• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Velké Meziříčí

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.


Rozbalit všechna +

1 Správa věcí veřejných a územní rozvoj

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Audit je zpracován srozumitelně, poměrně obsáhle, s řadou odkazů. Některé pasáže jsou i nadbytečné (např. pasáže k teorii strategického řízení), někde by naopak mohl být audit konkrétnější - zejména se to týká vykazování indikátorů efektivnosti opatření a jejich průběžného sledování. Příkladem mohou být aktivity na zapojení veřejnosti. Je zřejmé, že se konají, ale už není hodnoceno, nakolik se podařilo veřejnost oslovit, jaká byla účast a jaké jsou trendy v této oblasti (zapojuje se více lidí? ) a jaká je jejich zpětná vazba (byli spokojeni, že mohli něco ovlivnit?)
Za oblast 1.5 až 1.9
Ne
Audit je zpracován přehledně a srozumitelně.
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Audit dává uspokojivou odpověď na všechny návodné otázky. Zároveň ukazuje, kde je možné dosavadní praxi zlepšit. Týká se to např. nastavení pravidelného zjišťování spokojenosti obyvatel, či v průběžné práci při realizaci IPRM a na ně návazných strategií (příprava ročních akčních plánů, které vyhodnocují plnění strategických cílů rozvoje města a konkretizují opatření, projekty, které se budou v daném roce realizovat i s jejich očekávanými dopady na kvalitu služeb, prostředí apod.).
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Až na drobné výjimky je audit v zásadě kompletní.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Za oblast 1.1 až 1.4
Ano
Audit využívá povinné i doporučené indikátory, ale měl by lépe popsat i jejich hodnocení v čase, aby se konstatovalo nejen to, že se indikátor sleduje, ale také bylo zřejmé, jak se mění jeho hodnota a jak se s tímto hodnocením pracuje (příklad ekologická stopa, spokojenost obyvatel), či vybrané indikátory dílčích strategií, kterých má město 24. V aktualizovaném IPRM by už takovýto seznam klíčových indikátorů, které si město bude průběžně sledovat, neměl chybět.
Za oblast 1.5 až 1.9
Ano
Až na výjimky audit využívá povinné a doporučené indikátory. U některých indikátorů jsou uvedeny hodnoty pouze částečně. U nevyužitých indikátorů je uveden komentář.
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
- motivace města ke zlepšování strategické práce (nový přístup k přípravě IPRM 2021+) a k větší koordinaci s dalšími dílčími strategiemi - existence a výkonnost projektové kanceláře, která má kapacity pro zajišťování organizačního zázemí strategické práce i přípravu na ně navázaných projektů. - nastavení komunikace s veřejností - využívání externích dodavatelů ke zpracování vybraných indikátorů udržitelného rozvoje (ekologická stopa, Environmental Performance Indicators)
Za oblast 1.5 až 1.9
Z auditu je patrná snaha Města řešit rozvoj na principu udržitelného rozvoje. K dispozici je nový územní plán. Některé projekty města již jsou řešeny pomocí soutěže pro architekty, patrná je snaha o kvalitní architekturu.
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
Za oblast 1.1 až 1.4
- strategické dokumenty i zpracovávané indikátory nejsou využívány jako podklad pro rozhodování o plánovaných opatřeních/ aktivitách či projektech. - absence akčních plánů IPRM a jejich pravidelného vyhodnocení - koordinace mezi různými strategickými dokumenty (24) není optimální - měla by být ustavena kromě projektové kanceláře i platforma pro koordinaci strategické práce a přípravu projektů se zastoupením všech zpravovaných strategií tak, aby připravované projekty zahrnovaly pokud možno více strategických cílů (i z různých strategií) naráz. - chybí pravidelné šetření spokojenosti obyvatel
Za oblast 1.5 až 1.9
Územní plán málo využívá např.podmínku zpracování územních studií pro větší rozvojové plochy. Je zřejmé, že Město nemá všechna data využitelná pro udržitelný rozvoj.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
Za oblast 1.1 až 1.4
- mobilizace občanské společnosti v rámci epidemie COVID19 a příležitost pro zapojení aktivizovaných skupin do formulace rozvojových cílů města, dílčích opatření i projektů i jejich realizace. - zavést kvantifikovatelné cíle v oblasti udržitelnosti a připravit v návaznosti na strategické dokumenty komplexní projekty pro jejich dosažení (mobilita, energetické úspory, veřejný prostor...). - využít zdroje z evropských fondů, které se pro tyto aktivity v novém operačním období nabízejí. - využít zkušeností různých podpůrných sítí a organizací při vzdělávání a sdílení dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje měst, včetně využívání nových postupů, technologií apod.
Za oblast 1.5 až 1.9
Doporučit lze zřízení funkce architekta města (lze také externě), je to příležitost pro další zkvalitňování veřejné infrastruktury. Nové rozvojové projekty, u kterých bude možné využít opatření na snížení energetické náročnosti a modrozelenou infrastrukturu. Využití technologií a aplikací v rámci přístupu smart city.
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
Za oblast 1.1 až 1.4
- formální plnění projektů bez sledovaných dopadů a bez návaznosti na strategické rozvojové cíle města. - nezájem veřejnosti o participaci na věcech veřejných
Za oblast 1.5 až 1.9
Změna orientace vedení Města od udržitelného rozvoje na jiné priority. Nedostatek kapacit a finančních prostředků na rozvoj města z důvodů nutnosti řešení jiných problémů (např. odstranění problémů spojených s pandemií, apod.). Nedotažení projektů města. Náhlé klimatické změny. Nedostatečné reakce na strukturální změny, potřeby obyvatel. Nedostatečně urbanisticky a udržitelně řešené rozvojové lokality mimo současně zastavěné území města.
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Za oblast 1.1 až 1.4
Stav auditu hodnotím jako uspokojivý a vyhovující pro kategorii B. Konkrétní náměty a doporučení ke zlepšení jsou uvedeny výše.
Za oblast 1.5 až 1.9
Předložený audit dokládá kladný přístup Města k udržitelnému rozvoji. V oblasti územního rozvoje jsou více či méně řešeny všechny sledované oblasti. Doporučujeme tak v nastoupeném trendu pokračovat. Doporučujeme také průběžně sledovat změny hodnot indikátorů, tendence vývoje a zejména doplnit chybějící data.

Hodnotící výrok
Za oblast 1.1 až 1.4
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami, které se týkají a) nastavení akčních plánů IPRM po roce 2020 a jejich pravidelného vyhodnocování a b) nastavení pravidelného šetření spokojenosti obyvatel. Další náměty a doporučení ke zlepšení jsou uvedeny výše.
Za oblast 1.5 až 1.9
Uspokojivý stav tématu vůči UR – s podmínkami
Je zřejmé, že Město řeší rozvoj na principech udržitelného rozvoje. Je však třeba doplnit chybějící data a důsledněji v auditech využívat indikátory, vč.trendů vývoje.Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů

(dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí plánuje a řeší nejdůležitější aktivity v souladu se strategickými dokumenty.

Základem pro realizaci je zásobník projektů strategického plánu a akční plán.

Zásobník projektů je podkladem pro plánování investic a sestavování rozpočtu včetně rozpočtového výhledu.

Realizace strategie je v souladu s principy udržitelného rozvoje, je kladen důraz na zvyšování kvality a optimalizace procesů.

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a finančního zdraví města.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů hodnotím jako uspokojivou. Prostor ke zlepšení vidím zejména v tom,  aby strategické dokumenty byly skutečně podkladem pro řízení města. IPRM jako zastřešující dokument stanovil základní rozvojové priority, ale dále se s ním nepracovalo, vyhodnocen bude až v roce 2020. Chybí nastavení konkrétních výsledkových cílů u akčních plánů (čeho se chce připravovanými projekty/opatřeními dosáhnout) a vyhodnocení, jak se to daří.  Pozitivně hodnotím, že nový strategický plán vzniká více participativně i s měřitelnými výsledky/indikátory. Doporučuji, aby 24 dílčích strategických dokumentů bylo na úrovni IPRM -  jako zastřešujícího dokumentu, více koordinováno a aktivně se vyhledávaly synergie mezi různými strategickými dokumenty. K tomu by měla vzniknout na úrovni města platforma se zastoupením všech potřebných odborů, městských organizací a dalších aktérů.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.1.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska výběru „správných věcí“ (výběr lze doložit například popisem a vyhodnocováním rizik, event. analýzami rizik, např. v rámci strategického plánu) včetně pravidelného vyhodnocování plánů, jejich cílů a měřitelných indikátorů?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Model „Dělat správné věci správně“ využívá myšlenky Petera F. Druckera a Stephena R. Coveyho Princip vychází zejména ze systémového myšlení a také ze zdravého selského rozumu.

Města a obce nemusejí ze zákona postupovat podle principů strategického řízení. Zákonná povinnost však samosprávám ukládá povinnost stanovit si kritéria pro účelnost, efektivnost a hospodárnost. Účelnost se vztahuje k cílům.

Pokud však nejsou stanoveny, účelnost nelze hodnotit a zákonná povinnost tak není naplněna. Tomu se dá předejít, pokud obec správně používá strategické řízení.

Integrovaný plán rozvoje města

Základním dokumentem při správě a řízení území v rámci regionu je strategický plán rozvoje města Velké Meziříčí, který vyjadřuje předpokládaný vývoj územního celku města a koordinaci aktivit veřejného, příp. i soukromého sektoru. Prvotně byl zpracován ve formě Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“) v roce 2007. Tento plán byl primárně zpracován jako základní podklad a strategické východisko pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu. Vzhledem k dynamickému vývoji města a změnám v makroekonomických podmínkách regionu bylo nutné přistoupit k jeho aktualizaci.

Aktualizace strategického plánu byla provedena v rámci projektu výzvy č. 53 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, CZ.1.04/4.1.01/53.00121 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí, aktivita č. 5.  Výsledkem bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města – IPRM 2020 (pro období 2013-2020). V současné době probíhá zpracování a bude následovat naplňování připravovaného nového strategického dokumentu IPRM 2028, který bude vyjadřovat  místní priority a potřeby regionu, resp. území města, a bude vnímán jako „integrovaný“ celek. Hlavní důraz bude kladen z pohledu finančního řízení na jeho reálnost, tj. bude obsahovat jak časové, tak finanční harmonogramy.

Přesto, že IPRM 2028 zpracovává jiný zpracovatel než IPRM 2020, je v zadání rámcové zhodnocení příčin plnění IPRM 2020. Vzhledem k tomu, že schválení  IPRM 2028 je plánováno na prosinec 2020, nebude možné finálně vyhodnotit nerealizaci některých plánovaných opatření.

Nový IPRM 2021 - 2028 je zpracováván dle vládou schválené aktualizované Metodiky přípravy veřejných strategií (schváleno 28.1.2019) - https://www.mmr.cz/cs/microsites/portal-strategicke-prace-v-ceske-republice/nastroje-a-metodicka-podpora/vystupy-projektu.

Klíčové prvky modelu, strategické nastavení strategického řízení ve Velkém Meziříčí:

Vybrat a prosadit „správné věci“ (tedy správné investice, projekty, aktivity, opatření či legislativu), které se musí promítnout do strategie

1.     Správně je provádět (hospodárně, efektivně, účelně, výkonně, kvalitně, v daných rozpočtech a v daných termínech) – jde zejména o hospodárnost a efektivnost.

2.     Správně komunikovat uvnitř i mimo organizaci (to se týká hodnoty pro zákazníka, občana a společnost) – opět jde zejména o účelnost.

3.     Základnu (čtvrtý prvek) vytváří principy a lidské hodnoty – plnění slibů, nekorupčnost, charakternost, integrita.

Nastavení strategického řízení ve Velkém Meziříčí (2021-2028)

Strategické plánování a řízení je dynamický, kontinuální proces a týká se stejnou měrou všech typů strategických rozvojových dokumentů. I město Velké Meziříčí má zpracovaný integrovaný plán rozvoje města – IPRM 2020. S jeho plněním je však spjata řada problémů, kterým doposud nebyla věnována dostatečná pozornost.

Při zpracování a následném naplňování připravovaného nového strategického dokumentu IPRM 2028 (podpořeno z OP Zaměstnanost, výzva č. 80, č. projektu OPZ/4.1/080/0009963) se bude město soustředit na:

1.     Zacílení, proveditelnost opatření, dynamičnost

IPRM 2028 bude vázán k místním prioritám, a bude vnímán jako “integrovaný” celek. Jednotlivé strategické cíle či opatření budou vzájemně provázány nejen mezi sebou, ale i oborovými nebo dílčími strategiemi či koncepcemi  ( včetně MA 21); cíle a opatření zakotvené ve strategických plánech budou z pohledu finanční perspektivy reálné, budou obsahovat časové a finanční harmonogramy. Bude nastaven systém hodnocení jejich naplňování, vazba na indikátory měřící účinnost jednotlivých opatření.

Předpoklad dokončení a schválení  IPRM 2028  - prosinec 2020.

1.     Řízení a administrativní kapacita

Pro zajištění základních funkcí IPRM je nezbytné nastavit kvalitní systém řízení strategického plánování a vybudovat dostatečnou administrativní kapacitu na jeho realizaci ( tzn nastavení, vyhodnocování, aktualizování).

Bude nutné zvyšovat povědomí o významu strategického plánování a integrovaných přístupů mezi zastupiteli města a objasnění jejich odpovědnosti, pokud má být IPRM 2021-2028 kvalitní oporou pro jejich každodenní rozhodování

2.     Otevřenost

Aktivní zapojování veřejnosti (odborné i laické) do strategického plánování bude patřit  mezi základní faktory úspěchu připravovaného IPRM 2028.

Komentář

Město velké Meziříčí má zpracován hlavní strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012). Vzhledem k tomu, že se blíží konec období, pro které je IPRM 2020 platný, město zahájilo zpracování nového IPRM pro období 2021-2028, dále jen IPRM 2028. K tvorbě nového strategického dokumentu přistupuje novým přístupem korespondujícím s modelem „Dělat správné věci správně“ a takto hodlá tento model naplňovat při správě a řízení „svého“ území.

Přístup ke zpracování dokumentu

A. Průzkumy a rozbory

A.1. Analýza všech stávajících rozvojových dokumentů a dílčích koncepcí města s cílem stanovení zadání pro tvorbu strategického dokumentu:

 

 • Strategický plán města – jeho využitelnost

 • Územní plán města, analýza jednotlivých funkčních ploch s ohledem na udržitelný rozvoj města i operativní potřeby rozvoje města

 • Dostupné územní studie - příprava podrobnější územně plánovací dokumentace jednotlivých etap realizace, zapojení a tvorba podmínek využití pro územní a regulační plány, vytvoření kvalitního prostředí pro správu a možnosti rozhodování Stavebního úřadu, odboru dopravy a odboru životního prostředí.

  A.2. Využití a práce s výsledky dostupných sociálně antropologických průzkumů, screening sociálního prostředí pro jednotlivé segmenty


  B. Základní analýza

   

  B.1. Formulace strategických segmentů pro kvalitní rozvoj města a zvýšení potenciálu kvality života ve městě

  B.2. Zpracování akčního plánu oborového segmentu v celém jeho komplexním významu pro zvyšování kvality života města, a to do podrobnosti:

   

 • Analýza segmentu na všech jednotlivých úrovních (definice jednotlivých druhů např. podnikání, mobilita, udržitelný rozvoj, cestovní ruch, život ve měst, rozbor poptávky a veřejné potřeby apod.)

 • Rozdělení dle funkčního zařazení na horizontální (otázky všech typu – kde a proč) i vertikální úrovni (co a jak se dané segmenty ve městě projevují, proč a kde by se měly rozvíjet) v rámci celého ORP a následné určení v rámci samotného města

 • Stanovení potenciálu jednotlivých úrovní, pro zvýšení kvality života města, i hodnocení negativního projevu těchto segmentů

 • Zpracování akčních plánů rozvoje jednotlivých úrovní přes SWOT komplexní analýzy

 • Zpracování typového příkladu řešených opatření na úrovni jednoduché studie, včetně předpokládaných zdrojů financování s prokázáním efektu jednotlivých úrovní udržitelného rozvoje města, tedy úrovně sociální, ekonomické a environmentální.

   

  C. Konečný návrh  

 

 • Komplexní mezisegmentový harmonogram realizace jednotlivých opatření vázaných na kapitálový rozpočet v rámci střednědobého rozpočtu města

 • Vazby na ostatní projekty města a provázanost na správu a udržitelnost těchto opatření v rámci jednotlivých odborů města, institucí a organizací ve městě.

 • Nastavení

 • Návrh úprav pro ev. aktualizaci územního plánu. 

1.      Komunikace a zapojení zainteresovaných osob do tvorby dokumentu

V rámci tvorby dokumentu bude realizována komunikační strategie.

V této části budou vytipované skupiny laické i odborné veřejnosti, akademické obce, neziskových organizací, významných zaměstnavatelů a ostatních důležitých zainteresovaných skupin, které je vhodné zapojit do přípravy IPRM. Dále budou popsány metody a komunikační kanály vhodné pro komunikaci a propagaci a časový plán realizace navrhovaných aktivit.

Následovat bude kontinuální proces komunikace prací na IPRM dle zvolené komunikační strategie, kdy budou realizovány minimálně následující aktivity strana:

 • projednání Analytické části jednotlivých PO (SWOT analýza) v odborných pracovních skupinách, s příslušnými orgány

 • prezentace výsledků Analytické části (SWOT analýzy) jednotlivých PO veřejnosti

 • projednání konceptu Návrhové části v odborných pracovních skupinách, s politiky, s odbornou i laickou veřejností apod.

 • projednání konceptu Návrhové části IPRM včetně Akčních plánů – seznam projektů s příslušnými orgány

 • prezentace konceptu Návrhové části IPRM včetně Akčních plánů veřejnosti

 • ukončení projednání a příprava schválení IPRM volenými orgány města (zastupitelstvo) 

1.     Členění dokumentu

Dokument bude strukturou navazovat na stávající IPRM, bude tedy členěn na níže uvedené prioritní osy, které ovšem budou na úrovni zpracování akčních plánů a návrhové části provázané a bude využito synergických efektů.

 • PO01 Podnikání

 • PO02 Strategie mobility

 • PO03 Udržitelný rozvoj

 • PO04 Cestovní ruch

 • PO05 Město pro život. - v prosinci 2019 proběhla oponentura v Radě města

 

Přehled dílčích koncepčních nebo oborových podkladů:

 

Studie rozvoje cyklostezek VM

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7993-studie-rozvoje-cyklostezek-v-katastru-mesta-velke-mezirici-2

Cyklodoprava – CS Mikroregionu

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/Rozvoj%20cyklotras.pdf

Cyklodoprava – studie D1

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7991-vyhledavaci-studie-cyklisticka-stezka-d1-2

Koncepce dopravy Velké Meziříčí (2018)

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/KoncepceDopravy/KONCEPCE_DOPRAVY_-_problemy_dopravy_ve_Velkem_Mezirici.pdf

Bílá kniha dopravy

http://www.mestovm.cz/images/stories/Doprava/bila_kniha_dopravy_web.pdf

Dopravní studie

 

Memorandum o spolupráci

http://www.masmost.cz/images/stories/MAP/vystupyproj/Memorandum_o_spolupr%C3%A1ci.pdf

Generel bezbariérových tras

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/generel_aktualizace/Velke_Mezirici_9_11_16.pdf

Koncepce kultury 2014-2020

https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/naki_2013_vm_koncepce_kultury_finalni_navrh_2014-01-24.pdf

MA21 - strategie

 

Program regenerace MPZ (2016)

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/ProgramMPZ.pdf

Akční plán sociálních služeb pro 2017

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/10849-akcni-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-pro-rok-2017

KPSS 2018-2020

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/odbor_socialni/II_KPSS_ORP_VM_fin%C3%A1ln%C3%AD_verze.pdf

Plán rozvoje sportu, přehled sportovišť (2018)

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/11322-plan-rozvoje-sportu-mesta-velke-mezirici

IPRM 2013-2020

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/6%20-%20IPRM%202013%20-%202020.pdf

Zastavovací studie v bývalém  areálu TS

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/Projekty/ts/C_3%20SIT%20ARCHITEKT.pdf

Studie – vize rozvoje (Pavel Nováček)2006 – ÚP Olomouc

 

Studie proveditelnosti relaxačního centra

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/pripravovane-projekty/11168-studie-proveditelnosti-relaxacniho-centra-ve-velkem-mezirici

Náměstí – návrhy z AS

https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/architektonicka-soutez

Náměstí – předchozí studie

 

Studie náměstí – Ing. arch Kokeš

 

Koncepce školství

http://www.masmost.cz/images/stories/MAP/vystupyproj/Strategick%C3%BD_r%C3%A1mec_MAP_pro_ORP_Velk%C3%A9_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD.pdf

Generel zásobování vodou

 

Plán odpadového hospodářství 2017-2026

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/OMesteRozvojHistorie/StrategickeDokumenty/POH_VM_2017-2026.pdf

 

 

Nový IPRM 2021 – 2028 je zpracováván dle vládou schválené aktualizované Metodiky přípravy veřejných strategií  (schváleno 28.1.2019) - https://www.mmr.cz/cs/Microsites/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/Nastroje-a-metodicka-podpora/Vystupy-projektu.

Přesto, že IPRM 2028 zpracovává jiný zpracovatel než IPRM 2020, je v zadání rámcové zhodnocení příčin plnění IPRM 2020. Vzhledem k tomu, že schválení  IPRM 2028 je plánováno na prosinec 2020, nebude možní finálně vyhodnotit nerealizaci některých plánovaných opatření.

Při implementaci IPRM 2020 se s akčními plány nepracovalo – doporučená metodika pro zpracování strategického dokumentu toto nevyžadovala.


V této chvíli probíhá představení jednotlivých prioritních os nového IPRM v radě města.

Na schůzi rady města dne 11.12.2019 byla prezentována analytická část a závěry z analytické části prioritní osy PO05 Město pro život.

Na schůzi rady města 26.2.2020 proběhne prezentace prioritní osy PO04 Cestovní ruch.

Na schůzi rady města 1.4.2020 proběhne prezentace prioritní osy PO01 Podnikání a PO03 Udržitelný rozvoj.

Zároveň začínají práce na prioritní ose PO02 Strategie mobility. Zde byla ve výběrovém řízení vybrána společnost UDIMO spol. s r.o., která zpracuje plán udržitelné mobility města Velké Meziříčí.

 

Doplnění:

Institucionální zajištění:

Od roku 2013, poslední aktualizace dokumentu v březnu 2020 po změnách vedení města, strategický tým rozvoje města v roli Projektové kanceláře. (výraz "projektová kancelář" používáme již devět let a je nám bližší než "strategický tým")

http://192.168.1.5/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=98:směrnice-rady-města-velké-meziříčí-č-2-2020-řízení-projektů-městského-úřadu-velké-meziříčí&catid=10&Itemid=119

 

Dílčí plánování a nastavování konkrétních cílů a opatření IPRM a dalších strategických dokumentů  a jejich naplňování a vzájemnou provázanost strategických dokumentů města, případně provázanost s dokumenty na úrovni kraje a na úrovni MAS jsou pravidelně probírány na zasedání Projektové kanceláře.

 

Územní plán:

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap


Realizace plnění plánů:

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_4_Projekty_z_pohledu_UR.pdf

 

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_1_IMS_vazby.pdf

 

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.


Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.


Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu.

Dílčí plánování a nastavování konkrétních cílů a opatření IPRM a dalších strategických dokumentů  a jejich naplňování a vzájemnou provázanost strategických dokumentů města, případně provázanost s dokumenty na úrovni kraje a na úrovni MAS jsou pravidelně probírány na zasedání Projektové kanceláře.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město systematicky pracuje se strategickými dokumenty, dílčí koncepce navazují na strategický plán rozvoje, je sledováno a vyhodnocováno plnění plánů a koncepcí.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Existují oborové strategické dokumenty, územní plán i IPRM. Chybí měřitelné cíle i pravidelné vyhodnocování plnění těchto strategií. Zásobník projektů je připravován více s ohledem na dostupné finanční  zdroje/vypisované dotační výzvy, než jako prostředek pro naplňování strategických cílů rozvoje města.  Zaměřením pouze na zásobník projektů se zužuje zaměření strategického řízení pouze na investiční akce a vypadávají tak z toho měkká opatření (procesní, organizační...), která jsou součástí strategického řízení.

1.1.2 Vybírá a prosazuje (schvaluje) město nejpotřebnější či nejdůležitější investice, aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu atd., a to v optimálním rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje včetně pravidelného hodnocení opatření ve vztahu k udržitelnému rozvoji?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje.

Zajištění realizace investic se děje prostřednictvím:

plánu investičních akcí zařazených do základního rozpočtu města a schválených ZM

plánu investičních akcí zařazených k financování z přebytku města a schválených ZM

rozpočtových opatření schválených ZM 


Při výběru investičních akcí město postupuje v souladu s: 

 hlavním strategickým dokumentem

 oborovými či dílčími koncepcemi - aktuálně má město zpracováno 24 dokumentů

doporučením Projektové kanceláře (vnitřní směrnice č. 4/2013 „Řízené projektů MÚ Velké Meziříčí“).

Směrnice stanoví zásady řízení projektů, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti projektové kanceláře a jednotlivých osob v rámci projektů, pravidla projektových organizačních struktur úřadu, náplň práce jednotlivých projektových funkcí a používání informačního systému pro řízení projektů.

Personální obsazení: starosta, místostarosta, tajemník úřadu, vedoucí odborů výstavby a reg. rozvoje, vedoucí odboru správy majetku a bytů, vedoucí odboru finančního a referent odboru výstavby a reg. rozvoje ( dotace).

Při zařazování investičních akcí do rozpočtu je přihlíženo k zásadám udržitelného rozvoje. Je posuzována možnost spolufinancování z dotačních zdrojů a kromě finanční náročnosti je posuzován i předpokládaný přínos občanům města. 

Projektová kancelář posoudí předložený námět projektu, jeho soulad se strategickými plánovacími dokumenty, potřebami a možnostmi města (případně zajistí další potřebné informace pro posouzení a rozhodování) a rozhodne, zda námět setrvá ve stavu námětu projektu nebo bude zařazen mezi projekty určené k přípravě a realizaci.

Schválení projektu k přípravě/realizaci je provedeno jmenováním projektového manažera a projektového týmu.

Plánování a schvalování zdrojů a finančních prostředků probíhá v souladu s platnou legislativou. 

zásobníkem projektů a námětů odsouhlaseným Projektovou kanceláří, který je aktualizován převážně na základě požadavků RM, ZM nebo požadavků odborů.

Zásobník projektů a námětů je zpracováván jako přehled akcí, které by chtělo město realizovat.

Seznam námětů a seznam projektů je veden pomocí příslušného informačního systému pro projektové řízení a obsahuje náměty, které schválila projektová kancelář a projekty, které schválila projektová kancelář k plánování a realizaci.

Město Velké Meziříčí prosazuje, schvaluje a realizuje své zásadní projekty, investiční či neinvestiční akce a aktivity, veřejné služby, opatření, legislativu  apod. v optimálním  rozsahu a ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a finančního zdraví města.

Zásobník projektů:

 https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_4_Projekty_z_pohledu_UR.pdf

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ byl schválen zastupitelstvem města 23.6.2020

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.

Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.

Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu - implementace BSC.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Investice/ aktivity jsou připravovány v souladu se strategickými dokumenty, které naplňují principy udržitelného rozvoje.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou. Rezervy vidím a) v rozpracování IPRM do kvantifikovaných cílů a jejich průběžném vyhodnocování - tedy zjišťování, zda realizace investic, aktivit, nových služeb apod. vedla k očekávaným výsledkům, b) v lepší koordinaci 24 strategických dokumentů s cíli IPRM a vyhledávání synergií mezi těmito dokumenty.

