodě se správci sítí umožnit umístění nových výsadeb i tam, kde to je právě rozptýlenými sítěmi v současnédobě znemožněno a především pamatovat na tuto omezující okolnost i při nové zástavbě. Toto je v kompetenci Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Při výsadbě stromořadí nad inženýrskými sítěmi instalovat ochranné bariéry, které zabrání vniknutí kořenového systému mezi inženýrské sítě a umožní jejich výměnu bez poškození kořenů. viz dokument »
Podporování trendu zmenšování ploch orné půdy a jejich přeměnu v jiné kultury a zelené plochy (změnou na lesní porosty, trvalé travní porosty s rozptýlenou vegetací, vodní plochy), omezování trendu zmenšování orné půdy zástavbou. viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období
Zajištění optimálního využívání, potřebné kvality, dobrého technického stavu a nízké energetické náročnosti bytového fondu a tím trvale udržitelného rozvoje komodity viz dokument »
Z obecních nebo státních prostředků financovat pouze maximálně efektivní pořizování úsporných komunálních bytů, přitom využívat nejnovější technologie a zahraniční zkušenosti a dbát na dosažení co nejnižší energetické náročnosti stavěných bytů viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAPrognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008)
N.1 Šetrné využívání ložisek nerostných surovin jako neobnovitelného zdroje v souladu s principy ochrany přírody a krajiny viz dokument »
N.2 Revitalizace opuštěných těžeben při zohlednění aktuálního geologického fenoménu (zachování cenných profilů či nalezišť minerálů či zkamenělin) a biotopů rostlin a živočichů viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKrajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady na území Hlavního města Prahy. viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAImplementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024
1.C Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení viz dokument »
TISK
i