• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znojmo

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Znojmo (2019-2020)

A. OBČAN A ÚŘAD, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A BUDOVY

A.1 Podporovat rozvoj nevyužívaných areálů a budov

A.2 Podporovat zapojování veřejnosti a partnerství

A.3 Doplnit infrastrukturu na podporu cestovního ruchu

B. DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

B.1 Realizovat opatření pro zvýšení bezpečnosti, plynulosti a propustnosti dopravy

B.1.1 Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR P
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
V roce 2020 bude realizována revitalizace části ulice Horní Česká, a to od obchodu Cyklo Kučera, s.r.o. po ulici Velká Michalská. Aktuálně je již zpracována projektová dokumentace. Investice zde bude cca 20 mil. Kč, z čehož 14 mil. Kč bude určeno na opravu komunikace, chodníků a sítí a 6 mil. Kč bude investice do veřejného osvětlení. Jedná se o jednu z největších investic města Znojma v roce 2020.
Realizace bude zahájena na přelomu srpna a září letošního roku, předpokládaný termín dokončení je konec roku 2020.

Návrhová opatření
Rekonstrukce komunikací v městské památkové rezervaci (MPR) probíhají kontinuálně. V nadcházejících letech jsou plánovány revitalizace ulic Horní Česká, Dolní Česká, Veselá, Jezuitské náměstí a případně ulice Kollárova.
V roce 2020 je záměrem města realizovat revitalizaci části ulice Horní Česká, a to od obchodu Cyklo Kučera, s.r.o. po ulici Velká Michalská. K tomuto projektu se v současné době aktualizuje projektová dokumentace. Investice zde bude cca 20 mil. Kč, z čehož 14 mil. Kč bude určeno na opravu komunikace, chodníků a sítí a 6 mil. Kč bude investice do veřejného osvětlení.
B.1.2 Aktivně podporovat dokončení obchvatu města Znojma
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Severní smyčka znojemského obchvatu o délce 3,5 kilometrů byla otevřena 5. října 2019.
79 měsíců. Přesně tak dlouho trvala výstavba 3,5 kilometrů další části znojemského obchvatu.
• Únor 2013 - Vedení Znojma přesvědčuje ŘSD o naléhavé potřebě dostavět obchvat.
• Březen 2014 - Vláda Bohuslava Sobotky zařazuje znojemský obchvat mezi své priority.
• Září 2014 - Dostavba znojemského obchvatu zařazena do plánů rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.
• Leden 2016 - dostavbu obchvatu je mezi stavbaři velkým zájem. Do výběrového řízení ŘSD se hlásí 17 firem.
• Červenec 2016 - Položen základní kámen k dostavbě druhé etapy obchvatu.
• Září 2016 - Nejvyšší správní soud definitivně zamítá rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zrušení trasy obchvatu. Na stavbu mohou vjet bagry.
• Leden 2017 - Zahájení výstavby druhé etapy. Stavba je zařazena do Operačního programu Doprava 2014–2020 a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
• Říjen 2019 - Severní smyčka je z 82 % hotová.
Prioritou města stále zůstává podpora dostavby posledních 752 metrů silnice.

Průběžné vyhodnocení (2019)
Práce na obchvatu města Znojma pokračují.
Na začátku roku 2018 (březen) se pracovalo zejména na křižovatce Přímětická x Únanovská (násypy, výkopy, práce na propustku, chráničky na inženýrské sítě). Ulice Únanovská byla otevřena v avizovaném termínu 21. května.
Práce se poté přesunuly na hlavní trasu (budování násypů a pokládání štěrkodrtě) a mostaři začaly pracovat na založení mostu na Přímětické ulici (červen).
V říjnu 2018 zastupitelé schválili smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), která by měla vést k urychlení dostavby obchvatu. Smlouva dává městu šanci aktivně vstoupit do jednání a pomoci tak majetkoprávnímu vypořádání staveb směna pozemků ve vlastnictví města Znojma a ŘSD.
V roce 2018 byla otevřena ulice Únanovská, byly zahájeny práce na ulici Přímětické, kde se staví jeden z mostů.
Celkový harmonogram prací se nemění. Aktuálně stavěná část obchvatu o délce cca 3,5 km od kasárenské po únanovskou křižovatku bude zprovozněna na podzim 2019.