1.1.3 Existuje provázanost strategických rozvojových dokumentů a ÚPD?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Rámcové propojení územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech probíhá.


V současné době probíhá zpracování nového územního plánu. V průběhu veřejného projednání v září 2019 se sešlo více jak 130 námitek či připomínek, jejich vypořádání způsobilo skluz v termínu schválení ÚP, předpokládaný termín schválení ÚP je konec prvního pololetí roku 2020.

Do zadání nového územního plánu byly zapracovány vazby na aktuální hlavní strategický dokument města – Integrovaný plán rozvoje města na období 2013-2020 (dále jen IPRM 2020) i na dílčí plány, koncepce a strategie.

V současné době město připravuje nový hlavní strategický dokument města IRPM 2021 – 2028 (dále jen IPRM 2028).

Jedná se o nástroj, který pomáhá řešit městům problémy na jejich území nebo vyřešit konkrétní téma (např. dopravu), a to komplexně - tedy nejen vybudováním infrastruktury, ale také zajištěním realizace návazných aktivit. Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se tedy rozumí soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu.
V rámci IPRM 2028 budou řešeny priority (členění zachováno z IPRM 2020).


1) Podnikání
2) Mobilita (nahradila Dopravu a bezpečnost)
3) Cestovní ruch
4) Město pro život
5) Udržitelný rozvoj.


Jednotlivé priority jsou vzájemně provázané a soubor výsledných opaření půjde napříč  těmito prioritami. Tvorba IPRM bude řešena tzv. participativní metodou, kdy do realizace budou zapojeny všechny klíčové strany (úřad, političtí zástupci, podnikatelé, zástupci občanů, spolky a sdružení, školy, sociální služby apod.) tak, aby byla zajištěna všeobecná přijatelnost navržených řešení.

V rámci priority Mobilita se předpokládá realizace komplexního průzkumu dopravního chování zahrnující kontinuální profilové sčítání dopravy, směrový průzkum silniční dopravy, průzkum dopravního chování apod. tak, aby byl získán komplexní obraz stávajícího stavu mobility a potřeb přepravy v jednotlivých částech města.

Ideální harmonogram zajišťování souladu strategických dokumentů samosprávy (v našem případě IPRM 2028) a ÚPD v souladu s legislativou, je promítnutí výstupů návrhové části IPRM 2028 do zadání a zpracování ÚPD.

Toto z časového hlediska není zcela možné  – ZM schválilo zadání ÚP 28. 6. 2016 (termín veřejného projednání ÚP byl  9/2019), práce na zpracování IPRM 2028 byly zahájeny v 4/2019. Zpracovateli hlavního strategického dokumentu  IPRM 2028 byly předány všechny strategické podklady, dílčí koncepce a ÚPD. Zpracovatel musí akceptovat platné oborové koncepce. Zpracovatel IPRM rovněž sleduje schvalovací proces ÚP.

Vzhledem k tomu, každý z výše uvedených dokumentů probíhá dle jiných pravidel a dle jiného harmonogramu, není zcela možné sladit harmonogram zpracování v takovém časovém sledu, aby na IPRM 2028 navazovalo zpracování ÚPD.

Přesto v průběhu zpracování IPRM 2028 očekáváme posílení vazeb mezi hlavním strategickým dokumentem, dílčími koncepcemi a ÚPD formou užší spolupráce:

1/  všemi odbory města 

2/ odbory města a politiky města

3/ občany a politiky města

tak, aby území města a spádového území bylo spravováno, využíváno a rozvíjeno  plánovaně, efektivně a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje s důrazem na snižování zátěže životního prostředí a udržitelné zvyšování kvality života obyvatel města a okolí.

Základní vazby jsou nastaveny při projednávání jednotlivých priorit, kterých se budou aktivně účastnit kromě laické i odborné veřejnosti, akademické obce, neziskových organizací, významných zaměstnavatelů a ostatních důležitých zainteresovaných skupin také vedoucí a pracovníci jednotlivých  odborů a zastupitelé města.

Doplnění:

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap

Vazby:

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_1_IMS_vazby.pdf

(IMS - Integrovaný Management Systém, v našem případě příloha č.1 ukazuje vazby mezi jednotlivými prioritami našeho strategického plánu a oblastmi udržitelného rozvoje dle NSZM.)


ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ byl schválen zastupitelstvem města 23.6.2020

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici/1261-velke-mezirici-velke-mezirici-dolni-radslavice-hrbov-kusky-lhotky-mostiste-olsi-nad-oslavou-svarenov#belowmap

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.


Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.


Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Rozvojové dokumenty jsou provázány s ÚPD.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S odkazem na komentáře výše hodnotím aktuální situaci jako uspokojivou a stabilní, reflektuji snahu o zlepšení v rámci přípravy nového IPRM.  Stávající indikátory IPRM - tedy  počty projektů, aniž se sleduje, jaký bude jejich dopad (co se jimi sleduje), považuji za nedostatečné.

1.1.4 Existuje provázanost ostatních koncepčních dokumentů (plány jsou integrované – vzájemně provázané) včetně doložení připravenosti municipality efektivně reagovat na mimořádné situace a nové výzvy (např. klimatické změny, vnitřní a vnější migrace a podobně)?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Od roku 2013 došlo k posílení strategického řízení projektů jmenováním Projektové kanceláře
(vnitřní směrnice č. 4/2013 „Řízené projektů MÚ Velké Meziříčí“).

Směrnice stanoví zásady řízení projektů, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti projektové kanceláře a jednotlivých osob v rámci projektů, pravidla projektových organizačních struktur úřadu, náplň práce jednotlivých projektových funkcí a používání informačního systému pro řízení projektů.

V rámci transparentního přístupu občanů k informacím byla na web stránkách města doplněna záložka „Strategické dokumenty „ - https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty.   Na webu města jsou zveřejněny základní strategické dokumenty. Dílčí plány, koncepce, strategie jsou k dispozici u vedoucích odborů, do jejichž gesce dokument patří.

Připravenost na mimořádné situace:

Starosta města Velké Meziříčí v souladu se zákonem č.240/2000 Sb, Krizový zákon,. zřizuje a řídí:

Bezpečnostní radu obce z rozšířenou působností pro území správního obvodu ORP

Bezpečnostní rada ORP Velké Meziříčí má 9 členů, dle krizového zákona, předsedou je starosta.

Krizový štáb obce z rozšířenou působností pro území správního obvodu ORP.

Krizový štáb ORP Velké Meziříčí je sestaven z členů BR ORP, zaměstnanců úřadu a odborných pracovníků různých profesí, nejen ze složek IZS. Předsedou je starosta.

Starosta města Velké Meziříčí v souladu se zákonem č.254/2001 Sb, Vodní zákon, zřizuje a řídí:

Povodňová komise ORP Velké Meziříčí je sestavena z členů BR ORP, zaměstnanců úřadu a odborných pracovníků profesí okolo vodního hospodářství.

V případě, kdy je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stává se povodňová komise součástí krizového štábu kraje.

Město Velké Meziříčí má zpracován Krizový plán obce s rozšířenou působností (aktualizace 9.6.2017), který vychází z obecně platných právních norem a pokynů, které tvoří rámec krizového plánování v České republice. Způsob zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností je v souladu s § 16 Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn a doplňků, zejména ve smyslu Nařízení vlády č. 431/2010 Sb., a byl schválen v bezpečnostní radě ORP. Krizový plán se MÚ rozhodl nezveřejňovat. Důvodem jsou informace o strategických místech a budovách ve městě.

Informace k mimořádným / krizovým situacím jsou uveřejněny na web stránce https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/krizove-rizeni.


Zpracování návrhu akčních plánů jednotlivých oborových segmentů bude součástí nového strategického dokumentu.

Tyto dokumenty jsou v rozpracovaném stavu a bohužel nejsou zpracovány ve formě, kterou by bylo možné publikovat na weobvých stránkách města.

Aktualizace akčního plánu na následující rok probíhá v rámci přípravy rozpočtu na daný rok.

Doplnění:

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_4_Projekty_z_pohledu_UR.pdf


Připravenost města na vnější krizové situace (pandemie Covid, sucho, povodeň) je součástí krizových typových plánů města jako celek.
Zabývá se těmito záležitostmi BR ORP a na další úrovni Projektová kancelář (Strategický tým rozvoje města).

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/krizove-rizeni

http://www.hochtief.cz/nase-projekty/referencni-projekty/ekologicke-vodohospodarske/velke-mezirici-protipovodnova-opatreni

http://www.pmo.cz/cz/projekty/ppo-velke-mezirici/

 • 1.1.A Existence a provázanost schválených strategických rozvojových dokumentů a ÚPD města včetně měřitelného souboru indikátorů ?
  Ano

Rámcové propojení ÚPD a strategických rozvojových dokumentů v prioritních rozvojových oblastech v základních parametrech  probíhá – viz bod 1.1.3.


Město Velké Meziříčí pracuje s tímto modelem prostřednictvím naplňování hlavního strategický dokument „Integrovaný plán rozvoje města Velké Meziříčí – aktualizace pro období 2013 – 2020, dále jen IPRM 2020 ( schváleno ZM 18.9.2012) v souladu  dílčími koncepčními dokumenty.


Součástí každého opatření IPRM 2020 je indikátor. Finální vyhodnocení těchto indikátorů  proběhne koncem roku 2020 – v době ukončení platnosti tohoto strategického dokumentu.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí při vypracovávání koncepčních dokumentů důsledně dbá na vzájemnou návaznost materiálů.

Město má zpracovaný Krizový plán. Obsahuje analýzu rizik, pracovní plány k překonání krize či mimořádné události.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S odkazem na komentáře výše hodnotím situaci jako uspokojivou a stabilnís tím, že vyhodnocení stávajícího IPRM koncem roku 2020 a příprava nového IPRM a nastavení jeho implementace je příležitostí pro zlepšení provázanosti koncepčních dokumentů města.

1.1.5 Byla provedena optimalizace veřejných služeb (ZŠ a MŠ, sociální služby, technické služby apod.) a úřadu tak, aby byl systém služeb efektivní a odpovídal místním podmínkám, a to včetně schopnosti reagovat na změny?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Optimalizace základních a mateřských ve Velkém Meziříčí

Základní školy

V případě ZŠ byla v roce 2012 zpracována a ZM schválena koncepce základního školství, na jejímž základě bylo doporučeno ředitelům škol řídit počet otevíraných prvních tříd a cílový stav počtu tříd na školách tak, aby to odpovídalo demografickému vývoji ve městě a jeho místních částech. (viz. závěry koncepce). Dosud se však plně nepodařilo docílit požadovaného stavu u jedné ZŠ.

Mateřské školy

V případě MŠ, kde vyjma povinného předškolního ročníku nelze přesněji plánovat počty zařízení a kapacity tříd, dochází k průběžnému sledování vývoje (vzhledem k počtu narozených dětí,  otevírání nových kapacit v okolí města,  výsledků zápisů dětí a změn v legislativě). Na základě těchto údajů pak dochází k rozhodnutí ZM, které vede k optimalizaci kapacit (v minulosti byla některá zařízení omezována nebo uzavírána, naopak se znovu otevřela, či byly vybudovány nové kapacity). V současné době je stav možno hodnotit jako optimální.

Místní akční plány

MAP I

V roce 2016 byla zahájena realizace projektu Místní akční skupiny MAS MOST Vysočiny s názvem  „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“, reg.č.žádosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000406 (zkratka MAP I).  Partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.

Výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

Projekt byl ukončen v roce 2018.

Odkaz na stránky projektu: http://www.masmost.cz/2015-03-09-14-27-36/projekty-o-p-s/map-i .

 MAP II

V 9/2018 byla zahájena realizace projektu Místní akční skupiny MAS MOST Vysočiny MAP II (Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009959 ), který je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků v oblasti včasné péče, předškolního, základního, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Navazuje na projekt „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí (MAP I), který nastartoval pozitivní spolupráci pedagogů a ředitelů napříč jednotlivými ZŠ a MŠ v území. Projekt umožňuje pokračovat v rozvoji, aktualizaci, evaluaci a monitoringu MAP. Projekt MAP II navíc oproti MAP I řeší i implementaci aktivit, které aktéři ve školství budou realizovat na základě potřeb uvedených ve Strategickém rámci   MAP I. Podporuje vytvořená partnerství, rozšiřuje spolupráci a zprostředkovává společné strategické plánování u zapojených partnerů. Současně realizací těchto aktivit je podpořeno i strategické plánování ve školách s vazbou na místní akční plán.

Nositelem projektu je MOST Vysočiny, o.p.s., finančním partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.  

Odkaz na stránky projektu: http://www.masmost.cz/2015-03-09-14-27-36/projekty-o-p-s/map-ii .

Optimalizace sociálních služeb

Proces komunitního plánování a optimalizace sociálních služeb probíhá ve městě již od roku 2013.

V letech 2013 - 2015 probíhaly přípravné analýzy a v roce 2015 vešel v platnost první Plán rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí pro období 2015 - 2016.

V roce 2017 vešel v platnost jednoletý prováděcí dokument Akční plán sociálních služeb města Velké Meziříčí pro rok 2017 pro překlenovací období mezi prvním Plánem rozvoje sociálních služeb města Velké Meziříčí pro období 2015 - 2016 a Komunitním plánem sociálních služeb ORP Velké Meziříčí pro období 2018 - 2020.

Od roku 2018 jsou nově do procesu komunitního plánování zapojovány obce I. a II. typu na území celého OPR Velké Meziříčí. V současné chvíli aktivně participuje na komunitním plánování sociálních služeb v ORP Velké Meziříčí 6 obcí I. typu.

Zpracování Komunitního plánu sociálních služeb pro období 2021 - 2023 je podpořeno z OP Zaměstnanost, výzva č. 80, č. projektu OPZ/4.1/080/0009963. Práce započaly v prvním pololetí roku 2019.

Po dokončení a schválení ZM bude dokument zveřejněn na webových stránkách města.

Odkazy na KPSS zveřejněné na webu města - https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty

Optimalizace technických služeb

Technické služby jsou zajišťovány Technickými službami Velké Meziříčí s.r.o ( založeny v r. 1960), které jsou ve 100% vlastnictví města.

Technické služby zajišťují pro potřeby města tyto oblasti:

Místní komunikace, čistota města a vodní hospodářství

·         drobné opravy komunikací a chodníků

·         zimní údržba komunikací

·         údržba a oprava zábradlí a lávek

·         údržba a oprava dopravního značení

·         strojní a ruční čištění města, vývoz košů

·         oprava a údržba laviček a košů

·         oprava a údržba kašny, dešťových vpustí, funkčních studní

·         provoz a údržba veřejných záchodů

Odpady

·         svoz PDO z nádob 110 – 1100 l

·         provoz skládky TKO

·         odvoz velkoobjemových kontejnerů

·         odvoz separovaných odpadů

·         provoz recyklačního dvoru, likvidace nebezpečných odpadů

Veřejné osvětlení

·         oprava a údržba veřejného osvětlení

·         oprava městského rozhlasu

·         oprava a údržba věžních hodin

·         oprava a údržba signalizačních zařízení

Veřejná zeleň a hřbitovy

·         údržba veřejné zeleně

·         údržba hřbitovů Karlov, Moráň a Mostiště

Lesní hospodářství

§  péče o městské lesy (od 1.1.2020)

Ostatní služby

·         provoz pohřební služby

·         prodej technických plynů

·         provoz a údržba areálu Karlov

 

Sportovní zařízení

·         provoz a údržba letního koupaliště

·         provoz a údržba zimního stadionu

·         provoz a údržba sportovního areálu na ulic Školní

·         údržba sportovního areálu na ulici Sportovní

·         údržba fotbalového areálu U Tržiště

·         údržba dětských hřišť a ostatních sportovišť

Sportovní zařízení zůstávají pod křídly Technických služeb do 30.4.2020.

Od 1.5.2020 vznikne nová příspěvková organizace města Sportoviště VM.

Hlavním účelem nové organizace  bude všestranné uspokojování sportovních, tělovýchovných a rekreačních zájmů, potřeb a služeb.

Hlavním předmětem činnosti organizace pak bude zajištění provozu a správy sportovních zařízení v majetku města Velké Meziříčí.

Zřízení nové příspěvkové organizace bude projednávat zastupitelstvo města 25.2.2020.

 

Odkaz na web stránky: http://tsvelmez.cz/.

 • 1.1.B Monitorování a provádění optimalizace veřejných služeb a úřadu ?
  Ano

Monitorování probíhá průběžně a průběžně reagujeme na vznikající problémy, požadavky.

K 31.12.2019 vypověděla společnost, jenž měla v nájmu městské lesy, hlavní příčinou byla kůrovcová kalamita. Po mnoha jednáních přebírají péči o městské lesy technické služby, současně se tato záležitost výrazně projevila v rozpočtu města na rok 2020.

Vzhledem k plánované výstavbě vodního relaxačního centra a připravované generální rekonstrukci zimního stadionu je již neudržitelné, aby tato oblast byla v portfoliu technických služeb. Z tohoto důvodu bude od 1.6.2020 zřízena nová příspěvková organizace, tato skutečnost se opět zohlednila v rozpočtu na rok 2020.

Další komplexní hodnocení (ECI A1 a ECI A3 doplněné o Spkojenost se službami MěÚ) proběhlo v měsící květen - červen 2020 (oproti plánu z důvodu pandemie Covid, zpoždění 4 měsíce). Výsledky budou zpracovány v průběhu měsíce záží. Poté bude možnost seznámit se nejaktuálnějšími výsledky monitorování stavu služeb.

viz. doplnění k otázce 1.2.4.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Optimalizace veřejných služeb je prováděna v souladu s koncepčními/ strategickými dokumenty.

Jsou realizovány projekty k optimalizaci veřejných služeb.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou  a stabilní s možnostmi dalšího zlepšení, co se týče nastavení pravidelného monitorování efektivnosti v nastavených ukazatelích . Viz připomínky výše.

1.1.6 Existuje provázanost investic se schválenými rozvojovými dokumenty?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vazba investic na schválené rozvojové dokumenty, zejména na strategický plán je dána tvorbou akčního plánu rozvoje města, který je realizačním nástrojem strategického plánu. Každá navrhovaná investice/ akce je zařazena do konkrétní prioritní oblasti, k dané prioritě a opatření, které pomáhá naplňovat.


Doplnění:

Vazba mezi akčními plány, investicemi vzešlými z akčního plánu a financemi za rok 2018, 2019, 2020, 2021.

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Scorecard/Priloha_4_Projekty_z_pohledu_UR.pdf

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

Investice, rozpočet a rozpočtový výhled v rámcovém propojení v zásadních projektech jsou provázány.


Po schválení nového IPRM 2020 bude nezbytné pracovat na vyšší provázanosti. Limitujícím faktorem jsou finanční limity rozpočtu měst. Dalším významným prvkem, který do tohoto procesu vstupuje jsou dotační příležitosti na akce města obsažené v rozvojových dokumentech.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Investice jsou připravovány v souladu se schváleným plánem rozvoje města, který je sestavován k plnění strategie města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S odkazem na připomínky výše hodnotím situaci jako uspokojivou a stabilní.

1.1.7 Existuje provázanost provozního rozpočtu a výhledu s činnostmi obsaženými ve schválených rozvojových dokumentech?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Základem finančního řízení města je zpracování dlouhodobého rozpočtového výhledu, ze kterého se vychází při schvalování rozpočtu běžného roku. V současné době má město zpracovaný Rozpočtový výhled na roky 2017-2024 (schválený v zastupitelstvu města dne 6.9.2016), který zahrnuje kromě plánu rozpočtových příjmů a výdajů také splácení přijatých úvěrů v minulosti a příslušných úroků do jejich konečné splatnosti. Rozpočtový výhled obsahuje rovněž objem plánovaných disponibilních finančních prostředků na investice a ukazatel dluhové služby (v %), tj. míry zadluženosti města, což znamená výši splátek jistiny úvěrů ve vztahu k objemu příjmů v rozpočtu města.  Vzhledem k vyjednaným velmi nízkým úrokovým sazbám úvěrů, založených na fixaci do konce jejich splatnosti, a poměrně vysokým ročním splátkám jistin je finanční zátěž celkového rozpočtu rovnoměrně rozložena do poměrně krátké doby poslední splátky úvěru tak, aby město bylo co nejdříve oddluženo (v r. 2024). Aktuálně se připravuje v souladu se zpracováním nového strategického dokumentu IPRM 2028 i nový rozpočtový výhled 2020-2025, který by měl zahrnovat mj. hlavní strategické investice města s řešením jejich financování.

Rozpočet běžného roku je sestavován tak, aby do něho byly promítnuty prioritní investice, které jsou plánovány v souladu s IPRM 2020 s přihlédnutím k zásadám udržitelného rozvoje, posuzováním možnosti spolufinancování z dotačních zdrojů v daném roce a v neposlední řadě také investice na základě námětů a doporučení týmu Projektové kanceláře, která mapuje aktuální potřeby území v souladu s legislativou a podněty a potřebami občanů města. Projektová kancelář byla zřízena v roce 2013 (vnitřní směrnice č. 4/2013 – Řízení projektů MÚ Velké Meziříčí) s personálním obsazením vedení města, tajemníka úřadu a vybraných vedoucích odborů se zastoupením finančního odboru z důvodu zajištění financování plánovaných investic.

Na doporučení finančního odboru se souhlasem rady města byla také zřízena rezerva na strategické investice, jejímž cílem je zmírnit dopady na budoucí zadlužování města vzhledem k dlouhodobým plánovaným investicím s důrazem na použití především vlastních zdrojů.

Na zasedání zastupitelstva města dne 10.9.2019 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu města Velké Meziříčí na období 2020 – 2024. Jednalo se o aktualizaci na období úplného splacení obou úvěrů města. Konkrétně úvěru na akci Dyje II. – Čistírna odpadních vod + kanalizace a na úvěr rekonstrukce Jupiter clubu.


Aktuální rozpočtový výhled (správně Střednědobý výhled rozpočtu – dále jen SVR) byl schválen zastupitelstvem dne 10. 9. 2019. V té době ještě nebyl schválen nový IPRM 2020, který se nacházel ve fázi rozpracovanosti. I z tohoto důvodu neobsahuje SVR konkrétní investiční akce, ale pouze souhrnnou sumu „disponibilních finančních prostředků na investice“, tedy rozdíl mezi plánovanými rozpočtovými příjmy a provozními výdaji, které budou konkretizovány až při sestavování rozpočtu na běžný rok. Dalším důvodem je, že SVR je sestaven na období 2020-2024 do splatnosti posledních úvěrových závazků, tedy na delší období, kdy v době jeho tvorby nebyly známé plánované strategické investice. Po schválení nového IPRM v roce 2020 může být SVR aktualizován a doplněn o konkrétní strategické investice města vyplývající z IPRM 2020 s vyčíslením finanční náročnosti a s příp. zajištěním zdrojů vlastních či cizích (investiční úvěry).


https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=20763

 • 1.1.C Provázanost investic, rozpočtu a rozpočtového výhledu na rozvojové dokumenty města ?
  Ano

Investice, rozpočet a rozpočtový výhled v rámcovém propojení v zásadních projektech jsou provázány.


Po schválení nového IPRM 2020 bude nezbytné pracovat na vyšší provázanosti. Limitujícím faktorem jsou finanční limity rozpočtu měst, Dalším významným prvkem, který do tohoto procesu vstupuje jsou dotační příležitosti na akce města obsažené v rozvojových dokumentech.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Akční plán rozvoje města je provázán s rozpočtem města a rozpočtovým výhledem.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S odkazem na připomínky výše hodnotím situaci jako uspokojivou a stabilní s příležitostí ke zlepšení při implementaci IPRM 2020.

1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů

(dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se snaží efektivně a účelně realizovat svou činnost prostřednictvím plnění cílů stanovených ve strategických dokumentech a úkolů na ně přenesených v rámci výkonu státní správy. Sleduje a vyhodnocuje svůj výkon a uvědomuje si možnosti zlepšení, kterého se snaží postupně dosáhnout.

Řadí se mezi nejméně zadlužená města v Česku.

Je uvedeno množství příkladů, prokazující proklientské zaměření úřadu.

Město má od roku 2010 zavedenu metodu kvality MA21 a od roku 2019 zavádí metodu Balance Scorecard.

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město v návaznosti na IPRM a další strategické dokumenty připravuje zásobník projektů. Rezervy vidím v lepší koordinaci a aktivním hledání synergií mezi jednotlivými strategickými dokumenty (celkem 24) a ve zpřesnění rozvojových cílů, které budou měřitelné.Nikoliv počet projektů, ale co jimi chceme dosáhnout. Z hlediska finanční efektivnosti  je dobrým krokem připravované zřízení pozice energetického manažera, který koordinovanými opatřeními může dosáhnout energetických i finančních úspor v provozu města.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.2.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ z hlediska provádění, a to včetně přístupu města k zásadám zdravého finančního řízení (provozní přebytek, systém vnitřní kontroly – 3E, využívání příležitostí a snižování rizik atd.)?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Integrovaný plán rozvoje města

Základním dokumentem při správě a řízení území v rámci regionu je strategický plán rozvoje města Velké Meziříčí, který vyjadřuje předpokládaný vývoj územního celku města a koordinaci aktivit veřejného, příp. i soukromého sektoru. Prvotně byl zpracován ve formě Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „IPRM“) v roce 2007. Tento plán byl primárně zpracován jako základní podklad a strategické východisko pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu. Vzhledem k dynamickému vývoji města a změnám v makroekonomických podmínkách regionu bylo nutné přistoupit k jeho aktualizaci.

Aktualizace strategického plánu byla provedena v rámci projektu výzvy č. 53 Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, CZ.1.04/4.1.01/53.00121 – Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí, aktivita č. 5.  Výsledkem bylo zpracování Integrovaného plánu rozvoje města – IPRM 2020 (pro období 2013-2020). V současné době se pracuje na zpracování a následném naplňování připravovaného nového strategického dokumentu IPRM 2028, který bude vyjadřovat místní priority a potřeby regionu, resp. území města, a bude vnímán jako „integrovaný“ celek. Hlavní důraz bude kladen z pohledu finančního řízení na jeho reálnost, tj. bude obsahovat jak časové, tak finanční harmonogramy.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/6557-integrovany-plan-rozvoje-mesta-2

Finanční řízení města

Základem finančního řízení města je zpracování dlouhodobého rozpočtového výhledu, ze kterého se vychází při schvalování rozpočtu běžného roku. V současné době má město zpracovaný Rozpočtový výhled na roky 2017-2024 (schválený v zastupitelstvu města dne 6.9.2016),  který zahrnuje kromě plánu rozpočtových příjmů a výdajů také splácení přijatých úvěrů v minulosti a příslušných úroků do jejich konečné splatnosti. Rozpočtový výhled obsahuje rovněž objem plánovaných disponibilních finančních prostředků na investice a ukazatel dluhové služby (v %), tj. míry zadluženosti města, což znamená výši splátek jistiny úvěrů ve vztahu k objemu příjmů v rozpočtu města.  Vzhledem k vyjednaným velmi nízkým úrokovým sazbám úvěrů, založených na fixaci do konce jejich splatnosti, a poměrně vysokým ročním splátkám jistin je finanční zátěž celkového rozpočtu rovnoměrně rozložena do poměrně krátké doby poslední splátky úvěru tak, aby město bylo co nejdříve oddluženo (v r. 2024). Aktuálně se připravuje v souladu se zpracováním nového strategického dokumentu IPRM 2028 i nový rozpočtový výhled 2020-2025, který by měl zahrnovat mj. hlavní strategické investice města s řešením jejich financování.

