*
 • naše weby..
 • ..
 • .
pixel
 


Znak Praha 20
Praha 20
www stránky

Logo ZMČ Praha 20
Zdravá městská část
web Zdravá MČ
FB stránky ZM
Politik programu Zdravá MČ
Mgr. Alena Štrobová
Telefon
+420 271 071 680
E-mail
Koordinátor programu Zdravá MČ
Mgr. Petra Prokůpková
Telefon
+420 271 071 797
E-mail
úvodní stránkaPraha 20 › Očima lidí  

Praha 20

i
tisk
Nápověda: Rozhodování,města/obce/regionu by se mělo opírat o názory široké veřejnosti.... >>

Očima lidí

Největší priority
 • Informace jsou aktualizovány po anketě

  "10P" - Praha 20 - Největší priority definované 29.5.2018 (Očima lidí)
  • Řešit přetíženost ulice Náchodská
  • Zpracování studie proveditelnosti stavby severovýchodní tangenty (Náchodská-R10 vedoucí Bílým vrchem)
  • Dokončení zpracování "Návrhu zklidnění Náchodské ulice v Horních Počernicích a jeho projednání
  • Zpracování"Studie proveditelnosti propojení ulic U Tabulky-ocelkova
  • Řešení křižovatky Náchodská x Bystrá (SSZ nebo kruhový objezd)
  • Zajištění zpracování dokumentace k UR na vyřešení mimoúrovňového křížení ulice Bystrá s železniční tratí (podjezd) společností SUDOP
  • Bazén/koupaliště
  • Oslovit asociaci bazénářů a saun ČR a konzultovat možnosti realizace takového zařízení v MČ Praha 20
  • vyhledat vhodný pozemek k umístění
  • D11,úsek 510 do tubusu
  • Zajistit zpracování studie proveditelnosti umístění D11, úsek 510 do tubusu
  • Zlepšení prostupnosti pro bezmotorovou dopravu (cyklisté, pěší ...)
  • Přeznačit cyklostezky č. 441, 50, 258
  • Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na Severovýchodní cyklomagistrálu vedoucí podél železniční trati
  • Do konce roku 2018 vyřídit platné ÚR na cyklostezku č. 440 vedoucí ulicí Ve Žlíbku
  • Zadat zhotovení studie proveditelnosti vedení cyklostezky ulicí Božanovská
  • Zlepšovat vybavenost pro bezmotorovou dopravu zejména v místech koncentrovaného pohybu osob-cyklostezky, úřady, školy, železniční nádraží, volnočasové zařízení, nákupní střediska (cyklostojany, informační a volnočasové vybavení)
  • Zachování odděleného charakteru cyklostezky HP-Klánovice
  • Jednat s ŘSD, aby v dokumentaci na MKU Beranka (zpracování PUDIS a.s.) akceptovalo požadavky na oddělenou cyklostezku, významnou součást systému Pražského kola
  • Zajistit zpracování ověřovací studie jako podkladu pro schválení změny územního plánu
  • Kampaň za podporu bezmotorové dopravy
  • Vybudovat lesoparky (pro relaxaci přírodní charakter) oblast Robotnice, Sychrov, Beranka, Harcovská
  • Zpracování Studie realizovatelnosti lesoparku v okolí Bilogických rybníků, Koupaliště a jižně od D11 směrem Klánovice
  • Rozšířit zóny k rekreaci a oddychu
  • iniciovat jednání s MHMP a soukr.vlastníky o výkupu pozemků
  • zařadit záměr "Biologické rybníky" do investičních akcí na období 2017-18 po majetkoprávním vypořádání (uloženo RMČ č.69/5/0464/16
  • vypsat architektonickou soutěž na záměr Biologické rybníky po majetkoprávním vypořádání (uloženo RMČ č.69/5/0464/16
  • Revitalizace Nolčova parku
  • zajistit zpracování realizační PD revitalizace Nolčova parku dle představené studie na VF
  • výběr dodavatele
  • realizace revitalizace za finanční podpory MHMP
  • Změna územního plánu v oblasti Robotnice ze zastavitelného území na lesopark
  • Připravit návrh na podnět na změnu územního plánu
  • Zajistit pořádek a bezpečnost v okolí restaurace u Bobra ul.Ratibořická
  • Iniciovat jednání s majiteli nemovitosti v okolí restaurace u Bobra ohledně úpravy zeleně na těchto pozemcích
  • Rozšíření DPS
