*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Zdravá městská část
web Zdravá MČ
FB stránky ZM
Politik programu Zdravá MČ
Milan Maruštík
Telefon
+420 244 028 235
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MČ
Ing. Jiří Hladovec
Telefon
+420 244 028 213
E-mail
 

Praha 12

Názvy hierarchických úrovní
S. "Prioritní oblast"
S.1 "Priorita"
S.1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán trvale udržitelného rozvoje MČ Praha 12 2013-2020

S. Kvalita společenského života a sociálních služeb

S.1 Zkvalitnění vzdělanostní struktury a úrovně obyvatel MČ

S.1.1 Zajištění kvalitního předškolního a školního vzdělávání
S.1.2 Podporovat HMP celoživotní vzdělávání a vzdělávání k udržitelnému rozvoji obyvatel MČ

S.2 Zvýšení možností aktivního využití volného času občany P12

S.2.1 Podpora volnočasových, sportovních a tělovýchovných aktivit v městské části Praha 12

S.3 Zvýšení kvality kulturního a společenského života MČ P12

S.3.1 Zvýšení úrovně kulturního života v Praze 12
S.3.2 Rozšíření a zkvalitnění společenského života v MČ Praha 12

S.4 Rozvoj sociálních služeb a služeb souvisejících

S.4.1 Zajištění odpovídajících kapacit sociálních služeb a jejich zkvalitňování na základě procesu komunitního plánování ve spolupráci s hlavním městem Prahou
S.4.2 Trvale používat pro plánování rozvoje sociálních služeb metodu komunitního plánování

V. Veřejná správa a ekonomický sektor

V.1 Efektivně fungující veřejná správa v MČ

V.1.1 Zavedení efektivního systému řízení na úřadu MČ
V.1.2 Dlouhodobě udržitelné hospodaření MČ
V.1.3 Zlepšení práce úřadu MČ zavedením systému řízení lidských zdrojů
V.1.4 Závazné a systémové zapojování veřejnosti do rozhodování

V.2 Zajištění bezpečí obyv. a návštěvníků MČ

V.2.1 Posílení prevence kriminality
V.2.2 Technické a organizační zajištění větší bezpečnosti
V.2.3 Zajištění ochrany před mimořádnými událostmi funkčními a akceschopnými strukturami krizového řízení

V.3 Zajištění prosperity MČ udržitelně se vyvíjejícím ekonomickým sektorem

V.3.1 Vytvoření systému spolupráce úřadu městské části a místních/ v městské části působících podnikatelů a živnostníků
V.3.2 Podpora podnikání v perspektivních oblastech
V.3.3 Zajištění zdrojů pro udržitelný rozvoj městské části

Z. Životní prostředí

Z.1 Posílení komplexních funkcí zeleně

Z.1.1 Zamezit úbytku ploch zeleně a zkvalitnit její údržbu

Z.2 Ochrana přírody a krajiny

Z.2.1 Uchránit přírodně cenné lokality od devastace
Z.2.2 Dosáhnout zfunkčnění a propojení ploch určených jako plochy místního a regionálního ÚSES
Z.2.3 Zajistit odpovídající ochranu krajiny
Z.2.4 Snížení úbytku druhů volné přírody

Z.3 Zajištění kvalitní technické ochrany ŽP

Z.3.1 Snížení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a světelného znečištění
Z.3.2 Dosažení účinnějšího a komplexnějšího hospodaření s odpady

Z.4 Ochrana a hospodaření s vodou a půdou

Z.4.1 Zvýšení kvality povrchové vody
Z.4.2 Udržení vody v krajině
Z.4.3 Ochrana půdy před erozí, znečištěním a dalšími nepříznivými vlivy

Z.5 Zefektivnění ochrany životního prostředí zavedením systému env. managementu a posílením EVVO

Z.5.1 Podpora a posílení EVVO
Z.5.2 Zavedení systému environment. managementu k zkvalitnění ochrany životního prostředí

U. Územní rozvoj

U.1 Urbanismus a územní plánování respektující limity území

U.1.1 Vyvážený rozvoj území
U.1.2 Kvalitní veřejné prostory
U.1.3 Revitalizace území podél Vltavy

U.2 Dobudování udržitelnější a kvalitnější dopravy a technické infrastruktury

U.2.1 Zlepšení dopravní obslužnosti MČ
U.2.2 Vytvoření funkčního systému vodního hospodářství
U.2.3 Vytvoření systému energetického managementu MČ Praha 12
*