Návrhové opatření
Město Znojmo aktivně podporuje vybudování silničního obchvatu města Znojma. Práce probíhají podle stanoveného harmonogramu. V prosinci byla pro řidiče otevřena část obchvatu od kasárenské po únanovskou křižovatku, kde byl vystavěn jeden z pěti mostů obchvatu. V roce 2018 budou probíhat práce na ulici Únanovská a Přímětická, kde bude vybudována jedna ze tří mimoúrovňových křižovatek. Předpokládaný termín dokončení celé stavby je podzim 2019.

B.2 ROZŠÍŘIT A UCELIT SÍŤ CYKLOSTEZEK

B.2.1 Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojmo P
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Město Znojmo ve spolupráci s veřejností v roce 2019 zpracovalo Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě. Cílem tohoto dokumentu bylo stanovit detailní plán propojení úseků stávajících cyklostezek či cyklotras ve Znojmě tak, aby postupně vznikla jejich ucelená síť. Dokument může sloužit jako podklad pro případné získání finanční zdrojů z vhodných dotačních titulů.
V tomto strategickém dokumentu je navržena cyklostezka vedoucí od tzv. Mansberku k ul. U Lesíka, kde navazuje na stávající již značenou cyklotrasu směrem k ul. Do Lesek. Dále je navržena realizace vodorovného dopravního značení a vytvoření cyklotrasy na ul. Přímětická, Hlavní a Jevišovická.
V letošním roce bude také zpracována projektová dokumentace na vybudování cyklostezky spojující výjezd ze sídliště v Příměticích a ul. Pražská. Využit zde bude podjezd pod obchvatem.

Návrhová opatření
Město Znojmo aktuálně zpracovává Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě. Na zpracování tohoto dokumentu získalo město 95 % financí z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanosti. Zpracování tohoto plánu rozvoje cyklistické infrastruktury vzniklo na základě veřejné ankety a veřejného projednání, kde byl budoucí záměr projednán s místními obyvateli.
Na základě výsledků zpracovaného dokumentu bude rozhodnuto o dalším postupu trasování a možnostech rozšířit a propojit síť cyklostezek a cyklotras včetně navrhovaného napojení z Přímětic do Znojma.
B.2.2 Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici pohonných hmot Benzina P
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Město Znojmo ve spolupráci s veřejností zpracovalo Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě. Cílem tohoto dokumentu bylo stanovit detailní plán propojení úseků stávajících cyklostezek či cyklotras ve Znojmě tak, aby postupně vznikla jejich ucelená síť. Dokument může sloužit jako podklad pro případné získání finanční zdrojů z vhodných dotačních titulů.
V tomto strategickém dokumentu je navržena realizace vodorovného dopravního značení kolem Elektro Hanzel na ul. Jindřicha Hořejšího a pak dále po ul. Loucká až k sedlešovickému mostu. Dále dokument navrhuje vybudování cyklostezky na ul. Vídeňská třída a Dukelských bojovníků v úseku od ul. Pražákova po ul. Melkusova. Na ul. Melkusova je pak navrženo vodorovné dopravní značení.
Na ul. Loucká byly v roce 2019 demontovány části tří retardérů tak, aby neomezovaly cyklisty v plynulém průjezdu.

Návrhová opatření
Město Znojmo aktuálně zpracovává Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy ve městě Znojmě. Na zpracování tohoto dokumentu získalo město 95 % financí z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanosti. Zpracování tohoto plánu rozvoje cyklistické infrastruktury vzniklo na základě veřejné ankety a veřejného projednání, kde byl budoucí záměr projedná s místními obyvateli.
Na základě výsledků zpracovaného dokumentu bude rozhodnuto o dalším postupu trasování a možnostech rozšířit a propojit síť cyklostezek a cyklotras.
Na této trase je již nyní vybudována cyklostezka od Okresního soudu ve Znojmě na ulici Kollárova po čerpací stanici Benzina na ulici Vídeňská. Nabízí se možnost vyznačit dále cyklotrasu po ulici Loucká až po ulici Melkusova. Na ulici Loucká se nacházejí tři retardéry, které omezují cyklisty v plynulém průjezdu, zde se zvažují dvě varianty, a to odstranit část retardéru či vyměnit za jiný typ.

