• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Třebíč

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče - Akční plán 2020-2023 [akt. 2019]
1.1 VYTVÁŘET VHODNÉ PODMÍNKY PRO BYTOVOU VÝSTAVBU viz dokument »
1.2 ZAJIŠŤOVAT KVALITNÍ VEŘEJNOU SLUŽBU V OBLASTI ŠKOLSTVÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLASTI viz dokument »
1.5 VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI OBČANŮ viz dokument »
Znak TřebíčStrategický plán rozvoje města Třebíče 2020-2023 [akt. 2019]
1.1 Vytvářet vhodné podmínky pro bytovou výstavbu viz dokument »
1.2 Zajišťovat kvalitní veřejnou službu v oblasti školství, zdravotnictví a sociální oblasti viz dokument »
1.5 Vytvářet podmínky pro zajištění bezpečnosti občanů viz dokument »

Koncepce

Znak TřebíčKoncepce prevence kriminality Třebíč 2017-2021
1.1 Zvyšování pocitu bezpečí občanů a snižování míry závažnosti a četnosti trestné činnosti viz dokument »
1.2 Omezování příležitostí pro páchání trestné činnosti viz dokument »
1.3 Snížení výskytu delikventní činnosti u dětí a mladých dospělých, rodin ohrožených kriminálním chováním, recidivistů, komunit viz dokument »
1.4 Pomoc obětem, se zvláštním zřetelem na skupiny zvlášť zranitelných obětí viz dokument »
1.5 Efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality viz dokument »
1.6 Efektivní vynakládání finančních prostředků na projekty prevence kriminality viz dokument »
Znak TřebíčStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících města Třebíče 2019–2023
1.3 Zachování a zdokonalování současného systému financování sociálních služeb a služeb navazujících dle „Grantového systému města Třebíč“ viz dokument »
1.4 Vytvoření „Koncepce sociální bytové politiky města Třebíče“ viz dokument »
1.5 Vytvoření „Koncepce rodinné a seniorské politiky města Třebíče“ viz dokument »
1.6 Revize „Pravidel pro podávání a vyřizování žádostí o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Třebíče“ viz dokument »
1.7 Revize „Pravidel pro hospodaření s byty v majetku města Třebíče“ viz dokument »
1.9 Zřízení chráněného bydlení viz dokument »
1.10 Zajištění sociálního bydlení viz dokument »
1.11 Zvýšení efektivity informovanosti občanů o sociálních službách a službách navazujících viz dokument »
1.13 Podpora rozvoje poskytování individuálního kariérového poradenství viz dokument »
2.1 Podpora rozvoje a fungování pečovatelské služby viz dokument »
2.2 Podpora volnočasových aktivit seniorů v domech s pečovatelskou službou viz dokument »
2.3 Rozšíření kapacity odlehčovacích služeb viz dokument »
2.4 Zvýšení kvality služby osobní asistence viz dokument »
3.1 Zřízení tréninkového bydlení viz dokument »
3.2 Zajištění návazného sociálního bydlení pro osoby s duševním onemocněním a zavedení služby podporovaného bydlení viz dokument »
3.3 Podpora sociální služby domovy se zvláštním režimem zaměřené na uživatele s Alzheimerovou nemocí, s mentálním postižením, s duševním onemocněním, s poruchami chování, s autismem viz dokument »
3.4 Podpora činností vedoucích k posílení možností zaměstnávání osob se zdravotním postižením – podpora vzniku chráněných dílen, program podporovaného zaměstnávání viz dokument »
3.5 Rozšíření kapacit odlehčovací služby viz dokument »
3.6 Podpora rozvoje osobní asistence viz dokument »
3.7 Vytvoření koncepce sociálních a návazných služeb pro osoby s poruchou autistického spektra viz dokument »
3.8 Podpora a rozvoj služeb rané péče pro děti s mentálním, tělesným, kombinovaným, zrakovým, sluchovým postižením a autismem, včetně jejich propagace viz dokument »
