*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Tábor
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Kateřina Bláhová
Telefon
+420 381 486 133
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Jana Lorencová
Telefon
+420 381 486 166
E-mail
 

Tábor

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Tábor (2018-2019)

1. ROZVOJ MĚSTA, PODNIKÁNÍ

1.1 Nesouhlas s výstavbou věznice na Všechově – aktivní postoj města P

1.2 Aktivní role městského architekta - vznik koncepce veřejného prostoru P

1.3 Realizovat výstavbu nové čtvrti v areálu kasáren J.Žižky

Popis / Komentář:
Město Tábor získalo v roce 2006 od České republiky - Ministerstva obrany areál bývalých kasáren "Jana Žižky" v Táboře. V roce 2008 byla s vítězem výběrového řízení sdružením společností Mane Holding a.s. a AZ Bydlení s.r.o. uzavřena Nájemní smlouva a smlouva budoucí kupní, týkající se projektu "Regenerace části bývalého vojenského areálu kasárna Jana Žižky v Táboře. K výše uvedené smlouvě vstoupila místo sdružení společnost DVORCE TÁBOR a.s.... »

1.3.1 Využití bývalých kasáren J.Žižky pro bytovou výstavbu - byty pro mladé
Popis / Komentář:
Pro dotčené území je platný územní plán Tábor. Rozhodování v území by probíhalo v souladu s platnými regulativy příslušných ploch dle územního plánu (T5 - plocha smíšená, bydlení a občanská vybavenost Sbo, T4 –plocha bydlení vícepodlažní Bv). V území není zpracovaná podrobnější územně plánovací dokumentace. Usnesením Rady města Tábora č. 2847/47/17 ze dne 10. dubna 2017 bylo zrušeno výběrové řízení na prověřovací studii z důvodu změny podmínek v území.... »

1.4 Zprovoznit průmyslovou zónu Vožická

1.5 Zapojení občanů do rozhodování o investicích

Popis / Komentář:
Rada města Tábora svým usnesením č. 2723/45/17 ze dne 13. března 2017 vzala na vědomí zásady postupu přípravy a realizace stavebních investičních akcí města. Bylo stanoveno obecné pravidlo pro všechny stavební investice s odhadovanou hodnotou nad 3 mil. Kč. Tyto investice budou v úrovni dokumentace pro územní řízení či studie (pokud je pořizována) veřejně prezentovány na webových stránkách města v určeném, dobře přístupném, úložišti.... »

1.6 1.6 Snížená užitnost Husova náměstí (havrani, koutek bezdomovců)

Popis / Komentář:
- v r. 2016 prováděn pravidelný úklid – čistění chodníků (cca 1x za 14 dní, v době vrcholícího hnízdění 1x týdně) a mytí laviček (cca 1 x 2 týdny) – mírně se zlepšil stav znečištění hnízdícími havrany (po dobu hnízdění je však nemožné udržet zde větší čistotu)... »

1.7 1.7 Nonstopy v centru města NE

Popis / Komentář:
- v Táboře existuje vyhláška o regulaci výherních hracích automatů již několik let - omezuje výskyt automatů v určitých oblastech města, na kterých se shodlo zastupitelstvo města (jde zejména o místa v blízkosti škol a zdravotnických zařízení)
- nicméně v dnešní době internetového sázení jde jen o část hazardu, který mají lidé k dispozici a význam takových omezení přímo ve městech klesá.

1.8 1.8 Sokolská plovárna - vybavení pro děti (brouzdaliště, tobogán, hřiště)

Popis / Komentář:
- projekt přírodního biotopu na Sokolské plovárně (bude splňovat funkci dětského brouzdaliště) – návrh na webových stránkách města
- cena projektu: 759 tis. Kč s DPH
- výstavba bude dokončena do konce listopadu 2016
- dětské prolézačky, hřiště, tobogán – zatím není plánováno

rok 2017
- v dubnu dokončen přírodní biotop, který slouží jako brouzdaliště

1.9 1.9 Projekt pily Schweighofer - negativní vlivy v k.ú. Tábor a tranzitem dotčených obcí

1.10 1.10 Úprava Malého Jordánu pro rekreaci města

1.11 Řešit nedostatek veřejných WC

Popis / Komentář:
- úprava náměstí Fr. Křižíka, kde je vybudováno nové veřejné WC - v parku U Popraviště by měla být v letošním roce instalována buňka TOI-TOI Kromě uvedených je v provozu WC na Žižkově náměstí a město přispívá na provoz WC pro veřejnost na autobusovém nádraží COMETTu, na Novém hřbitově (p. Melich) a na hřbitově v Klokotech (areál kostela římskokatolické církve). Dojde tedy k navýšení uvedených zařízení, ale je otázka, zda nebudou podléhat vandalismu.... »

1.12 Dořešit kauzu bratří Bratránkových

1.13 Bude zlepšena komunikace radnice s veřejností

Popis / Komentář:
2017 - proběhla veřejná projednání rekonstrukce Budějovické ulice, analytické a návrhové části hlukového modelu města, projednání úprav zeleně v ulici Jesenského a Soběslavská
2018 - druhá část projednání úprav zeleně v Jesenského a Soběslavské ulici, projednání úprav v odpočinkové zóně Čekanice

1.14 Budou pořádány veřejné diskuse s občany - fórum Zdravého města

Popis / Komentář:
V roce 2011 Fórum Zdravého města proběhlo dne 5. října.
V roce 2012 Fórum Zdravého města proběhlo dne 26.9.2012.

V roce 2013 proběhlo Fórum Zdravého města dne 9.10.2013.
V roce 2014 proběhlo Fórum Zdravého města dne 23.9.2014.
V roce 2015 proběhlo Fórum Zdravého města dne 23.9.2015.
V roce 2016 proběhlo Fórum Zdravého města dne 9. 11. 2016.
V roce 2017 proběhlo Fórum Zdravého města dne 13. 6. 2017.

