• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ústí nad Labem

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
4.1 Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi viz dokument »
4.4 Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields) viz dokument »
4.5 Zlepšit nakládání s odpady viz dokument »

Koncepce

Znak Ústí nad LabemPlán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem (2006)
1.1 Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů. Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. viz dokument »
2.1 Zvýšit využívání odpadů s upřednostnením recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 viz dokument »
2.2 Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen BRKO) ukládaných na skládkách tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020... viz dokument »
3.1 Dosáhnout nejpozději do 31.12.2006 úrovně odděleného sběru třídění odpadních elektrických a elektronických zařízení (dále jen OEEZ) z domácností v množství 4 kg/osobu/rok. viz dokument »
4.1 Snížit produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 v netříděné části komunálních odpadů s předpokladem dalšího snižování s výjimkou separace komunálních odpadů (sanací starých ekologických zátěží a zmáhání havárií). viz dokument »
5.1 Využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31.12.2005 a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31.12.2012. viz dokument »
6.1 Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování. viz dokument »
7.1 Nakládat s odpady vzniklými v důsledku mimořádných událostí tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí. viz dokument »
8.1 Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. viz dokument »
TISK
i