• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
1.1 Úpravy veřejných prostorů připravovat v logické časové a prostorové návaznosti viz dokument »
1.2 Nízkonákladová drobná řešení jsou nedílnou součástí priorit Strategie viz dokument »
1.3 Veškeré stavební činnosti provádět koordinovaně se všemi partnery s cílem zamezit jednoúčelovým opravám a opakované stavební činnosti viz dokument »
1.4 V místech nové výstavby či obnovy areálů vytvořit podmínky pro doplnění veřejných prostorů a zlepšení prostupnosti a dostupnosti území viz dokument »
1.5 Liniové trasy technické infrastruktury seskupovat do koridorů tak, aby neomezovaly možnost využití veřejných prostorů a neomezovaly veřejnou zeleň viz dokument »
1.6 Informování obyvatel různými způsoby (web, noviny, výstavy…) je prvním krokem k zapojení veřejnosti do řešení veřejných prostorů viz dokument »
1.7 Zapojovat veřejnost do různých fází plánování – veřejná setkání, komunitní plánování, mítinky na místě, dotazníky atd. K podpoře zapojení veřejnosti do proměny veřejných prostorů slouží projekt Společně měníme Prahu 10 viz dokument »
1.8 K proměně veřejných prostorů využívat všech dostupných projektů viz dokument »
1.9 Podporovat a rozvíjet fungující místa a osvědčená řešení (využívat místní znalosti a názory obyvatel) viz dokument »
1.10 Plán úprav veřejných prostorů bude vycházet z podpory obyvatel a z významu místa viz dokument »
1.11 Zajistit pravidelné financování veřejných prostorů a jejich proměny z rozpočtu městské části viz dokument »
1.12 Podpořit zvelebování veřejných prostorů systémem grantů městské části viz dokument »
1.13 Využívat další veřejné zdroje k spolufinancování úprav veřejných prostorů viz dokument »
1.14 Do spolufinancování zapojovat soukromý sektor, případně další partnery či zdroje (např. dotace a fondy), k tomu vytvořit a využívat podpůrné mechanismy viz dokument »
1.15 Pravidelně sledovat a vyhodnocovat postup na úpravách veřejných prostorů (hodnocení následně vhodným způsobem zveřejňovat) viz dokument »
2.1 Respektovat stávající cesty, průchody, plácky, obnovovat zaniklé a vytvářet nové s ohledem na charakter místa, tím dbát na zlepšení prostupnosti území viz dokument »
2.2 Zachovat stávající a vytvářet nabídku nových cest ve směru pohybu lidí, například ve vazbě na zastávky veřejné dopravy, školy, základní služby a vybavenost, sportovní a rekreační možnosti, významná pracoviště a další možné cíle viz dokument »
2.3 Prostupnost území zajistit nepřetržitě, v odůvodněných a logických případech může být omezena (např. časově u pasáží, průchodů, vybraných parků a rekreačních ploch). Omezení prostupnosti nejsou přípustná, vzniknou-li tím slepé cesty viz dokument »
2.4 Podporovat nabídku služeb a vybavenosti dle potřeb místních obyvatel viz dokument »
2.5 Uplatňovat progresivní modelová řešení (např. v oblasti sociální a v oblasti životního prostředí) a veřejně je prezentovat (web, místní tisk, výstavy, konference...) viz dokument »
2.6 . V nové zástavbě a v nových projektech dbát na dostatek veřejných prostorů a na prostupnost území. Zamezit tak vzniku „gated communities“ (uzavřených a neprostupných lokalit) viz dokument »
3.1 Respektovat charakter místa a místní specifika (druh zástavby a její typ, topografie, ekonomické podmínky atd) viz dokument »
3.2 Obnovovat tradiční prvky a detaily (materiály, tvarová řešení, umělecké prvky…) s ohledem na charakter místa viz dokument »
3.3 Rozvíjet veřejné prostory s respektem k historii místa. Historii a její připomínky zakomponovat do nových řešení viz dokument »
3.4 Podporovat a umožnit konání tradičních akcí a místních aktivit (obnovovat zaniklé trhy, slavnosti, případně podporovat vznik nových) viz dokument »
4.1 Řešení veřejných prostorů musí odpovídat lidskému měřítku (detaily, členění, materiály...) viz dokument »
4.2 Zajistit dostatečné zázemí veřejných prostorů (např. odpadkové koše, možnosti k sezení, dostupnost veřejných toalet s prostorem pro přebalování kojenců a pro invalidy) viz dokument »
4.3 Využít veřejné prostory pro osvětu (informační tabule, historické fragmenty, výstavy pod širým nebem...) viz dokument »
4.4 Mobiliář volit uživatelsky příjemný, srozumitelný (materiál, design, rozmístění, vhodnost využití pro různé uživatele) viz dokument »
4.5 Uplatňovat vodní prvky (pítka, kašny, vodní plochy, kaskády...) viz dokument »