2. DOPRAVA MĚSTA

2.1 Vybudování nové komunikace II/137 (Slapy - Horky - Tesco)

Popis / Komentář:
2014 - Jedná se o investici Jihočeského kraje.Město Tábor schválilo v Zastupitelstvu města dotaci na zpracování projektové dokumentace ve výši 1 mil. Kč. Jčk provedl výběrové řízení na zpracování PD pro územní řízení a celá tato příprava je plně v gesci JčK. Starosta města Ing. J. Fišer usiluje o zařazení této stavby do investičních akcí Jihočeského kraje s nejvyšší prioritou. 2015 - Bezesporu nejnákladnější a nejvýznamnější dopravní stavba v Táboře.... »

2.1.1 Podpořit přípravu a realizaci přeložky II/137 (Tesco - Slapy) P
Popis / Komentář:
Představitelé města jsou ve stálém kontaktu s pořizovatelem projektové dokumentace a investorem - Jihočeským krajem. Na počátku roku 2017 proběhlo jednání rekapitulující aktuální stav. Bylo konstatováno, že v letošním roce může být vydáno územní rozhodnutí. Město Tábor přislíbilo Jihočeskému kraji součinnost ve vyřizování složitých majetkoprávních ujednání se soukromými vlastníky. To je zcela nezbytné pro vydání stavebního povolení.... »

2.2 Zavést inteligentní zastávky MHD (= elektronické informační panely, zobrazující časy příjezdů a odjezdů a čísla projíždějících linek) P

2.3 Vyřešit celkově špatný stav chodníků a vozovek mimo historické centrum města

Popis / Komentář:
Opravy chodníků probíhají plošně, ne jenom v centru Tábora. . Odbor dopravy každý rok plánuje opravy chodníků ve městě. V roce 2014 byly zatím realizovány opravy chodníků většího rozsahu v ulicích Politických vězňů, Na Rokli, Angela Kančeva, Hromádkova, Jesenského, Helsinská a Husova. Dále jsou na letošní rok připraveny ještě opravy chodníků v ulicích Purkyňova, Kvapilova a Varšavská II.... »

2.3.1 Řešit rizikové místo pro chodce u podchodu pod nádražím směrem na Blanické předměstí
Popis / Komentář:
Odbor investic a strukturálních fondů v daném místě realizoval v ulici Vodňanského výstavba chodníků, nové autobusové zastávky a přechodu k zastávce a parkovacím místům. Investice stála 2,559 mil. Kč vč. DPH. Prozatím není realizován chodník směrem k Blanickému předměstí, protože zde nejsou pozemky ve vlastnictví města.

2.3.2 Řešit situaci příjezdové cesty k ZOO Větrovy (úsek Nestávalovi – ZOO)
2.3.3 Opravit chodník v Lidické ul.
2.3.4 Vybudovat nástupní hrany
2.3.5 Opravit chodníky na Husově náměstí
Popis / Komentář:
Odbor dopravy připravil opravu chodníku mezi ul. 9. května a ul. Šafaříkovou - oprava bude během podzimu provedena.
V roce 2016 předpokládáme opravu chodníku na opačné straně u Hotelu Slávia.

2.3.6 Udržovat co nejvíce chodníků ve městě v zimě
2.3.7 Obnovovat již setřené vodorovné dopravní značení na silnicích

2.4 Optimalizovat jízdní řády linkové autobusové dopravy

Popis / Komentář:
Odbor dopravy požádal písemně a vícekrát o součinnost společnost JIKORD, jež je kompetentní k úpravě jízdních řádů.
Výsledek ale není dle představ Odboru dopravy, obdrželi jsme pouze obecné odpovědi a nedošlo k nápravě.
Je pochopitelné, že do systému jízdních řádů nelze libovolně zasahovat, ale vstřícnost spol. JIKORD v této věci jsme nezaznamenali.

Město nemůže samo měnit systém jízdních řádů v rámci kraje.

2.4.1 Rozšíření linek MHD k OD Tesco, Kaufland, Stop Shop Tábor
Popis / Komentář:
K nákupnímu areálu Stop Shop zajíždí MHD ve směru od Plané nad Lužnicí. Opačný směr není možný z důvodu komplikovaného výjezdu a značného prodloužení trasy MHD. K obchodnímu domu Tesco byl spoj zrušen z důvodu vysokých nákladů, které hradil řetězec Tesco. Dokud nebudou propojeny silnice Tesco – Kaufland není reálné zajíždění k obchodnímu domu Kaufland. I tak by bylo nutné upravit křižovatky ulic Varšavská x Berlínská x Volgogradská.... »

2.5 Bude více podporována pěší a cyklistická doprava

Popis / Komentář:
Odbor dopravy, v rámci realizace „Cyklogenerelu“ připravuje realizaci dvou páteřních cyklotras „A“ a „C“. V současné době se realizuje upřesňující projekt ( úprava komunikací pro cyklisty, vodorovné a svislé dopravní značení).
V rámci projektu „Koncepce rozvoje příměstské rekreace, zvýšení protierozních opatření, revitalizace cestní sítě“ realizuje odbor dopravy opravy cest v okolí města Tábora (pro pěší a cykloturistiku). Cesty budou doplněny odpočívadly a zelení.

2.5.1 Více cyklotras ve městě
Popis / Komentář:
- cyklostezek ve městě dostatek - studie na cyklostezku 9. května (cyklostezka se nedoporučuje) - na Budějovické ul. se uvažovalo o vzniku nepřednostních cyklistických pruhů při případných úpravách této ulice – do profilu komunikace se samostatný pruh nevejde (přítomnost cyklistů bude znázorněna piktogramy) - RM neschválila rozdělení stezky na nábřeží Jordánu na 2 části (cyklistickou a pro pěší) - všichni kdo se tam pohybují se musí chovat ohleduplně... »

2.5.1.1
Roky realizace:
2015

2.5.2 2.5.6 Zřízení většího počtu cyklostezek na průjezd středem města (ul. Budějovická) až do Sez.Ústí I., II., Planá n/L.
Popis / Komentář:
- cyklostezek ve městě dostatek (do obou míst lze po cyklostezkách a upravených cestách dojet) - studie na cyklostezku 9. května (cyklostezka se nedoporučuje) - na Budějovické ul. se uvažovalo o vzniku nepřednostních cyklistických pruhů při případných úpravách této ulice – do profilu komunikace se samostatný pruh nevejde (přítomnost cyklistů bude znázorněna piktogramy)... »

2.5.3 2.5.6 Pěší zóny pro důchodce, handicapované a matky s kočárky
2.5.4 Zachování a rozvoj nezpevněných pěších stezek v okolí Tábora a budování samostatných cyklostezek
Popis / Komentář:
Pro město Tábor je zřízena funkce cyklokoordinátora, kterou zastává Ing. Karel Hotový, vedoucí odboru rozvoje investic a strukturálních fondů. Nově je realizována cyklostezka v Tismenickém údolí a dále je v realizaci cyklostezka do Zárybničné lhoty. Stávající v majetku města se na základě podnětů občanů město snaží zpevňovat a udržovat (vzhledem k množství finanč.... »

2.5.5 Vybudování zpevněné cesty pro pěší a cyklisty propojující Tesco - Kaufland
Popis / Komentář:
jedná se o pozemky soukromých vlastníků. Bude probíhat jednání s těmito vlastníky.

