• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Turnov

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak TurnovStrategický plán města Turnova (2013)
A.1 Podpora hospodářského rozvoje viz dokument »
A.2 Obnova a rozvoj infrastruktury viz dokument »
A.3 Rozvoj cestovního ruchu viz dokument »
b.1 Vymezit podmínky technické přípravy území pro investory v regulačních plánech jednotlivých městských zón viz dokument »
b.2 Dobudovat potřebné kapacity v oblasti technické infrastruktury s důrazem na okrajové čtvrti a přilehlá sídla venkovského typu viz dokument »
b.3 Revitalizovat sídliště, dobudovat chybějící infrastrukturu a občanskou vybavenost včetně parkových úprav viz dokument »
b.4 Podporovat rozvoj nové bytové výstavby a rozvinutí trhu s byty, včetně oživení bytové funkce v jádrovém území města viz dokument »
c.1 Dobudováním vnějšího a vnitřního silničního okruhu vyřešit problematiku vedení tranzitní dopravy přes městské centrum viz dokument »
c.2 Zkvalitnit železniční spojení Turnova s významnými středisky osídlení (Praha, Liberec, Hradec Králové…) viz dokument »
c.3 Vytvářet podmínky pro integraci veřejné dopravy (MHD, železniční a linková autobusová doprava) viz dokument »
c.4 Dobudovat potřebnou infrastrukturu pro cyklistickou a pěší dopravu a dopravu v klidu viz dokument »
d.1 Optimalizovat síť škol a kapacity školských zařízení, zlepšit technický stav objektů a standard jejich vybavení viz dokument »
d.2 Podporovat rozvoj všech forem celoživotního vzdělávání a inovativního školství, rozšířit spolupráci středních škol s podnikateli v zájmu sladění s požadavky trhu práce se zaměřením na absolventy škol viz dokument »
d.3 Podporovat rozvoj zdravého životního stylu, drogové prevence, vytvářet předpoklady pro kvalitní sportovní a kulturní vyžití dětí a mládeže, zlepšit spolupráci škol s kulturními a sportovními institucemi viz dokument »
e.1 Optimalizovat síť stávajících kulturních a sportovních zařízení, zlepšit jejich technický stav a standard jejich vybavení viz dokument »
e.2 Vybudovat chybějící sportovní zařízení se zaměřením na využití volného času obyvatel města i rozvoj cestovního ruchu i jako centrum pro občanské aktivity viz dokument »
f.1 Optimalizovat oborovou strukturu a lůžkovou kapacitu Městské nemocnice, řešit rekonstrukce a opravy objektů a vybavení přístrojovou technikou s cílem dosažení standardů EU... viz dokument »
f.2 Optimalizovat systém sociálních služeb s cílem posílení terénní péče a orientace na tělesně a mentálně postižené spoluobčany a vyšší věkové skupiny v souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem... viz dokument »
f.3 Vytvářet podmínky pro podporu integrace obyvatel ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností a sociální exkluzí (ženy po mateřské dovolené, starší obyvatelstvo, národnostní menšiny, propuštění klienti dětských domovů, vězni…) viz dokument »
g.1 Zkvalitnit a rozšířit infrastrukturu cestovního ruchu zvýšením péče o přírodní a kulturní památky a ve spolupráci s privátním sektorem investicemi do sféry služeb pro turisty... viz dokument »
g.2 Rozvíjet tradiční i nové formy cestovního ruchu (např. kongresová turistika, agroturistika…), vytvořit konkurenceschopné produkty cestovního ruchu s cílem udržet (prodloužit pobyt) turisty ve městě a okolí... viz dokument »
g.3 Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb péčí o rozvoj lidských zdrojů v oblasti CR a jejich motivací; posílit marketing a propagaci ve spolupráci s dalšími obcemi v regionu Český ráj viz dokument »
h.1 Revitalizovat povodí Jizery s cílem snížení rizika povodňových stavů viz dokument »
h.2 Optimalizovat způsob likvidace odpadů s cílem jejich minimalizace a zvýšení využití separovaných složek, včetně biologického odpadu viz dokument »
h.3 Obnova, údržba a rozšiřování ploch zeleně viz dokument »
h.4 Realizace prvků ÚSES (biocentra, biokoridory) viz dokument »
h.5 Snižování množství znečišťujících látek v ovzduší viz dokument »
i.1 Zvýšit pocit bezpečí u občanů Turnova viz dokument »
i.2 Zajistit monitoring vytipovaných lokalit města a snížit v těchto lokalitách trestnou činnost proti výchozímu stavu viz dokument »
i.3 Zlepšit technické zabezpečení Obvodního oddělení Policie ČR a Městské policie viz dokument »
i.4 Prohloubit sekundární a terciální prevenci sociálně patologických jevů viz dokument »
j.1 Zkvalitnit služby veřejné správy a oboustrannou komunikaci s veřejností viz dokument »
j.2 Posilovat postavení města a jeho regionu viz dokument »
TISK
i