Rozpočet běžného roku je sestavován tak, aby do něho byly promítnuty prioritní investice, které jsou plánovány v souladu s IPRM 2020 s přihlédnutím k zásadám udržitelného rozvoje, posuzováním možnosti spolufinancování z dotačních zdrojů v daném roce a v neposlední řadě také investice na základě námětů a doporučení týmu Projektové kanceláře, která mapuje aktuální potřeby území v souladu s legislativou a podněty a potřebami občanů města. Projektová kancelář byla zřízena v roce 2013 (vnitřní směrnice č. 4/2013 – Řízení projektů MÚ Velké Meziříčí) s personálním obsazením vedení města, tajemníka úřadu a vybraných vedoucích odborů se zastoupením finančního odboru z důvodu zajištění financování plánovaných investic.

Na doporučení finančního odboru se souhlasem rady města byla také zřízena rezerva na strategické investice, jejímž cílem je zmírnit dopady na budoucí zadlužování města vzhledem k dlouhodobým plánovaným investicím s důrazem na použití především vlastních zdrojů.

Systém vnitřní kontroly

Město Velké Meziříčí má zpracovanou směrnici pro systém vnitřní kontroly úřadu a rovněž veřejnosprávní kontroly svých příspěvkových organizací (Směrnice č. 1/2005, kterou se stanoví systém finanční kontroly města Velké Meziříčí), jejíž součástí je pravidelně aktualizovaná příloha dispozičních oprávnění při finančních a hospodářských operacích  - seznam úředních osob, které svým podpisem odpovídají za efektivní a hospodárné použití finančních prostředků v rámci daných oblastí členěných dle paragrafů rozpočtové skladby.  

Na 2. polovinu roku 2020 je v rámci projektu OP zaměstnanost, Výzva č. 80. , č. projektu OPZ/4.1/080/0009963 provést audit interního kontrolního systému.

Využívání finančních příležitostí

Město prostřednictvím finančního odboru sleduje situaci na finančních trzích a vyhledává co nejvíce konzervativní nástroje na zhodnocování dočasně volných finančních prostředků – peněz na svých bankovních účtech, které jsou zapojeny do běžného rozpočtu města, ale čekají na své použití (úhradu závazku) při vlastní realizaci investic. Tyto instrumenty musí splňovat kromě co nejmenší míry rizika také likviditu – možnost rychlého použití. Další možností je vyjednání individuálních úrokových sazeb k běžným účtům u mateřské banky, které jsou v současnosti nulové. Obě tyto možnosti se městu daří.

Úspory pomocí efektivního principu hospodaření na základě motivace

Město vypracovalo v roce 2005 systém hospodaření místních částí na základě zpracovaných a v zastupitelstvu schválených principů sestavování interních rozpočtů pro jednotlivé místní části města Velké Meziříčí (ojedinělý případ v rámci státu). Třináctým rokem jsou zastupitelstvu předkládány rozbory hospodaření místních částí za uplynulý rok a schválení jejich rozpočtů na další rok. Přínosem pro vlastní rozpočet města je motivace a zainteresovanost jednotlivých místních částí na plnění jejich rozpočtu, hospodárném a efektivním použití finančních prostředků s možností spolurozhodování o prioritních investicích v dané místní části. Nevyčerpané prostředky daného roku jsou místním částem převáděny do roku následujícího. Zde platí pravidlo „rozhodování o vlastním rozpočtu a potřebách obce při minimálních nákladech“.

Úlohu oficiálního orgánu MA21 plní Komise Zdravého město Velké Meziříčí a Projektová kancelář v působnosti Strategického týmu pro udržitelný rozvoj města Velké Meziříčí zřízena již v roce 2013. Poslední aktualizace byla provedena 19.3.2020 po obměně vedení města.

Závěrečná zpráva z implementace metody Balanced Scorecard ve městě Velké Meziříčí:

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/kvalita-verejne-spravy-bsc

 

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano V minulých letech se město asi deset let pravidelně zapojovalo do Benchmarkingové iniciativy 2005. Což je neformální sdružení obcí s cílem zvyšování kvality, porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. Před čtyřmi roky činnost ukončilo. Jako náhradu v roce 2019 začalo zavádět metodu Balance score card, metodu managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (viz. Závěrečná zpráva z implementace metody balanced score card ve městě Velké Meziříčí z roku 2019). Její plné využití plánujeme v souvislosti se zpracováním IPRM Velké Meziříčí 2028.
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano
 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Objektivním měřítkem pro zdravé financování a míru zadlužování města je hodnocení hospodaření města prostřednictvím našich bank, kde jsme v minulosti získali vysoké úvěry na realizaci svých investic s exkluzivními úrokovými sazbami díky vysoké bonitě našeho hodnocení.

Město Velké Meziříčí je jako klient banky vedeno v té nejbonitnější kategorii vzhledem k tomu, že mělo vždy mimořádné výsledky a nikdy nebyl problém se schvalováním úvěrů. Z hlediska splácení je posuzován tzv. čistý provozní výsledek a město ho mělo vždy několikanásobně větší, než byly splátky úvěrů.

Město každým rokem zadává přezkoumání hospodaření soukromé auditorské společnosti. Vždy v minulosti byl závěr z auditu hodnocen „bez výhrad“, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva obsahovala i upozornění na případná rizika hodnocením poměrových ukazatelů, které byly vždy splněny, tj. nebyla zjištěna žádná rizika dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO.

Komentář k 1.2.B

Od roku 2016 město zpřístupnilo občanům možnost sdílet průběžné čerpání aktuálního rozpočtu města prostřednictvím aplikace „Klikací rozpočet“, který je zveřejněn na webu města pod názvem Rozpočtový portál města Velké Meziříčí a propojen s informačním systémem Radnice VERA – modul rozpočet a účetnictví https://portal.velkemezirici.cz/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false . Jsou zde údaje rozdělené na příjmy, výdaje, saldo rozpočtu s rozdělením na schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutečné čerpání. Aplikace je doplněna příslušnými grafy.

Na úřední desce jsou pravidelně zveřejňovány údaje z oblasti Rozpočtu města a souvisejících dokumentů – rozpočtový výhled, rozpočet daného roku, závěrečný účet, účetní závěrka a schválená a provedená rozpočtová opatření .

https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/Eud.aktualni.action?oblast_kod=0011&popis=&akceVyhledat=true

Podobné údaje o čerpání rozpočtu jsou zveřejňovány o příspěvkových organizacích města v sekci Rozpočty organizací města.

https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/Eud.aktualni.action?oblast_kod=0012&popis=&akceVyhledat=true

https://portal.velkemezirici.cz/birt/frameset?__report=rozpocet3.rptdesign&__showtitle=false

Podobné údaje o čerpání rozpočtu jsou zveřejňovány o příspěvkových organizacích města v sekci Rozpočty organizací města.

https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/hospodareni-prispevkovych-organizaci/12043-rozpocty-organizaci-mesta-2020

V průběhu došlo k přestavbě celého elektronického portálu města, linky byly opraveny.

Další komplexní hodnocení (ECI A1 a ECI A3 doplněné o Spkojenost se službami MěÚ) proběhlo v měsící květen - červen 2020 (oproti plánu z důvodu pandemie Covid, zpoždění 4 měsíce). Výsledky budou zpracovány v průběhu měsíce záží. Poté bude možnost seznámit se nejaktuálnějšími výsledky monitorování stavu služeb.

např. :

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici

 

 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se řídí standardními směrnicemi pro tvorbu rozpočtu a finanční řízení.

Pro aktivní komunikaci s občany při vyřizování jejich záležitostí a jejich informování o dění ve městě se snažíme hledat a využívat všechny dostupné prostředky.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

S ohledem na výčet aktivit, včetně budoucích plánů a záměrů, hodnotím situaci jako uspokojivou a zlepšující se.

1.2.2 Existují přiměřená vnitřní pravidla pro zadlužování města a jsou tato pravidla dodržována?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město se striktně řídí současnou legislativní úpravou, která jasně a srozumitelně definuje jak by zadlužování města mělo probíhat, aby nedocházelo k velkému zadlužení města a k riziku nemožnosti splácet úvěry či půjčky.
Jedná se především o zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.


Město nemá schválena interní pravidla pro zadlužování, ani limity pro maximální zadlužení. Tato pravidla jsou dostatečně ošetřena legislativní úpravou – z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nově pak z. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Oba tyto ukazatele za město jsou součástí každoročně schvalovaného materiálu Závěrečný účet města Velké Meziříčí (příloha č. 3):


https://portal.velkemezirici.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=25588


V současné době město splácí poslední dva úvěry, které byly na zajištění investic čerpány v letech 2013 – 2015 a do roku 2024 budou oba splaceny. Ukazatel dluhové služby za rok 2019 je 6,58 % (při max. 30 % povolených legislativou), ukazatel zadlužení je 21,18 % (dle legislativní úpravy nesmí překročit 60 %).


Při výběrových řízeních nových úvěrů v budoucnu podle jejich výše a úrokové sazby, a s tím souvisejícím posouzením míry rizika pro rozpočet města jako takový bude opodstatněné schválit interní pravidla pro zadlužování a promítnout tak maximální možné splátky úvěrů vč. úroků do střednědobého výhledu rozpočtu, aby tak nebyla ohrožena plynulá likvidita města a realizace nových investic.

 • 1.2.A Pravidla pro zdravé financování a míry zadlužování ?
  Ano

Objektivním měřítkem pro zdravé financování a míru zadlužování města je hodnocení hospodaření města prostřednictvím našich bank, kde jsme v minulosti získali vysoké úvěry na realizaci svých investic s exkluzivními úrokovými sazbami díky vysoké bonitě našeho hodnocení.

Město Velké Meziříčí je jako klient banky vedeno v té nejbonitnější kategorii vzhledem k tomu, že mělo vždy mimořádné výsledky a nikdy nebyl problém se schvalováním úvěrů. Z hlediska splácení je posuzován tzv. čistý provozní výsledek a město ho mělo vždy několikanásobně větší, než byly splátky úvěrů.

Město každým rokem zadává přezkoumání hospodaření soukromé auditorské společnosti. Vždy v minulosti byl závěr z auditu hodnocen „bez výhrad“, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva obsahovala i upozornění na případná rizika hodnocením poměrových ukazatelů, které byly vždy splněny, tj. nebyla zjištěna žádná rizika dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Pravidla pro zadlužování město nemá, ale finanční analýza za uplynulé roky konstatuje přiměřenou zadluženost, velmi dobrou ekonomickou situaci a podle stupnice ratingu ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

S ohledem na uvedené informace situaci hodnotím jako dobrou a stabilní.

1.2.3 Lze na konkrétních aktivitách a činnostech prokázat orientaci úřadu a jeho organizací na občana a jeho oprávněné potřeby (otevírací doba, dostupnost …)?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Proklientské zaměření úřadu je prokázáno následujícími činnostmi a aktivitami, například:

Web města

Informace o úřadu jsou dostupné na webových stránkách města (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad ) a na webových stránkách jednotlivých organizací zřízených a založených městem (rozcestník viz. https://www.velkemezirici.cz/dalsi-instituce ).

Na webových stránkách města ((www.velkemezirici.cz ) je seznam všech pracovníků úřadu podle jednotlivých odborů s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy (viz. https://www.velkemezirici.cz/kontakty ). U řady zaměstnanců je k dispozici i fotografie. U vedoucích pracovníků je pak k dispozici i číslo služebního mobilního telefonu.

Základem úvodní stránky webu města jsou tři sekce, a to „Portál občana“ (https://www.velkemezirici.cz/portal-obcana ), „Portál podnikatele“ (https://www.velkemezirici.cz/portal-podnikatele ) a „Portál turisty“ (https://www.turistikavm.cz/ - ten je veden na speciálních webových stránkách).

Všechny tři portály poskytují rychlé odkazy na nejčastěji vyhledávané informace ze strany klientů.

Dále jsou na webu města u jednotlivých odborů (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory ) k dispozici informace o jejich činnosti a s tím související dokumenty (formuláře, návody, rady, atd.).

Pro jednodušší orientaci klienta je pak na webu města k dispozici samostatný odkaz „Formuláře (https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/formulare), který na jednom místě shrnuje jednotlivé formuláře z odborů bez nutnosti rozklikávat webové podstránky jednotlivých odborů.

Pro snazší orientaci klienta v jednotlivých životních situacích je pak k dispozici samostatný odkaz „Potřebuji vyřídit“ (https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/potrebuji-vyridit ), který na jednom místě shrnuje přehled základních životních situací klientů bez nutnosti rozklikávat webové podstránky jednotlivých odborů.

Pracovní doba úřadu je pak na webu města pro snadné vyhledávání opakovaná na několika místech (např. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad nebo https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory ).
 

 

Oddělení kanceláře tajemníka

Již od roku 2012 pravidelně jednou ročně probíhá výzkum spokojenosti klientů. Jde o anonymní dotazníkové šetření zkoumající spokojenost klientů navštěvujících Městský úřad Velké Meziříčí. Průzkum probíhá ve všech čtyřech budovách Městského úřadu Velké Meziříčí. Postupně byla metodika provádění průzkumu upravena tak, že dnes již klienti nevyplňují sami dotazníky a nevhazují je do sběrných boxů, ale pouze odpovídají na položené otázky, které jim pokládali najatí externí pracovníci, konkrétně čtyři studenti Gymnázia Velké Meziříčí. Studenti pracují vždy ve dvou, a to na předem určeném místě v budově Městského úřadu. Sami aktivně nabízejí klientům možnost ohodnotit úroveň poskytovaných služeb a odpovědi zaznamenávají do dotazníků. Pokud klient odmítnul odpovídat na otázky, není studentem zdržován.

Klienti úřadu hodnotí kvalitu činnosti, úroveň vystupování a úroveň poskytované služby od pracovníků jednotlivých odborů a oddělení Městského úřadu.

Výsledky z ankety pak slouží k tomu, aby bylo možné posoudit, zda MěÚ Velké Meziříčí i nadále poskytuje služby klientům v odpovídající kvalitě. Pokud je někde zjištěn nějaký problém, jsou přijata odpovídající opatření.

Výsledky jednotlivých výzkumů spokojenosti klientů jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách města (https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/oddeleni-kancelare-tajemnika/5190-vyzkum-spokojenosti-klientu ). Po každém uskutečněném výzkumu je pak také zpracována konečná zpráva s výsledky, která se jako článek zveřejňuje na webu města, na webu zpravodajského portálu Velkomeziříčsko (www.velkomeziricsko.cz ) a v tištěném měsíčníku Velkomeziříčsko.

 

Správní odbor

Pro klienty je zřízen elektronický objednávkový systém (https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/uzitecne-odkazy/chci-se-objednat ), který je dostupný prostřednictvím webových stránek města (www.velkemezirici.cz ) k vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, evidenci obyvatel a CzechPOINTu. Objednat na konkrétní čas se lze na každý pracovní den. Objednaný klient pak má v rámci vyvolávacího systému přednost před klientem, který není dopředu objednán.

V souvislosti s elektronickým odbavovacím systémem lze i zjistit jaký je stav fronty klientů k jednotlivým agendám (tzv. monitoring přepážek – viz. https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/uzitecne-odkazy/monitoring-prepazek ). To případně slouží veřejnosti k tomu, aby si klient s pohodlí svého domova mohl zjistit počet klientů čekajících na odbavení a podle toho případně zvolit vhodný čas k návštěvě vybraného pracoviště.

Stav vyřízených žádostí občanských průkazů a cestovních dokladů lze pak najít na webových stránkách města (viz. https://www.velkemezirici.cz/portal-obcana/stav-vyrizeni-prukazu ).

V čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru správního (které zajišťuje agendu cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel a CzechPOINT) je k dispozici i hrací koutek pro děti.

Na chodbě je pak k dispozici i automat na teplé nápoje.  

V rámci odboru správního je na dvou budovách na náměstí provozována služba Czech POINT sloužící občanům k vydání ověřených dokumentů z registrů veřejné správy (výpis z katastru nemovitostí, výpis z trestního rejstříku, výpis ze živnostenského a obchodního rejstříku apod.) a k vidimaci a legalizaci listin.

Dále správní odbor realizuje každý týden výjezdy za imobilními občany za účelem off-line nabírání žádostí o občanské průkazy.

Přepážkové pracoviště odboru správního a obě pracoviště CzechPOINTu jsou bezbariérově dostupné (buď je k dispozici výtah nebo jde o pracoviště v přízemí).

Nalezené klíče lze odevzdávat na podatelně úřadu (nachází se ve vstupním vestibulu staré budovy radnice). Nad vstupními dveřmi do podatelny je umístěná elektronická tabule, která informuje klienta o tom, zda je pracoviště podatelny volné či je obsazeno. Klient tak může pro čekání využít k tomu určené místo vedle pracoviště Turistického informačního centra a recepce (místo je vybaveno sedacími soupravami a stolky na odložení věcí) a má přehled o tom, kdy bude pracoviště podatelny volné. Ve vestibulu budovy je také k dispozici automat na teplé nápoje.

V případě uzavření podatelny je možné je odevzdat na Turistickém informačním centru. Zde je také možné si je případně vyzvednout.

Nadále je také realizováno tzv. vítání občánků a gratulace jubilantům. Obě akce jsou ošetřeny v souladu s GDPR a reportáž z těchto akcí zajišťují redaktorky radničního zpravodaje Velkomeziříčsko.

V rámci čekacích prostor odboru správního je k dispozici informační tabule (nástěnka) na niž klienti najdou informace o tom jak postupovat při vyřizování žádostí v rámci jednotlivých životních situací.

Město Velké Meziříčí umožňuje bez výběru nájemného konání svatebních obřadů v obřadní síni budovy radnice.

Odbor správní také zajišťuje agendu Zdravého města a místní Agendy 21. Velké Meziříčí patří od roku 2001 mezi aktivní členy Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) a realizuje každoroční diskuse s veřejností - Fóra Zdravých měst k 10 největším problémům města a následnou anketu názorů občanů. Obdobným mechanismem jsou zapojováni též žáci základních škol prostřednictvím tzv. Fóra mladých. Veřejnost má možnost se zapojit do tematických diskusí prostřednictvím Kulatých stolů (viz. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11724-desatero-problemu-2019 ).

V souvislosti s tímto pak zajišťuje osvětové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví jako je Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku, Dny zdraví, Dny bez úrazu, Ukliďme si město, Poznej okolí Velkého Meziříčí, Rozkvetlé město a další podobné akce a aktivity. V jejich rámci pak probíhá tisk informačních, výchovných a edukačních materiálů, zajištění soutěží s naučnou tematikou, beseda dalších osvětových akcí, apod. Dále jsou pravidelně pořádány výstavy a prezentace o udržitelném rozvoji, MA21, podpoře zdraví a souvisejících tématech, seminární nebo přednáškové formy osvěty v těchto oblastech.

V rámci webových stránek města je k dispozici samostatná sekce věnující se problematice Zdravého města  místní Agendě 21 (https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21 ).

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pro klienty je zřízen elektronický objednávkový systém (https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/uzitecne-odkazy/chci-se-objednat ), který je dostupný prostřednictvím webových stránek města (www.velkemezirici.cz ) k vyřízení na registru vozidel, registru řidičů, techniků, výdeje řidičských průkazů či paměťových karet a digitálních tachografů. Objednat na konkrétní čas se lze na každý pracovní den. Objednaný klient pak má v rámci vyvolávacího systému přednost před klientem, který není dopředu objednán.

V souvislosti s elektronickým odbavovacím systém lze i zjistit jaký je stav fronty klientů k jednotlivým agendám (tzv. monitoring přepážek – viz. https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/uzitecne-odkazy/monitoring-prepazek ). To případně slouží veřejnosti k tomu, aby si klient s pohodlí svého domova mohl zjistit počet klientů čekajících na odbavení a podle toho případně zvolit vhodný čas k návštěvě vybraného pracoviště.

Stav vyřízených žádostí řidičských průkazů lze pak najít na webových stránkách města (viz. https://www.velkemezirici.cz/portal-obcana/stav-vyrizeni-prukazu )

V čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství (které zajišťuje agendu registru vozidel, registru řidičů a digitálního tachografu) je k dispozici i hrací koutek pro děti.

Na chodbě je pak k dispozici i automat na teplé nápoje.

Před vstupem k přepážkovým pracovištím odboru dopravy a silničního hospodářství lze navštívit pokladnu, která zároveň funguje jako místo pro pomoc s vyplněním formulářů. Pokladna je umístěná ve stejném prostoru a se společnou čekací místností jako přepážky odboru dopravy a silničního hospodářství a klient má tak případně přehled o tom, kdy půjde na řadu. V době, kdy si klient nechává poradit na pokladně, má zároveň možnost sledovat, zda již není na řadě pro odbavení k nějaké přepážce.

Přepážkové pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství je bezbariérově dostupné.

 

Úřad územního plánování

Na webu města je k dispozici samostatná sekce věnující se problematice územního plánování (https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani ).

 

Živnostenský úřad

Zajišťuje pro občany funkci centrálního registračního místa.

 

Odbor správy majetku a bytů

Pro hlášení závad v městských bytech je k dispozici aplikace „Hlášení závad“, která slouží jako pohotový nástroj pro hlášení závad a nedostatků ve městě (viz. https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/hlaseni-zavad-napoveda ).

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Pro občany je k dispozici „Elektronický katalog sociálních služeb Velké Meziříčí“ (http://socialnisluzby.velkemezirici.cz/ ). Elektronický katalog sociálních služeb Velké Meziříčí vznikl proto, aby nabídka sociálních služeb byla přístupnější a vyhledávání co nejjednodušší především pro ty občany, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc sociálních služeb.

 

Odbor školství a kultury

Pro občany a turisty funguje celoročně Turistické informační centrum, které poskytuje a zajišťuje:

 • informace sloužící k základní orientaci ve městě, v okolí i na úřadě (památky, zajímavosti, kulturní a sportovní dění, podnikatelské subjekty, úřady a další instituce, ubytování a stravování),
 • informace o autobusových a vlakových spojích,
 • prodej suvenýrů, dárkových předmětů, místních a regionálních publikací, map, turistických známek, pohlednic, parkovacích kotoučů,
 • turistické publikace a průvodce – zajištění tvorby, tisku, prodej,
 • kopírování,
 • propagace a prezentace města Velké Meziříčí – zajištění, nákup a správa předmětů a brožur, inzerce do novin a časopisů, účast na veletrzích,
 • správa turistického portálu města (https://www.turistikavm.cz/ )  včetně e-shopu,
 • provoz recepce ve vstupní hale v budově Městského úřadu Velké Meziříčí na adrese Radnická 29/1, Velké Meziříčí, kde klient obdrží informace o otevírací době a provozu jednotlivých pracovišť a dozví se, zda konkrétní zaměstnanec města je v dané chvíli na úřadě. Pokud zaměstnanec města využívá mobilní služební telefon, může zde být klientovi předán i kontakt na mobilní telefon. Zároveň jsou čísla mobilních služebních telefonů jednotlivých zaměstnanců města napsány i u jmenovek vedle jednotlivých kanceláří v rámci úřadu.

 

Dále v rámci odboru školství a kultury funguje úsek tiskový, jehož součástí je tisková mluvčí. Úsek tiskový:

·         vytváří a realizuje koncepci vnějšího Public Relations města Velké Meziříčí a Městského úřadu Velké Meziříčí,  

·         pro město a městský úřad zpracovává mediální výstupy (např. tvoří články a tiskové zprávy města, zajišťuje fotografování a pořizuje videa z různých akcí),

·         s veřejností a médii komunikuje problematiku samosprávné působnosti města, komunikuje mimořádné a nenadálé mediální aktivity města,

·         komplexně organizačně zajišťuje a kontroluje vydávání a distribuci radničního tisku (dále jen „zpravodaje"), a to jak v tištěné, tak v elektronické verzi, včetně kontroly náležitostí podle tiskového zákona a archivace,

·         vydává webový internetový deník a týdenní newsletter zpravodaje města,

·         moderuje diskusní fóra na městských webových stránkách.
 

 

Odbor finanční

Před vstupem k přepážkovým pracovištím odboru dopravy a silničního hospodářství lze navštívit pokladnu (vedena pod odborem finančním), která zároveň funguje jako místo pro pomoc s vyplněním formulářů. Pokladna je umístěná ve stejném prostoru a se společnou čekací místností jako přepážky odboru dopravy a silničního hospodářství a klient má tak případně přehled o tom, kdy půjde na řadu. V době, kdy si klient nechává poradit na pokladně, má zároveň možnost sledovat, zda již není na řadě pro odbavení k nějaké přepážce.

 

Dále odbor finanční zajišťuje provoz hlavní pokladny ve staré budově radnice (vedle pracoviště Turistického informačního centra a recepce), kde se zajišťuje výběr místních poplatků (např. poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).

 

Nad vstupními dveřmi do hlavní pokladny je umístěná elektronická tabule, která informuje klienta o tom, zda je pracoviště pokladny volné či je obsazeno. Klient tak může pro čekání využít k tomu určené místo vedle vstupních dveří do pokladny (místo je vybaveno sedacími soupravami) a má přehled o tom, kdy bude pracoviště pokladny volné.  Ve vestibulu budovy je také k dispozici automat na teplé nápoje.

 

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano V minulých letech se město asi deset let pravidelně zapojovalo do Benchmarkingové iniciativy 2005. Což je neformální sdružení obcí s cílem zvyšování kvality, porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. Před čtyřmi roky činnost ukončilo. Jako náhradu v roce 2019 začalo zavádět metodu Balance score card, metodu managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (viz. Závěrečná zpráva z implementace metody balanced score card ve městě Velké Meziříčí z roku 2019). Její plné využití plánujeme v souvislosti se zpracováním IPRM Velké Meziříčí 2028.
 • 1.2.B Orientace na občany / zákazníky ?
  Ano

Město Velké Meziříčí se orientuje na občana proaktivně, ve více oblastech a tímto směrem vede i spolupracující organizace.

V roce 2020 proběhne průzkum  Spokojenost s místním společenstvím ECI A.1.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úřad města Velkého Meziříčí je pro klientsky zaměřený.Úřad města Velkého Meziříčí je pro klientsky zaměřený.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S ohledem na uvedený výčet aktivit hodnotím situaci jako uspokojivou a stabilní.

1.2.4 Prokazuje městský úřad a klíčové organizace města při běžném chodu výkonnost a kvalitu (např. pomocí zlepšujícího se trendu nebo pomocí benchmarkingu)?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zavedena metoda kvality místní Agendy 21. Velké Meziříčí patří od roku 2001 mezi aktivní členy Národní sítě Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) a realizuje každoroční diskuse s veřejností - Fóra Zdravých měst k 10 největším problémům města a následnou anketu názorů občanů. Obdobným mechanismem jsou zapojováni též žáci základních škol prostřednictvím tzv. Fóra mladých. Veřejnost má možnost se zapojit do tematických diskusí prostřednictvím Kulatých stolů (viz. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11724-desatero-problemu-2019 ).
 

Kvalita a výkonnost byla oceněna řadou cen, např.:

·Od Ministerstva vnitra ČR udělena městu Velké Meziříčí Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2011 za bronzový stupeň v aplikaci metody místní Agenda 21 (https://www.mvcr.cz/clanek/kvalitni-verejna-sprava.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d ).

 

·Od Ministerstva vnitra ČR udělena městu Velké Meziříčí Cena za kvalitu ve veřejné správě za rok 2013 za organizaci zvyšující kvalitu veřejné služby (tzv. bronzový stupeň) v aplikaci metody místní Agenda 21 (https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-vitezu-cen-ministerstva-vnitra-pro-rok-2013.aspx ).

 

·Od Centra aplikované ekonomie obdrželo město Velké Meziříčí cenění Dobrý zadavatel 2014 za příkladné zadávání veřejných zakázek v roce 2011 – 2013 podle hodnocení dobré praxe ZINDEX (viz. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Necid-ODS-Velke-Mezirici-je-transparentnim-zadavatelem-352067 ).