2.5.6 Rozvoj a zachování pěších stezek
Popis / Komentář:
Zachování a rozvoj nezpevněných stezek - odbor dopravy spravuje tzv. účelové komunikace ve vlastnictví města. Tyto komunikace jsou podle potřeby udržovány –např. propojka Zárybničná Lhota – turovecká silnice, cesta ze Smyslova ke Knížecímu rybníku, cesta spojující Družstevní a Vožickou ulici, cesta spojující Chýnovskou a Vožickou ulici a další. Tzv. prošlapy v sídlištích nepatří do kompetence odboru dopravy.... »

Náměty / Záměry:
V letošním roce jsou plánované pouze opravy a zkvalitnění pěších i cyklistických tras v Táboře i v okolí našeho města.
Jedná se např. o úpravu cyklotrasy vedoucí z Měšic směrem ke Kozímu hrádku.
- Zkvalitnění polní cesty, která propojuje ul. Družstevní a Vožickou.
Na zastupitelstvu města nde 30.1.2012 bylo schválena směna a výkup pozemků pro cyklostezku Horky - Větrovy.
Dále byla dokončena stavba části cyklostezky kolem Tismenického potoka.
2.5.7 Postupné vybudování v Táboře samostatných cyklopruhů z okrajových částí do jiných okrajových částí
Popis / Komentář:
Koncepčně je pohyb cyklistů ve městě řešen cyklogenerelem, schváleným Radou města. Teprve následná projekční činnost může navrhnout, zda je vhodnější pohyb v samostatném pruhu či to není nezbytné. V současné době je zrealizována cyklotrasa A, jež nevede cyklisty v samostatných pruzích. Dále je objednán projekt cyklotrasy C. Samostatné pruhy pro cyklisty jsou většinou budovány v rámci investičních akcí města- tedy např.... »

2.6 Bude zklidňována doprava ve městě

Popis / Komentář:
Každý měsíc jsou přijímány opatření ke zklidnění dopravy nejen v uvedených oblastech, ale v celém Táboře. Na Starém městě je připravována doprava MHD, nové parkoviště v Jordánské ulici a omezení parkovacích míst.
K řešení dopravy na Maredově vrchu byla Ing. Otepkou zpracována studie, která zahrnuje MHD, změnu silničních profilů v oblasti a změnu dopravního značení.
V rámci přidělení finančních prostředků budou jednotlivá opatření v příštích letech realizována.

2.6.1 Zákaz vjezdu na Staré Město
Popis / Komentář:
Úplný zákaz vjezdu všech vozidel je legislativně nemožný, platí zde obecné užívání pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb. Pro předloňský návrh omezení vjezdu bylo napsáno: „Návrh bude řešitelný v případě, že bude nalezena varianta náhradní možnost parkování, např. parkovací dům u pivovaru, popř. jiné řešení.“ Stav v roce 2016/17: Odbor dopravy zajistil „Inspekci dopravního značení na Starém Městě“, tento materiál zpracoval Ing. Otepka.... »

2.6.2 Zákaz automobilové dopravy na Starém Městě (mimo rezidenty)
Popis / Komentář:
Každý měsíc probíhá vyhodnocení funkce parkovacího systému i z hledisek obsazenosti a respektovanosti dopravního značení. Systém se jeví jako stabilní. Omezení dopravy na Starém městě bude možné nejdříve, až bude k dispozici dostatečná kapacita náhradních parkovacích míst. Za nejlepší možnost vybudování nových parkovacích míst v dochozí vzdálenosti k Žižkovu náměstí je považován projekt parkovacího domu na parkovišti u Hotelu Dvořák.... »

2.6.3 Vyřešit zhoršení průjezdnosti centra města - po rekonstrukci Křižíkova náměstí
Popis / Komentář:
Křižíkovo náměstí je křižovatkou silnic č.II/137 (ulice Na Parkánech, Budějovická) a č.II/603 (ulice ČSA), které jsou ve vlastnictví Jihočeského kraje. Město Tábor je vlastníkem přilehlých chodníků a mobiliáře. Technické služby Tábor, s.r.o. pak vlastní veřejné osvětlení a světelné signalizační zařízení. Rekonstrukce náměstí tedy byla společnou investiční akcí těchto vlastníků. Po předání hotového díla v srpnu 2013 byl provoz na náměstí sledován.... »

2.6.4 Zachovat bezplatné parkování u ČD
2.6.5 Řešit v ul. Zbyňkova (pod Bečvárnou) zaparkovaná auta po obou stranách
2.6.6 Řešit stav na kruhovém objezdu u Shell
2.6.7 Zklidnit nadměrnou nákladní i osobní dopravu v Čekanicích (v ul. Družstevní, U kovárny, Průběžné)
2.6.8 Vyřešit bezpečné přecházení pro děti v Údolní ul. (na cestě mezi Budějovickou ul. a ZŠ Husova)
2.6.9 Zajistit dodržování koridorů příjezdu nákladních aut na plovárnu (odbahňování Jordánu)
Popis / Komentář:
akce odbahňování rybníka Jordán byla již ukončena

2.6.10 Zklidnění dopravy na Maredově vrchu
Popis / Komentář:
V rámci oprav železničních mostů v lokalitě tzv. U Černých mostů se podjezdná výška zvýšila na výšku 3,9 m a je nyní vhodná pro všechny nákladní automobily mimo nadměrné náklady. Již před dvěma roky byla v oblasti Maredův vrch zavedena přednost zprava a takto upravený provoz se osvědčil a odbor dopravy nezaznamenal žádnou další stížnost nebo podnět. Okamžitá opatření byla provedena již v letech 2009 a 2010.... »

2.6.10.1 Řešení nákladní a osobní dopravy na Maredově vrchu (omezení) - ulice Husinecká, Komenského a Hromádkova
Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Popis / Komentář:
V této oblasti Maredův vrch snížení nákladní dopravy není možné, nebot zde vede objízdná trasa z důvodu nízkého profilu v místě pod Černými mosty. Druhým důvodem je umístění sběrného dvora v této lokalitě, kam také dojíždějí nákladní automobily z nutnosti vývozu jednotlivých nasbíraných komodit. Avšak na základě usnesení Rady města zde bylo upraveno značení a platí pravidlo přednosti jízdy z prava. Takto upravený provoz se osvědčil, odbor dopravy nezaznamenal žádnou další stížnost nebo podnět.

2.6.11 Zlepšení řízení dopravy na Křížíkově náměstí
Náměty / Záměry:
V letošním roce byla zpracovaná Atelierem SIS z Českých Budějovic projektová dokumentace, která byla již zveřejněna občanům v Novinách Táborské radnice. Samotná realizace měla probíhat v roce 2012, ale kvůli komplikacím s výběrem zhotovitele se stavba odloží na jaro roku 2013. Stavba bude stát přibližně 13. mil. korun a bude financována z rozpočtu města se spolufinancováním kraje.
2.6.12 Bude snižováno dopravní přetížení Budějovické a Purkyňovy ulice
Popis / Komentář:
Jelikož se jedná o komunikaci, kterou má ve své správě kraj, je celá akce ve správě kraje. Již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ale cena na celou investiční akci se vyšplahala na 5 mil. Kč, které v letošním roce kraj nemá k dispozici. Město Tábor přislíbilo finanční spoluúčast částkou 1. mil. Kč. Dále bude probíhat vyjednávání, proto je předpoklad dlouhodobějšího průběhu řešení.
Také je projednávána výstavba přeložky č.II/137 na propojení obce Slapy směrem k hypermarketu Tesco.

