• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
2.4 Vzdělávání viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKoncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021
Zvyšovat odborné kompetence koordinátorů prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy a vytvářet podmínky pro realizaci preventivních opatření na místní úrovni viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKrajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (2016)
Podpořit projektové vyučování, výuky formou zážitkové metodiky, účast na výzkumu viz dokument »
Realizace workshopů viz dokument »
Podpořit mezinárodní spolupráci škol viz dokument »
Podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě viz dokument »
Podpořit zkvalitnění IT vybavení pro studium polytechniky viz dokument »
Podpořit polytechnické vzdělávání a obory STEM (vědecké, technologické, inženýrské a matematické vzdělávání), motivovat žáky ke studiu těchto oborů viz dokument »
Zvýšit prestiž polytechnického vzdělávání pomocí medializace. Zajistit užívání interaktivních výukových pomůcek viz dokument »
Podpořit efektivní obnovu přístrojového a strojního vybavení středních technických a odborných škol v reflexi na uplatnitelnost absolventů těchto škol na trhu práce viz dokument »
Zajistit podporu praktické výuky a tzv. projektového vyučování, dostatečnou vybavenost škol, vzdělávání pedagogických pracovníků i propojení teoretické výuky s praxí viz dokument »
Podpořit stáže a odborné praxe žáků a pedagogických pracovníků v tuzemských a zahraničních firmách viz dokument »
Podpořit tvorbu vzdělávacích materiálů viz dokument »
Podpořit propojení SŠ a VŠ a také SŠ a podnikatelské sféry viz dokument »
Podpořit vybavování odborných učeben a nákup vybavení pro odborné vzdělávání viz dokument »
Podpořit další vzdělávání pedagogických pracovníků pro odborné předměty viz dokument »
Rozlišení pozic výchovného a kariérového poradce na škole viz dokument »
Podpořit funkci kariérového poradce na školách viz dokument »
Zajistit vzdělávání kariérových poradců viz dokument »
Zajistit spolupráci SŠ a VŠ, SŠ a podnikatelské sféry v rámci oblasti kariérového poradenství viz dokument »
Podpořit přeměnu škol v centra celoživotního učení / centra dalšího profesního rozvoje viz dokument »
Podpořit partnerství se zaměstnavateli při realizaci celoživotního učení viz dokument »
Zpřístupnit celoživotní učení veřejnosti viz dokument »
Podpora realizace kurzů podle NSK a dalších rekvalifikačních kurzů ve školách viz dokument »
Podpořit vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti inkluze viz dokument »
Podpořit spolupráci škol a školských poradenských zařízení viz dokument »
Zlepšit informovanost o možnostech v oblasti inkluzivního vzdělávání v hl. m. Praze viz dokument »
Podpořit zajištění prostorových dispozic škol a dostupnost pomůcek pro inkluzi viz dokument »
Zajistit podporu žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami viz dokument »
Podpora matematické a čtenářské gramotnosti viz dokument »
Rozvoj IT dovedností u žáků, studentů a pedagogických pracovníků viz dokument »
Zvýšení kvality výuky cizích jazyků viz dokument »
Zlepšení sociálního klimatu ve školách viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021
Funkční centrum – saturované okraje viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020
Cíl 2: Zajištění odborného růstu subjektů vstupujících do oblasti specifické primární prevence viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let viz dokument »
4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti viz dokument »
4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti viz dokument »
TISK
i