 

·V rámci krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My třídíme nejlépe 2014“ uděleno městu Velké Meziříčí 1. místo ve vedlejší soutěži Kraje Vysočina (garantovaná systémem EKO-KOM) v kategorii nad 10 000 obyvatel (https://www.dobryden.cz/data/cf9/000179_000021.pdf ).

 

·Od Ministerstva vnitra ČR, časopisu Veřejná správa, byla webovým stránkám města Velké Meziříčí udělena Cena redakce časopisu Veřejná správa v soutěži Parádní web 2014 (https://www.mvcr.cz/clanek/originalita-mest-a-obci.aspx ).

 

·V rámci krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My třídíme nejlépe 2015“ uděleno městu Velké Meziříčí 1. místo v hlavní soutěži Kraje Vysočina (garantovaná systémem EKO-KOM) v kategorii nad 10 000 obyvatel (https://www.dobryden.cz/data/cf9/000179_000018.pdf ).

 

·V rámci krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My třídíme nejlépe 2015“ uděleno městu Velké Meziříčí 1. místo ve vedlejší  soutěži Kraje Vysočina (ELEKTROWIN) v kategorii v kategorii nejvyšší průměrná naplněnost wintejneru malých a velkých spotřebičů  nad 10 000 obyvatel (https://www.dobryden.cz/data/cf9/000179_000018.pdf ).

 

·Zlatý erb 2016 – 1. místo v kategorii nejlepší elektronická služba uděleno městu Velké Meziříčí za elektronickou úřední desku (https://www.zlatyerb.cz/vysledky-krajskeho-kola-kraje-vysocina/d-1298 ).

 

·V rámci krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My třídíme nejlépe 2016“ uděleno městu Velké Meziříčí 1. místo v hlavní soutěži Kraje Vysočina (garantovaná systémem EKO-KOM) v kategorii nad 10 000 obyvatel (https://www.dobryden.cz/data/cf9/000179_000015.pdf ).

 

·V rámci krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My třídíme nejlépe 2016“ uděleno městu Velké Meziříčí 1. místo ve vedlejší  soutěži Kraje Vysočina (ELEKTROWIN) v kategorii v kategorii nejvyšší průměrná naplněnost wintejneru malých a velkých spotřebičů  nad 10 000 obyvatel

 

·Zlatý erb 2017 – Velké Meziříčí získalo 3. místo v krajském kole soutěže v kategorii nejlepší webové stránky města (https://www.zlatyerb.cz/vysledky-krajskeho-kola-kraje-vysocina/d-1355 ).

 

·Od Ministerstva vnitra ČR udělena městu Velké Meziříčí Cena za inovaci ve veřejné správě za rok 2017 za projekt „Bezpečné a moderní služby – vysokorychlostní vážení ve Velkém Meziříčí“ (https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-drzitelu-ceny-ministerstva-vnitra-za-kvalitu-ve-verejne-sprave-rocnik-2017.aspx ).

 

·Od Magazínu Egovernment získalo město Velké Meziříčí v rámci soutěže EGOVERNMENT THE BEST 2017 – ICZ 2. místo v kategorii projekty měst za projekt „vysokorychlostní měření Velké Meziříčí“ (https://www.egovernment.cz/inpage/best-2017/ ).

 

·(https://www.dobryden.cz/data/cf9/000179_000015.pdf ).

 

·V rámci krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My třídíme nejlépe 2017“ uděleno městu Velké Meziříčí 1. místo v hlavní soutěži Kraje Vysočina (garantovaná systémem EKO-KOM) v kategorii nad 10 000 obyvatel (https://www.samosebou.cz/2017/12/08/tridime-nejlepe-vyhlaseno-na-vysocine/ ).

 

·V rámci krajské soutěže obcí v třídění odpadů „My třídíme nejlépe 2018“ uděleno městu Velké Meziříčí 3. místo v hlavní soutěži Kraje Vysočina (garantovaná systémem EKO-KOM) v kategorii nad 5 000 obyvatel (https://www.kr-vysocina.cz/my-tridime-nejlepe-2017/ds-303668/p1=88253 ).

Průběžné výsledky roku 2019 nám dávají naději na dobré umístění i v tomto roce.  Soutěž doposud nebyla vyhodnocena.

 

Pro zvyšování efektivnosti a hospodárnosti v rámci výkonu veřejné správy a služeb zajišťovaných městem Velké Meziříčí je nastaven systém vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.

 

Město Velké Meziříčí je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem vnitra (číslo akreditace AK/I-2/2014) – viz. https://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx . Akreditovány má celkem 4 vzdělávací programy - evidenci obyvatel (číslo akreditace AK/PV-24/2014), matriku (číslo akreditace AK/PV-23/2014), rozpočtový proces (číslo akreditace AK/PV-209/2014), veřejné zakázky (číslo akreditace AK/PV-208/2014). Ve čtvrtém kvartálu 2019 došlo k prodloužení akreditací na další tříleté období. Na základě potřeb úřadu byly vytvořeny a akreditovány další tři vzdělávací programy: Spisová služba ve veřejné správě (číslo akreditace AK/PV-564/2019), Zpracování osobních údajů ve veřejné správě (číslo akreditace AK/PV-565/2019), Bezpečnost a kybernetický zákon (číslo akreditace AK/PV-586/2019).

Celkem tak máme akreditováno 7 vzdělávacích programů.

 

Každý rok probíhá řada kurzů a seminářů. Vždy počátkem každého roku je tajemníkem úřadu vytvořen tzv. Katalog vzdělávacích akcí, který je následně dán k dispozici všem zaměstnancům města, kteří se mohou v průběhu roku hlásit na jednotlivé vzdělávací akce. Některé semináře jsou určeny i pro pracovníky obcí I. a II. stupně z ORP Velké Meziříčí (např. matrika, či evidence obyvatel), či pro zastupitele města Velké Meziříčí (např. rozpočtový proces).

 

Přehled proškolených zaměstnanců města Velké Meziříčí lze nalézt ve výročních zprávách o stavu vzdělávání územních samosprávných celků v ČR přímo na webových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx .

 

Mimo to zaměstnanci města Velké Meziříčí absolvují i řadu dalších školení či seminářů dle náplně jejich práce.

 

 

Plány vzdělávání jednotlivých úředníků jsou plněny na 100%.

Pro hodnocení zaměstnanců je k dispozici interní předpis „Zásady hodnocení zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí“, který stanoví zásady provádění hodnocení zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců spočívá zejména v posouzení jejich pracovního výkonu, kvality jimi odváděné práce, dodržování pracovní kázně, jejich jednání a vystupování, pracovní iniciativě, spolupráce s ostatními pracovníky, atd.
 

 

Příklady vzdělávacích akcí:

·V rámci projektu "Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy" (výzva č. 53) byly pro zaměstnance MÚ Velké Meziříčí provedeny  vzdělávací kurzy v oblasti procesního řízení, projektového řízení, v oblasti ekonomiky a finančního řízení. Součástí vzdělávacích aktivit byla i oblast strategického plánování rozvoje města (viz. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/cerpane/eu/946-operacni-program-lidske-zdroje-a-zamestnanost/4108-projekt-posilovani-institucionalni-kapacity-a-efektivnosti-vykonu-mu-velke-mezirici-vyzva-c-53 ).

 

·V rámci projektu "Vzdělávání zaměstnanců MÚ Velké Meziříčí" (výzva č. 69) byly pro zaměstnance MÚ Velké Meziříčí provedeny  vzdělávací kurzy - Motivační kurz, Korupce, Manažerské dovednosti, Řízení a rozvoj lidských zdrojů, Komunikační dovednosti (viz. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/cerpane/eu/946-operacni-program-lidske-zdroje-a-zamestnanost/4109-projekt-vzdelavani-zamestnancu-mu-velke-mezirici-vyzva-c-69 ).

 

·V rámci projektu "Vzdělávání v eGovernmentu ORP Velké Meziříčí“ (výzva č. 40) proběhlo školení obcí a organizací z ORP Velké Meziříčí v oblasti Czech POINTu, datových schránek, doručování, autorizované konverze a archivního zákona (viz. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/cerpane/eu/946-operacni-program-lidske-zdroje-a-zamestnanost/4145-projekt-vzdelavani-v-egovernmentu-orp-velke-mezirici-cislo-projektu-cz-10441004000006 ).

 

·V rámci Projektu "Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko" (výzva č. 77) bylo vybudováno Centrum zaměstnanosti – poradenské centrum, které zajišťovalo komplexní odborné poradenství v oblasti řešení nezaměstnanosti. Cílem projektu bylo zvýšení efektivity spolupráce mezi státní správou (Úřadem práce), územní samosprávou (obcemi), občany a trhem práce a také získání know how od zahraničního partnera v oblasti řešení nezaměstnanosti (viz. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/cerpane/eu/946-operacni-program-lidske-zdroje-a-zamestnanost/7066-projekt-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko-vyzva-c-77 ).

 

·V rámci projektu "Standardizace orgánů sociálně – právní ochrany dětí MÚ ORP Velké Meziříčí" byly vytvořeny podmínky pro systematickou práci sociálně právní ochrany s rodinami a dětmi, zkvalitnění výkonu orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen OSPOD ) Velké Meziříčí a naplnění standardů kvality sociálně - právní ochrany. Prostřednictvím projektu byl personálně posílen OSPOD, byl zajištěn profesní rozvoj pracovníků na tomto úseku formou profesního vzdělávání a supervize a rozvinuta preventivní a poradenská činnost (viz. https://www.velkemezirici.cz/o-meste/dotacni-programy/cerpane/eu/946-operacni-program-lidske-zdroje-a-zamestnanost/8382-projekt-standardizace-organu-socialne-pravni-ochrany-deti-mu-orp-velke-mezirici ).

 

·V březnu 2019 byl zahájen projekt „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí" (výzva č. 80). Jednou z priorit v rámci projektu je vzdělávání, které se zaměřuje na rozšíření počtu vlastních akreditovaných kurzů v oblasti informačních a komunikačních dovedností. Zvláštní důraz je kladen na prohloubení znalostí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a kybernetického zákona.

 

 

Pro zajištění účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti jsou zpracovány vnitřní směrnice:

 

·Zásady pro zpracování a oběh účetních dokladů města Velké Meziříčí.

 

·Směrnice, kterou se stanoví systém finanční kontroly města Velké Meziříčí.

 

·Směrnice k dani z přidané hodnoty. Postup při uplatnění DPH. Režim přenesení daňové povinnosti.

 

·Směrnice o evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek.

 

·Směrnice k dani z přidané hodnoty.

 

·Směrnice o hospodářské činnosti města Velké Meziříčí.

 

·Směrnice k zajištění účetnictví města Velké Meziříčí pro účetní období od roku 2015.

 

·Směrnice o zadávání veřejných zakázek (https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky ).

 

 

 

Město opustilo „benchmarking“ po zhodnocení finanční stránky věci a s přihlédnutím k tomu, že vynaložená práce řady zaměstnanců města na každoroční zpracování statistik a účastí na různých setkáních nepřinášela konkrétní výsledky vedoucí ke zvýšení efektivnosti provozu úřadu a tím i samotného města, bylo přistoupeno k opuštění této aktivity. Ani skoro 10 let neúčasti města v této aktivitě nevedlo k žádným negativním důsledkům. Zastáváme tak stále názor, že by veřejná správa měla pečlivě vážit, na jakou aktivitu poskytne své finanční a lidské zdroje a měla by být schopná nejen u politické reprezentace, ale i u veřejnosti obhájit jejich hospodárné vynakládání.

 

 

Spokojenost obyvatel je podrobně řešena v kapitole 1.4.

S výsledky šetření je dále pracováno. Pomáhají nám zacílit se na aktivity a projekty. Na základě indikátorů byl upraven jízdní řád MHD ve městě (tak, aby lépe navázal na začínající a končící směny ve velkých výrobních podnicích ve městě) , vybudovány nové přechody pro chodce (např. přechod pro chodce na silici č. II/360 u železničního viaduktu), proběhla optimalizace hnízd separovaného odpadu, apod.

 

Podněty a problémy jsou řešeny individuálně a jsou k nim přijímána konkrétní opatření.

 

Z průzkumu spokojenosti klientů například vzešel podnět na doplnění hracích koutků pro děti. Na základě toho byly zřízená hrací koutky pro děti v čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru správního (které zajišťuje agendu cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel a CzechPOINT), v čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství (které zajišťuje agendu registru vozidel, registru řidičů a digitálního tachografu), v čekacích prostorách odboru sociálních věcí a zdravotnictví a samozřejmě v každé kanceláři odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zejména v kancelářích orgánu sociálně-právní ochrany dětí).

 

 Na základě požadavků vzešlých z průzkumu spokojenosti byl také upraven objednávkový systém na odboru dopravy a silničního hospodářství tak, aby mohl být každý pracovní den obsloužen kterýkoliv klient (ať už jde o fyzickou osobu nebo o podnikatele).

 

Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého Meziříčí s různými rysy fungování města. Dále se dotazník zaměřuje na otázky spojené s mobilitou ve městě. Šetření zajišťuje město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009963)

Šetření proběhlo v době od 6. května 2020 do 5. června 2020 (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici ).

S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost.

 

 

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/kvalita-verejne-spravy-bsc

 

Postupovali jsme standardní metodou - veřejné fórum, dotazníkové šetření pro potrzení a následně byl zpracován materiál do zastupitelstva města Velké Meziříčí.

 

Usnesení rady města a zastupitelstva města jsou dostupné na webu města.

Usnesení rady města pod odkazem https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta ,

usnesení zastupitelstva města pod odkazem https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva .

Studie Ekologické stopy Velkého Meziříčí je dostupná na webových stránkách města po odkazem https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/ekologicka-stopa


Plánování s veřejností.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano V minulých letech se město asi deset let pravidelně zapojovalo do Benchmarkingové iniciativy 2005. Což je neformální sdružení obcí s cílem zvyšování kvality, porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. Před čtyřmi roky činnost ukončilo. Jako náhradu v roce 2019 začalo zavádět metodu Balance score card, metodu managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (viz. Závěrečná zpráva z implementace metody balanced score card ve městě Velké Meziříčí z roku 2019). Její plné využití plánujeme v souvislosti se zpracováním IPRM Velké Meziříčí 2028.

V minulých letech se město asi deset let pravidelně zapojovalo do Benchmarkingové iniciativy 2005. Což je neformální sdružení obcí s cílem zvyšování kvality, porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. Před čtyřmi roky činnost ukončilo. Jako náhradu  v roce 2019 začalo zavádět metodu Balance score card, metodu managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (viz. Závěrečná zpráva z implementace metody balanced score card ve městě Velké Meziříčí z roku 2019). Její plné využití plánujeme v souvislosti se zpracováním IPRM Velké Meziříčí 2028.

V roce 2020 proběhne průzkum  Spokojenost s místním společenstvím ECI A.1.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Úřad dlouhodobě sleduje spokojenost klientů.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou a stabilní. Doporučuji více využívat při hodnocení výsledkových indikátorů ( tedy stanovení čeho chceme realizovanými projekty či zavedenými službami/opatřeními  dosáhnout) a pravidelně sledovat spokojenost občanů.

1.2.5 Jsou zavedeny efektivní způsoby komunikace v rámci samosprávy, úřadu a organizací řízených městem?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Samospráva - jednání zastupitelstva města (minimálně jedenkrát za 3 měsíce – termíny jednání zastupitelstva města jsou dopředu dostupné na webu města, viz. https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/terminy-jednani-zastupitelstva ), jednání rady města (nastaven cyklus jednání rady města každých 14 dnů – mimo jednoho měsíce v letních prázdninách, termíny jednání zastupitelstva města jsou dopředu dostupné na webu města, viz., https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/terminy-jednani-rady ), porady vedení města s vedoucím úřadu – tajemníkem (vždy každé pondělí v týdnu), porady vedení města s vedoucími odborů (pravidelně vždy v týdnu po uskutečněné radě města), jednání výborů zastupitelstva města, jednání komisí rady města.

Úřad – porady vedení města s vedoucím úřadu – tajemníkem (vždy každé pondělí v týdnu), porady vedení města s vedoucími odborů (pravidelně vždy v týdnu po uskutečněné radě města). V rámci jednotlivých odborů pak porady dle uvážení každého vedoucího pracovníka.

Organizace řízené městem - příspěvkové organizace prostřednictvím odvětvových odborů, obchodní společnosti prostřednictvím rady města.

K zefektivnění komunikace došlo implementací modulu e-Jednání zastupitelstva a rady v rámci IS Vera RADNICE.

Specifickým nástrojem komunikace mezi odbory (především odbor správy majetků a bytů, odbor výstavby a regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, odbor dopravy a silničního hospodářství) je projekt GIS, kde se provazují jednotlivé dokumenty týkající se konkrétního majetku a jsou k dispozici potřebné dokumenty v rámci potřebných rozhodovacích procesů.

Dále funguje aplikace e-Úkoly, která centrálně obsahuje úkoly z rady města, zastupitelstva města, porad vedoucích či průběžné úkoly od příslušných vedoucích pracovníků.

K dispozici je i software pro „Projektové řízení“. Ten obsahuje přehled projektů a námětů projektů. Řízení projektů pak upravuje příslušná vnitřní směrnice, která stanovuje definici „projektu“ ve smyslu projektového řízení, zásady řízení projektů, rozsah pravomocí, povinností a odpovědnosti projektové kanceláře a jednotlivých osob v rámci projektů, pravidla projektových organizačních struktur úřadu, náplň práce jednotlivých projektových funkcí a používání informačního systému pro řízení projektů.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano V minulých letech se město asi deset let pravidelně zapojovalo do Benchmarkingové iniciativy 2005. Což je neformální sdružení obcí s cílem zvyšování kvality, porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. Před čtyřmi roky činnost ukončilo. Jako náhradu v roce 2019 začalo zavádět metodu Balance score card, metodu managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (viz. Závěrečná zpráva z implementace metody balanced score card ve městě Velké Meziříčí z roku 2019). Její plné využití plánujeme v souvislosti se zpracováním IPRM Velké Meziříčí 2028.

V minulých letech se město asi deset let pravidelně zapojovalo do Benchmarkingové iniciativy 2005. Což je neformální sdružení obcí s cílem zvyšování kvality, porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. Před čtyřmi roky činnost ukončilo. Jako náhradu  v roce 2019 začalo zavádět metodu Balance score card, metodu managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (viz. Závěrečná zpráva z implementace metody balanced score card ve městě Velké Meziříčí z roku 2019). Její plné využití plánujeme v souvislosti se zpracováním IPRM Velké Meziříčí 2028.

V roce 2020 proběhne průzkum  Spokojenost s místním společenstvím ECI A.1.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Pro komunikaci v rámci úřadu i mimo něj jsou využívány různé způsoby komunikace a jsou využity i různé technologie.

Způsob komunikace je nastaven tak, aby byl co nejefektivnější.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

S ohledem na uvedené informace hodnotím situaci jako uspokojivou a stabilní. Rezervy vidím ve zjednodušení administrativy při vyhodnocování/evaluaci aktivit,které by neměly zaměstnance úřadu příliš zatěžovat,ale přesto si zachovat vypovídající hodnotu.

1.2.6 Chová se úřad a organizace města ekologicky?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve své činnosti se úřad i organizace města snaží snižovat své nároky na využívání zdrojů, předcházet vzniku odpadů a zároveň ekologickým způsobem likvidovat odpady vzniklé.

Všechny budovy úřadu a organizací zřizovaných městem jsou vybaveny nádobami a dalšími technickými prostředky, které umožňují oddělené třídění a odkládání využitelných složek odpadu.

Ve školních a předškolních zařízeních každoročně organizujeme informačně-osvětové akce orientované do oblasti předcházení vzniku odpadů.

Město a jeho organizace provádějí pravidelné vyhodnocování technické úrovně spotřebičů i vozového parku s vazbou na jejich vlastnosti v oblasti emisí znečišťujících látek, možnosti recyklace nebo náhrady za ekologicky šetrnější alternativy. Opravy a obnova těchto prostředků pak závisí na komplexním vyhodnocení nejen finančních ale i ekologických souvislostí těchto opatření.

Při nákupu elektrospotřebičů je přihlíženo k energetické třídě spotřebičů a jsou nakupovány takové, které splňují kategorii A a vyšší.

Město realizovalo řadu projektů na snížení energetické náročnosti a to jak v objektu městského úřadu, tak i v dalších veřejných objektech. Byly zatepleny objekty a základních škol, postupně jsou zateplovány objekty mateřských škol a ostatní veřejné budovy v majetku města. Město zároveň investovalo, významné finance do snižování energetické náročnosti bytových domů, které spravuje ve svém bytovém fondu. Viz. bod 1.8.1

S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, ŽE VYNALOŽENÁ PRÁCE ŘADY ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA NA KAŽDOROČNÍ ZPRACOVÁNÍ STATISTIK ZATĚŽUJE ADMINISTRATIVU, NEBYLO K TOMUTO DOSUD PŘISTOUPENO A POČÍTÁ SE S TÍMTO ZAVEDENÍM V PROJEKTU ZAVEDENÍ SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI. (VIZ. 1.2.D)

 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano

Město realizuje řadu projektů k ochraně životního prostředí, úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy, motivuje zaměstnance i obyvatele k ekologickému chování.

Dále jsme se na sklonku roku 2019 inspirovali městem Litoměřice. V prosinci 2019 navštívil naše město Ing. Klusák z Litoměřic, byla dohodnuta další spolupráce. V současné době probíhají konzultace a je připravován k zpracování projekt Zavedení systému hospodaření s energií do programu MPO EFEKT.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město realizuje řadu projektů k ochraně životního prostředí, úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy, motivuje zaměstnance i obyvatele k ekologickému chování.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

S ohledem na uvedené informace a komentáře výše hodnotím situaci jako uspokojivou. Pozitivně hodnotím kroky k zavedení energetického managementu.

1.2.7 Přijímá úřad a organizace města opatření proti nehospodárnému zacházení se zdroji?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

BUDOVY VE VLASTNICTVÍ MĚSTA A JEHO PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ JSOU POSTUPNĚ ZATEPLOVÁNY. (VIZ. BOD 1.8.1)


V objektech s technologiemi vytápění, klimatizace, výroby ledu jsou sledovány moderní trendy úspor energií a energeticky náročná řešení jsou v rámci modernizace nebo technického zhodnocování nahrazována úspornými verzemi.

Část vozového parku, který slouží především pro provoz ve městě, využívá elektrický pohon (využit dotační program SFŽP). V roce 2020 bude vozový part respektive městská policie vybavena vozidlem na CNG (dotace z SFŽP).

Smluvní partneři pro dodávky energií jsou vybírání metodou optimalizací dodávek a elektronických aukcí.  

Formálně je hospodárné zacházení se svěřenými prostředky zaměstnanci města zpracováno rovněž v Etickém kodexu úředníka - vnitřní směrnice 6/2012.


SYSTÉM SLEDOVÁNÍ ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V OBLASTI ODPOVĚDNÉHO A ÚSPORNÉHO ZACHÁZENÍ SE ZDROJI.
V rámci přípravy a schvalování rozpočtu města na každý další rok je i řešeno jaké výdaje jdou na energie. Právě z důvodu přijímaní úsporných opatření dochází u městských subjektů (příspěvkové organizace, městský úřad, společnosti se 100 % účastí města) k posouzení toho, zda jsou vynakládány účelně a odpovědně. Pokud na budovách proběhly opatření ke snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, nový způsob vytápění, apod.) je odpovídajícím způsobem toto zohledňováno i ve výši mandatorních výdajů dané organizace.

Rozpočet města (včetně investic) je dostupný na webových stránkách města pod https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/hospodareni-mesta . Rozpočty příspěvkových organizací města jsou pak dostupné pod odkazem https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/hospodareni-prispevkovych-organizaci .

Nástroj pro systematické sledování, vyhodnocování a přijímaní úsporných opatření v oblasti odpovědného a úsporného zacházení se zdroji je připravován ve spolupráci s Ing. Klusákem, energetickým manažerem a specialistou v této oblasti se připravuje podání projektové žádosti do výzvy EFEKT MPO.

 • 1.2.C Výkonnost a kvalita ?
  Ano V minulých letech se město asi deset let pravidelně zapojovalo do Benchmarkingové iniciativy 2005. Což je neformální sdružení obcí s cílem zvyšování kvality, porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí. Před čtyřmi roky činnost ukončilo. Jako náhradu v roce 2019 začalo zavádět metodu Balance score card, metodu managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (viz. Závěrečná zpráva z implementace metody balanced score card ve městě Velké Meziříčí z roku 2019). Její plné využití plánujeme v souvislosti se zpracováním IPRM Velké Meziříčí 2028.
 • 1.2.D Ekologické chování úřadu a městských organizací, úspory a opatření proti plýtvání ?
  Ano

Město realizuje řadu projektů k ochraně životního prostředí, úřad zavádí ekologicky šetrné postupy a procesy, motivuje zaměstnance i obyvatele k ekologickému chování.

Dále jsme se na sklonku roku 2019 inspirovali městem Litoměřice. V prosinci 2019 navštívil naše město Ing. Klusák z Litoměřic, byla dohodnuta další spolupráce. V současné době probíhají konzultace a je připravován k zpracování projekt Zavedení systému hospodaření s energií do programu MPO EFEKT.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Jsou nastaveny procesy k zajištění hospodárného zacházení se zdroji.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

S ohledem na uvedené hodnotím situaci jako uspokojivou. Pozitivně hodnotím plánované aktivity směřující k zavedení energetického managementu.

1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství

(správně komunikovat)
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město je informačně otevřené, využívá všechny dostupné nástroje k poskytování informací nad rámec legislativních povinností. Zapojuje veřejnost do procesu strategického plánování i přípravy investičních akcí, navazuje účelná partnerství, která umožňují realizovat dílčí projekty.

Je schválena směrnice Zadávání veřejných zakázek, která upravuje základní parametry, zásady a principy ZZVZ, postup její aplikace včetně odpovědností a kompetencí nad rámec zákona v přesnějším režimu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Na základě uvedených informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní. Doporučuji se více zaměřit i na evaluaci provedených participativních akcí a vyhodnocení jejich úspěšnosti (kolik lidí přišlo,jaký byl přínos a hodnocení ze strany účastníků) a identifikovat možnosti dalších zlepšení.  Je zřejmé, že se aktivity pro konzultace s veřejností konají, ale už není hodnoceno, nakolik se podařilo veřejnost oslovit, jaká byla účast a  jaké jsou trendy v této oblasti  (zapojuje se více lidí? ) a jaká je jejich zpětná vazba (byli spokojeni, že mohli něco ovlivnit?)

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.3.1 Naplňuje město při správě a řízení území model „Dělat správné věci správně“ (viz obrázek) z hlediska správné komunikace?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí se jako člen NSZM rozhodlo založit svůj rozvoj na principech dlouhodobé udržitelnosti a komunikaci s veřejností a jejím aktivním zapojením do činností města. Postupně od roku 2003 se začaly využívat všechny možnosti a nástroje komunikace s veřejností a tyto aktivity se staly nedílnou součástí práce města a městského úřadu. Do budoucna je pro město důležité tento trend zachovat a nadále prohlubovat občanskou participaci a rozvoj místní komunity.

Město Velké Meziříčí je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2003 a přijalo tak principy otevřenosti úřadu a otevřené komunikace s veřejností.

Město přijalo principy transparentnosti a otevřené komunikace s občany města. Principy jsou definovány jako transparentnost, komunikace, zapojení, implementace a evaluace. Všechny tyto základní principy se snaží naplňovat. Každoročně pořádá řadu osvětových kampaní ....