2.7 odstranění reklam z oken autobusů

Popis / Komentář:
Otázka odstranění reklamních polepů byla projednávána a zamítnuta v rámci výboru SMOOT (Sdružení města a obcí okresu Tábor – objednavatel dopravní obslužnosti). Finanční prostředky získané z reklamních polepů každoročně přispívají na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD. Příjem z reklamních polepů činí ročně cca 1 250 000 Kč. Ustoupením od celoplošného polepu (firmy mají zájem zejména o tento typ reklamy) by se odlivem zájemců snížil příjem o cca 1 mil. Kč.... »

2.8 upravit dopravní značení a přechod pro chodce v křižovatce u Švehlova mostu

Popis / Komentář:
- v roce 2012 realizován zastávkový přístřešek spolu s chodníkem a místem pro přecházení
- silnice je ve vlastnictví Jihočeského kraje, který v dohledné době neplánuje stavební úpravy

2.8.1 Zlepšit dopravní značení a opravy silnic

2.9 Řešení parkování na Sídlišti nad Lužnicí

Popis / Komentář:
Rada města dne 23.1.2012 schválila zahájení investiční přípravy parkoviště v prostoru bývalých kurtů na Sídlišti Nad Lužnicí. Již je zpracována studie, která je přípravným krokem pro projektovou dokumentaci.


2.10 Parkování Na kopečku a úprava chodníků

Popis / Komentář:
provedené opravy:

- celková oprava – chodník Budovatelů – 461 000,-Kč
- lokální výsprava MK III. - A. Kančeva, Sezimova – 58 824,9 Kč
- lokální výsprava MK IV. – křižovatka A. Kančeva x Soběslavská – 5700,- Kč
- Husinecká výsprava MK III. – 7 878,8 Kč
- Husinecká – vpusť – 6402,-Kč
- Trocnovská – vpusť – 11985,6 Kč
- Trocnovská – oprava MK IV. – 3 847,2 Kč

2.11 Dojde k rychlému dokončení dálnice D3

Popis / Komentář:
Dokončení části dálnice v okolí Tábora a Plané nad Lužnicí je plánováno na červen 2013.

2.12 Bude probíhat ekologizace MHD

Popis / Komentář:
Pro lepší dopravní obslužnost Starého města byla zřízena dopravní linka č. 60,61 tzv. midibusy s pohonem na CNG spolufinancovanými Evropskou unií.

2.12.1 Využívat více nízkopodlažních autobusů MHD pro zastávku u nemocnice

3. SOCIÁLNÍ SLUŽBY, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

3.1 Zajistit stabilní finanční podporu pro nestátní neziskové organizace ve městě

Popis / Komentář:
- dotační a grantové možnosti ze sociálních fondů města (event. formy mimořádných podpor), z Fondu kultury, Fondu TV a sportu, Fondu mládeže, Fondu životního prostředí, Fondu Zdravého města

- grantové programy města

- ve 2 kolech bylo v roce 2013 z Fondu sociálního rozděleno mezi subjekty celkem 900.000,- Kč

3.1.1 Urychlit výstavbu domova pro seniory s novými prostory pro neziskové organizace P
Popis / Komentář:
Oba objekty nového Centra pro seniory mají pravomocné územní rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení je pod smlouvou a k dispozici bude do konce března 2018. Konce roku bývá vypisován každoroční dotační titul Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2017 jsme se žádostí nebyli úspěšní. V případě získání dotace, lze počítat se zahájením stavby na jaře roku 2019. Výstavba by měla trvat do roku 2021.... »

3.2 Bude rozšířena pečovatelská služba

Popis / Komentář:
Nyní je v Táboře provozována pečovatelská služba ve třech domech na území města a to v Lidické ulici, v Kvapilově ulici a v Čekanicích. Kapacita bytů v těchto domech je dostatečná, ale v Lidické a Kvapilově ulici jsou domy, které nevyhovují stavebně pro poskytování pečovatelské služby. Chybí zde výtahy na lůžko, nejsou zde únikové východy, byty nejsou bezbariérové.... »

3.2.1 Zvýšit kapacitu odlehčovacích služeb pro seniory a postižené osoby
Popis / Komentář:
Aktuálně pposkytují odlehčovací služby G-centrum Tábor, APLA Jižní Čechy a Domácí hospic Jordán. Diakonie ČCE – středisko Rolnička nabízí v současné době odlehčovací služby ve formě fakultativní nabídky, přičemž tato je určena zejména pro cílovou skupinu osob s mentálním postižením. Dalšími pobytovými odlehčovacími službami, které jsou k dispozici i obyvatelům Tábora disponuje organizace Villa Vallila nacházející se nedaleko Votic a Arpida České Budějovice.... »

3.3 Bude navýšen počet lůžek v domově důchodců

Popis / Komentář:
V současné době je v domě pro seniory v G-centru v Táboře umístěno 143 klientů, což je maximální kapacita tothot domova. Vzhledem k počtu žádostí o umístění klientů by bylo potřeba navýšení kapacity alespoň o 20 lůžek. Tento návrh byl přednesen na komunitním plánování Jihočeského kraje. Zde byl návrh zamítnut z důvodu nedostatku finančních prostředků kraje. Bylo zde doporučeno, aby se město Tábor na zřízení nových lůžek podílelo z vlastních prostředků.... »

3.3.1 Zvýšit kapacitu Domova pro seniory
Popis / Komentář:
Úsilí se soustředí zejména na rozšíření kapacity ve smyslu domova pro seniory se zvláštním režimem, tzn. na zařízení věnující se speciální péči pro osoby trpící onemocněním typu Alzheimerovy demence, stařecké demence apod. - byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh centra s domovem pro seniory v areálu bývalé zdravotnické záchranné služby před nemocnicí... »

3.3.2 Zvýšit kvalitu péče v nemocnici Tábor
Popis / Komentář:
Dle vyjádření místopředsedkyně představenstva Nemocnice Tábor a. s. ze dne 27. dubna 2017 funguje v táborské nemocnici několik příjmových ambulancí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjmová ambulance chirurgických oborů se nachází v přízemí pavilonu akutní medicíny a je zajišťována lékaři sdružené chirurgické služby. Funguje pro pacienty chirurgického, urologického a ortopedického oddělení.... »