  • Jednat s vlastníky o vypořádání vlastnictví k pozemku a budovám na p.č.5/1 a 5/2 potřebným pro rozšíření stávající DPS
  • Zajistit podepsání rezervační smlouvy
  • Řešit přeplněné nádoby na tříděný odpad
  • Jednat s MHMP o častějším vývozu nebo umístění více nádob
  • Přidat do mobilní aplikace MČ možnost hlášení přeplněných nádob
  • Realizace protihlukového valu u D11 (od ul. Ve Žlíbku - Novopacká)
  • Iniciovat jednání s vlastníky pozemků na kterých by mohl být vybudovaný protihlukový val
  • Prosadit "Rozumný okruh kolem Prahy
  • Zimní kluziště a bazén
  • Ve spolupráci s komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit zajistit zpracování studie proveditelnosti výstavby a provozu zimního kluziště a bazénu v MČ Praha 20
  • Kavárna pro mladé
  • Připravit společný pilotní projekt s žáky ZŠ, SoŠ administrativy pro EU a RC MUM
  • Pokračovat v přípravě realizace výstavby tělocvičny v ulici Jívanská. Zajistit získání územního rozhodnutí
  • Sportovní hala
  • Pokračovat v jednání o umístění projektu víceúčelové sportovní haly od společnosti BENIK SPORT u D11 dle zpracované studie urbanistky
  • Výstavba sportovní haly
  • Iniciovat jednání s MHMP o svěření pozemku č. 4232/5 k.ú. HP
  • Iniciovat jednání IPR - využití území pozemek č. 4232/5 k.ú. HP
  • Dokončení zpracování "Koncepce cyklodopravy v H.P. a její veřejné projednání
  • Zrekonstruovat dopravní hřiště u ZŠ Stoliňské + nové hřiště pro náctileté
  • Vytypovat novou plochu pro větší dopravní hřiště
  • Zpracovat Studii hřiště pro náctileté na pozemku č.2046 k.ú. Horní Počernice nad ulicí Ledkovská (Na Stráních) + projednání s veřejností
  • Denní stacionář pro seniory
  • zajistit výkup pozemků pro novou stavbu
  • zadat zpracování projektové dokumentace dle studie urbanistky
  • Zlepšit cyklistickou prostupnost Horních Počernic do okolních MČ a obcí
  • Zpracování akčního plánu cyklodopravy v H.P. a její veřejné projednání
  • Dokončení zpracování studie proveditelnosti propojení pro pěší a cyklistickou dopravu v koridoru mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4 a pražských A26+A266, optimálně v úseku MČ Praha 9 - Praha19-Praha Satalice-Praha14-Praha20+projednání závěrů s příslušnými
  • Zvýšit bezpečnost cyklistické prostupnosti HP
  • zajistit zpracování cyklomapy HP a umístit ji na infostojany v HP
  • zajistit přeznačení většiny stávajících cyklostezek
  • zajistit zahájení prací na PD SV cyklistické magistrály podél železnice
  • zajistit zahájení prací na PD SV cyklistického okruhu při D10
  • zajistit zahájení prací na PD cyklostezky podél Božanovské úl.
  • Zajistit v HP instalaci 50 nových cyklostojanů
  • projednat s MHMP, TSK zpracování PD na B+R 296 u želez.nádraží Praha Horní Počernice
  • Svépravice - lepší dopravní dostupnost MHD + obchod
  • Byla zavedena nová linka BUS 224 nahrazující BUS 296 v nové trase
  • Vizuální odclonění dálnice D11
  • Iniciovat jednání s MHMP o výkupu pozemků a začlenění projektu realizace lesoparku u Biologických rybníků do plánovaných investic
  • Úplné elektronické podání
  • připravit elektronické žádosti pro různé typy životních situací
  • upravit webové stránky pro elektronické podání
  • Vybudovat veřejné venkovní sportoviště
  • Vytypování lokalit pro vybudování nových veřejných venkovních sportovišť
  • Vyšší četnost policejních hlídek a důkladnější kontroly
  • Projednat s MP a PČR možnost vyšší četnosti hlídek a důkladnějších kontrol - společné akce
  • Více psychologů a speciálních pedagogů do škol
  • Projednat s řediteli škol
 • ..více
Plánování s veřejností
*