Vedoucí odborů. členové strategického týmu UR, jsou pravidelně vzděláváni ve způsobu komunikace, prezentace a využívání nových médií. Zvyšování všech těchto dovedností a osvojování nových nástrojů přispívá k naplňování vytyčených principů. Pro vzdělávání v této oblasti MěÚ využívá i moderních přístupů.

Město Velké Meziříčí zveřejňuje rozpočet, informace o poskytovaných dotacích, vyhlášky města, má elektronickou úřední desku (jak na webu tak i fyzicky kiosek na náměstí), apod.

Dobrou praxí samospráv je zveřejňování zápisů z výborů či komisí. Tuto praxi nemáme zavedenou obecně, ale některé komise svoje zápisy zveřejňují (např. Komise zdravé město). 

Dále je zřízená redakční rada, která se věnuje každému číslu místního radničního periodika Velkomeziříčsko a své zápisy z jednání zveřejňuje na webu Velkomeziříčska (https://www.velkomeziricsko.cz/vyhledavani?searchword=redakční%20rada&searchphrase=all ).

Cesta je obecně iniciovat změnu jednacích řádů výborů či komisí a přijmout související usnesení kompetentních orgánů.

Intuitivně jsme schopni definovat cílové skupiny a zvolit vhodný kanál (staří, mladí, podnikatelé, neziskový sektor, sportovci) vhledem k velikosti města však při veřejných jednáních používáme vždy všechny komunikační kanály, (neb nejsme zas tak velké město -10 000 obyvatel) -  web, tištěná forma do schránky, noviny, přímé oslovení konkrétních osob (nejlepší zkušenost), sociální sítě.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  Ano https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21 Hodnotící zpráva doplněna na web Zdravého města. https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Hodnotici_zprava_za_rok_2019.pdf Informace o rozsahu (kvalitě/kvantitě) a zapojení podnikatelského sektoru: Případ od případu, některé aktivity jsou zaměřeny spíše na podnikatelský sektor, některé zase na neziskový sektor. Hodnocení: Dobrá spolupráce se všemi klíčovými aktéry.
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano Zveřejnění hlavních rozvojových dokumentů: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty Informace o usnesení rady a zastupitelstva města https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta Zprávy v místních médiích: Žáci ze Základní školy Lhotky tančí : http://www.velkomeziricsko.cz/detske-mezirici/6206-zaci-ze-zakladni-skoly-lhotky-tanci Grantový program Zdravé město je otevřen pro příjem projektů https://www.velkomeziricsko.cz/urednicke-okenko/5908-grantovy-program-zdrave-mesto-je-otevren-prijmu-projektu Den záchranářů 2019 http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html Tašky na tříděný odpad: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6315-tasky-na-trideny-odpad 302 batůžky z Vysočiny putuje do Afriky: https://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2019/08/bat%C5%AF%C5%BEkov%C3%BD_projekt.pdf https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6518-302-batuzku-z-vysociny-putuje-do-afriky Evropský týden mobility 2019: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano

Každoročně projednáváme klíčové aktivity s veřejností.

K všeobecnému přehledu, co občany trápí, pravidelně uskutečňujeme fórum Zdravé město (Desatero problémů)

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí již od roku 2003 naplňuje principy MA21 participační metody v oblasti zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů místní správy a zajišťuje komunikaci s občany. Vytvoření nových moderních a přehledných webových stránek s množstvím užitečných portálových informací (záznamy zasedání ZM, klikací rozpočet, kniha přání a stížností, chat se starostou, město na facebooku)

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

S ohledem na uvedené informace a odkazy hodnotím situaci jako dobrou a stabilní.

1.3.2 Provádí úřad a organizace města veřejná projednávání (či obdobné formy) při všech důležitých rozhodováních?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí realizuje od roku 2003 mezinárodní program Zdravé město a MA 21 jehož podstatou je zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů. Postupně se rozvíjela projednávání, jejichž návštěvnost má stále mírně vzrůstající trend. V roce 2017 se v našem městě uskutečnilo Fórum mladých za účasti žáků všech základních škol.  Veřejné projednání, kulaté stoly, setkání s občany a fórum Zdravého města jsou důležitou součástí komunikace s veřejností a zapojování obyvatel do rozhodovacích procesů. Město organizuje veřejná projednání významných investičních projektů, např. IPRM (každá z pěti oblastí samostatně), II. Komunitní plán sociálních služeb v území ORP Velké Meziříčí, Územní plán, Revitalizace zeleně, a další.

Město pro obyvatele, kteří nemají čas a nebo se nechtějí zúčastnit veřejných projednání, v minulosti zavedlo i elektronické nástroje, jako jsou chat se starostou či elektronickou knihu přání a stížností, kde se obyvatelé města mohou vyjádřit či diskutovat s vedením města.

Město prezentuje své aktivity i na Facebooku a na Instagramu.

Doplnění:

Postupujeme standartním způsobem, dle metodiky NSZM, tzn. Veřejné fóum, ověření pomocí ankety, veřejnost je poté seznámena s výsledky pomocí všech informačních kanálů (noviny do každé schránky, web, ...). Výsledky jsou  probírány na radě města i zastupitelstvu města, jsou přijímana usnesení a veřejnost je vždy další rok na začátku veřejného fóra seznámena s tím jakého progresu bylo dosaženo v bodech veřejností označených za nejdůležitější v minulém roce. Některé body lze splnit jednoduše, některé viz. obchvat jsou běh na delší trať, které mnohdy není město schopno samostatně řešit....


https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/7528-propojeni-cyklostezek-a-nedostatek-lekaru-trapi-obcany-mesta


https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12265-propojeni-cyklostezek-a-nedostatek-lekaru-trapi-obcany-mesta

Například projednání územního plánu s veřejností viz. příloha.

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  Ano Identifikované problémy v roce 2019 vzešlé z Veřejného fóra. Z fóra Deset problémů identifikovaných jeho občany viz.: http://www.novinyvm.cz/15866-uz-po-desate-hledali-nejvetsi-problemy-mesta-na-verejnem-foru.html Motivace ke snižování množství odpadů. Město se zabývalo touto problematikou a uvolnilo finance k pomoci řešení tohoto problému. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11680-tasky-na-trideny-odpad Jako největší problém byl identifikována Studie areálu SVIT + parkováni zde. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k řešení tohoto problému. Jako první krok je nejdříve nutné zajistit konfortní dostupnost k této lokalitě. V prosinci 2019 byla schválena částka ve výši 11.615.000,-- kč k dopravnímu a pěšímu zpřístupnění. Současně se intenzivně jedná o závěrečné podobě této lokality. http://www.novinyvm.cz/17042-zastupitele-jednali-o-budouci-podobe-centra-mesta.html Městem v současné době snad nejvíce diskutovaná otázka Nové synagogy a její obsazení vietnamským tržištěm. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k důstojnému využití synagogy. http://www.novinyvm.cz/16528-trhovci-ve-velkomeziricske-synagoze-skonci-mesto-se-dohodlo-se-zidovskou-obci.html Lékaři - oční, zubní. Město Velké Meziříčí v rozpočtu na rok 2020 schválilo částku 1,3 mil. kč na pobídky příchodu lékařů do města. Toto se odráží i v právě komunitně zpracovávaném zdravotním plánu města. Dům s pečovatelskou službou - navýšení kapacity. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k řešení tohoto problému. Město Velké Meziříčí zakoupilo internát v bývalé zemědělské škole a připravuje projekčně přestavbu tohoto internátu v byty domu s pečovatelskou službou.
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.A Veřejná projednávání ?
  Ano

Každoročně projednáváme klíčové aktivity s veřejností.

K všeobecnému přehledu, co občany trápí, pravidelně uskutečňujeme fórum Zdravé město (Desatero problémů).

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11734-desatero-problemu-2019

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11789-na-konci-cervna-muzete-prijit-na-verejne-projednani-jiz-zverejneneho-uzemniho-planu

https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/7528-propojeni-cyklostezek-a-nedostatek-lekaru-trapi-obcany-mesta

 

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/12265-propojeni-cyklostezek-a-nedostatek-lekaru-trapi-obcany-mesta

 

Ind. 1.3.F - Zdravotní plánViz. doplnění a příloha otázky 1.3.1

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Veřejná projednávání jsou jednou z forem veřejných setkávání a veřejnou technikou participace veřejnosti. Významnou součástí participačních procesů je zapojení dětí a mládeže. Uvádím některé aktivity, které byly uskutečněny v roce 2019.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11734-desatero-problemu-2019

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11789-na-konci-cervna-muzete-prijit-na-verejne-projednani-jiz-zverejneneho-uzemniho-planu

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

S ohledem na uvedené informace a odkazy hodnotím situaci jako dobrou a stabilní.

1.3.3 Zveřejňuje město a jeho organizace pravidelně výroční zprávu (nebo obdobnou zprávu)?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí hodnotí hospodaření v rámci závěrečného účtu. Zprávy o výkazu prozkoumání hospodaření města, finanční plnění města zveřejňuje na stránkách města.

 V průběhu došlo k přestavbě celého elektronického portálu města, linky byly opraveny.

Součástí závěrečného účtu je také hodnocení hospodaření příspěvkových a obchodních společností města.

Příspěvkové organizace zpracovávají na konci roku výroční zprávy svých organizací.

Pravidelně město rovněž zveřejňuje Výroční zprávu města Velké Meziříčí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidelně je v rámci metody kvality veřejné správy radou města schválen Plán zlepšování MA21, jehož součástí je i Hodnotící zpráva MA21 za předchozí rok.

Na základě fór je každoročně aktualizován Komunitní plán zdraví a kvality života ve Velkém Meziříčí.

Nepravidelně město Velké Meziříčí vydává Ročenku města.

Dobrou praxí samospráv je zveřejňování zápisů z výborů, či komisí. Tuto praxi nemáme zavedenou obecně, některé komise však svoje zápisy zveřejňují (např. Komise zdravé město).  Cesta je obecně iniciovat změnu jednacích řádů výborů či komisí a přijmout související usnesení kompetentních orgánů.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano Zveřejnění hlavních rozvojových dokumentů: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty Informace o usnesení rady a zastupitelstva města https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta Zprávy v místních médiích: Žáci ze Základní školy Lhotky tančí : http://www.velkomeziricsko.cz/detske-mezirici/6206-zaci-ze-zakladni-skoly-lhotky-tanci Grantový program Zdravé město je otevřen pro příjem projektů https://www.velkomeziricsko.cz/urednicke-okenko/5908-grantovy-program-zdrave-mesto-je-otevren-prijmu-projektu Den záchranářů 2019 http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html Tašky na tříděný odpad: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6315-tasky-na-trideny-odpad 302 batůžky z Vysočiny putuje do Afriky: https://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2019/08/bat%C5%AF%C5%BEkov%C3%BD_projekt.pdf https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6518-302-batuzku-z-vysociny-putuje-do-afriky Evropský týden mobility 2019: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky

Informace pro občany jsou dostupné na úřední desce města (elektronicky na webu i klasicky), v měsíčníku Velkomeziříčsko (do všech schránek obyvatel města), na webu, na facebooku, na recepci MěÚ    .

Zveřejnění hlavních rozvojových dokumentů:

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty

Informace o usnesení rady a zastupitelstva města

https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva

https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město i městské organizace pravidelně zpracovávají výroční zprávy či zprávy o činnosti, které jsou projednávány radou města. Dokumenty jsou veřejnosti přístupné.

Město např. pravidelně zveřejňuje závěrečný účethttps://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/hospodareni-mesta/11965-zaverecny-ucet-mesta-2018

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Na základě uvedených informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní.

1.3.4 Existuje analýza stížností nebo podnětů od občanů, jsou přijímána opatření k jejich řešení?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano
Město má zpracována „Pravidla rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic“


https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/smernice/Pravidlo_rady5_2006_prijimani_a_vyrizovani_stiznosti_a_petic.pdf (dále jen „pravidla“).


Stížnosti:


Právní úsek oddělení kanceláře tajemníka je ústředním evidenčním místem podaných stížností. Všechny stížnosti převzaté z podatelny, přijaté mimo podatelnu nebo vzniklé z podání učiněného ústně nebo zaslané na elektronickou adresu městského úřadu, se zapisují do centrální evidence stížností vedené oddělením kanceláře tajemníka.


Vyřízení stížnosti se věnují příjemci popsaní v pravidlech (např. starosta, tajemník, vedoucí odboru, atd.). Není-li ve stížnosti označen jako adresát žádný z orgánů města, je jejím příjemcem oddělení kanceláře tajemníka.


Tato pravidla se nevztahují na stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Petice:


Týká-li se petice přenesené působnosti města, vyřizuje ji oddělení kanceláře tajemníka.


Týká-li se petice samostatné působnosti města, vyřizuje ji rada města, popř. jde-li o petici, jejíž vyřízení spadá dle zákona o obcích do kompetencí zastupitelstva města, vyřizuje stížnost zastupitelstvo města.

CO SE TÝKÁ STÍŽNOSTÍ V SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI, TAK KAŽDÁ STÍŽNOST JE VYŘIZOVANÁ INDIVIDUÁLNĚ A STĚŽOVATEL JE O VYŘÍZENÍ SVÉ STÍŽNOSTI VYROZUMĚN. OPATŘENÍ JSOU TEDY TAKÉ INDIVIDUÁLNÍ A VZTAHUJÍ SE KE KAŽDÉ PODANÉ STÍŽNOSTI. STÍŽNOST JE VŽDY BUĎ DŮVODNÁ, ČÁSTEČNĚ DŮVODNÁ NEBO NEDŮVODNÁ. POKUD JE STÍŽNOST SHLEDÁNA DŮVODNOU NEBO ČÁSTEČNĚ DŮVODNOU, MĚSTO BEZODKLADNĚ UČINÍ NEZBYTNÁ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ. KAŽDÁ STÍŽNOST JE TEDY ANALYZOVÁNA A POSUZOVÁNA.
 V RÁMCI PROJEDNÁVÁNÍ IPRM (INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA) JE SAMOZŘEJMĚ DO PROCESU ZAPOJENA I VEŘEJNOST.
POSLEDNÍ AKTUALIZACE IPRM BYLA PROVEDENA V RÁMCI PROJEKTU VÝZVY Č. 53 OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, CZ.1.04/4.1.01/53.00121 – POSILOVÁNÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY A EFEKTIVNOSTI VÝKONU MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ MEZIŘÍČÍ, AKTIVITA Č. 5.  VÝSLEDKEM BYLO ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA – IPRM 2020 (PRO OBDOBÍ 2013-2020). ZDE BYLA VEŘEJNOST AKTIVNĚ ZAPOJENA DO TVORBY STRATEGICKÉHO DOKUMENTU.
V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ NOVÉHO STRATEGICKÉHO DOKUMENTU IPRM 2028. NOVÝ IPRM 2021 – 2028 JE ZPRACOVÁVÁN DLE VLÁDOU SCHVÁLENÉ AKTUALIZOVANÉ METODIKY PŘÍPRAVY VEŘEJNÝCH STRATEGIÍ (SCHVÁLENO 28.1.2019) - HTTPS://WWW.MMR.CZ/CS/MICROSITES/PORTAL-STRATEGICKE-PRACE-V-CESKE-REPUBLICE/NASTROJE-A-METODICKA-PODPORA/VYSTUPY-PROJEKTU) . AKTIVNÍ ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI (ODBORNÉ I LAICKÉ) DO STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ BUDE PATŘIT  MEZI ZÁKLADNÍ FAKTORY ÚSPĚCHU PŘIPRAVOVANÉHO IPRM 2028.
U VEŘEJNOSTI NEROZLIŠUJEME, KDO SE OTEVŘENÉHO JEDNÁNÍ ZÚČASTNÍ. MŮŽE PŘIJÍT OBYVATEL MĚSTA, NÁVŠTĚVNÍK, CHATAŘ, CHALUPÁŘ ČI KDOKOLIV JINÝ, KOHO MĚSTO A JEHO PLÁNY ČI ROZVOJ ZAJÍMÁ.
MĚSTO NEMÁ JMENOVANÝ NĚJAKÝ GENERÁLNÍ PORADNÍ SBOR. RADA MĚSTA PRO TO, ABY ZÍSKALA NÁZOR Z RŮZNÝCH ODVĚTVÍ A OBORŮ LIDSKÉ ČINNOSTI, ZŘÍDILA 8 KOMISÍ A 4 KOMISE PRO MÍSTNÍ SPRÁVU (VIZ. HTTPS://WWW.VELKEMEZIRICI.CZ/RADA-MESTA-A-ZASTUPITELSTVO/KOMISE ).
USNESENÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA JSOU DOSTUPNÉ NA WEBU MĚSTA. USNESENÍ RADY MĚSTA POD ODKAZEM HTTPS://WWW.VELKEMEZIRICI.CZ/RADA-MESTA-A-ZASTUPITELSTVO/RADA-MESTA/USNESENI-Z-RADY-MESTA , USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POD ODKAZEM HTTPS://WWW.VELKEMEZIRICI.CZ/RADA-MESTA-A-ZASTUPITELSTVO/ZASTUPITELSTVO-MESTA/USNESENI-ZASTUPITELSTVA .
ÚŘEDNÍ DESKA JE POD ODKAZEM HTTPS://PORTAL.VELKEMEZIRICI.CZ/WAB/EUD/EUD.ACTION . DOSTAT SE NA NÍ LZE PŘES WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA (WWW.VELKEMEZIRICI.CZ ), KDE HNED NA ÚVODNÍ STRANĚ JE ZÁLOŽKA „ÚŘEDNÍ DESKA“.
IPRM A OSTATNÍ ZÁKLADNÍ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY JSOU DOSTUPNÉ NA WEBU MĚSTA V SEKCI O MĚSTĚ POD ODKAZEM STRATEGICKÉ DOKUMENTY (HTTPS://WWW.VELKEMEZIRICI.CZ/O-MESTE/STRATEGICKE-DOKUMENTY ).
V SEKCI PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY (HTTPS://WWW.VELKEMEZIRICI.CZ/O-MESTE/PRIPRAVOVANE-PROJEKTY ) JSOU PAK PLÁNOVANÉ A AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY VĚTŠÍHO A STRATEGICKÉHO VÝZNAMU.
ZE STRANY MĚSTA JE KAŽDÝ ROK ZPRACOVÁN ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA (VIZ. HTTPS://WWW.VELKEMEZIRICI.CZ/RADA-MESTA-A-ZASTUPITELSTVO/HOSPODARENI-MESTA ). Z TOHOTO SOUHRNNÉHO DOKUMENTU JE ZŘEJMÉ NEJEN HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA UPLYNULÝ ROK, ALE I PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ, KTERÉ SE V DANÉM ROCE USKUTEČNILY.

Benchmarking
Po zhodnocení finanční stránky věci a s přihlédnutím k tomu, že vynaložená práce řady zaměstnanců města na každoroční zpracování statistik a účastí na různých setkáních nepřinášela konkrétní výsledky vedoucí ke zvýšení efektivnosti provozu úřadu a tím i samotného města, bylo přistoupeno k opuštění této aktivity. Ani skoro 10 let neúčasti města v této aktivitě nevedlo k žádným negativním důsledkům. Zastáváme tak stále názor, že by veřejná správa měla pečlivě vážit na jakou aktivitu poskytne své finanční a lidské zdroje a měla by být schopná nejen u politické reprezentace, ale i u veřejnosti obhájit jejich hospodárné vynakládání.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano Zveřejnění hlavních rozvojových dokumentů: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty Informace o usnesení rady a zastupitelstva města https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta Zprávy v místních médiích: Žáci ze Základní školy Lhotky tančí : http://www.velkomeziricsko.cz/detske-mezirici/6206-zaci-ze-zakladni-skoly-lhotky-tanci Grantový program Zdravé město je otevřen pro příjem projektů https://www.velkomeziricsko.cz/urednicke-okenko/5908-grantovy-program-zdrave-mesto-je-otevren-prijmu-projektu Den záchranářů 2019 http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html Tašky na tříděný odpad: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6315-tasky-na-trideny-odpad 302 batůžky z Vysočiny putuje do Afriky: https://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2019/08/bat%C5%AF%C5%BEkov%C3%BD_projekt.pdf https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6518-302-batuzku-z-vysociny-putuje-do-afriky Evropský týden mobility 2019: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky

https://www.velkemezirici.cz/elektronicka-kniha-prani-a-stiznosti

https://www.velkemezirici.cz/portal-obcana

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má zpracovaná pravidla k vyřizování stížností a podnětů veřejnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Na základě uvedených a doplněných informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní. Příležitosti ke zlepšení vidím v systematičtější práci se stížnostmi a podněty od veřejnosti, včetně nastavení pravidelného zjišťování spokojenosti občanů a jejich následné analýze i dle různých cílových skupin.

1.3.5 Lze o úřadu a organizacích města říci, že jsou transparentní a informace jsou dostupné?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano, informace o úřadu jsou dostupné na webových stránkách města (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad ) a na webových stránkách jednotlivých organizací zřízených a založených městem (rozcestník viz. https://www.velkemezirici.cz/dalsi-instituce ). 


Co se týká webu města (www.velkemezirici.cz ), tak na těchto stránkách se lze zadáním e-mailové adresy přihlásit k odběru novinek a získat tak přehled o tom, co se děje ve městě a okolí (každý den pak přihlášený odběratel obdrží na svůj e-mail denní newsletter).


 Opatření ke zvýšení transparentnosti, například:


·        na webových stránkách města (www.velkemezirici.cz ) je zveřejňován přehled veřejných zakázek (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/verejne-zakazky ), a to odkazem na profil zadavatele Města Velké Meziříčí a odkazem na registr smluv (od 1.7.2016). K dispozici je zde také aktuální vnitřní směrnice řešící zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a archiv informací o veřejných zakázkách za období od 1.1.2011 do 30.6.2016.


·        na webových stránkách města (www.velkemezirici.cz ) je zveřejněn tzv. klikací rozpočet. Jde o rozpočtový portál města Velké Meziříčí, který automaticky z účetního systému města načítá údaje o rozpočtu, příjmech, výdajích, atd.


·        na webových stránkách města (www.velkemezirici.cz ) jsou zveřejňovány aktuální směrnice (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/smernice ), které můžou sloužit klientům k řešení jednotlivých životních situací při vyřizování záležitostí v rámci Městského úřadu Velké Meziříčí.


·        na webových stránkách města (www.velkemezirici.cz ) jsou zveřejňovány termíny jednání rady města v daném roce (viz. https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/terminy-jednani-rady ) a usnesení z rady města (viz. https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta ).


·        na webových stránkách města (www.velkemezirici.cz ) jsou zveřejňovány termíny jednání zastupitelstva města v daném roce (viz. https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/terminy-jednani-zastupitelstva ), usnesení ze zastupitelstva města (viz. https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva ) a videozáznamy z jednání zastupitelstva města (viz. http://tv.kr-vysocina.cz/?sekce=1&article=/vysilani/internetova-televize-kraj-vysocina/mesto-velke-mezirici.html ).


·        na webových stránkách města (www.velkemezirici.cz ) jsou zveřejňovány aktuální jednací řády a ostatní dokumenty zastupitelstva města, rady města, komisí či výborů (viz. https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/jednaci-rady-a-ostatni-dokumenty ).

Informace jsou dále dostupné v radničním zpravodaji Velkomeziříčsko (jak v měsíční tištěné verzi, která je zdarma doručována do všech poštovních schránek jednotlivých domácností na území města Velké Meziříčí a jeho místních částech, tak i na webu Velkomeziříčska http://velkomeziricsko.cz/ ). Co se týká webu Velkomeziříčska (www.velkomeziricsko.cz ), tak na těchto stránkách se lze zadáním e-mailové adresy přihlásit k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a získat tak přehled o tom, co se děje ve městě a okolí.

Pravidelně v týdnu, kdy se schází rada města, je pak vedením města (starosta, místostarostka) pořádaná tisková konference. Té se účastní starosta, místostarostka, tajemník a tisková mluvčí.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  Ano https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21 Hodnotící zpráva doplněna na web Zdravého města. https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Hodnotici_zprava_za_rok_2019.pdf Informace o rozsahu (kvalitě/kvantitě) a zapojení podnikatelského sektoru: Případ od případu, některé aktivity jsou zaměřeny spíše na podnikatelský sektor, některé zase na neziskový sektor. Hodnocení: Dobrá spolupráce se všemi klíčovými aktéry.
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano Zveřejnění hlavních rozvojových dokumentů: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty Informace o usnesení rady a zastupitelstva města https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta Zprávy v místních médiích: Žáci ze Základní školy Lhotky tančí : http://www.velkomeziricsko.cz/detske-mezirici/6206-zaci-ze-zakladni-skoly-lhotky-tanci Grantový program Zdravé město je otevřen pro příjem projektů https://www.velkomeziricsko.cz/urednicke-okenko/5908-grantovy-program-zdrave-mesto-je-otevren-prijmu-projektu Den záchranářů 2019 http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html Tašky na tříděný odpad: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6315-tasky-na-trideny-odpad 302 batůžky z Vysočiny putuje do Afriky: https://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2019/08/bat%C5%AF%C5%BEkov%C3%BD_projekt.pdf https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6518-302-batuzku-z-vysociny-putuje-do-afriky Evropský týden mobility 2019: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Informace jsou dostupné, webové stránky města změnily v roce 2017 vzhled a strukturu. Web odpovídá současným technologickým a designovým trendům.

Jsou činěny kroky ke zvýšení transparentnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

S ohledem na uvedené informace a odkazy hodnotím situaci jako dobrou a stabilní.

1.3.6 Přijímá úřad a jeho organizace opatření proti snížení rizik korupce?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V roce 2013 byl v rámci projektu „Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí“ (CZ.1.04/4.1.01/69.00075) pro všechny vedoucí pracovníky a ostatní řadové zaměstnance realizován kurz „Problematika korupce, její prevence a eliminace“.

Dále je od 1.3.2012 schválena směrnice „Etický kodex chování úředníka Městského úřadu Velké Meziříčí“ viz. https://www.velkemezirici.cz/images/stories/mestskyurad/smernice/Etick%C3%BD%20kodex%20(platnost%20k%201.3.2012.pdf


Pasáže uvedené v článcích V., VI., a VII. jsou věnovány problematice korupce.

Výběrové komise pro VZ  - přizvání veřejnosti (zástupci veřejnosti, opozice apod.)

ZASTUPITELÉ MĚSTA (JE JEDNO ZDA Z „OPOZICE“ ČI „KOALICE“) DOSTALI MOŽNOST SE U STAROSTY NAHLÁSIT JAKO POTENCIÁLNÍ ČLENOVÉ VÝBĚROVÝCH KOMISÍ. JEJICH OSLOVENÍ PAK PROBÍHÁ VE SPOLUPRÁCI S PŘÍSLUŠNÝM VEDOUCÍM ODBORU, KTERÝ MÁ DANOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAROSTI. ZASTUPITELÉ MĚSTA MAJÍ SAMOZŘEJMĚ MOŽNOST STAROSTOVI SAMI SDĚLIT, U JAKÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MAJÍ ZÁJEM BÝT VE VÝBĚROVÉ KOMISI. PROTOŽE ZASTUPITELÉ MĚSTA SE PODÍLÍ NA PRAVIDELNÉM SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA (ČI SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ) A DOSTÁVAJÍ NYNÍ I VEŠKERÉ USNESENÍ A MATERIÁLY Z RADY MĚSTA, MAJÍ AKTUÁLNÍ PŘEHLED O TOM, KTERÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE CHYSTAJÍ.