3.3.3 Intenzivní pokračování v rozšíření domova pro seniory, oddělení se zvláštním režimem
Popis / Komentář:
Rada města dne 23.1.2012 schválila zahájení přpravy stavby zhotovením studie.V současné době je vše v přípravné fázi současně i se zadanou studií na finanční náročnost tohoto projektu a se zohledněním několika možných variant řešení nedostatečné kapacity tohoto domova. Navýšení kapacity je o cca 35 lůžek. Úsilí se soustředí zejména na rozšíření kapacity ve smyslu domova pro seniory se zvláštním režimem, tzn.... »

3.4 3.10 Dietní stravování v roznáškové službě - bez lepku také pro seniory a zdravotně postižené

Popis / Komentář:
Rok 2016: - proběhl monitoring nabízených možností dietního stravování ve městě Táboře (rozsah služeb, možnosti dovážky) Dietní stravování vaří: - jídelna v Nemocnici Tábor (+ stravování pro bezlepkové pacienty) – ale bez rozvážky - G-centrum (nevaří bezlepkovou stravu - ani neuvažuje o rozšíření své nabídky o tuto cílovou skupinu)... »

3.5 Lepší obědy ve školních jídelnách - větší výběr, chuťově lepší

Náměty / Záměry:
Rok 2016:
SOUČASNOST
Výběr z více jídel:
- 2 druhy obědů ZŠ Zborovská, ostatní nabídka dvou příloh nebo doplňkově saláty
Vlivy na kvalitu jídel:
normy a spotřební koš
instantní formy potravin
výběr dodavatelů

ŘEŠENÍ
Semináře pro školní jídelny:
1. seminář - březen – Netradiční ingredience ve školní jídelně (jiné formy potravin, nové recepty, výměna zkušeností)
2. seminář - červen – Dietní jídla (jídla pro děti s různými formami diet - cukrovka, bezlepková dieta a další
lektor: jídelna nemocnice Tábor
Termín zařazení: školní rok 2015/2016

3.6 Podporovat prostupné chráněné bydlení

3.7 Vytvářet podmínky pro vznik dětských skupin

3.8 Zakázat kouření na určitých místech

Popis / Komentář:
Nekuřácké prostředí řeší od 1. června 2017 zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.Zákon zakazuje kouřit ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření, ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce, ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání... »

3.9 Zajistit výstavbu sociálních bytů

3.10 vyšší podpora nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Popis / Komentář:
OSV vytváří pracovní příležitosti občasně v rámci své účasti na projektových a grantových programech (nejsou ale k tomuto účelu využívány osoby se zdravot. postižením). Je využívána nabídka nejrůznějších poskytovatelů sociálních služeb v Táboře, jejichž zaměstnanci jsou osobami se zdravot. postižením, zároveň pro naše klienty v rámci soc. práce a kurately jsme nápomocni v hledání prac. příležitostí.... »

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

4.1 Bude zajištěn pravidelný úklid veřejných prostor

Popis / Komentář:
Společný problém s odborem dopravy. Úklid veřejných prostorů je řešen komplexně- což dokládají následující dokumenty: 1. Nařízení města Tábora o zajišťování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací 2. Harmonogram strojního a ručního čištění... »

4.1.1 Řešit znečištění od havranů v ulici Sokolovská P
4.1.2 Zlepšení čistoty Husova parku
Popis / Komentář:
Od 1. října 2017 začal každodenní úklid odpadků v parku na základě objednávky (zajišťovaly jej Technické služby Tábor). Od 1. ledna 2018 je úklid již součástí smlouvy na údržbu tohoto území a bude zde opět zajištěn každodenní úklid prostoru. Údržbu celého parku budou nově zajišťovat Technické služby a předpokládáme, že se v průběhu roku podaří zajistit pracovníka, který by měl dohled pouze nad tímto parkem a Parkem Pod Kotnovem.... »

4.1.3 Zřízení oplocených výběhů pro psy
Náměty / Záměry:
Zastupitelstvo města neschválilo zřízení výběhu v prostoru pod ulicí Dobrovského. Zbývající druhá lokalita pro vybudování výběhu pro psy je v prostoru Dvorců, kde Odbor investic a strukturálních fondů připravil projekt na zabezpečení tohoto území po jeho vrácení městu od soukromého investora. Realizace by měla proběhnout v průběhu letošního roku a předpokládá se zřízení výběhu pro psy v prostoru za Popravištěm (přístup přes stávající bránu). Zde by měl vzniknout oplocený pozemek, kde budou lavičky a koše na exkrementy a případně také prvky pro cvičení se psy (záleží na objemu financí, které budou na zřízení a provoz uvolněny). Na základě projektové dokumentace pro umístění výběhu budou provedeny potřebné úpravy - odkácení náletů, vyčištění pozemku od stavebních zbytků, překrytí ornicí a zatravnění, vybudování oplocení atd. Do března předpokládáme provedení vyčištění od náletů dřevin. Celková realizace výběhu by měla proběhnout v prvním pololetí roku 2018.
4.1.4 Zlepšit čistotu chodníků a ulic ve městě
Popis / Komentář:
Frekvence čištění ulic a chodníků je i s ohledem k zátěži města Tábor nastavena nadstandardně, na samé hranici únosnosti pro rozpočet Odboru dopravy.
Hledáme rezervy v nákladech, další finanční prostředky pro čištění nejsou k dispozici.

4.1.5 Zajistit pytlíky na psí exkrementy
Popis / Komentář:
Město vydává chovatelům psů po zaplacení poplatku ze psa igelitové sáčky na exkrementy. Tato služba je základní a chovatel si musí sáčky na odboru financí vyzvednou osobně. Jako doplňková služba byly po městě v několika etapách instalovány pro sběr psích exkrementů stojánky na sáčky papírové. Stojánky jsou umístěny tam, kde se pohybují návštěvníci města a v omezeném množství také po sídlištích pro případ, kdy si chovatel zapomene igelitová sáček doma.... »

4.1.6 Umístit velké odpadkové koše na Sojčím vrchu
4.1.7 úklid nepořádku v lokalitách s bezdomovci
Popis / Komentář:
OŽP přijal opatření v parku u popraviště (Pražské sídl.), kde byly problémy s bezdomovci v závěru r. 2012 a na počátku r. 2013. Správce parku zde provádí 1x týdně úklid odpadků v sezóně, tj.mimo zimní období. V Husově parku je prováděn úklid 2x týdně. Vyšší frekvence úklidu není z finančních důvodů možná a také ani účelná, bezdomovci se různě stěhují podle zásahů MěPo.... »

4.2 zpříjemnění veřejných prostor - možnost využití zeleně

Popis / Komentář:
- v současné době – rozhodující parkové plochy jsou buď po regeneraci nebo na jejich regeneraci získána dotace (Holečkovy sady – realizace v letech 2014/2015) - revitalizace sídlišť – Náchodské sídliště, SNL, Pražské sídl. (probíhá) - střed města – úprava dřevin a výsadby v parku pod Kotnovem - ošetřeny dřeviny na vzdušné straně hráze Jordánu - další plochy veřejné zeleně nelze realizovat mimo plochy vyhrazené ÚP (ve středu města již zcela využity)... »

