*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak Valašské Klobouky
Valašské Klobouky
www stránky
web ke strategiím

Logo ZM Valašské Klobouky
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Mgr. Eliška Olšáková
Telefon
+420 577 311 112
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Martin Janík
Telefon
+420 577 311 113
E-mail
 

Valašské Klobouky

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Aktivita"

Rozbalit detaily

Strategický plán města Valašské Klobouky 2030 (2017)

1. Veřejná správa a územní rozvoj

1.1 Atraktivní město

1.1.1 Zbudovat nové atraktivní byty a stavební místa
1.1.2 Zavést komunikační strategii města
1.1.3 Zbudovat jednotnou image města (corporate identity) a jednotný vizuální styl

1.2 Efektivní a hospodárné využívání prostředků

1.2.1 Realizovat strategické výkupy a vypořádat strategické parcely ve městě

1.3 Participativní řízení města

1.3.1 Zavést systematické participativní plánování rozpočtu
1.3.2 organizovat veřejné fórum, veřejná projednání, kulaté stoly aj.

1.4 Využití BIG data – budování otevřeného úřadu

1.4.1 Zavést jmenné hlasování volených zástupců a další techniky transparentního úřadování
1.4.2 Realizovat veřejný mapový portál města

2. Životní prostředí

2.1 Snížení emisí a znečištění

2.1.1 Dokončit kanalizační síť v místních částech Smolina a Lipina a v lokalitách Nádražní, Dlouhá a Dubovec
2.1.2 Zvětšit osvětu k ochraně ovzduší a podpora občanů při záměrech týkajících se výměny zdrojů vytápění

2.2 Adaptace na změnu klimatu

2.2.1 Zpracovat pro město (příp. MAS pro oblast jižního Valašska) strategický dokument pro oblast životního prostředí, aby byla tato oblast řešena koncepčně ve vztahu k přizpůsobení se klimatické změně
2.2.2 Proaktivně hospodařit s vodou – poldry, odvedení dešťové vody z kanalizace, ochrana před povodněmi, suchem, vodopropustné veřejné prostranství
2.2.3 Pravidelně obnovovat a vysazovat zeleň a květinové záhony

3. Udržitelná spotřeba a výroba

3.1 Oběhové odpadové hospodářství

3.1.1 Zlepšit třídění komunálního odpadu, zaměřit se na osvětu a maximální využití nádob
3.1.2 Zefektivnit likvidaci gastroodpadu
3.1.3 Zaměřit se na likvidaci starých ekologických zátěží
3.1.4 Revitalizovat stávající sběrná hnízda

3.2 Udržitelná energetika

3.2.1 Zvyšovat podíl vlastní energetické nezávislosti (solární a fotovoltaická energie, biomasa, tepelná čerpadla, bioplynové stanice)
3.2.2 Realizovat úsporné veřejné osvětlení
3.2.3 Zavést systém energetického managementu

4. Doprava

4.1 Zvyšování podílu nemotorové dopravy ve městě

4.1.1 Rozvinout páteřní cyklostezku Bečva – Vlára – Váh včetně návazné infrastruktury.
4.1.2 Vybudovat záchytná parkoviště PARKandGO
4.1.3 Rozvinout koncept carsharingu a propagovat nemotorovou dopravu

4.2 Zkvalitňování a efektivizace stávajících dopravních systémů

4.2.1 Zpracovat analýzu dopravní obslužnosti města
4.2.2 Aktivně prosazovat napojení města a regionu na dálniční síť D49
4.2.3 Zbudovat kruhové objezdy u křižovatek ulic Nádražní – Cyrilometodějská, Dobrovského – Brumovská
4.2.4 Zbudovat dopravní terminál na vlakovém nádraží
4.2.5 Zlepšit dopravní obslužnost Valašských Klobouk (připojovací komunikace z Luční na Lačnov, k farské stodole, zprůjezdnění areálu PALu)
4.2.6 Budovat infrastrukturu města pro nástup elektromobility
4.2.7 Zavézt veřejnou dopravu MHD integrací do meziměstské dopravy
4.2.8 Zbudovat podélnou komunikaci v zadním traktu náměstí směrem od finančního úřadu

5. Zdraví

5.1 Podpora preventivních akcí zaměřených na podporu zdravého životního stylu

5.1.1 Podporovat preventivní akce zaměřené na podporu zdravého stravování
5.1.2 Zajistit podporu pohybové aktivity různých cílových skupin včetně budování workoutových hřišť a dalších pohybových atrakcí

5.2 Zajištění zdravotních služeb ve městě

5.2.1 Podporovat místní sdružení zabývající se zdravotní problematikou
5.2.2 Zachovat dostupnost stávajících zdravotnických služeb (RTG, RZS, sanitky, pohotovost)

