• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHA1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018
Systematické řízení a datově podložené rozhodování viz dokument »
Výstavba, dostupné bydlení a kvalitní prostředí města viz dokument »
Společný rozvoj města viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
2.1 Významný region viz dokument »
2.2 Podnikání a inovace viz dokument »
2.3 Kulturní značka viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKrajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (2016)
Podpořit vyšší propojení teoretické výuky s praxí viz dokument »
Podpořit zkvalitnění IT vybavení pro studium polytechniky viz dokument »
Podpořit polytechnické vzdělávání a obory STEM (vědecké, technologické, inženýrské a matematické vzdělávání), motivovat žáky ke studiu těchto oborů viz dokument »
Zvýšit prestiž polytechnického vzdělávání pomocí medializace. Zajistit užívání interaktivních výukových pomůcek viz dokument »
Podpořit efektivní obnovu přístrojového a strojního vybavení středních technických a odborných škol v reflexi na uplatnitelnost absolventů těchto škol na trhu práce viz dokument »
Podpořit stáže a odborné praxe žáků a pedagogických pracovníků v tuzemských a zahraničních firmách viz dokument »
Podpořit propojení SŠ a VŠ a také SŠ a podnikatelské sféry viz dokument »
Rozlišení pozic výchovného a kariérového poradce na škole viz dokument »
Podpořit funkci kariérového poradce na školách viz dokument »
Zajistit vzdělávání kariérových poradců viz dokument »
Zajistit spolupráci SŠ a VŠ, SŠ a podnikatelské sféry v rámci oblasti kariérového poradenství viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021
Špičková kvalita umění a kulturní nabídky viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
Definování úlohy veřejného prostoru a veřejných prostranství ve městě, a to jak v jeho fyzické, tak dějové a ideové rovině viz dokument »
Stanovení důležitosti existence a kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství v hodnotové hierarchii tvorby a užívání města viz dokument »
Definování vlastností komplexní kvalityveřejných prostranství viz dokument »
B Infrastrukturní a technická úloha viz dokument »
Celostní kvalita viz dokument »
Kvalita funkčnosti viz dokument »
Kvalita veřejného prostranství ve smyslové, emoční a poznávací rovině viz dokument »
Pobytové kvality viz dokument »
Kvalita pohybu viz dokument »
Možnost užívání pro všechny obyvatele viz dokument »
Dostupnost, prostupnost viz dokument »
Svoboda volby viz dokument »
Lidské měřítko viz dokument »
Bezpečnost viz dokument »
Komunikativnost viz dokument »
Čitelnost — možnost identifikace s prostředím viz dokument »
Přiměřený sociální kontakt viz dokument »
Flexibilita viz dokument »
Udržitelnost viz dokument »
Územní plánování a projekční příprava viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období
Podporovat, iniciovat a koordinovat i další formy bytové výstavby a zejména rozvíjetspolupráci se soukromými investory a jinými organizacemi působícími v oblasti bydlení viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020
SC8.1 Analýza personální politiky úřadu viz dokument »
SC8.2 Analýza potřeb úřadu směrem k lidským zdrojům a jejich uspokojení viz dokument »
SC8.5 Využití moderních metod řízení lidských zdrojů (zejména ve vztahu k získávání nových zaměstnanců, k jejich adaptaci a rozvoji) viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou viz dokument »
1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem viz dokument »
4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti viz dokument »
TISK
i