4.2.1 Nepodařená rekonstrukce nám. T.G.Masaryka (doplnit zeleň, stromy)
Popis / Komentář:
- instalování květinových pyramid - instalace dalších nádob s květinami by přinesla problémy s konáním různých akcí (časté přesuny kontejnerů jsou drahé a dochází k poškození výsadeb) - výsadba stromů do současného řešení TGM není možná.... »

4.2.2 Udržovat (sekat) krajnice a škarpy komunikací na příjezdu do města
4.2.3 Zlepšit péči o dřeviny
4.2.4 Udržovat živé ploty (Kvapilova ul. a ČSA) - udržovat výhled na křižovatkách

4.3 Oprava dětských hřišť okolo Jordánu u Sladovny, Nedbalova ul., Kvapilova ul.

Popis / Komentář:
Na konci května 2015 proběhla nezávislá kontrola DH, provedená externí firmou. Na základě této kontroly bude provedena úprava DH v Nedbalově ul. a to na základě odsouhlasení návrhu Státním památkovým ústavem (DH je v ochranné zóně městské památkové rezervace). Předpokládáme výměnu herní sestavy a opravu zbylých prvků.... »

4.4 Dovybavení hřiště v ul. Lužnická po rekonstrukci protipovodňové stěny

Popis / Komentář:
Kolaudace PPO proběhla v červenci 2015, DH u Brusírny bylo obnoveno do původního stavu stavební firmou realizující PPO již v červnu 2015 a dáno do provozu. Herní prvky jsou v dobrém stavu a nebyla nutná jejich výměna či oprava. DH u Fišlovky bylo obnoveno také v červnu 2015, ale jsou zde herní prvky, které již neprošly kontrolou a byly/budou nahrazeny novými (předpokládáme v srpnu/září 2015).... »

4.5 Snížení prašnosti ve městě

Popis / Komentář:
Tento stav je způsoben především dopravou (nejhorší jsou lokality okolo obchvatů a dále okolo Budějovické ulice). Doprava je v současné době obtížně řešitelná, do města je omezen vjezd nákladních vozidel mimo zásobování, dokončuje se dálnice D3 a pokračují intenzivní přípravy na obchvat Tesco – Slapy. Autobusy MHD z větší části již přešly na pohon CNG, osobní automobily však zatím tvoří většinu místní dopravy. Lokální topeniště tvoří druhý nejvýznamnější zdroj polétavého prachu.... »

4.5.1 Změnit k lepšímu zimní údržbu chodníků – jiná drť, rychlejší úklid
Popis / Komentář:
Zimní údržba chodníků je prováděna dle schváleného plánu zimní údržby, je zde popsán způsob a místa posypu. Materiál, který se na posyp používá je stanoven vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění. Jedná se o drtě frakce cca od 2 mm do cca 4 – 6mm, podle toho, zda je komunikace zledovatělá nebo se jedná o uježděný (uchozený) sníh. V zastavěných oblastech se nesmí používat materiál se zrny nad 8 mm.... »

4.6 Dodržet termín dokončení odbahnění Jordánu

Popis / Komentář:
akce odbahnění Jordánu byla již dokončena

4.7 Řešit odpady ve městě

4.7.1 Postupně přejít na podzemní kontejnery na odpad
Popis / Komentář:
Během posledních dvou let přibylo ke stávajícím nadzemním kontejnerům ještě 6 nových stanovišť kontejnerů podzemních. Na čtyři z nich se podařilo v loňském roce získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Tankoviště naleznete na Tržním náměstí, u hotelu Dvořák v Kotnovské ulici, na nám. TGM, v Herlošově ulici, ve Smetanově ulici a ve Fugnerově ulici.


4.7.2 Zajistit více kontejnerů na tříděný odpad
Popis / Komentář:
Na území města je v současné době umístěno celkem 430 kontejnerů, což představuje 127 stanovišť. Aby cesta ke kontejnerům nebyla pro občany nepříjemným zážitkem, snažíme se je udržovat ve slušném technickém stavu. Proto vždy část kontejnerů ve druhé polovině roku na chvíli zmizí, aby mohla být provedena oprava jejich „kabátku“. Ty co už dosluhují jsou postupně vyměňovány za nové.


4.8 Zřízení WC a správce u dětských hřišť

Popis / Komentář:
zřídit WC u každého dětského hřiště je pro město finančně nemožné. I pokud by se na lokalitu umístila mobilní WC (známé TOI-TOI buňky), tak roční nájem a provoz jedné buňky je cca 100 tis. Kč. Při počtu cca 50 dětských hřišť to představuje částku 5 mil. Kč, přičemž je nutno připočítat ještě další náklady související s úklidem, vandalismem atd.... »

4.9 Prosvětlení zeleně

Popis / Komentář:
Prosvětlení zeleně proběhlo v měsíci březnu. Pouze v prosinci byl pokácen jeden smrk z důvodu možnosti využití na vánoční výzdobu na Žižkově náměstí. Při úpravě zeleně byla účast místních občanů, kteří dle svých požadavků navrhovali danouúpravu stromů a keřů. Tato aktivita byla financována z rozpočtu města částkou 48.450,- Kč.

Příloha:
DSCN1664.JPG [683.5 kB, JPG]

4.9.1 Prosvětlení zeleně v blocích domů mezi Soběslavskou a Budovatelů (na Kopečku)
Popis / Komentář:
Prosvětlení zeleně proběhlo v měsíci březnu. Pouze v prosinci byl pokácen jeden smrk z důvodu možnosti využití na vánoční výzdobu na Žižkově náměstí. Při úpravě zeleně byla účast místních občanů, kteří dle svých požadavků navrhovali danou úpravu stromů a keřů. Tato aktivita byla financována z rozpočtu města částkou 48.450,- Kč.

4.9.2 Prokácet stromy v Buzulucké ul. (severní strana)

4.10 Zřízení správce parku U Jakuba

Popis / Komentář:
Správce byl zřízen na úklid a kontrolu čistoty v parku pro letní měsíce od května do září tj. největší návštěvnosti daného parku. Pokud se daná činnost osvědčí bude dále prodloužena.

Správce úklid provádí každý všední den v odpoledních hodinách a je zaměstnancem Technických služeb města Tábora.

