• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHA1. Realizační program Strategického plánu hl. města Prahy pro rok 2018
Výstavba, dostupné bydlení a kvalitní prostředí města viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
1.1 Soudržné město viz dokument »
3.3 Odolnost a bezpečnost viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAProtikorupční strategie hl. m. Prahy 2017-2019
Definovat a popsat rizika v souvislosti s možným korupčním jednáním, a to rizika již existující, i rizika, která mohou vzniknout v budoucnu, a pokusit se je v maximální možné míře minimalizovat či zcela eliminovat; viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021
Prohloubit koordinaci aktivit prevence kriminality prostřednictvím úzké spolupráce hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, Police ČR, Městské policie hl. m. Prahy, nestátních neziskových organizací (vyvážení prvků prevence a represe) viz dokument »
Aktivizovat všechny městské části hl. m. Prahy ke spolupráci v oblasti prevence kriminality viz dokument »
Zvyšovat odborné kompetence koordinátorů prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy a vytvářet podmínky pro realizaci preventivních opatření na místní úrovni viz dokument »
Zajistit součinnost jednotlivých odborů MHMP v rámci preventivní činnosti pro efektivní nastavení preventivních aktivit, grantové politiky viz dokument »
Realizace opatření k udržení stávajícího trendu snižování počtu spáchaných trestných činů na území hl. m. Prahy viz dokument »
Vytvořit systém víceletého financování NNO, které realizují osvědčené kontinuální programy tak, aby byla zajištěna návaznost jednotlivých programů a jejich další stabilní rozvoj viz dokument »
Sledovat nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a prosazovat aplikaci nových efektivních přístupů k jejich předcházení viz dokument »
Podporovat aktivní zapojení občanské veřejnosti, soukromého sektoru, médií, dobrovolníků do širšího spektra aktivit v bezpečnostní oblasti viz dokument »
Podporovat komunitní programy s cílem zajistit komplex služeb v místní komunitě a aktivizovat občany k větší odpovědnosti za vlastní bezpečí a ochranu majetku viz dokument »
Zviditelnit preventivní politiku hl. m. Prahy a zlepšit informovanost napříč institucemi a širokou veřejností viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014)
Institucionální zajištění odstraňování bariér a pro posilování informovanosti viz dokument »
Výstavba a údržba výtahů a bezbariérových přístupů do stanic metra viz dokument »
Odstraňování bariér pro osoby se zrakovým postižením a rozvoj navigačního a orientačního systému viz dokument »
Odstraňování bariér pro osoby se sluchovým postižením a zlepšení jejich navigace a orientace v dopravě viz dokument »
Odstraňování bariérovosti a zvýšení možnosti užívání přímo prostředků veřejné dopravy viz dokument »
Rozvoj služeb další dopravy a souvisejících služeb viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKrajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (2016)
Podpořit vyšší propojení teoretické výuky s praxí viz dokument »
Podpořit zajištění prostorových dispozic škol a dostupnost pomůcek pro inkluzi viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAProtidrogová politika hl. m. Prahy 2014-2020
specifická primární prevence viz dokument »
léčba a resocializace viz dokument »
snižování rizik (zdravotních a sociálních) viz dokument »
snižování dostupnosti (ochrana veřejného pořádku a zajištění komunitního bezpečí) viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
Pobytové kvality viz dokument »
Kvalitní obytné veřejné prostranství je především obytné, tj. bezpečné, vstřícné pro všechny skupiny obyvatel, zdravé, živé, komunikativní, smyslově podnětné a krásné. viz dokument »
Jedním z důležitých úkolů rozvoje veřejných prostranství je v současnosti odstraňování bariér, a to fyzických, mentálních, sociálních i funkčních. viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000)
b/ zásady vázané na jednotlivé typy stavebních zásahů a oblasti zájmu památkové péče viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce bytové politiky hl. m. Prahy pro rok 2004 a navazující období
Zvýšení dostupnosti bydlení v Praze tak, aby si všichni občané Prahy měli možnost zajistit bydlení podle svých potřeb a finančních možností viz dokument »
Zajištění potřebného množství a skladby úsporných obecních bytů pro občany, jejichž životní situace neumožňuje řešení potřeby bydlení bez pomoci obce viz dokument »
Zajištění potřebného množství a skladby bezbariérových obecních bytů pro občany jimž zdravotní stav neumožňuje bydlení v jiných bytech viz dokument »
Zajištění dostatečného množství a skladby ubytovacích zařízení k zabezpečení nezbytných funkčních a rozvojových potřeb města viz dokument »
Zachování sociálně rozmanité skladby obyvatelstva v sídelních celcích (obec nesmí výstavbou a pronájmem bytů vytvářet izolované ostrůvky ekonomicky slabších sociálních skupin) viz dokument »