B.3 Odstranit problémy s parkováním a zavádět moderní systémy parkování

B.3.1 Nedostatek parkovacích míst v MPR (výstavba parkovacího domu)
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Dochází k úpravám systému parkování na okruhu MPR, což by mělo následně vést ke zlepšení stávajícího stavu parkování zejména pro rezidenty. Návrh jednotlivých kroků bude zveřejněn do konce roku 2020.
Město Znojmo také rozšiřuje parkování mimo MPR. V roce 2019 přibylo na 100 nových parkovacích míst, a to u nemocnice, u hlavního tahu Vídeňská třída (za čerpací stanicí Shell) a v Příměticích za bowlingem. U nemocnice a u benzinové stanice Shell se město Znojmo domluvilo s majiteli nevyužitých soukromých parkovišť na jejich pronájmu. Od června 2019 tak veřejnost může zdarma parkovat na parkovišti u aktuálně zavřené restaurace Diana na ulici MUDr. Jana Janského, kde zaparkuje na 40 aut, a u hlavního tahu Vídeňská třída (za čerpací stanicí Shell), kde může zaparkovat až 20 aut.
Dále si město Znojmo pronajalo od soukromníka plochu za bowlingem v Příměticích. Tato plocha byla upravena a slouží k volnému parkování až pro 40 aut, a to od září 2019.

Průběžné vyhodnocení (2019)
V roce 2018 se městu Znojmu podařilo navýšit počet parkovacích míst na ulici Pražská (silnice k nové základně Hasičského záchranného sboru). Po demolici bývalého areálu Městské zeleně na Pražské ulici vzniklo provizorní parkoviště. Dále město Znojmo odkoupilo pozemek u autobusového nádraží od Českých drah se záměrem zde zřídit záchytné parkoviště. Na ulici Příční bylo parkoviště rekonstruováno.
V rozpočtu na rok 2019 se počítá s vypracováním projektové dokumentace na dva montované parkovací domy a s výstavbou jednoho z nich v Příměticích.

Návrhové opatření
Několika změnami prošel ceník a podmínky vydávání parkovacích karet, které jsou nyní výhodnější pro občany trvale bydlící v MPR.
Podnikatelé se sídlem firmy nebo provozovnou v MPR musí počítat se zdražením. Za parkovací kartu zaplatí měsíčně 1 000,- Kč, stejnou částku zaplatí i za každou další. Na druhou stranu občané s trvalým bydlištěm v městské památkové rezervaci zaplatí 50,- Kč měsíčně a za každou další 1 000,- Kč a osoby vlastnící nemovitost v MPR zaplatí 500,- Kč měsíčně a za každou další 1 000,- Kč.
Podnikatelé sice zaplatí v historickém jádru města vyšší částku, ale mohou také nově využít cenově zvýhodněné parkování na náměstí Svobody II, kde za parkování vozidla zaplatí 300,- Kč měsíčně.
Důvodem pro změny v cenové politice parkování v MPR je zejména snaha o snížení počtu vydaných parkovacích karet. S cílem zvýšit možnosti trvale bydlících najít parkovací místo v omezeném prostoru MPR.

B.4 Zpracovat koncepci rozvoje cyklistické dopravy

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

C.1 Dbát na kvalitu veřejných prostranství

C.1.1 Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera P
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Kolem obvodové zdi Louckého kláštera byl vysázen břečťan, byly odstraněny ostnaté dráty a reklamní billboardy.
Záměr vybudovat parčík mezi Louckým klášterem a Plovárnou Louka (parcel. č. 22, 150/24, 28/1) byl projednán se zahradním architektem. Jako první krok zde bylo provedeno zaměření terénu a byly vytyčeny hranice městských pozemků. Městská zeleň zde již provedla prořezání náletových dřevin. Dalším krokem bude zpracování studie. Cílem zde není jen úprava zeleně, ale také vytvořit zázemí pro místní.

