probíhá úprava stránek
 • naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 20 › Komunitní plánování  

Praha 20

i
tisk
Nápověda: Rozhodování,města/obce/regionu by se mělo opírat o názory široké veřejnosti.... +
Největší priority
Informace jsou aktualizovány po anketě
"10P" - Praha 20 - Největší priority definované 29.5.2018 (Očima lidí)
 • Řešit přetíženost ulice Náchodská
 • Zpracování studie proveditelnosti stavby severovýchodní tangenty (Náchodská-R10 vedoucí Bílým vrchem)
 • Dokončení zpracování "Návrhu zklidnění Náchodské ulice v Horních Počernicích a jeho projednání
 • Zpracování"Studie proveditelnosti propojení ulic U Tabulky-ocelkova
 • Řešení křižovatky Náchodská x Bystrá (SSZ nebo kruhový objezd)
 • Zajištění zpracování dokumentace k UR na vyřešení mimoúrovňového křížení ulice Bystrá s železniční tratí (podjezd) společností SUDOP
 • Bazén/koupaliště
 • Oslovit asociaci bazénářů a saun ČR a konzultovat možnosti realizace takového zařízení v MČ Praha 20
 • vyhledat vhodný pozemek k umístění
 • D11,úsek 510 do tubusu
 • Zajistit zpracování studie proveditelnosti umístění D11, úsek 510 do tubusu
 • Zlepšení prostupnosti pro bezmotorovou dopravu (cyklisté, pěší ...)
 • Přeznačit cyklostezky č. 441, 50, 258
 • Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na Severovýchodní cyklomagistrálu vedoucí podél železniční trati
 • Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na cyklostezku č. 440 vedoucí ulicí Ve Žlíbku
 • Zadat zhotovení studie proveditelnosti vedení cyklostezky ulicí Božanovská
 • Zlepšovat vybavenost pro bezmotorovou dopravu zejména v místech koncentrovaného pohybu osob-cyklostezky, úřady, školy, železniční nádraží, volnočasové zařízení, nákupní střediska (cyklostojany, informační a volnočasové vybavení)
 • Zachování odděleného charakteru cyklostezky HP-Klánovice
 • Jednat s ŘSD, aby v dokumentaci na MKU Beranka (zpracování PUDIS a.s.) akceptovalo požadavky na oddělenou cyklostezku, významnou součást systému Pražského kola
 • Zajistit zpracování ověřovací studie jako podkladu pro schválení změny územního plánu
 • Kampaň za podporu bezmotorové dopravy
 • Vybudovat lesoparky (pro relaxaci přírodní charakter) oblast Robotnice, Sychrov, Beranka, Harcovská
 • Zpracování Studie realizovatelnosti lesoparku v okolí Bilogických rybníků, Koupaliště a jižně od D11 směrem Klánovice
 • Rozšířit zóny k rekreaci a oddychu
 • iniciovat jednání s MHMP a soukr.vlastníky o výkupu pozemků
 • zařadit záměr "Biologické rybníky" do investičních akcí na období 2017-18 po majetkoprávním vypořádání (uloženo RMČ č.69/5/0464/16
 • vypsat architektonickou soutěž na záměr Biologické rybníky po majetkoprávním vypořádání (uloženo RMČ č.69/5/0464/16
 • Revitalizace Nolčova parku
 • zajistit zpracování realizační PD revitalizace Nolčova parku dle představené studie na VF
 • výběr dodavatele
 • realizace revitalizace za finanční podpory MHMP
 • Změna územního plánu v oblasti Robotnice ze zastavitelného území na lesopark
 • Připravit návrh na podnět na změnu územního plánu
 • Zajistit pořádek a bezpečnost v okolí restaurace u Bobra ul.Ratibořická
 • Iniciovat jednání s majiteli nemovitosti v okolí restaurace u Bobra ohledně úpravy zeleně na těchto pozemcích
 • Rozšíření DPS
 • Jednat s vlastníky o vypořádání vlastnictví k pozemku a budovám na p.č.5/1 a 5/2 potřebným pro rozšíření stávající DPS