4.11 Bude zlepšena čistota ovzduší – lokální úroveň

Popis / Komentář:
V současné době probíhá realizace projektu "Izolační zeleň Čekanice". Zde se jedná o výsadbu dřevin podél obchvatu Tábora - přivaděče na dálnici ze směru od Písku. Z důvodu snížení prašnosti zde bude vybudována trelážová stěna s popínavými rostlinami a dále budou vysazeny stromy, které by měly výrazně snížit množství prachu. Na tuto akci bylo zažádáno o dotaci z Operačního programu životního prostředí a Město Tábor získalo dotaci 70% tj. 5.417.582 Kč.... »

4.12 Bude zlepšena čistota vody v Jordáně

Popis / Komentář:
Tento problém je zhlediska časového dlouhodobější. V současné době je schválena dotace na vybudování spodní výpusti a odbahnění Jordánu. V rámci této akce se začala připravovat opatření v povodí Jordánu. V měsíci březnu a v prosinci 2011 proběhla pro občany veřejná beseda o Protierozních opatření v povodí Jordánu a o celé akci. Více informací na http://www.taborcz.eu/vismo//jordan/ds-1384/p1=9764

4.12.1 Zlepšit kvalitu vody vytékající z Malého Jordánu
Popis / Komentář:
Byla zpracována PD na vybavení ČOV v Borotíně a Chotovinách zařízením na srážení fosforu. V současné době se jedná s obcemi a hledají se finanční prostředky na realizaci (využití dotačních titulů). Projekt stál cca 98 tis. Kč. Je zpracováván technický podklad pro zadání zpracování PD na umístění zařízení na srážení fosforu v prostoru rybníka Malý Jordán – odevzdán bude v listopadu 2015 a cena je cca 90 tis. Kč. Následovat bude výběrové řízení na projektanta celého zařízení.... »

4.13 Bude řešena obnova chodníků a trávníků na sídlištích

Popis / Komentář:
V rámci projektu Regenerace sídlišť. V letech 2004-2005 proběhla regenerace Sídliště nad Lužnicí. v roce 2006-2008 regenerace Náchodského sídliště. Dále proběhne regenerace pražského sídliště, Kopečku a Ústeckého předměstí.

5. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

5.1 ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY STŘEDNÍCH, VYŠŠÍCH ODBORNÝCH A VYSOKÝCH ŠKOL

Náměty / Záměry:
Zlepšit nabídku středních škol, vyšších odborných škol a podnítit vznik vysokých škol ve městě

5.2 Podpořit technické vzdělání a řemeslné učební obory - více praxe, prezentační akce s podporou města

5.3 Bude podporován vznik alternativních škol

Popis / Komentář:
vč. podpory soukromých škol (hledání vhodných prostor)

5.4 Rozvíjet spolupráci města se všemi typy škol

5.4.1 Zvýšit spolupráci města s menšími obecními úřady

5.5 5.8 Hledání nových prostor pro ZŠ Orbis Pictus

5.6 Navýšit počet míst v MŠ

5.7 Zlepšit spolupráci škol a sociálního odboru v oblasti výchovných problémů (zpětná vazba)

5.8 Budou navýšeny finanční prostředky na rekonstrukci a obnovu vybavení škol

5.8.1 Větší spolupráce a informovanost základních škol (nespadajících pod město)
Popis / Komentář:
- v působnosti obce III Tábor celkem 28 ZŠ (21 má součást MŠ)a 9 samostatných MŠ - zřizovatelem město Tábor – 6 ZŠ a 2 samostatné MŠ Vzhledem k tomu, že plníme úlohu Obce III kategorie je naším úkolem zajistit předání všech potřebných informací a nabídek nejen na táborské školy, ale i na ostatní školské právní subjekty v naší působnosti (tuto povinnost dodržujeme i ve vztahu k soukromým a církevním školám)... »

5.8.2 Vybavení škol - obnova formou grantu
Popis / Komentář:
Celkem bylo od roku 2008 podáno 46 žádostí o dotaci z nichž bylo podpořeno 7 projektů v celkové výši 34.947.440,20 z celkových nákladů 38.141.999,60 Kč. Tři žádosti o dotaci jsou nyní podány u Jihočeského kraje s tématem na Modernizaci vybaveni a zahrady MŠ Komenského a na rekonstrukci sportoviště v ZŠ Čekanice.

5.8.3 Zateplení základních a mateřských škol (okna+budova)
Popis / Komentář:
Na zateplení ZŠ a MŠ byli podány tři žádosti o dotaci v oblasti Zelená úsporám - zateplení veřejných budov. Bohužel tento dotační program byl zrušen.

5.9 Zlepšení úrovně středního a základního vzdělávání

5.10 Bude řešeno zlepšení chování žáků mimo budovu školy

Popis / Komentář:
Tento problém není bohužel v kompetenci Města Tábor a možnosti řešení. Legislativně se řeší pouze chování žáků ve škole. Řídí se tzv. Školním řádem. Ovlivnění chování žáků mimo školu je především v rukách jejich rodičů.

6. VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU – SPORT – KULTURA

6.1 DOSTAVBA FOTBALOVÉHO STADIONU V KVAPILOVĚ ULICI P

6.2 Bude kvalitnější nabídka sportovního a kulturního vyžití

Popis / Komentář:
Na každý rok se zpracovává kulturní a sportovní nabídka pod názvem "Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí města Tábora". Tento kalendář je každý měsíc vyvěšován na výlepové plochy ve městě.

6.2.1 Přidat hřiště na pétanque do stávajícího Fit parku na Sídlišti Nad Lužnicí P
6.2.2 Umožnit mladým volný vstup do zařízení města (bazén, zimní stadion apod.) nebo na akce města 1x měsíčně
Popis / Komentář:
Odbor kultury a cestovního ruchu nabídl, že umožní jedenkrát měsíčně vstup zdarma do městských galerií na základě předložení studentské karty ISIC. Pro tuto možnost je nutné nechat schválit změnu ceníku vstupného v radě města. Vstupy na většinu kulturních akcí jsou zdarma pro všechny. U festivalu Táborská setkání se zatím neuvažuje o změně stávajícího systému slev. Vstupy na některá sportoviště jsou zdarma.... »

6.3 Pořádání pátečních trhů na nám. T.G.Masaryka

Popis / Komentář:
Vedení města v současné době nezvažuje pořádání pravidelných pátečních trhů na náměstí T. G. Masaryka. K tomuto postoji vede skutečnost, že farmářské trhy pořádané v Botanické zahradě neměly očekávaný úspěch a Střední zemědělská škola se rozhodla v nich dále nepokračovat. Zároveň město má na Žižkově náměstí zavedené hojně navštěvované středeční trhy.... »

6.4 Lepší Táborské slavnosti (1x za 2 roky)

Popis / Komentář:
Festival Táborská setkání se koná již od roku 1992. Jedná se tedy o festival s dlouhou tradicí a pevným místem v kulturní nabídce města. Festival nabízí širokou nabídku kulturních a historických aktivit a je zacílený na každého, tzn. že v programové nabídce festivalu si každý může najít to své. Odbor kultury nesdílí názor, že by festivalu prospělo konání 1x za dva roky, naopak, považujeme festival za jednu z TOP akcí města, která by se každoročně měla opakovat.... »