Návrhová opatření
Revitalizace zelené plochy v okolí Louckého kláštera bude zahrnovat parcely v bezprostředním okolí Louckého kláštera, které jsou ve vlastnictví města Znojma. Prvním krokem bude zpracování projektové dokumentace. V rámci prací budou prořezány náletové dřeviny, tak aby se otevřel pohled na Loucký klášter při příjezdu do Znojma. Kolem obvodové zdi kláštera bude vysázen břečťan a budou odstraněny ostnaté dráty. Na parcele č. 22, 150/24, 28/1 má město v plánu vybudovat parčík, kde by lidé mohli relaxovat. Na parcele č. 23 se nacházejí dva velké vzrostlé stromy (lípa a dub), které odbor životního prostředí navrhl na označení jako památné stromy. Řešit se bude také úprava či odstranění billboardů, které se nacházejí na jedné z obvodových zdí. Jelikož se jedná o objekt národní kulturní památky, budou veškeré práce projednány s Národním památkovým ústavem.
C.1.2 Zvýšit počet vodních prvků v centru města
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Kašna na Masarykově náměstí prošla restaurátorskými pracemi. Na konci roku 2018 byla kašna celkově očištěna, na jaře 2019 se provádělo spárování speciálním tmelem. V červnu 2019 byla kašna napuštěna a znovu zprovozněna.
V roce 2019 také proběhla architektonicko-výtvarná soutěž na vodní prvek na Horním náměstí. Z 51 návrhů byl odbornou porotou vybrán vítězný návrh s názvem „Koruna Znojma“ – Ing. arch. Štěpán Matějka. K samotné realizaci vodního prvku na Horním náměstí povede ještě dlouhá cesta, ale město Znojmo s realizací počítá.
Dále v roce 2019 přibyl vodní prvek v podobě pítka v areálu pivovaru, kde byla dokončena kompletní rekonstrukce veřejných ploch. Další novinkou tohoto roku bylo pořízení 5ti mlžících sprch, pod kterými se mohou lidé v horkých měsících ochladit na Horním náměstí a u Rotundy sv. Kateřiny. Konstrukce jsou mobilní, je možné je díky tomu přesouvat i do jiných lokalit. Nutností je blízké napojení vody.
V roce 2020 byla opravena kašna u Městského divadla. Kovové prvky byly opískovány a nově natřeny, kamenné prvky byly očištěny, impregnovány a spáry byly opraveny tak, aby z nich neunikala voda.

Průběžné vyhodnocení (2019)
V listopadu 2018 byly zahájeny restaurátorské práce, které oživí raně barokní kašnu ve spodní části Masarykova náměstí. Kašna bude spuštěna na jaře 2019. I nadále město Znojmo počítá s vybudováním vodního prvku na Horním náměstí. Bude vyhlášena architektonická soutěž na tento vodní prvek. Navíc město zažádá o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a spolupracovat bude také s Českou Komorou Architektů.

Návrhové opatření
Nyní se dokončuje zpracování projektové dokumentace na projekt „Regenerace ulic MPR – rekonstrukce části nám. Svobody“, který v sobě zahrnuje významný vodní prvek v podobě kašny v prostoru před sídlem firmy Pohřební ústav Musil. Orientační náklady na realizaci tohoto projektu jsou stanoveny na 16 mil. Kč.
Pítko na ulici Obroková, které bylo dlouhodobě mimo provoz, je obnoveno. Byl zde nedokonalý přívod vody a zdeformovaná zemní vpusť. K obnově pítka bylo zapotřebí demontovat celé pítko a dlažbu kolem něj, dále pak výkopové a bourací práce, monitoring potrubí a následně vysokotlaké čištění kanalizace a vakuové odstranění nečistot. Cena opravy činila 45 000,- Kč.
V rozpočtu města Znojma na rok 2018 se počítá s investicí na vybudování drobného vodního prvku na Mikulášském náměstí, ve výši 100 000,- Kč.
Kašna na Dolním náměstí projde opravami v první polovině roku 2018. Počítá se s investicí 450 000,- Kč. V současné době je již připravena dokumentace k projektu.