6. Podnikání, zaměstnanost, cestovní ruch

6.1 Optimalizace infrastruktury pro podnikání

6.1.1 Zbudovat II. etapu projektu VPC na vybudování kancelářské a výrobní infrastruktury pro začínající podnikatele
6.1.2 Dokončit infrastrukturu ve stávajících průmyslových zónách
6.1.3 Změnit plochy pro potencionální průmyslovou zónu v územním plánu na plochy, kde je efektivní ji zřídit a reálné tento záměr uskutečnit z hlediska majetkových vztahů

6.2 Vytvoření nabídky šetrného cestovního ruchu

6.2.1 Zbudovat jednu ucelenou lokalitu cestovního ruchu s kompletní nabídkou gastronomie a volnočasových aktivit ve vazbě na tradice a moderní směrování regionu
6.2.2 Vytvořit nástroje efektivní propagace regionu Valašskokloboucka - dílčí marketingovou strategii
6.2.3 Vytvořit marketingové balíčky cestovního ruchu ve vazbě na nabídku a spolupráci s okolnímu regiony Luhačovicka, Hornovsacka a Rožnovska

6.3 Podpora regionálních výrobků a jejich producentů

6.3.1 Podporovat stálou prodejnu místních produktů např. v nějakém nevyužitém historickém objektu města
6.3.2 Zřídit sociální podniky na území města Valašské Klobouky ve vazbě na místní tradice a produkci
6.3.3 Nastavit společensky zodpovědné nakupování radnice a dalších organizací při zajišťování provozních potřeb

7. Vzdělávání

7.1 Rozvoj vzdělanosti v oblasti na základě požadavků trhu práce a ve vazbě na strategii Průmysl 4.0

7.1.1 Podporovat učňovské školství a řemesla, udržení středního školství ve městě
7.1.2 Propagovat technické a IT obory s návazností na požadavky firem, propojení škol a firem na veletrhu zaměstnanosti
7.1.3 Vybudovat knihovnu (databázi) s didaktickými pomůckami pro výuku témat udržitelného rozvoje.
7.1.4 Podporovat badatelskou výuku na školách

7.2 Osobnostní rozvoj žáků a studentů k lepšímu začlenění do společnosti

7.2.1 Podporovat pohybovou aktivitu školní mládeže i sportovně nenadaných studentů
7.2.2 Podporovat kulturní a společenské aktivity školáků ve vazbě na kreativní průmysl
7.2.3 Naučit mladé lidi vést veřejný dialog prostřednictvím organizace školních fór a žákovského parlamentu

8. Kultura a volný čas

8.1 Podpora a rozvoj tradičních akcí města

8.1.1 Zvýšit využití stávajících historických objektů a jejich zapojení do propagace kulturního dědictví města (vytvoření turistického balíčku, prezentace slavných rodáků, vojenská historie a podobně)

8.2 Podpora nově vznikajících kulturních žánrů

8.2.1 Zřídit nové zkušebny
8.2.2 Podpořit vznik nových kulturních aktivit

8.3 Naplnění programu regenerace městské památkové zóny Valašské Klobouky

8.3.1 Revitalizovat Bratmannovu vilu včetně parku
8.3.2 Revitalizovat Masarykovo náměstí dle vítěze ceny Petra Parléře

9. Sociální prostředí

9.1 Zajištění prostupné sítě sociálních služeb pro občany regionu VK

9.1.1 Řešit předluženosti občanů napříč všemi cílovými skupinami formou vzniku sociální služby „odborné sociální poradenství“
9.1.2 Zajistit dostupnost služeb poradenských a psychologických.
9.1.3 Zajistit primární prevenci sociálně patologických jevů (činnost nízkoprahového zařízení, drogový koordinátor aj.)

9.2 Budování nových kapacit bytového fondu

9.2.1 Vytvořit optimální kapacitu prostupného bydlení pro mladé lidí, rodiny i seniory

9.3 Realizace národních kampaní a iniciativ ve prospěch sociálně ohrožených cílových skupin

9.3.1 Realizovat opatření příznivá pro rodiny s dětmi a seniory (senior point, family point)
9.3.2 Zorganizovat nové kampaně pro nové cílové skupiny (Noc venku, Antifetfest)
9.3.3 Podporovat spolkovou činnost a neziskový sektor

10. Globální odpovědnost

10.1 Zapojení města do realizace SDG – strategických rozvojových cílů OSN

10.1.1 Zvýšit počet aktivit ke společenské odpovědnosti
10.1.2 Navázat partnerství s vybraným strategickým městem ze zemí v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina)
10.1.3 Spočítat agregovaný indikátor Ekologická (uhlíková) stopa města a pracovat na snížení respektive optimalizaci tohoto indikátoru
*