ODBORNÁ VEŘEJNOST BYLA U NÁS ZAPOJENA NAPŘ. V PŘÍPADĚ „ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÉ ULICE VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ“ (VIZ. HTTPS://WWW.VELKEMEZIRICI.CZ/PRAKTICKE-INFORMACE/ARCHITEKTONICKA-SOUTEZ ).

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano Zveřejnění hlavních rozvojových dokumentů: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty Informace o usnesení rady a zastupitelstva města https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta Zprávy v místních médiích: Žáci ze Základní školy Lhotky tančí : http://www.velkomeziricsko.cz/detske-mezirici/6206-zaci-ze-zakladni-skoly-lhotky-tanci Grantový program Zdravé město je otevřen pro příjem projektů https://www.velkomeziricsko.cz/urednicke-okenko/5908-grantovy-program-zdrave-mesto-je-otevren-prijmu-projektu Den záchranářů 2019 http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html Tašky na tříděný odpad: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6315-tasky-na-trideny-odpad 302 batůžky z Vysočiny putuje do Afriky: https://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2019/08/bat%C5%AF%C5%BEkov%C3%BD_projekt.pdf https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6518-302-batuzku-z-vysociny-putuje-do-afriky Evropský týden mobility 2019: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Etický kodex je součástí pracovního řádu, stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců města Velkého Meziříčí.

Zásadami jsou informační otevřenost, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

S ohledem na uvedené i doplněné informace hodnotím situaci jako dobrou a stabilní.

1.3.7 Jsou popsány a optimalizovány komunikační kanály s veřejností?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Informace navenek jsou poskytovány prostřednictvím tiskové mluvčí. To nevylučuje poskytování informací přímo ze strany starosty či místostarosty města.


Dále je k dispozici tzv. „Elektronická kniha přání a stížností“, která slouží jako prostředek komunikace občana s představiteli města (viz. https://www.velkemezirici.cz/elektronicka-kniha-prani-a-stiznosti?view=xdotazy ).


Pro hlášení závad je pak k dispozici aplikace „Hlášení závad“, která slouží jako pohotový nástroj pro hlášení závad a nedostatků ve městě (viz. https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/hlaseni-zavad-napoveda ).


Radniční zpravodaj Velkomeziříčsko (jak v měsíční tištěné verzi, která je zdarma doručována do všech poštovních schránek jednotlivých domácností na území města Velké Meziříčí a jeho místních částech, tak i na webu Velkomeziříčska http://velkomeziricsko.cz/ ) pravidelně a dlouhodobě informuje veřejnost o činnostech města Velké Meziříčí a Městského úřadu Velké Meziříčí. Web Velkomeziříčska (www.velkomeziricsko.cz ) je pak provázán i na web města (www.velkemezirici.cz ), kde hned na titulní stránce webu města je k dispozici záložka „VM Zpravodajský portál“, která zobrazuje přímo na webu města nejaktuálnější zprávy ze města a jeho okolí zveřejněné na webu Velkomeziříčka.


Co se týká webu Velkomeziříčska (www.velkomeziricsko.cz ), tak na těchto stránkách se lze zadáním e-mailové adresy přihlásit k odběru elektronického týdeníku Velkomeziříčsko a získat tak přehled o tom, co se děje ve městě a okolí.


Web města Velké Meziříčí byl od 25.11.2015 spuštěn na nové doméně www.velkemezirici.cz a nahradil tak původní web města publikovaný na doméně www.mestovm.cz . V rámci této změny došlo nejen k převodu několika tisíců dokumentů, ale zcela se změnil vzhled a struktura webu. Web města nyní odpovídá současným technologickým a designovým trendům, je responzivní a provázaný se zpravodajským portálem Velkomeziříčsko (www.velkomeziricsko.cz ). Změnám předcházel i průzkum požadavků uživatelů pomocí analýzy tzv. heat map.


Co se týká webu města (www.velkemezirici.cz ), tak na těchto stránkách se lze zadáním e-mailové adresy přihlásit k odběru novinek a získat tak přehled o tom, co se děje ve městě a okolí (každý den pak přihlášený odběratel obdrží na svůj e-mail denní newsletter).


Kromě osobního kontaktu probíhá dále komunikace se zainteresovanými stranami prostřednictvím elektronické pošty, pomocí datových schránek, je zavedena spisová služba.


Na webových stránkách města ((www.velkemezirici.cz ) je seznam všech pracovníků úřadu podle jednotlivých odborů s uvedením telefonního čísla a e-mailové adresy (viz. https://www.velkemezirici.cz/kontakty ). U řady zaměstnanců je k dispozici i fotografie. U vedoucích pracovníků je pak k dispozici i číslo služebního mobilního telefonu.


Elektronizace veřejné správy dle strategie eGovernmentu

Czech POINT, elektronický vyvolávací systém, rezervace přes internet (viz. https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/uzitecne-odkazy/chci-se-objednat ), stav vyřízených žádostí občanských průkazů, cestovních dokladů a řidičských průkazů (viz. https://www.velkemezirici.cz/portal-obcana/stav-vyrizeni-prukazu )

Úřední deska

Zveřejňování informací v souladu s právními předpisy. Úřední deska je propojená se spisovou službou úřadu (viz. http://vera.mestovm.cz:8081/wab/eud/Eud.action ).


Facebook

K dispozici je nejen facebook města Velké Meziříčí (https://www.facebook.com/Velke.Mezirici ), ale i facebook Velkomeziříčska (https://www.facebook.com/velkomeziricsko/?fref=ts ). Oba facebooky poskytují aktuální informace o dění ve městě a jeho okolí.


V rámci facebooku jsou informace předávány v závislosti na empatii vůči cílové skupině, například mladí lidé, občané věkově starší.


Základními komunikačními kanály pro veřejnost jsou tak weby města Velké Meziříčí  (www.velkemezirici.cz ) a Velkomeziříčska (www.velkomeziricsko.cz ), které poskytují aktuální zprávy o dění ve městě  okolí, tiskové zprávy a informace pro veřejnost, dále radniční zpravodaj Velkomeziříčsko (ten vychází i v měsíční tištěné verzi, která je zdarma doručována do všech poštovních schránek jednotlivých domácností na území města Velké Meziříčí a jeho místních částech) a facebook města Velké Meziříčí a zpravodajského protálu Velkomeziříčsko.


Další formou informování občanů o dění ve městě je YouTube kanál města Velké Meziříčí (https://www.youtube.com/user/mestovelkemezirici ) a YouTube kanál Velkomeziříčska (https://www.youtube.com/channel/UCX_GIeUj-3fCKH-I0AIDoVA ).


 


Jako netradiční formu oslovování občanů lze uvést využití městského rozhlasu, který je dostupný nejen pro občany města, ale i pro občany všech místních částí.


Hlášení rozhlasu v textové podobě pak lze nalézt na webových stránkách města (viz. https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/hlaseni-rozhlasu ).


 

A nakonec je pro veřejnost k dispozici i tzv. dopravní web (https://www.velkemezirici.cz/prakticke-informace/dopravni-web ), který je k dispozici pod webovými stránkami města Velké Meziříčí a přináší informace a aktuálním dění v dopravě.

Nově je pak od 3.2.2020 založen instagram města.


Komunikační kanály pro jednotlivé segmenty využíváte?

S KONKRÉTNÍMI PARTNERY ČI ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI, KTEŘÍ MAJÍ NĚJAKÉ UCHOPITELNÉ ZÁSTUPCE, SAMOZŘEJMĚ KOMUNIKUJEME I OSOBNĚ, TELEFONICKY ČI E-MAILEM.

 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.D Webová stránka města/obce s informacemi o MA21 a UR ?
  Ano https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21 Hodnotící zpráva doplněna na web Zdravého města. https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zdrave_mesto/Hodnotici_zprava_za_rok_2019.pdf Informace o rozsahu (kvalitě/kvantitě) a zapojení podnikatelského sektoru: Případ od případu, některé aktivity jsou zaměřeny spíše na podnikatelský sektor, některé zase na neziskový sektor. Hodnocení: Dobrá spolupráce se všemi klíčovými aktéry.
 • 1.3.B Transparentní úřad ?
  Ano Zveřejnění hlavních rozvojových dokumentů: https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty Informace o usnesení rady a zastupitelstva města https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/usneseni-zastupitelstva https://www.velkemezirici.cz/rada-mesta-a-zastupitelstvo/rada-mesta/usneseni-z-rady-mesta Zprávy v místních médiích: Žáci ze Základní školy Lhotky tančí : http://www.velkomeziricsko.cz/detske-mezirici/6206-zaci-ze-zakladni-skoly-lhotky-tanci Grantový program Zdravé město je otevřen pro příjem projektů https://www.velkomeziricsko.cz/urednicke-okenko/5908-grantovy-program-zdrave-mesto-je-otevren-prijmu-projektu Den záchranářů 2019 http://www.novinyvm.cz/16366-na-namesti-jste-mohli-videt-jak-pracuji-zachranari.html Tašky na tříděný odpad: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6315-tasky-na-trideny-odpad 302 batůžky z Vysočiny putuje do Afriky: https://www.velkomeziricsko.cz/images/stories/2019/08/bat%C5%AF%C5%BEkov%C3%BD_projekt.pdf https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6518-302-batuzku-z-vysociny-putuje-do-afriky Evropský týden mobility 2019: https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Stav je v dané situaci na solidní úrovni.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako dobrou a stabilní. Příležitosti ke zlepšení vidím v rozvíjení interaktivní a cílené komunikaci (např. dle cílových skupin), včetně využití nových komunikačních nástrojů ICT.

1.3.8 Jsou vytvářena vhodná partnerství?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Velké Meziříčí vytváří partnerství na několika úrovních

1. mezinárodní - smlouva o partnerství je uzavřena s městy:

San Benedetto del Tronto (Itálie)
Tisno (Chorvatsko)
Vansbro (Švédsko)
V rámci těchto partnerství dochází ke spolupráci v rámci kulturní výměny, sportovních akcí či výměně zkušeností v oblasti veřejné správy. V letech 2014 -2016 byl ve spolupráci s Vansbro realizován projekt OPZZ centrum zaměstnanosti. Experti se Švédska k nám importovali svoje know how na poli zaměstnanosti a tento projekt v době krize velmi pomohl v mnoha těžkých případech.

V letech 2016 -2017 jsme uspěli ve spolupráci s městem Tisno v projektu Europe for Citizens (neziskové organizace, kulturní  a sportovní z Tisna navštívily Velké Meziříčí a naopak organizace z Velkého Meziříčí navštívily Tisno) . Došlo zde k předání zkušeností, práce v NGO a prohloubení partnerství.

Město Velké Meziříčí 4x uspělo a uspořádalo na svém území projekty programů Erasmus+. Těchto projektů se zúčastnili partneři ze 6 - 8 zemí, ale vždy to byli také partneři z partnerských měst - 2010, 2015, 2016, 2018.

2. národní a regionální

Město Velké Meziříčí má  partnerská města

Valašské Meziříčí

České Meziříčí (okres Rychnov nad Kněžnou)

Zde dochází každoročně k několika výměnám na úrovni politické prezentace a sportovních či kulturních programů.

Město je na národní úrovni členem řady sdružení a asociací (10), jmenujme např. NSZM, Svaz měst a obcí, Sdružení historických měst, Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko.

Tato členství nám přinášejí informace, kontakty, inspiraci a spolupráci. Některá partnerství jsou uzavírána i za účelem realizace projektu - MAS Most - projekty z programu IROP.

Partnerství s místními firmami NNO nebo odborníky je uzavíráno prostřednictvím členství v komisích rady města, výborech zastupitelstva města, v pracovních skupinách apod., např. Komise pro zdravé město a MA2, pracovní skupina prevence kriminality.

Partnerství s různými subjekty umožňuje přípravu společných projektů a akcí - Dny zdraví, Evropský týden mobility, ....

Spolupráce s výše popsanými subjekty na všech úrovních je dlouhodobá, velice úzce provázaná, se synergickými efekty.

Bohužel město Velké Meziříčí není metropole, ale spíše malá municipalita s počtem 10 000 obyvatel. Z tohoto důvodu nedisponujeme desítkami organizací, které by se nabízely ke spolupráci. Do jednotlivých aktivit se snažíme zapojit jednotlivé aktéry s vhodným zaměřením z různých skupin. S některými je spolupráce vynikající, s některými taková již není. Po každé aktivitě provádíme spíše ústní sebereflexi a analyzujeme zda jsme neudělali chybu, pokud výsledky nebyly ideální. Případné nedostatky řešíme okamžitě. Pokud jsme se dohodli na spolupráci, většinou jsme s výsledky velmi spokojeni.

 • 1.3.F Schválení finanční podpory aktivit k UR/MA21 vyplývajících z komunitního plánování ?
  Ano Identifikované problémy v roce 2019 vzešlé z Veřejného fóra. Z fóra Deset problémů identifikovaných jeho občany viz.: http://www.novinyvm.cz/15866-uz-po-desate-hledali-nejvetsi-problemy-mesta-na-verejnem-foru.html Motivace ke snižování množství odpadů. Město se zabývalo touto problematikou a uvolnilo finance k pomoci řešení tohoto problému. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11680-tasky-na-trideny-odpad Jako největší problém byl identifikována Studie areálu SVIT + parkováni zde. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k řešení tohoto problému. Jako první krok je nejdříve nutné zajistit konfortní dostupnost k této lokalitě. V prosinci 2019 byla schválena částka ve výši 11.615.000,-- kč k dopravnímu a pěšímu zpřístupnění. Současně se intenzivně jedná o závěrečné podobě této lokality. http://www.novinyvm.cz/17042-zastupitele-jednali-o-budouci-podobe-centra-mesta.html Městem v současné době snad nejvíce diskutovaná otázka Nové synagogy a její obsazení vietnamským tržištěm. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k důstojnému využití synagogy. http://www.novinyvm.cz/16528-trhovci-ve-velkomeziricske-synagoze-skonci-mesto-se-dohodlo-se-zidovskou-obci.html Lékaři - oční, zubní. Město Velké Meziříčí v rozpočtu na rok 2020 schválilo částku 1,3 mil. kč na pobídky příchodu lékařů do města. Toto se odráží i v právě komunitně zpracovávaném zdravotním plánu města. Dům s pečovatelskou službou - navýšení kapacity. Tento problém nelze řešit řádově ve dnech, město však vyvíjí velké úsilí k řešení tohoto problému. Město Velké Meziříčí zakoupilo internát v bývalé zemědělské škole a připravuje projekčně přestavbu tohoto internátu v byty domu s pečovatelskou službou.
 • 1.3.E Aktivní zveřejňování vlastních příkladů dobré praxe min. regionálního významu ?
  Ano https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko
 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano

Ind. 1.3.F - Zdravotní plán

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město vytváří účelná partnerství, která tvoří podmínky pro spolupráci jak na úrovni města, tak na úrovni organizací a spolků v něm působících.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Na základě uvedených a doplněných informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní.

1.3.9 Lze na konkrétních případech prokázat synergické efekty?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Spolupráce partnerů a města je dlouhodobá a velice úzce provázaná. Pravidelně probíhají setkání, jednotlivý zástupci organizací komunikují přímo se zástupci města dle potřeb a pravidelná je i elektronická komunikace. Zástupci obou stran si vycházejí vstříc a vzájemně se podporují. Město si uvědomuje důležitost neziskových organizací na svém území a od tohoto se odvíjí jejich kroky. Ve strategickém plánování má činnost reprezentantů jak neziskových organizací tak i podnikatelů svoji nezastupitelnou roli. Interakce zapojených stran zajišťuje kvalitní a plnohodnotný život občanů ve městě.
 

Oboustranná spolupráce funguje mezi městem na jedné straně a organizacemi městem zakládanými či zřizovanými na straně druhé.
 

Na městě je zároveň kvalitně navázaná a dlouhodobě dobře fungující obdobná oboustranná podpora se ziskovým sektorem. I zde se dá mluvit o synergii.

Spolupráce je navázána na několika úrovních:
·   finanční - dotační programy,
·   materiální - využívání prostor v majetku města (výpůjčky, dlouhodobé snížené pronájmy),
·   komunikační - pracovníci města komunikují se zástupci neziskového sektoru i dalšími subjekty 
·   plánovací - zástupci neziskového i ziskového sektoru jsou členy komisí, výborů, pracovních skupin
 

Rozvíjí se spolupráce se stávajícími partnery v rámci jednotlivých projektů, vytvářejí se partnerství nová.
 

Protože ve městě nezaložili podnikatelé hospodářskou komoru, pořádá město každý rok tradiční "adventní setkání s podnikateli". Zde se město od podnikatelů nejen dozví, co je trápí a jak by jim případně město mohlo pomoci, ale zajistí se tím i samotné setkání mezi podnikateli, kteří se zde mohou domluvit na spolupráci. Setkání se vedle starosty a místostarostky účastní také tajemník úřadu, vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje (má pod sebou oddělení investorské činnosti) a pracovnice úseku regionálního rozvoje.
 

Doplnění:
1. Konkrétní výsledky jsou dlouhodobá a neustále se zlepšující činnost jednotlivých neziskových organizací sportovní oddíly, ekologické centrum, mateřské centrum, .... Spolky - VGS, Svaz žen, Červený kříž, Diabetici, Svaz postižených civilizačními chorobami. Klub naděje,  ....
2. Kampaně a každoročně se opakující a navyšující účast zúčastněných

 • 1.3.C Partnerství a synergie ?
  Ano

Rozvíjí se spolupráce se stávajícími partnery v rámci jednotlivých projektů, vytvářejí se partnerství nová.

Spolupráce se zahraničními partnery:

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko


Dalším důkazem dlouhotrvající spolupráce s podnikateli, neziskovým sektorem, složkami IZS a dalšími partnery jsou dlouhodobě opakující a hojně navštěvované akce:

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11906-probehl-tradicni-den-zdravi-s-vodni-tematikou

https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6517-deti-videly-hasice-policisty-a-zdravotniky-v-akci

https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Rozvíjí se spolupráce se stávajícími partnery v rámci jednotlivých projektů, vytvářejí se partnerství nová.

Spolupráce se zahraničními partnery:

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/velke-mezirici-skoleni-v-prvni-pomoci-projekt-safety-first-programu-erasmus

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/vel-mezirici-centrum-zamestnanosti-mikroregionu-velkomeziricsko-bitessko


Dalším důkazem dlouhotrvající spolupráce s podnikateli, neziskovým sektorem, složkami IZS a dalšími partnery jsou dlouhodobě opakující a hojně navštěvované akce:

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11906-probehl-tradicni-den-zdravi-s-vodni-tematikou

https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6517-deti-videly-hasice-policisty-a-zdravotniky-v-akci

https://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/6521-evropsky-tyden-mobility-2019-se-zameri-na-chuzi-pesky

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Na základě uvedených informací hodnotím situaci jako dobrou a stabilní.

1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Spokojenost obyvatel je sledována nepravidelně od roku 1990 a dlouhodobě je na slušné úrovni.


Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého Meziříčí s různými rysy fungování města. Dále se dotazník zaměřuje na otázky spojené s mobilitou ve městě. Šetření zajišťuje město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009963)


Šetření proběhlo v době od 6. května 2020 do 5. června 2020 (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici ).


S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost.

V současné bude probíhat jeho vyhodnocení.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V této oblasti existují rezervy v nastavení pravidelného sledování spokojenosti obyvatel, při získávání zpětné vazby od obyvatel při pořádání  různých akcí (kulaté stoly, veřejná slyšení apod.) a v následné analytické práci s těmito podklady, které mohou ukázat, kde jsou možnosti dalšího zlepšování služeb a rozvoje města.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.4.1 Existuje metodika šetření spokojenosti?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výzkum obyvatel města Velké Meziříčí

Ve městě se dlouhodobě zkoumá

kvalita života ve Velkém Meziříčí
vlastnosti obyvatel
vzdělanostní a profesní mobility
migrace
https://docplayer.cz/726418-Vyzkum-obyvatel-mesta-velke-mezirici.html

Průzkum v oblasti veřejných kulturních služeb ve Velkém Meziříčí.

Hlavní cíle

navrhnout způsob zjišťování a vyhodnocování přístupů veřejných kulturních služeb městům a jejich obyvatelům
prakticky ověřit použitelnost a účinnost navrženého způsobu zjišťování a vyhodnocování přínosů veřejných kulturních služeb
poskytnout městů vodítko a nástroje pro rozhodování o podpoře veřejných kulturních služeb

 

Hlavní výstupy

navrhnout způsob zjišťování a vyhodnocování přínosů veřejných kulturních služeb
NAKI 2012 Prezentace 1 - Velké Meziříčí.ppt


Spokojenost obyvatel s místním společenstvím - Mobilita a místní přeprava ve Velkém Meziříčí 2005 - 2014

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/aktuality/mesto/Vysledky_VM_A3_2014.pdf


Jak jsou obyvatelé Velkého Meziříčí spokojeni s kvalitou života ve městě aneb Hrubé národní štěstí

http://www.novinyvm.cz/8204-hrube-narodni-stesti-aneb-jak-jsou-obyvatele-velkeho-mezirici-spokojeni-s-kvalitou-zivota-ve-meste.html

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/9595-hrube-narodni-stesti-aneb-jak-jsou-obyvatele-velkeho-mezirici-spokojeni-s-kvalitou-zivota-ve-meste-2

Ekologická stopa

Tento výpočet provádíme pravidelně každý rok již od roku 2011.

http://www.ekostopa.cz/mesto/vysledky-podrobne/detail/76

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11431-viktor-trebicky-predstavil-novou-studii-o-ekologicke-stope-mesta

https://ci2.co.cz/cs/velke-mezirici-poctvrte-stanovilo-svou-ekologickou-stopu

Pravidelně od roku 2012 si město objednává vlastní průzkum spokojenosti. Indikátory vznikly na základě realizace projektu OPZ v roce 2012. Šetření mají nepřetržité sedm let trvající výsledky a spokojenost občanů je na velmi vysoké úrovni.

https://www.velkemezirici.cz/images/stories/zpr%C3%A1vy_z_radnice/Pr%C5%AFzkum_-_kv%C4%9Bten_2018.pdf

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/5542-pruzkum-spokojenosti-klientu-mestskeho-uradu-velke-mezirici

V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.


Dále již od roku 2012 pravidelně jednou ročně probíhá výzkum spokojenosti klientů. Jde o anonymní dotazníkové šetření zkoumající spokojenost klientů navštěvujících Městský úřad Velké Meziříčí. Průzkum probíhá ve všech čtyřech budovách Městského úřadu Velké Meziříčí. Postupně byla metodika provádění průzkumu upravena tak, že dnes již klienti nevyplňují sami dotazníky a nevhazují je do sběrných boxů, ale pouze odpovídají na položené otázky, které jim pokládali najatí externí pracovníci, konkrétně čtyři studenti Gymnázia Velké Meziříčí. Studenti pracují vždy ve dvou, a to na předem určeném místě v budově Městského úřadu. Sami aktivně nabízejí klientům možnost ohodnotit úroveň poskytovaných služeb a odpovědi zaznamenávají do dotazníků. Pokud klient odmítnul odpovídat na otázky, není studentem zdržován.


Klienti úřadu hodnotí kvalitu činnosti, úroveň vystupování a úroveň poskytované služby od pracovníků jednotlivých odborů a oddělení Městského úřadu.


Výsledky z ankety pak slouží k tomu, aby bylo možné posoudit, zda MěÚ Velké Meziříčí i nadále poskytuje služby klientům v odpovídající kvalitě. Pokud je někde zjištěn nějaký problém, jsou přijata odpovídající opatření.

Výsledky jednotlivých výzkumů spokojenosti klientů jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách města (https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/odbory/oddeleni-kancelare-tajemnika/5190-vyzkum-spokojenosti-klientu ). Po každém uskutečněném výzkumu je pak také zpracována konečná zpráva s výsledky, která se jako článek zveřejňuje na webu města, na webu zpravodajského portálu Velkomeziříčsko (www.velkomeziricsko.cz ) a v tištěném měsíčníku Velkomeziříčsko.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  65 %

Celkový výsledek Hrubého národního štěstí dosáhl hodnoty 0,650. Nejšťastněji (84 %) se populace města Velkého Meziříčí cítí v hodnocení kvality životního prostředí a morální ekologie.

V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

K vyhodnocení spokojenosti obyvatel jsme zvolili neobvyklý indikátor vycházející z Bhútánského konceptu hrubého národního štěstí. Celkový výsledek Hrubého národního štěstí dosáhl hodnoty 0,650. Myslíme si, že tento netradiční koncept by se měl dále rozvíjet a používat i v lokacích Evropy.

V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Pozitivně hodnotím, že Velké Meziříčí s různými indikátory (viz ekologická stopa) a průzkumy spokojenosti experimentuje. Co se týče průzkumů spokojenosti jedná se spíše o nárazová šetření a nikoliv pravidelně používaný nástroj. Doporučuji zavést pravidelnost do zjišťování spokojenosti občanů a jejich potřeb. 

1.4.2 Jsou s výsledky seznamováni zastupitelé a veřejnost?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výsledky šetření jsou vždy předány vedoucím jednotlivých odborů města k dalšímu využití. Celou zprávu vždy projednává rada města. Jsou projednány tiskové zprávy o výsledcích šetření. Výsledky jsou publikovány na webu města.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11807-vysledky-pruzkumu-spokojenosti-klientu-mestskeho-uradu-velke-mezirici-v-roce-2019

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  65 %

S výsledky jsou seznamování vedoucí odborů, radní, zastupitelé a občané města prostřednictvím tiskových zpráv.

V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Veřejnost má možnost se s výsledky seznámit na webu města. Výsledky schvaluje rada města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci  hodnotím jako uspokojivou a stabilní. Zlepšení vidím zejména v nastavení pravidelného zjišťování spokojenosti veřejnosti, ať dotazníkovým šetřením či dalšími metodami zjišťování zpětné vazby a tedy i  zveřejňováním aktuálnějšího stavu spokojenosti občanů.

1.4.3 Lze doložit trend v hodnocení spokojenosti případně srovnání s jinými městy?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výsledky spokojenosti lze doložit jednotlivými zprávami CI2, o.p.s. a její výsledkový portál nabízí sledování indikátorů ECI (Společných evropských indikátorů ve městech ČR. Jedná se zejména o města, která dlouhodobě spolupracují s CI2, o.p.s. nebo mají sama zájem zde publikovat výsledky indikátorů.

Portál obsahuje základní srovnání nejdůležitějších indikátorů a jejich výsledků od roku 2005, kdy česká města začala indikátory sledovat, do současnosti (Velké Meziříčí se zapojilo v roce 2005 a některé indikátory sleduje do současné doby).

https://indikatory.ci2.co.cz/cs/profil/velke-mezirici

Dále jsme testovali metodu spokojenosti obyvatel s kvalitou života ve městě vycházející z Bhútánského konceptu. Dotazník je na evropské poměry mírně upraven a zde se můžeme srovnávat s některými evropskými města. Věříme, že toto je cesta budoucnosti.

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/9595-hrube-narodni-stesti-aneb-jak-jsou-obyvatele-velkeho-mezirici-spokojeni-s-kvalitou-zivota-ve-meste-2

Používáme vlastní šetření námi konstruovanými dotazy s dlouhou časovou řadou a tyto mají pro nás velmi cenou vypovídací hodnotou.


V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  65 %

V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Pokud budeme vycházet z výsledků šetření, které probíhá Pravidelně od roku 2012, jedná se metodicky zpracovaný vlastní průzkum spokojenosti. Indikátory vznikly na základě realizace projektu OPZ v roce 2012. Šetření mají nepřetržité sedm let vypovídající výsledky. Spokojenost občanů je na velmi vysoké úrovni se známkou 1,2.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou a stabilní.  Data by měla být pravidelněji  aktualizována.