C.2 Zvýšit efektivitu nakládání s odpady

D. MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

D.1 Podporovat aktivní politiku zaměstnanosti

D.1.1 Vytvářet nová pracovní místa, zejm. pro absolventy

E. KULTURA A MÍSTNI TRADICE, CESTOVNÍ RUCH

E.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

E.1.1 Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň) P
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Město Znojmo jednalo v roce 2019 s vedením SŽDC Brno o možnosti zpřístupnění železničního mostu pro veřejnost. Jednání ukázalo, že to bohužel z konstrukčních důvodů není možné.

Návrhová opatření
Město Znojmo jedná se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), zda by bylo možné zpřístupnit most pro pěší. Pokud by město získalo souhlas, následovalo by zpracování projektové dokumentace a úprava mostu, tak aby byl most pro pěší bezpečný.

E.2 Rozvoj kulturní infrastruktury

E.2.1 Odkoupit objekt "Domeček" a zřídit zde kulturní centrum
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
S Českou spořitelnou, která byla vlastníkem budovy, byla uzavřena tzv. opce na 5 let. Česká spořitelna tak může prostory „Domečku“ využívat až do roku 2025. Jakmile bude zázemí budovy vyklizeno, bude zahájena přestavba na reprezentativní společenský sál v dolní části objektu.

Průběžné vyhodnocení (2019)
V září 2018 zastupitelstvo města Znojma schválilo odkup tzv. Domečku. Za koupi této budovy město zaplatí 45 milionů korun. České spořitelně, která byla vlastníkem budovy, ještě 2 roky prostory zůstanou v nájmu. Město tak má časový prostor k tomu, aby se uskutečnila veřejná projednání, která dají lidem možnost ovlivnit, jak se s celým objektem Domečku naloží. Tedy co dalšího kromě společenského sálu zde vznikne.
Předpoklad je, že budova bude očištěna od drobných přestaveb a úprav, provedených především v 90. letech. Vznikne zde nový reprezentativní společenský sál s kapacitou cca 360 sedících návštěvníků. Další menší sály a místnosti budou využívány ke společenským a kulturním účelům a budou tak sloužit obyvatelům města.
Již nyní město Znojmo jeden ze sálů využívá například k pořádání veřejných projednání.

Návrhové opatření
Město Znojmo zvítězilo v nabídkovém řízení na koupi budovy České spořitelny ve Znojmě, tzv. Domečku. Domeček býval významným společensko-kulturním centrem, které by zde vedení města opět rádo vybudovalo. V současné době se dolaďují detaily v kupní smlouvě. Ta bude v září 2018 předložena zastupitelstvu města ke schválení.
Investice do koupě Domečku má být ve výši 45 milionů korun. Následně bude vypracován projekt na společensko-kulturní centrum.
E.2.2 Vznik kulturně - vzdělávacího centra v prostorách Louckého kláštera
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
V květnu 2018 byl Projekt Centrum obnovy společného kulturního dědictví schválen Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Projekt má celkový rozpočet 2,7 mil EUR a jeho cílem je vznik Centra obnovy společného kulturního dědictví (COL). Dojde k rekonstrukci budovy Staré školy v areálu Louckého kláštera ve Znojmě a k opravě a přestavbě sýpky v Retzu.
Práce na rekonstrukci Staré školy byly zahájeny v srpnu 2019. Budova po rekonstrukci umožní konferenční, výstavní, průvodcovské, informační, kulturní a osvětové aktivity.
Město Znojmo žádá z důvodu situace spojené s pandemií Covid-19 o prodloužení termínu dokončení projektu, který byl původně stanoven na červenec 2021. Harmonogram stavebních prací se sice stíhá dle původního plánu, ale součástí projektu jsou i měkké aktivity (školení, workshopy atd.), které kvůli pandemii nemohly proběhnout.