 • Zajistit podepsání rezervační smlouvy
 • Řešit přeplněné nádoby na tříděný odpad
 • Jednat s MHMP o častějším vývozu nebo umístění více nádob
 • Přidat do mobilní aplikace MČ možnost hlášení přeplněných nádob
 • Realizace protihlukového valu u D11 (od ul. Ve Žlíbku - Novopacká)
 • Iniciovat jednání s vlastníky pozemků na kterých by mohl být vybudovaný protihlukový val
 • Prosadit "Rozumný okruh kolem Prahy
 • Zimní kluziště a bazén
 • Ve spolupráci s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit zajistit zpracování studie proveditelnosti výstavby a provozu zimního kluziště a bazénu v MČ Praha 20
 • Kavárna pro mladé
 • Připravit společný pilotní projekt s žáky ZŠ, SoŠ administrativy pro EU a RC MUM
 • Pokračovat v přípravě realizace výstavby tělocvičny v ulici Jívanská. Zajistit získání územního rozhodnutí
 • Sportovní hala
 • Pokračovat v jednání o umístění projektu víceúčelové sportovní haly od společnosti BENIK SPORT u D11 dle zpracované studie urbanistky
 • Výstavba sportovní haly
 • Iniciovat jednání s MHMP o svěření pozemku č. 4232/5 k.ú. HP
 • Iniciovat jednání IPR - využití území pozemek č. 4232/5 k.ú. HP
 • Dokončení zpracování "Koncepce cyklodopravy v H.P. a její veřejné projednání
 • Zrekonstruovat dopravní hřiště u ZŠ Stoliňské + nové hřiště pro náctileté
 • Vytypovat novou plochu pro větší dopravní hřiště
 • Zpracovat Studii hřiště pro náctileté na pozemku č.2046 k.ú. Horní Počernice nad ulicí Ledkovská (Na Stráních) + projednání s veřejností
 • Denní stacionář pro seniory
 • zajistit výkup pozemků pro novou stavbu
 • zadat zpracování projektové dokumentace dle studie urbanistky
 • Zlepšit cyklistickou prostupnost Horních Počernic do okolních MČ a obcí
 • Zpracování akčního plánu cyklodopravy v H.P. a její veřejné projednání
 • Dokončení zpracování studie proveditelnosti propojení pro pěší a cyklistickou dopravu v koridoru mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4 a pražských A26+A266, optimálně v úseku MČ Praha 9 - Praha19-Praha Satalice-Praha14-Praha20+projednání závěrů s příslušnými
 • Zvýšit bezpečnost cyklistické prostupnosti HP
 • zajistit zpracování cyklomapy HP a umístit ji na infostojany v HP
 • zajistit přeznačení většiny stávajících cyklostezek
 • zajistit zahájení prací na PD SV cyklistické magistrály podél železnice
 • zajistit zahájení prací na PD SV cyklistického okruhu při D10
 • zajistit zahájení prací na PD cyklostezky podél Božanovské úl.
 • Zajistit v HP instalaci 50 nových cyklostojanů
 • projednat s MHMP, TSK zpracování PD na B+R 296 u želez.nádraží Praha Horní Počernice
 • Svépravice - lepší dopravní dostupnost MHD + obchod
 • Byla zavedena nová linka BUS 224 nahrazující BUS 296 v nové trase
 • Vizuální odclonění dálnice D11
 • Iniciovat jednání s MHMP o výkupu pozemků a začlenění projektu realizace lesoparku u Biologických rybníků do plánovaných investic
 • Úplné elektronické podání
 • připravit elektronické žádosti pro různé typy životních situací
 • upravit webové stránky pro elektronické podání
 • Vybudovat veřejné venkovní sportoviště
 • Vytypování lokalit pro vybudování nových veřejných venkovních sportovišť
 • Vyšší četnost policejních hlídek a důkladnější kontroly
 • Projednat s MP a PČR možnost vyšší četnosti hlídek a důkladnějších kontrol - společné akce
 • Více psychologů a speciálních pedagogů do škol
 • Projednat s řediteli škol
..více podrobností
TISK
i