1.4.4 Je provedena analýza výsledků, a to zejména v případě negativního trendu?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

S výsledky je dále pracováno. Pomáhají nám zacílit se na aktivity a projekty. Na základě indikátorů byl upraven jízdní řád MHD ve městě, vybudovány nové přechody, proběhla optimalizace hnízd separovaného odpadu, apod.

Analýzy jsou uvedeny ve zprávách z provedených šetření.


S výsledky šetření je dále pracováno. Pomáhají nám zacílit se na aktivity a projekty. Na základě indikátorů byl upraven jízdní řád MHD ve městě (tak, aby lépe navázal na začínající a končící směny ve velkých výrobních podnicích ve městě) , vybudovány nové přechody pro chodce (např. přechod pro chodce na silici č. II/360 u železničního viaduktu), proběhla optimalizace hnízd separovaného odpadu, apod.


Podněty a problémy jsou řešeny individuálně a jsou k nim přijímána konkrétní opatření.


Z průzkumu spokojenosti klientů například vzešel podnět na doplnění hracích koutků pro děti. Na základě toho byly zřízená hrací koutky pro děti v čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru správního (které zajišťuje agendu cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel a CzechPOINT), v čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství (které zajišťuje agendu registru vozidel, registru řidičů a digitálního tachografu), v čekacích prostorách odboru sociálních věcí a zdravotnictví a samozřejmě v každé kanceláři odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zejména v kancelářích orgánu sociálně-právní ochrany dětí).


 Na základě požadavků vzešlých z průzkumu spokojenosti byl také upraven objednávkový systém na odboru dopravy a silničního hospodářství tak, aby mohl být každý pracovní den obsloužen kterýkoliv klient (ať už jde o fyzickou osobu nebo o podnikatele).


Dotazníkové šetření „Spokojenost občanů s místním společenstvím“ zjišťuje spokojenost občanů žijících na území Velkého Meziříčí s různými rysy fungování města. Dále se dotazník zaměřuje na otázky spojené s mobilitou ve městě. Šetření zajišťuje město Velké Meziříčí za technické pomoci neziskové organizace CI2, o. p. s. Dotazníkové šetření je součástí projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009963)


Šetření proběhlo v době od 6. května 2020 do 5. června 2020 (viz. https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/12199-dotaznik-pro-obcany-velkeho-mezirici ).


S výsledky průzkumu bude seznámena široká veřejnost.

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  65 %

V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Analýzy jsou uvedeny ve zprávách z provedených šetření.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci hodnotím jako uspokojivou a stabilní. Vstupní data pro následnou analýzu by se měla sbírat pravidelně s roční (dvouletou) periodicitou.

1.4.5 Přijímají se opatření na základě provedení šetření?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Podněty a problémy jsou řešeny individuálně a jsou k nim přijímána konkrétní opatření.

Z průzkumu spokojenosti například vzešel podnět na doplnění hracích koutků pro děti. Na základě toho byly zřízená hrací koutky pro děti v čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru správního (které zajišťuje agendu cestovních dokladů, občanských průkazů, evidence obyvatel a CzechPOINT), v čekacích prostorách přepážkového pracoviště odboru dopravy a silničního hospodářství (které zajišťuje agendu registru vozidel, registru řidičů a digitálního tachografu), v čekacích prostorách odboru sociálních věcí a zdravotnictví a samozřejmě v každé kanceláři odboru sociálních věcí a zdravotnictví (zejména v kancelářích orgánu sociálně-právní ochrany dětí).

Na základě požadavků vzešlých z průzkumu spokojenosti byl také upraven objednávkový systém na odboru dopravy a silničního hospodářství tak, aby mohl být každý pracovní den obsloužen kterýkoliv klient (ať už jde o fyzickou osobu nebo o podnikatele).

 • 1.4.A Spokojenost občanů s místním společenstvím ?
  65 %

V první polovině roku 2020 proběhne šetření Evropského indikátoru ECI A.1 a ECI A.3.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Problémové oblasti jsou řešeny.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Kromě uvedeného je  třeba zavést pravidelné šetření spokojenosti obyvatel a jeho vyhodnocení.

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Situace je uspokojivá.

Poznámka:

Dne 23.6.2020 byl nový ÚP schválen na zasedání zastupitelstva města s platností a účinností od 1.7.2020.

Územně plánovací dokumentace bude teprve v příštích dnech zkolektována a publikována na webových stránkách města jako nový strategický dokument.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.5.1 Prosazuje obec při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón obce?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město prosazuje při umisťování nových staveb požadavek, aby umístění negenerovalo zbytečnou dopravní zátěž okolí a klidových zón města. Územní plán důsledně vymezuje funkční plochy pro průmysl, služby, bydlení a zemědělskou výrobu.

V územně analytických podkladech (ÚAP) jsou sledovány jednotlivé funkční plochy, záměry na změny v území, při každé aktualizaci ÚAP je zpracováván rozbor udržitelného rozvoje území a stanovovány problémy k řešení v ÚPD.

Umísťování nových staveb je povolováno MÚ v souladu z ÚPD.


Stávající Územní plán Velké Meziříčí (dále jen ÚP VM) nabyl účinnosti 7.10.2009, Změna č.1 ÚP VM nabyla účinnosti dne 2.10.2014. Po změně nebyl zpracován právní stav z důvodů změny digitalizace některých katastrálních území a nemožnosti provedení soutisku změn do platného ÚP VM.


Zadání nového ÚP VM bylo schváleno zastupitelstvem města dne 28.6.2016. V pondělí 24.2.2020 proběhlo druhé veřejné projednání návrhu nového územního plánu.

Odkaz na ÚPD na webu města: https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnimobvodu-orp-velke-mezirici


Současně platný územní plán vč. změny č. 1 byl pořízen v souladu s legislativou autorizovaných architektem, který stanovil koncepci územního rozvoje a mimo jiné vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. 
 

Konkrétní případy snížení dopravní zátěže:

připravovaný jihovýchodní obchvat města – ve spolupráci s Krajem Vysočina ( propojení D1 ve směru na Třebíč)

přemístění sběrného dvora z intravilánu města (v blízkosti autobusového nádraží) do lokality Karlov na západním okraji města,

snaha vymezit v novém územním plánu koridor pro výstavbu zbývající části obchvatu města ve směru od Jihlavy do Brna. Koridor by měl začínat u místní lokality Jestřábec a napojit se na křižovatku u obce Oslavice (tam nyní vede silnice II/360, která je součástí plánovaného jihovýchodního obchvatu města).

 • 1.5.A Kompaktnost městské zástavby ?
  Ano

V rámci stávajícího územního plánu nejsou hodnoty potřebné pro výpočet indikátoru vyčísleny. Město připravuje nový územní plán a v návaznosti na něj budou vstupní údaje výpočtu vyčísleny. Prostým měřením je celkový obvod zastavěného území v roce 2018 11,2 km.

Rovněž tento indikátor a metodika jeho vyhodnocení bude propracována v připravovaném IPRM 2028.

V současné době nám dosluhuje již vousatý Územní plán dávno schválený, který neobsahuje spoustu údajů. Již tři roky se intenzivně pracuje na novém ÚP, který by měl být v případě příznivých podmínek schválen do konce roku 2019. Díky více než 130 námitkám či připomínkám, které se sešli v rámci veřejného projednávání v polovině roku 2019 a vzhledem k jejich vypořádání je předpoklad, že tento bude schválen do 1.7.2020. Ten již bude obsahovat všechny standardní údaje.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se rozvíjí v souladu s územním plánem. Snaží se přednostně využívat zastavěné území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území města a snaží se minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny. V oblasti dopravy podporuje rozvoj cyklistiky.

K expanzivnímu vývoji města došlo na počátku tisíciletí a to především výstavbou nové průmyslové zóny, která přivedla do města nové investory, kteří eliminovali výpadek v zaměstnanosti způsobený útlumem činnosti u tradičního zaměstnavatele společnosti Kablo. Na druhou stranu pro výstavbu nových obchodů a služeb (supermarkety a drobní podnikatelé) byly využívány lokality v zastavěném území města.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez připomínek, komentář k indikátoru akceptován. Návrh ÚP je před opakovaným veřejným projednáním a dle našeho názoru neúměrně rozšiřuje plochy bydlení vzhledem ke spíše stagnující až klesající tendenci vývoje počtu obyvatel. Prosíme k výše uvedenému komentář.

1.5.2 Prosazuje město takovou funkční diferenciaci využití území, aby vyhovovala jak z hledisek fungování města a jeho dopravní obsluhy, ale i zdravého životního prostředí a podmínek života obyvatel i návštěvníků?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Hlavní zásadou urbanistické koncepce města zpracované v územním plánu při vytváření podmínek pro rozvoj území jsou požadavky na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební vývoj jednotlivých katastrálních území.

Město se prostřednictvím územního plánu snaží docílit optimální hustoty zástavby, na jednotlivé rozvojové plochy bude zpracovávat územní studie, které navrhnou vhodnou skladbu budoucí zástavby.


Opět je nutné se odkázat na připravovaný IPRM 2028, kde jedním z hlavních témat bude vyhodnocení stávajícího využití území a návrh jejich využití. Předpokládáme, že se oba dokumenty v zásadních věcech shodnou.

 • 1.5.D Dostupnost veřejných parků, prostranství a služeb ?
  Ano Dostupnost veřejných prostranství a parků - 100 % Dostupnost služeb - 86,95 % Dostupnost veřejné infrastruktury v městské části je lepší, než v sedmi místních částech, které mají vesnický charakter území.
 • 1.5.B Urbanistická struktura ?
  Ano

Data ze sčítání SLDB 2011:
2.063 obydlených domů
4.318 obydlených bytů

Jako vstupní hodnoty indikátorů město použije data z nového ÚP a IPRM 2028.

Hodnoty indikátorů při aktualizaci tohoto dokumentu budou vztahovány k těmto výchozím hodnotám.

Plánované počty z ÚP (schválen ZM 23.6.2020) - v plochách nově vymezených v ÚP je plánováno 392 bytových jednotek. Z nového IPRM data ještě nemáme k dispozici

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se prostřednictvím územního plánu snaží docílit optimální hustoty zástavby, na jednotlivé rozvojové plochy bude zpracovávat územní studie, které navrhnou vhodnou skladbu budoucí zástavby.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Prosím doplnit indikátory 1.5.B, pokud je to možné. V návrhu ÚP je pouze 1 plocha cca 4 ha v centru města navržena na zpracování územní studií a určitě by bylo přínosnější i další, poměrně rozsáhlé plochy řešit podrobněji. Zábor chráněných půd je i přes převážnou část území v nižších třídách ochrany, přesto na výrobu a skladování je 11,1 ha ve II. tř. ochrany, 6,1 ha na bydlení v I. a II. tř. ochrany. Prosíme k výše uvedenému komentář.

1.5.3 Má město jasnou vizi dalšího kvalitativního rozvoje města, obsaženou v ÚPD?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Platný územní plán svou koncepcí vymezuje prověřené množství ploch pro rozvoj města i s ohledem na dlouhodobý rozvoj. Kvalita tohoto potenciálního rozvoje je podpořena regulativy vyplývajícími z ÚP - stanovení hlavního, přípustného a nepřípustného využití, požadavky na zpracování územních studií autorizovanými osobami a v neposlední řadě konzultace.

Přestože je snahou města přednostně využívat proluky v zastavěném území a zabývá se využitím současných brownfields, dochází k postupnému naplňování i rozvojových ploch, zejména s funkcí pro bydlení. V případě ploch s podmíněným zpracováním územní studie je při jejich naplňování postupováno v souladu s konkrétní studií.

 • 1.5.C Nově navrhované zastavitelné plochy ?
  Ano

Výměra zastavěného území ve Velkém Meziříčí je 605,5714 (v k. ú. Velké Meziříčí). V platném územním plánu je navrženo jako zastavitelné území 165,0785 ha, v drtivé většině se jedná o půdy nižších bonitních tříd. Plocha pro přestavbu je 15,033 ha.

V současné době se dokončují práce na novém ÚP, který by měl být platný od 1.7.2020.

Kompetentní pracovníci i vzhledem k aktuální situaci (koronavirus, snížené personální stavy) se intenzivně věnovali především tomu, aby byl ÚP schválen.

a) Nově navrhované zastavitelné plochy mimo stávající území - 28,6 ha : zastavěné území - 606 ha

 b)Nově navrhované zastavitelné plochy mimo stávající území - 28,6 ha : přestavbové plochy uvnitř zastavěného území - 5 ha

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se maximálně snaží prosazovat diferenciaci využití území, aby vyhovovala fungování jejího spravovaného celku, zajistila dopravní obsluhu, dostupnost a prostupnost území, zdravé životní prostředí a celkově vhodné podmínky pro život obyvatel i návštěvníků.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez připomínek, prosím doplnit hodnotu indikátoru z dostupných čísel.

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město projednává zásadní investiční záměry s veřejností.

Rada města dále zřizuje Komisi pro regeneraci městské památkové zóny.

Tato provádí aktualizaci programu regenerace a vyhodnocuje plnění programu. Připravuje návrhy akcí obnovy na následující rok. Projednává aktuální problematiku v Městské památkové zóně /možnost využití památkově chráněných objektů, řešení dopravy, nová výstavba, úprava veřejných prostor,  zeleň, apod.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.6.1 Vyhlašuje obec na projekty důležitých veřejných prostorů a staveb urbanistické nebo architektonické soutěže ve spolupráci s ČKA?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V roce 2016 město vyhlásilo architektonickou soutěž s názvem „ Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic“.


V zadání byla podoba Náměstí a ulic Radnická, Vrchovecká, Komenského, Kostelní a  U Bašty. Účastníci řešili povrchy náměstí a ulic, návrh na budoucí dopravní obslužnost, na využití centra jako místa pro společenské a kulturní akce a jako odpočinkové zóny.


Všechna data jsou uvedena v katalogu.

https://www.velkemezirici.cz/online/katalog-soutez-namesti/#84

Ke konci února došlo ke kompletní obměně celé rady města a novým starostou města se stal Ing. arch. Kaminaras. Vzhledem k jeho zkušenostem i ze zahraničí (studium v Singapuru), a vzhledem k tomu, že není zatížen minulostí, se svým způsobem stal nejmenovaným městským architektem, neb celkový architektonický vzhled města a jeho budoucí architektonický rozvoj je jeho největší zájem a doména.

Město zadá zpracování územní studie na centrální smíšenou zónu (přestavbovou plochu) bývalé koželužny - Areál Svit. Předpokládaná realizace - 2020-2021.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano

Sekretářem v případě této architektonické soutěže byl jmenován Ing. Petr Velička – autorizovaný krajinářský architekt.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město v minulosti ve spolupráci s ČKA vyhlásilo architektonickou soutěž s názvem „Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic“.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Jaká je zkušenost Města s Vámi uvedenou architektonickou soutěží? Proč nebyly výsledky soutěže na náměstí Městem doposud využity? Realizovali by jste něco jinak? Uvažujete s architektonickými (příp.urbanisticko-architektonickými) soutěžemi také do budoucna?

1.6.2 Má město smluvně zajištěnou spolupráci se stálým městským architektem?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Externí odborná pomoc ve věcech urbanismu a architektury je zajišťována externími subjekty.


V této chvíli v rámci projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (80. výzva, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009963, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa)) probíhá intenzivní spolupráce s paní Ing. arch. Barborou Zemanovou Brossovou (https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-zemanova-brossova-barbora ). Paní architektka má autorizaci na obor územní plánování a jako konzultant nového integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) koordinuje ostatní zpracovatele jednotlivých prioritních os „Podnikání“, „Mobilita“, „Udržitelný rozvoj“, Cestovní ruch“ a „Město pro život“.

Město bude řešit otázky ohledně architekta města v průběhu zpracování nového IPRM 2028.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano

Město využívá externí odbornou pomoc v této oblasti formou autorského dozoru.

Velké Meziříčí je desetitisícové město. Neprobíhá zde žádný překotný rozvoj a město zahajuje výstavbu nového objektu ve vlastnictví města jednou za 5 let. Vámi uváděných nástrojů se dá samozřejmě využít i pro rekonstrukce drobnějšího charakteru, např. i třeba zateplení fasády. Bohužel u těchto drobnějších akcí Vámi výše zmiňovaných nástrojů nevyužíváme. 

V roce 2018 probíhala zásadní přestavba mostu přes řeku Balinku, kde tohoto institutu bylo využito. 

I na základě poptávky (např. i z veřejného projednání) veřejnosti město Velké Meziříčí zvažuje převod nové židovské synagogy z majetku židovské obce do majetku města a její revitalizaci. V rámci těchto aktivit město od začátku roku 2020 velmi úzce spolupracuje s FS, VUT Brno, doc. Šmídem na průzkumu kondice budovy a její úpravy pro budoucí využití.


Externí odborná pomoc ve věcech urbanismu a architektury je zajišťována externími subjekty.


V této chvíli v rámci projektu „Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionalizace Městského úřadu Velké Meziříčí“ (projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (80. výzva, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0009963, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa)) probíhá intenzivní spolupráce s paní Ing. arch. Barborou Zemanovou Brossovou (https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/seznam-architektu/ing-arch-zemanova-brossova-barbora ). Paní architektka má autorizaci na obor územní plánování a jako konzultant nového integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) koordinuje ostatní zpracovatele jednotlivých prioritních os „Podnikání“, „Mobilita“, „Udržitelný rozvoj“, Cestovní ruch“ a „Město pro život“.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Externí odborná pomoc ve věcech urbanismu a architektury je zajišťována externími subjekty na základě výběrových řízení.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Město připravuje konzultační skupinu, která bude složena z více odborníků a bude řešit strategii města včetně urbanismu. Mohlo by být také pro Město řešení architekta externisty na částečný úvazek, jako architekta města? Vzhledem k velikosti města, by mohlo jít o časově relativně nenáročnou činnost, řešeny by byly koncepční záležitosti rozvoje. Druhou možností by mohlo být širší zapojení zpracovatele územního plánu.

1.6.3 Uplatňuje město důsledně zásadu, že vítěz architektonické soutěže vykonává autorský dozor až do dokončení stavby?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci realizace investičních projektů uplatňujeme zásadu, že autor projektu provádí autorský dozor až do dokončení stavby.
V současné době nejsou schválené finance na realizaci projektu.
V případě, že projekt bude realizován, bude postupováno tak, jak je uvedeno v otázce.

 • 1.6.A Využívání externí odborné pomoci ?
  Ano

Město využívá externí odbornou pomoc v této oblasti formou autorského dozoru.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Autoři projektových dokumentací provádí autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V případě, že projekt bude realizován, bude postupováno tak, jak je uvedeno v otázce?

1.6.4 Uplatňuje obec při výběru projektanta a dodavatele pro veřejné stavby v obci kromě kritéria ceny i kriterium kvality výsledku, tedy poměru užitné a výtvarné hodnoty k ceně?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město v rámci výběrových řízení hodnotí ekonomickou výhodnost, stanovuje kvalifikační požadavky na odbornost zpracovatelů dokumentace.

Cena má v zadávání veřejných zakázek procentuální váhu cca 90 - 100%. Mezi další kvalitativní kritéria využívaná při zadávání veřejných zakázek patří např. záruka. Ve většině zakázek však soutěžíme na cenu, další parametry se snažíme vtělit do kvalifikačních kritérií.

Město nemá stanovenou dumpingovou cenu projektu ve vnitřních dokumentech. Ve všech případech město postupuje dle zákona.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano

Oceněné návrhy na úpravu náměstí v rámci záměru „Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic“ byly představeny jednotlivými autory veřejnosti.

V oblasti projektů zaměřených na revitalizaci zeleně město projednalo tyto  záměry:

Revitalizace sídliště Nad gymnáziem
Regenerace zeleně ve Velkém Meziříčí
Regenerace zeleně v místní části Olší nad Oslavou

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město v rámci výběrových řízení hodnotí ekonomickou výhodnost, stanovuje kvalifikační požadavky na odbornost zpracovatelů dokumentace.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

V zásadě bez připomínek. Město se snaží získávat více návrhů od autorizovaných architektů formou soutěží nebo vyzvaných soutěží.

1.6.5 Uplatňuje město metodiku pro řízený proces projednávání velkých záměrů s veřejností?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město zapojuje své obyvatele do procesu přípravy významných investičních záměrů. Prostřednictvím průzkumů jsou zjišťovány jejich názory a požadavky pro řešenou oblast, které jsou zapracovány do zadání pro přípravu studie řešení.

Oceněné návrhy na úpravu náměstí v rámci záměru „Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic“ byly představeny jednotlivými autory veřejnosti.

V oblasti projektů zaměřených na revitalizaci zeleně město projednalo tyto  záměry:

- revitalizace sídliště Nad gymnáziem

- regenerace zeleně ve Velkém Meziříčí

- regenerace zeleně v místní části Olší nad Oslavou.

 

Drtivá většina konzultace s veřejností v předprojekční fázi, ale třeba poslední velká investiční akce, rekonstrukce kulturního zařízení Jupiter club, zde proběhla i prezentace na konci.

Samozřejmě veřejnosti byly prezentovány i tři vítězné návrhy rekonstrukce náměstí projekčními týmy zpracovatelů.

http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/2758-vystava-architektonickych-navrhu-namesti-zacina-uz-ve-ctvrtek

http://www.velkomeziricsko.cz/zpravy/2771-navrhy-na-upravu-centra-velkeho-mezirici-byly-predstaveny-verejnosti


Dále se bude v roce 2020 s veřejnosti intenzivně projednávat návrh nového Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Projednávat se budou jednotlivé prioritní osy „Podnikání“, „Mobilita“, „Udržitelný rozvoj“, Cestovní ruch“ a „Město pro život“.

 • 1.6.B Projednávání velkých investičních záměrů s veřejností ?
  Ano

Oceněné návrhy na úpravu náměstí v rámci záměru „Rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic“ byly představeny jednotlivými autory veřejnosti.

V oblasti projektů zaměřených na revitalizaci zeleně město projednalo tyto  záměry:

Revitalizace sídliště Nad gymnáziem
Regenerace zeleně ve Velkém Meziříčí
Regenerace zeleně v místní části Olší nad Oslavou

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Obyvatelé města jsou zapojováni do dílčích etap přípravy projektů různými participačními technikami.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez připomínek.

1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.7 Regenerace a znovuvyužití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Nabídky pozemků či prostor jsou omezené.

Postupně jsou obnovovány nevyužívané objekty, město investovalo do demolice nevyužívaných objektů (Domov důchodců) a území bylo přeměněno na veřejnou zeleň.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.7.1 Došlo k regeneraci a znovu využití existujících brownfields v zastavěném území města?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ano.

Na území města se nacházejí areály typu brownfields, které vznikly zánikem či útlumem průmyslové výroby či služeb.

Větší polovina závodu Kablo Velké Meziříčí jež byla typickým brownfieldem byla rekultivována a vzniklo zde nákupní centrum, soukromé zdravotní středisko a centrum některých služeb.

V současné době se dokončuje Relaxační centrum  v areálu brownfields  bývalé firmy „Agromotor“

Aktualizace: Relaxační centrum je dokončeno. V areálu vzniklo nákupní centrum a prodejna náhradních dílů.

Město zvažuje využití brownfields bývalé firmy „Svit“ přímo v centru města. Tento záměr označila i veřejnost v rámci veřejného fóra „Zdravé město Velké Meziříčí“ 20.5.2019.

 • 1.7.B Plocha „brownfields“ na území města ?
  Ano
 • 1.7.A Přehled „brownfields“ ?
  Ano

1.7.A

Aktualizace brownfields ve městě bude zpracována v IPRM 2020 - 2028.

Město Velké Meziříčí je desetitisícové město (venkovského charakteru) a nedisponuje velkým množstvím brownfields. Z toho důvodu nejsou ani popsány v žádném koncepčním dokumentu (jsou známy). Připravovaný dokumentu IPRM na léta 2020 - 2028 však bude obsahovat detailní popis brownfields, nevyužitých ploch a případně využívaných objektů v horším technickém stavu, kde by bylo vhodné změnit způsob využívání a objekt rekonstruovat.

1.7.B

Aktuální počet = 3 ( areál SVIT, Agromotor, Kablo).

Pro areál Kablo se z větší části již našlo nové využití. Pro Agromotor v současné době probíhá projekční práce a výstavba - obchod, služby, welness centrum. Co se týče areálu SVIT město aktivně hledá využití. Tento záměr označila i veřejnost v rámci veřejného fóra v květnu 2019 jako jeden z palčivých problémů města.

Rozvojové plochy typu brownfields ve městě tvoří asi 6 ha. Některé z nich již našly nové využití.

Intravilán ve městě 606 ha.

Katastr města 1484 ha

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Nemovitosti, které byly v minulosti označovány za brownfield, jsou postupně obnovovány, popř. dochází k jejich demolici a novému využití území.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Je možné doplnit informace k dotazům ze sloupku hodnocení oponenta? Prosím doplnit indikátor 1.7.B.

1.7.2 Udržuje si obec průběžně aktuální přehled o nevyužitých nebo nevhodně využitých objektech a plochách v současném zastavěném území města, vhodných pro nová využití („brownfields“), které je možné využít pro potřeby obce nebo nabízet investorům a developerům místo výstavby „na zelené louce“?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

ANO, pracuje se s nimi, hledají se vhodné dotační tituly a investoři.

Město Velké Meziříčí je desetitisícové město (venkovského charakteru) a nedisponuje velkým množstvím brownfields. Z toho důvodu nejsou ani popsány v žádném koncepčním dokumentu (jsou známy). Připravovaný dokumentu IPRM na léta 2020 - 2028 však bude obsahovat detailní popis brownfields, nevyužitých ploch a případně využívaných objektů v horším technickém stavu, kde by bylo vhodné změnit způsob využívání a objekt rekonstruovat.

Rozvojové plochy typu brownfields (3) ve městě tvoří asi 6 ha. Některé z nich již našly nové využití.


Na odboru výstavby a reg. rozvoje pravidelně aktualizují tabulku, kterou na vyžádání předáváme agentuře pro podporu podnikání a investic (CzechInvest).

 • 1.7.C Využití „brownfields“ ?
  Ano

Rozvojové plochy typu brownfields ve městě tvoří asi 6 ha. Některé z nich již našly nové využití.

Plocha pro přestavbu je 15,033 ha – schváleno ZM 23.6.2020

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Byla realizována řada projektů, díky kterým došlo k využití dříve opuštěných objektů.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Prosím doplnit indikátor 1.7.C, pokud je to možné, příp.komentář. Návrh ÚP řeší vybrané plochy brownfields k přestavbě, ale výrazně je nepreferuje.

1.7.3 Nabízí obec investorům ochotným využít „brownfields“ pomoc s překonáním administrativních a majetkoprávních obtíží s tím spojených a odstraněním starých ekologických zátěží či zlepšení napojení na dopravní a technickou infrastrukturu?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Úřad je vstřícný vůči investorům. Součinnost věcně příslušných odborů je řešena individuálně.

Vždy se jedná o individuální žádosti s konkrétním řešením. Jedná se v našem případě o jednotky (napojení na technickou či dopravní infrastrukturu, pomoc s majetkoprávními otázkami).


V rámci rekultivace poloviny závodu Kablo Velké Meziříčí jež byla typickým brownfieldem zde vzniklo nákupní centrum, soukromé zdravotní středisko a centrum některých služeb. Město v rámci spolupráce se soukromými investory provedlo rekonstrukci příjezdové komunikace a spolupracovalo při napojení ostatních sítí (kanalizace, vodovod, splašková kanalizace, apod.).


