• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hlavního města Prahy [akt. 2016]
1.3 Život ve městě viz dokument »
1.5 Udržitelná mobilita viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKoncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze (2014)
Institucionální zajištění odstraňování bariér a pro posilování informovanosti viz dokument »
Výstavba a údržba výtahů a bezbariérových přístupů do stanic metra viz dokument »
Odstraňování liniových bariér a posilování využitelnosti osobám se sníženou pohyblivostí viz dokument »
Odstraňování bariér pro osoby se zrakovým postižením a rozvoj navigačního a orientačního systému viz dokument »
Odstraňování bariér pro osoby se sluchovým postižením a zlepšení jejich navigace a orientace v dopravě viz dokument »
Odstraňování bariérovosti a zvýšení možnosti užívání přímo prostředků veřejné dopravy viz dokument »
Rozvoj služeb další dopravy a souvisejících služeb viz dokument »
Znak hlavní město PRAHA Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014]
Zvýšit přepravnost cestujících na kole v Praze na 5 – 7 % celkové přepravní kapacity v létě a na 2 – 3 % celkové přepravní kapacity v zimě viz dokument »
Integrovat dopravní cyklistiku jako rovnoprávný a pro město výhodný druh dopravy do dopravního prostředí města a do všech „urbanisticko-komunikačních“ plánů, studií a projektů viz dokument »
Připravit a iniciovat takové změny zákonů, vyhlášek, norem a TP, které poskytnou cyklistům v Praze maximální uživatelské bezpečí a zvýší vlídnost dopravního prostředí města viz dokument »
Urychleně proznačit maximální délku stávajících páteřních a hlavních cyklotras základní sítě pražských CT, pokud možno v souvislých liniích (450 km do roku 2010, dále min. 30 km za rok, 750 - 1000 km do r. 2020) viz dokument »
Rozšířit základní síť pražských cyklotras o dalších 200 – 500 km a zakotvit ji v novém územním plánu viz dokument »
V liniích cyklotras budovat co nejvíc bezpečných cyklostezek nebo společných komunikací pro chodce a cyklisty jako podpůrnou aktivitu především rekreační, ale i dopravní cyklistiky dosáhnout 200 km do r. 2010, dále min. 10 km za rok viz dokument »
Iniciovat procyklistická dopravní řešení v hlavním dopravním prostoru, především liniová (30 km do r. 2010, dále min. 3 km za rok) viz dokument »
Vytvořit kompetentní a dostatečně pravomocný městský úřad nebo část úřadu stávajícího, odpovědný za rozvoj cyklistické dopravy a rekreace v Praze viz dokument »
Rozšířit možnosti pro přepravu kol v prostředcích veřejné dopravy v rámci PID viz dokument »
Rozšířit možnosti bezpečného a technicky vhodného uložení kol ve známých nebo očekávaných cílových místech ve spolupráci s ÚMČ, městskými institucemi a dopravujícími podniky (DP HMP, ČD aj.) viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAZásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010)
1 Operativně odstraňovat závady a nedostatky na stávajících komunikacích pro chodce viz dokument »
2 Zvyšovat bezpečnost a ochranu chodců v provozu na pozemních komunikacích a posilovat subjektivní pocit bezpečí chodců viz dokument »
3 Respektovat potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace, seniorů, rodičů s malými dětmi a mládeže viz dokument »
4 Systémově řešit pěší provoz ve městě viz dokument »
5 Zohledňovat potřeby chodců v koordinovaném územním a dopravním plánování viz dokument »
6 Páteřní pěší trasy řešit bez oklik a bariér viz dokument »
7 Zvyšovat atraktivitu pěších tras viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAZásady dopravní politiky hl. m. Prahy (1996)
1 Provoz a rozvoj dopravní infrastruktury Prahy a jejího zájmového území řídit a plánovat jako jeden celek dle jednotné dopravní politiky v úzké spolupráci všech dotčených orgánů samosprávy a státní správy. viz dokument »
2 Rozvoj dopravního systému zajišťovat ve vzájemném souladu s rozvojem sídelní soustavy, jak co do kapacit, tak co do času. Vhodným urbanistickým řešením, založeným na koexistenci různých funkcí v území, směřovat ke snižování přepravních nároků ve městě a jeho okolí,a vytvářet tak základní předpoklady pro omezování negativních vlivů provozu dopravy na životní prostředí. Usilovat o to, aby území s vysokou hustotou osídlení a velkou nabídkou pracovních příležitostí byla obsluhována kolejovou hromadnou dopravou. viz dokument »
3 Dopravní infrastrukturu koncipovat, rozvíjet a řídit jako komplexní systém všech doprav, které se musí vzájemně doplňovat a jež musí racionálně spolupracovat.V jednotlivých částech území zajišťovat přepravní potřeby způsobem adekvátním jeho funkčnímu využití, charakteru zástavby a požadavkům tvorby a ochrany životního prostředí viz dokument »
4 Pro obsluhu centra města vytvářet takové podmínky, aby rozhodující část nároků na přepravu osob mohla být uspokojena hromadnou dopravou. Individuální automobilovou dopravu je v centru města naopak nutno účinně regulovat. V přepravě nákladů lze připustit pouze nezbytnou dopravu zásobovací. viz dokument »
5 Provoz i rozvoj dopravního systému posuzovat nejen s ohledem na zajištění potřebné dopravní kapacity, ale zejména dbát na to, aby dopravní systém jako celek pracoval bezpečně a při zajištění dostatečné kvality všech jeho jednotlivých částí, jejich vzájemných vazeb i vztahů vůči uživatelům systému, tj. cestující veřejnosti a přepravcům. viz dokument »
6 Dbát na správný a proporcionální vývoj jednotlivých částí dopravního systému a jeho technickou základnu udržovat na úrovni odpovídající stavu technického rozvoje. Při zajišťování přepravních potřeb města a zájmového území preferovat provoz a rozvoj těch druhů doprav a dopravních systémů, které jsou příznivé pro tvorbu a ochranu životního prostředí. viz dokument »
7 Zvláštní pozornost věnovat zajištění bezpečného a pohodlného pohybu pěších a dbát,aby dopravní systém byl spolehlivě a snadno použitelný i pro děti a osoby s omezenou pohyblivostí a se sníženými orientačními možnostmi. viz dokument »
8 Rozhodnutí týkající se provozu a rozvoje dopravního systému přijímat na základě analýz zajišťovaných odbornými městskými organizacemi, založených na výsledcích průzkumů a prognózách očekávaného stavu. Pro tyto účely obhospodařovat speciální databázi aktuálních dopravně inženýrských dat. viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
Dostupnost, prostupnost viz dokument »
Bezpečnost viz dokument »
Veřejná prostranství města by měla vybízet k pěšímu provozu a k pobývání. Prioritou je obytná kvalita veřejných prostranství, které by zpravidla měla být podřízena dopravní i technická infrastruktura. viz dokument »
Dopravní řešení na veřejných prostranstvích města by mělo zohledňovat také potřeby chodců a uživatelů bezmotorové dopravy. Pro obytná prostranství musí být tyto potřeby prioritou. viz dokument »
Míra a způsob parkování na veřejných prostranstvích by měly odpovídat primárnímu účelu, kterým je kvalitní život na veřejných prostranstvích. Objem parkování by zde měl být minimalizován a řešen zejména jinými prostředky, jako je P + R, parkovací domy, mýto, parkovací zóny či přiměřené zpoplatnění. viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy viz dokument »
TISK
i