Zajištění optimálního využívání, potřebné kvality, dobrého technického stavu a nízké energetické náročnosti bytového fondu a tím trvale udržitelného rozvoje komodity viz dokument »
Zachování funkce bydlení i v centru města viz dokument »
Na základě koncepce celoměstské bytové politiky koordinovat bytovou politiku města a městských částí tak, aby na celém území Prahy byla pokud možno uplatňována z hlediska strategických cílů v zásadě jednotná bytová politika viz dokument »
Městské části neomezovat ve způsobu směřování k těmto cílům, aby mohly plně zohlednit specifickou situaci na spravovaném území. Bytová politika města musí vycházet z místních znalostí a zkušeností městských částí viz dokument »
Centrálně zabezpečovat pouze celoměstské potřeby – stabilizační byty k zajištění fungování města a byty bezbariérové viz dokument »
Vytvářet prostředí a podmínky pro zachování žádoucího rozsahu bydlení v centru města a centrech městských částí viz dokument »
Pokračovat v transformaci obecního bytového fondu tak, aby výsledkem byl obecní bytový fond nejen potřebného rozsahu a skladby, ale i optimálně využívaný v souladu se svým určením viz dokument »
Stimulovat nabídkou dostupných finančních produktů prodej obecních bytů viz dokument »
Podporovat uvolňování úsporných obecních bytů s nízkým nájemným také tím, že, jejich současným nájemcům, kteří jsou schopni hradit vyšší nájemné, bude nabídnut k pronájmu kvalitnější byt viz dokument »
Po ukončení transformace stávajícího bytového fondu udržovat tento v rozsahu a skladbě odpovídající dlouhodobě ověřované potřebě viz dokument »
Vytvářet ekonomické a legislativní podmínky pro odstranění zanedbanosti bytového fondu, zvyšování efektivnosti jeho údržby a snižování energetické náročnosti bydlení viz dokument »
Pro odstranění zanedbanosti bytového fondu využívat nadále 100% výnosu z nájemného a část finančních prostředků získaných z prodeje bytů viz dokument »
Včasnou přípravou plánovací dokumentace a budováním potřebné infrastruktury zajistit v návaznosti na poptávce trhu a potřebě města využitelnost pozemků pro bytovou výstavbu v krátkém časovém horizontu viz dokument »
Z obecních nebo státních prostředků financovat pouze maximálně efektivní pořizování úsporných komunálních bytů, přitom využívat nejnovější technologie a zahraniční zkušenosti a dbát na dosažení co nejnižší energetické náročnosti stavěných bytů viz dokument »
Podporovat, iniciovat a koordinovat i další formy bytové výstavby a zejména rozvíjetspolupráci se soukromými investory a jinými organizacemi působícími v oblasti bydlení viz dokument »
Zajistit, aby i další projekty bytové výstavby podporované z veřejných prostředků zohledňovaly potřeby a finanční možnosti uživatelů, pro které jsou určeny ve smyslu této koncepce viz dokument »
U obecních bytů zvýšit efektivnost postupu při vymáhání nezaplaceného nájemného a efektivnost uvolňování bytů užívaných bez právního důvodu viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce návrhů řešení problematiky bezdomovectví v hl. m. Praze 2013-2020
Prevence před ztrátou bydlení viz dokument »
Sociální služby viz dokument »
Návazné služby a evidenční systém viz dokument »
Další aktivity viz dokument »
Návrh aktivit vylepšující obraz bezdomovectví ve veřejnosti viz dokument »
Prevence před ztrátou bydlení viz dokument »
Sociální služby viz dokument »
Zdravotní péče viz dokument »
Návazné služby viz dokument »
Další aktivity viz dokument »
Návrh aktivit vylepšující obraz bezdomovectví ve veřejnosti viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020
SC10.4 Nastavení bezpečnostních opatření pro zvýšení fyzické bezpečnosti zaměstnanců a klientů úřadu v budovách MHMP i jejich blízkém okolí viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020
Cíl 1: Fungující a účinná koordinace specifické primární prevence s jasně vymezenými kompetencemi subjektů viz dokument »
Cíl 2: Optimalizace a stabilizace sítě realizátorů programů specifické primární prevence viz dokument »
Cíl: Zkvalitnění a sjednocení způsobu sběru dat s využitím odborné terminologie viz dokument »
Cíl 1: Zvýšit podíl organizací, poskytujících certifikované programy PPRCH viz dokument »
Cíl 2: Zajištění odborného růstu subjektů vstupujících do oblasti specifické primární prevence viz dokument »
Cíl 3: Sledování kvality a podpora při tvorbě a realizaci Minimálního preventivního programu s použitím výstupů projektu VYNSPI viz dokument »
Cíl: Zajištění finančních prostředků na realizaci akčního plánu PPRCH v HMP na období 2014-2016 viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci viz dokument »
3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání viz dokument »
3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci viz dokument »
4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti viz dokument »
TISK
i