4.7 Klást důraz na ekologický a mikroklimatický význam zeleně v městském prostředí viz dokument »
4.8 Městská zeleň má koncepční, kompoziční, estetickou a sociální funkci ve veřejném prostoru. Charakter, umístění a návrh zeleně bude těmto funkcím odpovídat viz dokument »
4.9 Stromořadí a travnaté plochy jsou potřebnou součástí uličního prostoru a veřejných zelených ploch. Jejich obnova a doplňování ve vhodných místech je potřebná zejména v blokové zástavbě viz dokument »
4.10 Součástí změn budou řešení omezující hluk ve veřejných prostorech (povrchy, technická a organizační opatření, omezení zdrojů hluku atd) viz dokument »
4.11 Stanoviště tříděného odpadu jsou v koncepci hl. m. Prahy součástí veřejného prostoru. Rozmístění, uspořádání a úprava stanoviště je nedílnou součástí řešení veřejného prostoru. Potřebné je zavedení jejich jednotného vzhledu, úpravy a úklidu. Stanoviště tříděného odpadu je vhodné doplňovat o informace o třídění odpadů a o sběru nebezpečného odpadu viz dokument »
4.12 Ve vybraných exponovaných místech zřizovat podzemní kontejnery na tříděný odpad viz dokument »
4.13 Na vhodných místech zřizovat komunitní kompostárny viz dokument »
4.14 Reklamy ve veřejném prostoru musí odpovídat svým množstvím, velikostí a typem charakteru místa viz dokument »
4.2 Dopravní systém organizovat do uspořádaného celku tak, aby bylo zřejmé, že dopravní systém je součástí veřejného prostoru viz dokument »
4.4 Vozovku a parkovací místa dimenzovat úsporným způsobem s ohledem na pořadí priorit jednotlivých druhů dopravy a s ohledem na urbanistické a prostorové podmínky a skutečnost, že jde o komunikaci v městském prostředí a ve veřejném prostoru. Úspornější dimenzování vozovky povede ke snižování rychlosti, počtu vozidel a preferenci menších vozidel. Tím bude podpořena pěší i cyklistická doprava i další využívání prostoru lidmi viz dokument »
4.5 V obytných čtvrtích a v místech s vyšším pohybem chodců zavádět „Zóny 30“, zřizovat obytné zóny, v lokálních centrech zřídit pěší zóny viz dokument »
4.6 Minimalizovat svislé dopravní značení, zejména ve vedlejších ulicích a v obytných čtvrtích, upřednostňovat takové fyzické úpravy a takové změny v organizaci dopravy, které povedou k odstranění, případně minimalizaci potřeby svislého dopravního značení; tam, kde zůstane, zmenšovat jeho velikost viz dokument »
4.8 Na vytipovaných místech vytvářet sdílený prostor, tzv. „Shared Space“ viz dokument »
4.9 Zajistit dostupnost různými formami dopravy, vždy však pěšky (mj. oboustranný chodník) viz dokument »
4.10 Stavebními opatřeními bránit ve zneužívání veřejného prostoru nedisciplinovanými řidiči viz dokument »
5.2 Na vhodných místech preferovat samostatné tramvajové těleso, podle místních podmínek buď zatravněné nebo pojížděné (pro další druhy veřejné dopravy a IZS) viz dokument »
5.4 Zastávky a stanice veřejné dopravy řešit jako významný prvek veřejného prostoru s důrazem na jejich umístění s dobrou návazností na přístupové cesty. Zastávky musí být komfortní a bezpečné. Tyto principy ve zvýšené míře platí pro přestupní zastávky a stanice, zvláštní pozornost je nutné věnovat pohodlí a přehlednosti přestupních vazeb viz dokument »
5.5 Zastávky autobusů veřejné dopravy standardně umísťovat do jízdního pruhu, přilehlý prostor využít pro rozšíření prostoru nástupiště. Vozovku u zastávek na vhodných místech doplnit o dělící ostrůvek bránící nebezpečnému objíždění autobusu v zastávce viz dokument »
5.6 Hranu nástupišť zastávek veřejné dopravy zvyšovat tak, aby usnadnila nástup do tramvaje či autobusu viz dokument »
5.7 Hranu nástupiště upravit tak, aby umožňovala těsné najetí autobusu k hraně viz dokument »
6.1 Zajistit přímé pěší trasy bez zbytečných zacházek a oklik (např. při přecházení vozovky) viz dokument »
6.2 Zlepšovat podmínky pro chodce (chodníkové přejezdy, rozvolnění parkování podél pěších tras, doplnění vybaveností, mobiliářem, zelení...), k tomu využívat i netradičních a inovativních forem viz dokument »
6.4 Pěší trasy mají být bez bariér, tj. bez zbytečných výškových rozdílů a ztracených spádů (těmi jsou např. podchody či nadchody) viz dokument »
6.6 Cesty pro cyklisty mají být uspořádány do přehledného, pohodlného a bezpečného systému s ochranou cyklistů před automobily a současně chránící chodce před cyklisty viz dokument »
