• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 10

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Koncepce

Znak Praha 10Strategie pro veřejné prostory Prahy 10 (2010)
2.1 Respektovat stávající cesty, průchody, plácky, obnovovat zaniklé a vytvářet nové s ohledem na charakter místa, tím dbát na zlepšení prostupnosti území viz dokument »
2.2 Zachovat stávající a vytvářet nabídku nových cest ve směru pohybu lidí, například ve vazbě na zastávky veřejné dopravy, školy, základní služby a vybavenost, sportovní a rekreační možnosti, významná pracoviště a další možné cíle viz dokument »
4.1 Respektovat stanovené obecné pořadí priorit jednotlivých druhů dopravy (veřejná doprava, chodci, cyklisté, obslužná doprava, cílová individuální doprava, průjezdná doprava) viz dokument »
4.2 Dopravní systém organizovat do uspořádaného celku tak, aby bylo zřejmé, že dopravní systém je součástí veřejného prostoru viz dokument »
4.3 Rozvíjet synergické vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a podporovat nové způsoby kombinované dopravy viz dokument »
4.4 Vozovku a parkovací místa dimenzovat úsporným způsobem s ohledem na pořadí priorit jednotlivých druhů dopravy a s ohledem na urbanistické a prostorové podmínky a skutečnost, že jde o komunikaci v městském prostředí a ve veřejném prostoru. Úspornější dimenzování vozovky povede ke snižování rychlosti, počtu vozidel a preferenci menších vozidel. Tím bude podpořena pěší i cyklistická doprava i další využívání prostoru lidmi viz dokument »
4.5 V obytných čtvrtích a v místech s vyšším pohybem chodců zavádět „Zóny 30“, zřizovat obytné zóny, v lokálních centrech zřídit pěší zóny viz dokument »
4.6 Minimalizovat svislé dopravní značení, zejména ve vedlejších ulicích a v obytných čtvrtích, upřednostňovat takové fyzické úpravy a takové změny v organizaci dopravy, které povedou k odstranění, případně minimalizaci potřeby svislého dopravního značení; tam, kde zůstane, zmenšovat jeho velikost viz dokument »
4.7 Omezit vjezd nákladních automobilů do obytných čtvrtí a logicky rozšířit „Zónu 6t“ viz dokument »
4.8 Na vytipovaných místech vytvářet sdílený prostor, tzv. „Shared Space“ viz dokument »
4.9 Zajistit dostupnost různými formami dopravy, vždy však pěšky (mj. oboustranný chodník) viz dokument »
4.10 Stavebními opatřeními bránit ve zneužívání veřejného prostoru nedisciplinovanými řidiči viz dokument »
5.1 Upřednostňovat veřejnou dopravu šetrnou k životnímu prostředí (tramvaje, železnice, metro) viz dokument »
5.2 Na vhodných místech preferovat samostatné tramvajové těleso, podle místních podmínek buď zatravněné nebo pojížděné (pro další druhy veřejné dopravy a IZS) viz dokument »
5.3 Ve směrech, kde schází ekologická veřejná doprava, upřednostňovat veřejnou autobusovou dopravu viz dokument »
5.4 Zastávky a stanice veřejné dopravy řešit jako významný prvek veřejného prostoru s důrazem na jejich umístění s dobrou návazností na přístupové cesty. Zastávky musí být komfortní a bezpečné. Tyto principy ve zvýšené míře platí pro přestupní zastávky a stanice, zvláštní pozornost je nutné věnovat pohodlí a přehlednosti přestupních vazeb viz dokument »
5.5 Zastávky autobusů veřejné dopravy standardně umísťovat do jízdního pruhu, přilehlý prostor využít pro rozšíření prostoru nástupiště. Vozovku u zastávek na vhodných místech doplnit o dělící ostrůvek bránící nebezpečnému objíždění autobusu v zastávce viz dokument »
5.6 Hranu nástupišť zastávek veřejné dopravy zvyšovat tak, aby usnadnila nástup do tramvaje či autobusu viz dokument »
5.7 Hranu nástupiště upravit tak, aby umožňovala těsné najetí autobusu k hraně viz dokument »
6.1 Zajistit přímé pěší trasy bez zbytečných zacházek a oklik (např. při přecházení vozovky) viz dokument »
6.2 Zlepšovat podmínky pro chodce (chodníkové přejezdy, rozvolnění parkování podél pěších tras, doplnění vybaveností, mobiliářem, zelení...), k tomu využívat i netradičních a inovativních forem viz dokument »
6.3 Křižovatky řešit způsobem vhodným pro pěší a cyklisty, zejména tomu přizpůsobit režim semaforů (SSZ), přechody pro chodce umisťovat v prodloužení chodníků (přímá cesta), přechody na všech ramenech křižovatek jsou nedílnou součástí řešení (případné vynechání je odůvodnitelné pouze urbanistickými důvody, nikoli dopravními) viz dokument »
6.4 Pěší trasy mají být bez bariér, tj. bez zbytečných výškových rozdílů a ztracených spádů (těmi jsou např. podchody či nadchody) viz dokument »
6.5 Pěší trasy mají mít vhodné povrchy viz dokument »
6.6 Cesty pro cyklisty mají být uspořádány do přehledného, pohodlného a bezpečného systému s ochranou cyklistů před automobily a současně chránící chodce před cyklisty viz dokument »
6.7 Chodníky a cyklostezky propojovat pouze v těch místech, kde nebude narušena bezpečnost chodců viz dokument »
6.8 V případě stavební činnosti na chodníku je nutné zajistit snadný a bezpečný průchod chodců a to například na úkor vozovky viz dokument »
7.3 Fyzická aktivita obyvatel města, jako např. chůze, hry, cyklistika, sport (venkovní posilovny, hřiště pro děti i dospělé, chodecké trasy atd.) je jednou ze základních funkcí veřejného prostoru a musí být podporován její rozvoj viz dokument »
9.6 Pravidelně kontrolovat funkčnost chodníků, tj. provádět systematický dohled a následná opatření pro odstranění nedostatků (zejména nevhodně parkující automobily, překážky, nevhodně umístěné dopravní značení atd) viz dokument »
TISK
i