 

Dále v rámci rekultivace v areálu brownfields  bývalé firmy „Agromotor“, kde se nyní dokončuje Relaxační centrum, připravilo město kompletní rekonstrukci ulice Pod Strání, která je hlavní páteřní komunikací při vstupu nejen do brownfields  bývalé firmy „Agromotor“, ale i do brownfields v bývalém areálu SVITu (lokalita v těsné blízkosti náměstí). V rámci rekonstrukce, která probíhá v roce 2020, dojde nejen k výměně povrchu komunikace, ale i k rekonstrukci všech sítí (kanalizace, vodovod, dešťová kanalizace, plyn, elektřina, apod.)

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

V případě zájmu investora, město poskytne součinnost.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez připomínek.

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Je zjišťována řádná správa a údržba objektů občanské vybavenosti, bytového fondu, veřejných prostranství a technické infrastruktury.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.8.1 Provádí obec regeneraci domů a bytů ve vlastnictví města, městské občanské vybavenosti, panelových sídlišť apod.?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město realizovalo tyto aktivity:

 

Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

 

Zrušení centrálního vytápění bytových domů ve vlastnictví města a jejich náhrada ekologickými lokálními topeništi, realizováno do roku 2010.

 

Rekonstrukce budovy Spořitelny
- administrativní prostory části MěÚ, výměna všech oken a zateplení, realizace rok 2012, rozpočet 36 mil. Kč

 

Nová budova radnice
- administrativní prostory části MěÚ, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy, realizace 2014, rozpočet 1 mil. Kč

 

Kulturní centrum města JUPITER CLUB
- kompletní rekonstrukce budovy, rozpočet 110 mil. Kč, realizováno v roce 2016.

 

Historická budova radnice
- administrativní prostory části MěÚ výměna všech oken ve třech podlažích na dvě etapy 2016 a 2018, rozpočet 4,5 mil. Kč.

 

Budova Hasičské zbrojnice
- výměna oken a celkové zateplení budovy, rozpočet 12,5 mil. Kč, realizace v roce 2019

 

Na mateřských a základních školách a školských zařízeních je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. V rámci plánovaných oprav je vždy kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.

 

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Na základní škole proběhla:
- výměna oken, zateplení fasády a střechy na budově Sokolovská
- zateplení fasády a výměna střechy - školní jídelna na ulici Poštovní

 

Základní škola  Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
- zateplení budovy včetně výměny oken
- výměna plynového kotle za kondenzační
- v letošním roce bude provedena rekonstrukce osvětlení s náhradou původních žárovkových osvětlovacích těles za úspornější zářivková svítidla tak, aby se docílila předepsaná intenzita osvětlení s co nejmenší spotřebou elektrické energie

 

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055
- relativně nová škola z roku 2003
- zateplená okna, vytápění – odpovídá současným standardům bez nutnosti stavebních úprav
- výměna klasických zářivek za LD zářivky v tělocvičně školy

 

Mateřská škola Velké Meziříčí (6 odloučených pracovišť v různých částech města)
- zateplení jednotlivých pracovišť spolu s výměnou oken

 

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42
- rekonstrukce budov včetně výměny oken,
- nové vytápění, výměna kotle včetně instalace termoregulačních ventilů a hlavic
- monitoring sledování spotřeby elektřiny, vody, pevných paliv

 

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50
- MŠ Mostiště  - zateplení budovy včetně výměny střechy + rekuperace
- ZŠ Mostiště a  MŠ Olší n. Oslavou -  výměna oken

 

Zateplení MŠ + ZŠ přehled

 

 

 

objekt

 

 

zdroj

 

 

ukončení realizace

 

 

celkové výdaje (Kč)

 

 

výše dotace (Kč)

 

 

ZŠ Lhotky

 

 

OPŽP

 

 

2010

 

 

1 944 640

 

 

1 454 486

 

 

Školní jídelna, Poštovní ulice

 

 

OPŽP

 

 

2014

 

 

2 371 188

 

 

1 228 050

 

 

MŠ Čechova

 

 

OPŽP

 

 

2014

 

 

4 429 398

 

 

2 918 520

 

 

MŠ Sokolovská

 

 

OPŽP

 

 

2014

 

 

4 593 958

 

 

2 831 400

 

 

MŠ Nad Plovárnou

 

 

OPŽP

 

 

2015

 

 

4 398 982

 

 

2 504 700

 

 

MŠ Sportovní

 

 

OPŽP

 

 

2015

 

 

4 806 269

 

 

2 853 180

 

 

ZŠ Sokolovská

 

 

OPŽP

 

 

2015

 

 

9 270 608

 

 

5 499 450

 

 

MŠ Mostiště

 

 

OPŽP

 

 

2017

 

 

3 086 550

 

 

990 888

 

 

CELKEM

 

 

 

 

 

 

 

 

34 901 593

 

 

20 280 674

 

 

 

Město Velké Meziříčí průběžně provádí regeneraci domů a bytů, jejichž je vlastníkem. Ve vlastnictví města je k dnešnímu dni (duben 2019) 496 bytů. Průběžně jsou rekonstruovány koupelny, měněny povrchové krytiny a prováděny výměny vybavení, zejména kuchyňských linek, bojlerů a zdrojů vytápění. Pokud jde o nebytový fond města, který je využíván ke komerčnímu pronájmu, jsou prováděny zejména opravy vnějšího pláště, popř. prostor, které jsou společné více nájemcům. Nepíši o školách, KD a ost. budovách, které nemáme na SMB na starosti.

 

V posledních 5 letech byly provedeny následující opravy budov většího rozsahu:

 

2014

-BD Sokolovská 1589, 1590, Kostelní 1900, Mírová 1886, 1887, 1888, Pionýrská 1873, 1874, 2011 - Vymalování společných prostor – 140 tis. Kč

-Nebytové prostory Náměstí 79 - Vymalování společných prostor - 45 tis. Kč

-BD Karlov 708 - Oprava tarasu - 57 tis. Kč

-BD Karlov 708 - Oprava regulace plyn. topení - 60 tis. Kč

-BD Čermákova 1926, 1927 - Výměna oken - 1.253 tis. Kč

-BD Čermákova 1926, 1927 - Oprava balkonů - 25 tis. Kč

-DDM Komenského - Demolice skladu - 235 tis. Kč

-DPS Zd. Vorlové 2001 - Požární hlásiče - 33 tis. Kč

-ZUŠ Poříčí - Výměna plotu a oprava tarasu – 309 tis. Kč

-ZUŠ Poříčí - Demolice staré kuchyně - 217 tis. Kč

-BD Karlov 1001 - Oprava střechy – 662 tis. Kč
 

 

2015

-ZUŠ Poříčí - Vybudování parkoviště za budovou – 513 tis. Kč

-Nebytové prostory Ostrůvek 288 - Výměna oken - 960 tis. Kč

-Nebytové prostory Ostrůvek 288 – Stavební úpravy, fasáda - 707 tis. Kč

-BD Bezděkov 1754, V Jirchářích 313, Poštovní 551, Karlov 1001, Karlov 708, Karlov 436 - Vymalování společných prostor - 102 tis. Kč

 

 

2016

-BD Bezručova 1520, 1643 - Oprava balkonů a lodžií – 2.793 tis. Kč

-BD Nad Sv. Josefem 1719, 1720, 1735, Nad Sv. Josefem 238, Náměstí 24, Strmá 1050 - Vymalování společných prostor - 127 tis. Kč

-BD Bezručova 1520, 1543, Čermákova 2009, 2012, 2039, 2040, 2064, 2065, 2066, DPS Zdenky Vorlové 2001 – Osazení nouzových svítidel - 212 tis. Kč

-DDM Komenského 10 – Oprava vodovodní přípojky - 30 tis. Kč

-DPS Zd. Vorlové 2001 - Výměna oken a vch. dveří - společné prostory, oprava exteriérových obkladů - 483 tis. Kč

-ZUŠ Poříčí 807 – Stavební úpravy oplocení - 544 tis. Kč

-BD Karlov 708 - Oprava balkonů - 247 tis. Kč

-Náměstí 79 - Oprava zdi podél venkovní zahrádky - 33 tis. Kč


2017

-Nebytové prostory Náměstí 79 – Oprava vzduchotechniky - 147 tis. Kč

-Nebytové prostory Náměstí 79 – Natření oken - 33 tis. Kč

-BD Sokolovká 1589 a 1590 - Výměna bojleru, související opravy v kotelně - 71 tis. Kč

-BD Mírová 1886, 1887, 1888 - Zateplení části fasády - 92 tis. Kč

-BD Čermákova 2012, 2039, 2040, 2064, 2065, 2066, Novosady 1124 - Vymalování společných prostor - 179 tis. Kč

-DPS Zd. Vorlové 2001 - Výměna oken, balkonových a vchodových dveří - 722 tis. Kč

-DPS Zd. Vorlové 2001 – Rekonstrukce kotelny – 1.062 tis. Kč

-ZUŠ Poříčí 807 - Předláždění vjezdu - 276 tis. Kč

-ZUŠ Poříčí 807 - Rekonstrukce zámkového systému - 57 tis. Kč

-BD V Jirchářích 313 - Výměna vchodových dveří do bytů - 27 tis. Kč

-Nebytové prostory Nábřežní 701 – Demolice objektu

 

 

2018

-BD Kostelní 1900 - Výměna kotlů a regulace - 389 tis. Kč

-BD Kostelní 1900 - Výměna vchodových dveří - 94 tis. Kč

-BD Kostelní 1900 - Výměna střešních oken - 143 tis. Kč

-DPS Zd. Vorlové 2001 - Výměna oken a dveří v suterénu - 147 tis. Kč

-BD Čermákova 1926, 1927 - Vymalování společných prostor - 65 tis. Kč

-BD Bezručova 1520, 1543 - Zateplení vchodů do domu - 12 tis. Kč

-BD V Jirchářích 313 - Výměna oken a dveří - 328 tis. Kč

-BD Uhřínovská 540 - Výměna oken a dveří - 390 tis. Kč

 

 

 

2019

 

- Areál zdraví, Sportovní 7 – oprava elektroinstalace 240 tis. Kč

- Areál zdraví, Sportovní 7 – oprava tarasu a oplocení – 227 tis. Kč

- Obecník, Náměstí 79 – instalace klimatizace – 211 tis. Kč

- BD Čermákova 2064, 2065, 2066 – montáž sněholamů a protisněhových háků – 349 tis. Kč

- ZUŠ Poříčí 807 – výměna vstupní stěny – 230 tis. Kč

 

 

Doplnění:

Snižování energetické náročnosti objektů je při rekonstrukci jedním z nejdůležitějších hledisek. V minulosti se přistupovatlo k regeneraci objektů od nejhoršího stavu (nejstarší budovy)  postupně budovám "v lepším stavu". I z logiky věci vyplývá že energetická náročnost budov je nejvyšší v nejstarších budovách.

Využití v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie se v případě projektu nové výstavby (rekonstrukce zimního stadionu, případně do budoucna výstavba plaveckého areálu).

 • 1.8.A Péče o bytový fond a objekty občanské vybavenosti v majetku města ?
  Ano

Ročně je regenerováno cca 5 - 10 % celkového vlastnictví města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Z popisu je zřejmé, že Město sleduje také při regeneraci domů a bytů ve vlastnictví kriterium snížení energetické náročnosti objektů. Sleduje také využití  v místě dostupných obnovitelných zdrojů energie? Sleduje se také při regeneraci ekologické nakládání s dešťovými vodami v místě stavby?

1.8.2 Provádí obec systematickou obnovu technického vybavení města a inž. sítí?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město koordinuje obnovu technického vybavení a inženýrských sítí s vlastníky technické infrastruktury (dále TI).

Každoročně probíhají ve spolupráci s vlastníky TI koordinační schůzky, kde se plánuje společný postup (ev. výběrová řízení) opravy, rekonstrukce a nová TI v souladu s rozvojovými projekty města.

Přehled aktuálních a připravovaných projektů:

2019 - 2020 – rekonstrukce sítí v areálu na ul. Třebíčská ( bývalý areál Technických služeb)

2020 - rekonstrukce sítí na ulicích  Záviškova a K Novému světu

2021 – rekonstrukce sítí na ulici Ve Vilách.

 • 1.8.B Péče o komunikace a inženýrské sítě v majetku města ?
  Ano

Tento indikátor město nevyhodnocuje.

Město průběžně komunikuje a spolupracuje se všemi orgány a společnostmi, které mají  správu komunikací a IT na starosti.


Tu část, kterou nespravují výše uvedené orgány a společnosti, město spravuje prostřednictvím Technických služeb Velké Meziříčí s.r.o. (místní komunikace, některé veřejně přístupné účelové komunikace a veřejné osvětlení) nebo odborů.


Odkaz na web stránky: http://tsvelmez.cz/.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město přistupuje aktivně k systematické obnově technického vybavení a techn. infrastruktury, využívá k tomu jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s občany.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Prosím doplnit indikátor 1.8.B, pokud je to možné.

1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 1.9 Připravenost na důsledky globální změny klimatu
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Jsou připravována opatření ke snížení očekávaných dopadů souvisejících s klimatickou změnou.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
1.9.1 Má obec/město zpracován Plán protipovodňových opatření?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má vypracovaný digitální povodňový plán a je nositelem společného projektu ochrany před povodněmi, do kterého je zapojeno 7 partnerských obcí a všechny naše místní části. Jeho součástí bylo vybudování systému srážkoměrných stanic a hladinoměrné sítě pro monitorování situace ve správním obvodu. - Projekt IROP.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/krizove-rizeni/10461-povodnovy-plan


Ve Velkém Meziříčí a jeho místních částech a dále v Balinách, Borech, Černé, Křižanově, Meziříčku, Měříně, Stránecké Zhoři a Uhřínově jsou monitorovací, hlásné a varovné systémy, které jsou včetně digitálních povodňových plánů pro ORP Velké Meziříčí a shora uvedené obce součástí společně realizovaného projektu, jenž byl spolufinancován z národních zdrojů a prostředků Evropské unie.


V obcích Černá, Meziříčko, Stránecká Zhoř, Bory, Křižanov a místních částech Lhotky, Olší nad Oslavou a Svařenov jsou umístěny srážkoměrné stanice. Na vybraných vodních tocích v Měříně, Stránecké Zhoři a Křižanově jsou instalována hladinoměrná čidla, ve Frankově Zhořci pak vodočetné latě.


Pro varování a vyrozumění obyvatelstva při krizových událostech byl v rámci digitálního povodňového plánu nově v roce 2014 zrealizován systém bezdrátového rozhlasového vysílání.

 • 1.9.A Opatření proti povodním ?
  Ano

Město má vybudovánu stavbu s funkcí protipovodňové ochrany na řece Oslavě a Balince, která chrání území před tzv. stoletou vodou.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí má zpracovaný protipovodňový plán, který se pravidelně aktualizuje.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Jsou řešena protipovodňová opatření formou přírodě blízká nebo pouze technicky? Balinka i Oslava  jsou z hlediska přírodního potenciálu významné i návrhu ÚP (biokoridory) a v některých plochách se zastavitelná území dotýkají blízkosti těchto vodních toků.

1.9.2 Má obec/město zpracován Plán opatření proti suchu, resp. krizového hospodaření s vodou?
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

U všech novostaveb je v rámci projektové přípravy a následného povolování kladen důraz na eliminaci přímého odvádění dešťových vod do kanalizací a realizaci technických opatření, která umožňují zasakování srážkových vod co nejblíže místu jejich prvotního výskytu.

V rámci zpracování projektové žádosti IROP - Plánování a příprava možných opatření v oblasti nedostatku srážek a s tím souvisejících problémů město zpracovalo Studii proveditelnosti. Tato byla schválena radou města.


Pro systém krizového zásobování vodou se realizuje pořízení cisterny pro nouzové zásobování.


Plánování a příprava možných opatření v oblasti nedostatku srážek a s tím souvisejících problémů je ve fázi vyhodnocování konkrétních možností v území.

Město Velké Meziříčí se touto problematikou aktuálně zabývá i v souvislosti s nově připravovanou legislativou v této souvislosti. Plán opatření proti suchu nemá, dílčí opatření jsou v

1. krizovém plánu města

2. ve Studii proveditelnosti - Plán a příprava možných opatření v oblasti nedostatku srážek a s tím související problémy města v rámci zpracovávání projektové žádosti IROP

Dokumentace je součástí krizových plánů a vzhledem k citlivosti údajů jsou tyto neveřejné

 • 1.9.B Opatření pro zvýšení akumulace vod v prostředí a ke zpomalení odtoku ?
  Ano

Město se zabývá touto problematikou ve spolupráci s dotčenými subjekty.


Při rekonstrukcích stávající kanalizace, nebo při budování kanalizace nové, je důsledně dbáno na to aby byla budována oddílná kanalizace a dešťové vody nebyly odváděny splaškovou kanalizací na ČOV. V nových lokalitách pro bytovou výstavbu na území města – Hliniště, jsou budovány retenční nádrže na srážkovou vodou, které mají bezpečnostní přepad do dešťové kanalizace, u bytových domů ve stejné lokalitě jsou vybudovány dešťové zdrže. U nově budovaných jednotlivých nemovitostí je srážková voda likvidována na pozemcích investorů v souladu s platnou legislativou, buď zasakováním, nebo jejich jímáním a využitím pro zálivku, zajišťováno v rámci vyjadřovací činnosti.


Dle údajů z GIS je v současnosti odváděna dešťová voda do oddílné kanalizace ze 643 ha (10,72 %) zastavěného území města. Ve zbylé části zastavěného území je na části ploch (zejména u rodinných domů) dešťová voda zasakována, jímána a používána na závlahy.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se zabývá touto problematikou (ve spolupráci s dotčenými subjekty).

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Bez připomínek.

2 Životní prostředí

Oponentní stanovisko k Auditu udržitelného rozvoje
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR? Ne
Po prvním kole připomínek byl audit dopracován do velmi dobré podoby. Jedná se o první audit kategorie B, lze předpokládat, že v dalších letech se na tuto úroveň naváže a drobné nedostatky ještě odstraní (na ty je event. upozorněno u každé návodné otázky)
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky? Ano
Návodné otázky jsou zodpovězeny. Pro příští audit doporučujeme lépe (komplexněji) vyhodnotit data a indikátory v otázkách 2.1.3 a 2.2.1.
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory? Ano
Po prvním kole připomínek byl audit dopracován do velmi dobré podoby. Jedná se o první audit kategorie B, lze předpokládat, že v dalších letech se na tuto úroveň naváže a drobné nedostatky ještě odstraní (na ty je event. upozorněno u každé návodné otázky)
Celkové hodnocení
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Silné stránky
Město Velké Meziříčí leží v příjemné zvlněné krajině Velkomeziříčské pahorkatiny se dvěma vodními toky – řekami Oslavou a Balinkou - Dobrá a stabilní situace v oblasti nakládání s vodami – v pitné vodě, odpadní vodě i vodě dešťové - Přírodní park Balinské údolí, který se nachází při západním okraji města (krajinářsky cenné údolí meandrující říčky Balinky s naučnou stezkou) - Sportovní a rekreační aktivity a plochy zeleně jsou umístěny v několika sportovních areálech; k rekreaci jsou dále využívány četné zahrádky v různých částech města a příměstské rekreační lokality
VNITŘNÍ PODMÍNKY
Slabé stránky
- Nevyváženost celkového rozvoje - dle ÚP (aktualizace ÚAP 2016) je město z hlediska hodnocení vyváženosti pilířů udržitelného rozvoje území zařazeno do kategorie 2c udržitelného rozvoje s negativním hodnocením pilíře životního prostředí (environmentálního), pozitivním hodnocením sociodemografického pilíře a s pozitivním hodnocením pilíře ekonomického. - Stav ovzduší je nepříznivě ovlivňován především tranzitní dopravou (komunikace II/354) a blízkostí D1, a možná také lokálními topeništi - Hluková zátěž ze silniční dopravy - silnice II/602, silnice II/360 a dálnice D1 - Průměrná ekologická stabilita území - podmínky pro zvýšení koeficientu ekologické stability (tj. zvýšení podílu trvalých travních porostů, lesů a vodních ploch) jsou přitom formálně vytvořeny zejména vymezením ploch změn v krajině, vymezením ÚSES a stanovením podmínek využití ploch RZV v krajině, které změny uvedených kultur pozemků umožnují - Zastaralá vodovodní infrastruktura pro pitnou vodu (vodovodní řád)
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Příležitosti
- Velké Meziříčí je historickým, správním, kulturním i hospodářským centrem východní části Kraje Vysočina a zajišťuje funkce obytné a obslužné pro okolní obce. - Řešení aktualizovaného územního plánu vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území - K posílení environmentálního pilíře je vymezen územní systém ekologické stability (ÚSES) krajiny a jsou stanoveny podmínky k ochraně krajiny v řešeném území. Jsou vymezeny plochy změn v krajině pro nefunkční části biokoridorů a biocenter, dále jsou vymezeny plochy zeleně s ochrannou a izolační funkcí. - Nové využití starých průmyslových podniků - Podmínky pro zvýšení koeficientu ekologické stability (tj. zvýšení podílu trvalých travních porostů, lesů a vodních ploch) jsou vytvořeny zejména vymezením ploch změn v krajině, vymezením ÚSES a stanovením podmínek využití ploch RZV v krajině, které změny uvedených kultur pozemků umožnují - Cykloturistika – dle ÚP je cyklostezky možné umístit v zastavěném území, zastavitelných plochách a také v krajině podle podmínek využití jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití - Ochrana a využití kulturních a přírodních hodnot pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. - Formální předpoklady pro posílení péče o životní prostředí - při koncepci rozvoje území byly zohledněny dobré podmínky pro hospodářský a sociální rozvoj území a možnosti zlepšení podmínek z hlediska životního prostředí
VNĚJŠÍ PODMÍNKY
Hrozby
- Klimatická změna přinášející nárůst extrémních klimatických jevů (povodně, sucha) - Neadekvátní, neudržitelné hospodaření na zemědělské i lesní půdě - Zábory půdy při možném stavebním boomu
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Celkově město vykazuje dobrou situaci ve většině aspektů environmentálního pilíře udržitelného rozvoje - to potvrzují i ankety s občany, které nezařazují environmentální témata mezi prioritní problémy k řešení ve městě. Auditoři vznesli několik komentářů, připomínek a doporučení pro další rozvoj obce (viz hodnocení jednotlivých otázek a oblastí). Z auditu vyplývá, že město by mělo řešit otázky rozvodů pitné vody, kvality ovzduší a ochrany přírody (ÚSES, hospodaření na zemědělské půdě).
Hodnotící výrok
Uspokojivý stav tématu vůči UR - bez podmínek
Celkově město vykazuje dobrou situaci ve většině aspektů environmentálního pilíře udržitelného rozvoje. Audit byl zpracován úplně, sledované jevy hodnotil na základě důkazů - relevantních dat a předepsaných indikátorů. V tématu Životní prostředí se navrhuje udělení kategorie B.


Stav hodnocení: Sebehodnocení zkontrolováno expertem - OK

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Významným zdrojem pitné vody pro Skupinový vodovod Žďársko, který zásobuje pitnou vodou i město Velké Meziříčí, včetně místních částí Dolní Radslavice, Kúsky, Lhotky a Mostiště, je úpravna vody Mostiště. V místních částech Olší nad Oslavou, Hrbov a Svařenov, je obvykle dodávána směs vody z úpravny vody Mostiště a prameniště Pavlov v závislosti na vydatnosti zdrojů podzemní vody a aktuálních spotřebách vody.

Zdrojem surové vody pro úpravnu vody Mostiště je povrchová voda z vodárenské nádrže Mostiště, která je umístěna na řece Oslavě. V hydrologicky suchém období se obecně projevuje výhoda vodárenských nádrží (ve vztahu k podzemním zdrojům), které pomáhají překlenout srážkově chudé měsíce.

V letech 2012 - 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody Mostiště a doplnění technologické linky. Z pohledu jakosti vyrobené vody je provedená rekonstrukce a doplnění technologické linky úpravny vody velkým přínosem, neboť je zajištěno zlepšení jakosti vyrobené vody i úroveň zabezpečení výroby jakostní pitné vody.
Z pohledu vypouštění odpadních vod z ÚV Mostiště nově zbudované kalové hospodářství přispělo ke zvýšení zabezpečenosti plnění limitů pro vypouštění odpadních vod. Znovu upravená voda z kalového hospodářství je vracena zpět do surové vody do procesu úpravy, vypouštění odpadních vod z ÚV je tak zcela minimální.

Dodávaná pitná voda ve Velkém Meziříčí i v místních částech trvale vyhovuje hygienickým požadavkům na jakost pitné vody. Spotřebitelé pitné vody jsou o její kvalitě informování na internetových stránkách provozovatele.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Lze souhlasit se sebehodnocením města +1, tedy dobré.  Město věnuje adekvátní pozornost všem dílčím tématům této oblasti – pitné vodě, odpadní vodě i vodě dešťové. Slabším místem je zastaralá infrastruktura vodovodního řádu, ale i zde se město snaží situaci řešit a směřuje sem investice.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
2.1.1 K jaké meziroční změně měrné spotřeby vody (m3/obyvatele)* v obci došlo ve srovnání s předchozím kalendářním rokem?

*v případě, že existuje prokazatelný rozdíl mezi registrovaným počtem obyvatel a skutečným počtem obyvatel o více než 20%, lze počítat s reálným počtem obyvatel (tuto skutečnost je nezbytné prokázat).
Porovnat
Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Vodní nádrž Mostiště, leží na řece Oslavě severně od Velkého Meziříčí. Slouží jako zásobárna pitné vody pro více než 80 000 obyvatel z asi 100 obcí. Mezi její další využití patří ochrana měst před povodněmi, optimalizování průtoku v letních měsících.

Obyvatelé města jsou ze 100% napojeni na veřejnou vodovodní síť.

Ve vztahu ke spotřebě pitné vody dochází k určitým výkyvům vzhledem k ročnímu období i vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daném roce.

Údaje o spotřebě pitné vody jsou zjišťovány od Vodárenské akciové společnosti, a.s., která zajišťuje dodávky vody pro město a místní části, jako podklad pro výpočet ekologické stopy. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

Komentář k číslům: uvedená je v tis. m3 za rok. Spotřeba je rozdělena na spotřebu všech domácností a spotřebu provozoven a závodů (ostatní).

Spotřeba pitné vody v letech 2014 - 2019 ve Velkém Meziříčí a místních částech

 

Celkově lze říci, že město dlouhodobě efektivně využívá pitnou vodu a stále dochází ke zkvalitnění dodávek vody a omezování jejich ztrát například rekonstrukcemi vodovodů. Zároveň spotřeba vody výrazně nestoupá, vezmeme-li v úvahu změnu klimatických podmínek v posledních letech i z důvodu narůstající ceny vodného.

Na území města se nachází celá řada nadzemních nádrží na zachycování dešťové vody např. Jordánek, Světláček, Palčáky, Lalůvky, ...

Ve městě jsou např. budovány myčky aut, které využívají recyklovanou vodu na mytí.

 • 2.1.A Celková spotřeba pitné vody v domácnostech ?
  spotřeba pitné vody v domácnostech: rok 2016: 31,67 m3/osobu/rok, 81,65 l/osobu/den rok 2017: 32,04 m3/osobu/rok, 82,4 l/osobu/den rok 2018: 32,53 m3/osobu/rok, 89,1 l/osobu/den rok 2019: 32,14 m3/osobu/rok, 88,1 l/osobu/den

Ve vztahu ke spotřebě pitné vody dochází k určitým výkyvům vzhledem k ročnímu období i vzhledem ke konkrétním klimatickým podmínkám v daném roce.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Množství spotřebované pitné vody na obyvatele je nižší než republikový průměr. Město Velké Meziříčí má spíše venkovský charakter, velké množství obyvatel bydlí RD se zahradami. Toto považujeme za úspěch.

Data jsou od vodárenské společnosti zjišťována a vyhodnocována každý rok.

Hodnocení oponenta +1