4.1 Rozšíření kapacity následné péče pro pobytovou formu viz dokument »
4.2 Zajištění návazného sociálního bydlení viz dokument »
4.3 Zřízení sociální služby domy na půl cesty viz dokument »
4.4 Nalezení nových větších prostor pro Občanskou poradnu Třebíč, z. s. viz dokument »
4.5 Zpracování aktualizace a nové Koncepce prevence kriminality a Koncepce drogové problematiky viz dokument »
4.6 Poradenství osobám se specifickými potřebami (s prvky agresivního chování, vracejícím se z trestu odnětí svobody, obětem trestných činů, obětem domácího násilí, při úmrtí blízké osoby, zadluženým osobám, poradenství pro náhradní rodinnou péči a jiné) viz dokument »
4.7 Podpora programů zaměřených na děti a mládež s rizikovými projevy v chování a páchající trestnou a jinak trestnou činnost viz dokument »
4.8 Vytvoření startovacích bytů pro mladé rodiny a mladé lidi viz dokument »
4.9 Podpora služeb posilujících rodinné vztahy a rodičovské kompetence viz dokument »
4.10 Mezioborové propojování služeb viz dokument »
4.11 Osvětová kampaň k náhradní rodinné péči viz dokument »
Znak TřebíčKoncepce chytrá Třebíč 2019-2023
4.2 eHealth Třebíč viz dokument »
4.3 Bezpečná Třebíč viz dokument »
Znak TřebíčProgram prorodinné politiky města Třebíče 2016-2018
1.1 Personální a koncepční zajištění prorodinné politiky viz dokument »
1.2 Podpora prorodinných aktivit v rámci Grantového systému Zdravého města Třebíče viz dokument »
1.3 Zdokonalování systému sociálního a startovacího bydlení v bytech, které jsou ve vlastnictví města viz dokument »
1.4 Zabezpečení provozu Family Pointu viz dokument »
1.5 Zabezpečení provozu Senior Pointu viz dokument »
2.1 Udržení již zavedených prorodinných opatření na městském úřadu viz dokument »
2.2 Zavádění dalších prorodinných opatření na městském úřadu viz dokument »
2.3 Organizace školení zaměstnavatelů i zaměstnanců k problematice slaďování práce a rodiny viz dokument »
2.4 Podpora posilování společenské odpovědnosti firem a prorodinných opatření viz dokument »
3.1 Podpora služeb pro rodiny zaměřených na prohlubování rodičovských kompetencí viz dokument »
3.2 Podpora programů pro školy zaměřených na výchovu a vzdělávání mládeže k zodpovědnému partnerství a rodičovství, posilování odpovědnosti za funkčnost a stabilitu vlastní vytvořené rodiny a prosociálnímu chování viz dokument »
3.3 Podpora sítě nekuřáckých a rodině přátelských restaurací viz dokument »
3.5 Podpora aktivit mateřských a rodinných center viz dokument »
3.7 Podpora sítě služeb, včetně sociálních, pro rodiny se seniory viz dokument »
3.9 Vybudování zařízení poskytující pobytovou sociální službu chráněného bydlení viz dokument »
4.1 Zveřejňování příkladů dobré praxe, zajištění prezentace subjektů provádějících prorodinná opatření viz dokument »
4.2 Propagace prorodinných hodnot, popularizace rodičovské role a angažovanosti mužů v bezprostřední péči o rodinu viz dokument »
4.3 Podpora rodinného a manželského poradenství viz dokument »
4.4 Podpora služeb pro rodiny zaměřených na prohlubování rodičovských kompetencí viz dokument »
4.5 Zapojení města Třebíče do soutěže „Obec přátelská rodině“ viz dokument »
5.1 Podpora primární prevence sociálně-patologických jevů (rizikového chování) ve školách viz dokument »
5.2 Realizace systému včasné intervence viz dokument »
5.3 Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež viz dokument »
5.4 Podpora terénních programů pro děti a mládež viz dokument »
5.5 Organizace školení a seminářů o bezpečnosti dopravy a bezpečnosti ve městě viz dokument »
TISK
i