• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ústí nad LabemStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Ústí nad Labem

i
tisk
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Ústí nad LabemStrategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
1.1 Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální centra, zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields, eliminovat asanační plochy a pásma) viz dokument »
1.2 Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci viz dokument »
1.3 Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města viz dokument »
1.4 Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi viz dokument »
1.5 Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů viz dokument »
4.3 Zlepšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika při respektování environmentálních limitů a hodnot viz dokument »

Koncepce

Znak Ústí nad LabemPlán odpadového hospodářství města Ústí nad Labem (2006)
6.1 Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování. viz dokument »
7.1 Nakládat s odpady vzniklými v důsledku mimořádných událostí tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí. viz dokument »
8.1 Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. viz dokument »
TISK
i