6.8 V případě stavební činnosti na chodníku je nutné zajistit snadný a bezpečný průchod chodců a to například na úkor vozovky viz dokument »
7.1 Aktivity a kulturní akce patří do veřejného prostoru (např. předzahrádky restaurací, místa pro příležitostný prodej, možnost instalace podia či výstavních panelů apod.), nesmí však dlouhodobě narušovat jeho funkčnost viz dokument »
7.2 Pro drobné pěstitele a řemeslníky na vybraných místech vytvořit tržiště viz dokument »
7.3 Fyzická aktivita obyvatel města, jako např. chůze, hry, cyklistika, sport (venkovní posilovny, hřiště pro děti i dospělé, chodecké trasy atd.) je jednou ze základních funkcí veřejného prostoru a musí být podporován její rozvoj viz dokument »
7.4 Podporovat školní aktivity a slavnosti ve veřejném prostoru viz dokument »
7.5 Na vybraných vhodných místech vytvářet a rozvíjet klidové zóny s dostatečným zázemím viz dokument »
8.1 Veřejný prostor řešit přehledně, bez zbytečného prostorového či výškového členění viz dokument »
8.2 Zajistit vhodný orientační systém ve veřejném prostoru (např. umísťováním orientačních map, směrovek k vybraným cílům) včetně doplňování veřejného prostoru o vhodné orientační body (např. solitérní stromy, architektonické či umělecké objekty, herní prvky apod.) viz dokument »
8.3 Zajistit dostatečné umělé osvětlení s ohledem na charakter prostoru viz dokument »
8.4 Zvláštní pozornost věnovat bezpečnostně problematickým místům (využívat např. bezpečnostní inspekce a bezpečnostní audity, posílení dozoru policií) viz dokument »
8.5 Vybraná místa v nočních hodinách uzavírat nebo jim zajistit vhodný režim užívání či dozoru viz dokument »
8.6 Posílit společenskou kontrolu veřejného prostoru, tomu přizpůsobit uspořádání místa viz dokument »
9.1 Veřejným prostorům zajistit pravidelnou a kvalitní údržbu a úklid viz dokument »
9.2 Zajistit pravidelnou a odbornou péči o veřejnou zeleň (údržbu a pěstování) viz dokument »
9.3 Při úpravách veřejných prostorů dohlížet na kvalitu provedení viz dokument »
9.4 Prostory pro výběh psů vybírat s ohledem na charakter veřejného prostoru i na ostatní uživatele. Prostory pro psy jasně vymezit a označit včetně informací pro vlastníky psů viz dokument »
9.5 Dohlížet na pořádek ve veřejném prostoru, vytvořit účinné mechanismy k postihu nepořádku viz dokument »
9.6 Pravidelně kontrolovat funkčnost chodníků, tj. provádět systematický dohled a následná opatření pro odstranění nedostatků (zejména nevhodně parkující automobily, překážky, nevhodně umístěné dopravní značení atd) viz dokument »
9.7 Systematicky postupovat při prevenci před vandalismem ve veřejném prostoru. K tomu využívat společenské kontroly, dohledu policie, volby materiálů a provedení, rychlý a fungující servis viz dokument »
Znak Praha 10Protikorupční strategie MČ Praha 10 (2016)
1.1 Transparentní komunikace s veřejností viz dokument »
1.2 Transparentní personální politika viz dokument »
1.3 Transparentní veřejné zakázky viz dokument »
1.4 Transparentní nakládání s majetkem viz dokument »
1.5 Transparentní vnitřní kontrola viz dokument »
1.6 Transparentní vnější kontrola ve vztahu k veřejným zakázkám viz dokument »
1.7 Transparentní evaluace procesů viz dokument »
1.8 Elektronizace veřejné správy viz dokument »
1.9 Nezávislý interní audit viz dokument »
1.10 Transparentní vyřizování stížností viz dokument »
Znak Praha 10Koncepce rozvoje kultury městské části Praha 10 2020-2025
5.1 Podporovat a pozitivně usměrňovat snahu obyvatel participovat na zvelebování veřejného prostoru a pořádání kulturních a komunitních akcí ve veřejném prostoru viz dokument »
5.2 Vnímat kultivovaný veřejný prostor jako základ kvality života ve městě viz dokument »
5.3 Podporovat umění ve veřejném prostoru viz dokument »
6.1 Utvářet stabilní systém finanční podpory včetně zavedení nového dotačního systému a revize systému kulturních dotací s ohledem na priority podpory viz dokument »
6.2 Nabízet veřejnosti nástroje mediální podpory (např. kulturní kalendář, webové stránky městské části, sociální sítě, nově zavedené noviny městské části) viz dokument »
Znak Praha 10Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb Praha 10 2017-2020
1.5 Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak Praha 10Akční plán ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 2019-2020
1.5 Podpora registrovaných sociálních služeb prostřednictvím dotačního řízení MČ Praha 10 viz dokument »
TISK
i