6.5 Zřídit taneční kavárnu pro mladé

6.6 Zajistit slevu pro seniory do divadla i v předprodeji

6.7 Svolat kulatý stůl k cyklistice a pěším stezkám

Popis / Komentář:
21.5.2014 - 2. Cyklofórum - neformální diskuze s veřejností za účasti starosty města, naplňování cyklogenerelu, prezentace nových realizací cyklistické dopravy, prezentace webu www.taborskemnakole.cz, nápady a náměty občanů

27. 2. 2017 - 3. Cyklofórum - prezentace dosavadních akcí realizovaných v cyklodopravě v Táboře, plány do roku 2018

6.8 Obměnit program na Táborských setkáních

6.9 Zachovat a rozvíjet pěší nezpevněné stezky ("únikové cesty" do přírody)

6.9.1 Vybudovat stezky vybavené informacemi o dějinách města i jeho současnosti (+ cvičební prvky)

6.10 Využít Střelnici pro činnost spolků a klubů

Popis / Komentář:
11. 2. 2014 - setkání s žadateli z fondů kultury a cestovního ruchu - poskytnutí dotace na stavbu pódia v zahradě Střelnice z aktivních grantů v oblasti kultury - výše dotace 40 tis. Kč - pódium bude bezplatně poskytnuto k využití místním souborům a spolkům (funkční od léta) 28. 10. 2014 - Den republiky - prezentace místních souborů, spolků a institucí doplněný kulturním programem, předpokládané náklady cca 130 tis. (dotace od Jihočeského kraje 35 tis.... »

6.11 Omezení heren ve městě

Popis / Komentář:
Obecně závazná vyhláška města Tábora č. 08/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování loterií a podobných her zakázáno – vyhláška schválena zastupitelstvem v měsíci prosinci roku 2011 Účelem této vyhlášky je zajištní veřejného pořádku ve městě s určením míst, na kterých je provozování loterie nebo jiné podobné hry zakázáno. Prostor, který je takto vymezen je v okolí školských zařízení a v okolí vlakového a autobusového nádraží. obecně závazná vyhláška města Tábora č.... »

6.12 Vybudování hřišť a sportovišť pro starší děti (oblast Čelkovice a Staré město)

6.13 Bude zvýšena informovanost o akcích k využití volného času (i neorganizovaných městem) v Novinách Táborské radnice

Popis / Komentář:
Nové složení redakční rady schválila a doplnila Noviny táborské radnice o sloupek s informacemi a aktualitami z neziskových organizací města.

6.14 Budou podporovány volnočasové aktivity (in-line bruslení, aktivní programy ve volné přírodě) – intenzivní nabídka

Popis / Komentář:
prostory pro in-line bruslení jsou v odpočinkové zóně Komora, kde také Tělovýchovná zařízení města Tábora pořádají kurzy in-line bruslení
v Tismenickém údolí vznikne během roku 2017 workoutová posilovna

6.14.1 Podporovat rozvoj "levných" sportovních i relaxačních aktivit pro všechny generace (nordic walking, turistika...)

6.15 Větší podpora menším sportům (sporty kromě fotbalu, hokeje, atletiky)

Popis / Komentář:
Na podzim byly vyhlášeny dotační programy v oblasti sportu. Město Tábor navýšilo prostředky do těchto programů téměř o 300 tis. Kč. Pro menší sporty jsou na celoroční činnost vyhlášeny dva dotační programy na: 1. podporu veškerých sportovních aktivit dětí a mládeže do 19 let a kategorie dospělých; v tomto programu bylo přidáno 101 tis. Kč a je tam celkem vloženo 1 406 tis. Kč. 2. podporu výkonnostního kolektivního sportu; v tomto programu bylo přidáno 192 tis.... »

7. OBČAN A ÚŘAD, EKONOMIKA, VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

7.1 Zvýšit dohled na autobusovém nádraží po 17. hodině P

7.2 Sprejeři - poškozování majetku a veřejných prostor P

7.3 Lepší spolupráce mezi odbory městského úřadu

Popis / Komentář:
Spolupráce odborů města představuje vnitřní komunikaci v rámci úřadu. Není však jednoduché zajistit kvalitní spolupráci a zautomatizovat komunikační toky. Zvláště pak při rozptýlenosti úřadu v několika budovách, členění na 14 odborů a při 230 zaměstnancích. Přesto je na velmi slušné úrovni, byť se občas mohou najít určité nesrovnalosti.... »

7.4 Řešit problém s bezdomovci

Popis / Komentář:
OSV MěÚ: - v současné době je hlavním nástrojem při řešení této problematiky praktikovaná sociální práce na obcích, jež sestává z depistážní činnosti, intenzivní práce s touto cílovou skupinou anebo osobami ohroženými soc. vyloučením (pozice soc. pracovníka a kurátora pro dospělé). Možné je řešit situaci těchto klientů v otázce ubytování, získání fin. prostředků, zaměstnání, zdrav. péče apod.... »

7.4.1 7.3.1 Řešit situaci bezdomovců na Pražském sídlišti
Popis / Komentář:
- MěPo dělá pravidelné kontroly bezdomovců, stav na Pražském sídlišti se vylepšil – minimum podnětů a stížností
- bezdomovce navštěvují sociální pracovníci, navýšení kapacity noclehárny
- spolupráce s církvemi


7.5 7.7 Zlepšit komunikaci mezi občanem a úřadem

7.6 Zřídit služebnu městské policie na Sídlišti nad Lužnicí

7.7 Řešit vysokou cenu vody

Popis / Komentář:
Vysoká cena vody je dána realizací rozsáhlé investiční akce na obnovu kanalizační sítě v Táboře, kdy bylo proinvestováno více jak 1,5 mld. Kč. Úvěrové zatížení vyžaduje splátky ve výši, které byly stanoveny v návaznosti na cenu vody. Jednáním se podařilo splátky mírně upravit, ale cena vody musí pokrýt investice do vodohospodářské infrastruktury. Jiné řešení není. Každý, kdo investuje a půjčí si peníze musí počítat s dopadem na finance. Město nemá v tomto ohledu žádné výjimečné postavení.... »

7.8 Koupit budovu Jihočeské univerzity pro město

Popis / Komentář:
budova JČU je již ve vlastnictví soukromé společnosti, která ji provozuje ke komerčním účelům

7.9 Aukce elektřiny pro občany

7.10 Bude řešena podpora uplatnění na trhu práce

Popis / Komentář:
Záležitostí Úřadu práce. Město se snaží podporovat výstavbu průmyslových zón a tím i možnost vzniku dalších pracovních míst.

*