Průběžné vyhodnocení (2019)
V současné době je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení na rekonstrukci budovy Staré školy ul. Loucká, která je nejstarší částí Louckého kláštera. V případě získání dotace a po následné rekonstrukci bude tato budova sloužit jako Centrum obnovy společného kulturního dědictví, bude místem pro setkávání a výměnu zkušeností dvou vysokých škol - Vysokého učení technického a Donau – Universität Krems – Universität für Weiterbildung, i dalších organizací příhraniční oblasti. Sál s kapacitou 180 osob bude využíván pro kulturně společenské akce. Zahájení rekonstrukce je naplánované na rok 2018 a předání díla pak na rok 2020. Celková investice je vyčíslena na 50 mil. Kč, z čehož 85 % by bylo hrazeno z fondů EU, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % z rozpočtu města Znojma. Nyní je zažádáno o dotaci a v rozpočtu města se pro rok 2018 počítá s investicí 10 mil. Kč.

Dále město Znojmo investuje do celkové rekonstrukce Louckého kláštera. V roce 2016 byl zahájen projekt „Oprava fasády a výměna oken Louckého kláštera“. Díky tomuto projektu má v současné době Loucký klášter již 71 nových oken. Okna jsou ručně vyráběná a kopírují vzhled původních historických oken. Za uplynulé dva roky bylo do tohoto projektu investováno přibližně 4,5 mil. Kč, přičemž 1,7 mil. Kč z této částky pokryla dotace Ministerstva kultury. V roce 2018 město Znojmo bude v tomto projektu pokračovat, počítá v rozpočtu města s investicí 4,9 mil. Kč a je opět zažádáno o dotaci z Ministerstva kultury.
I když v bývalém areálu pivovaru není možné vybudovat reprezentativní kulturně společenské centrum, je stále více tento objekt využíván. Již dva roky se v prostorách pivovaru opět vaří pivo. Část areálu má totiž v pronájmu právě Znojemský městský pivovar, který nabízí širokou škálu druhů piv. Dále byly zahájeny práce na vybudování inženýrských sítí v ulici Hradní. Kolaudace je naplánována na rok 2018 a celková investice činní přibližně 13,5 mil. Kč. Před zahájením turistické sezóny 2017 zde také byla otevřena expozice pivovarnictví, která zaujala a přilákala turisty. Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen záměr vybudování muzea gastronomie v barokní budově původního pivovaru. Měla by být vypracována projektová dokumentace a je naplánovaný odkup expozice – muzeum gastronomie. V rozpočtu města se momentálně počítá s investicí 1,2 mil. Kč, která bude zahrnovat projektovou dokumentaci a jednu splátku na pořízení vybavení expozice. Plánované otevření muzea je v roce 2022.


Návrhové opatření
V objektu bývalého pivovaru není možné vybudovat reprezentativní kulturně-společenské centrum. Přes vhodnou polohu (výhled, střed města) tohoto brownfieldu je zde důležité hledisko v nedostupnosti parkovacích míst v této lokalitě a nejbližším okolí. V současné době město uvažuje nad vybudováním muzea gastronomie v barokní části bývalého pivovaru (náklady cca min. 10,5 mil Kč stavba + 1,5 mil expozice). Realizace v případě nalezení vhodného dotačního titulu.
Město Znojmo v současné době pro konání kulturních a společenských akcí využívá prostory soukromých vlastníků (tj. Dukla a nově renovovaný hotel Premium).
Probíhají jednání o možnostech převedení budovy Tip-klub nacházející se na Dolním náměstí s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Město Znojmo bude v listopadu tohoto roku podávat žádost o dotaci „Centrum obnovy - klášter Louka Znojmo“ (dále COL). V rámci této dotace by došlo k rekonstrukci části Louckého kláštera - tzv. staré školy (zbytek středověkého kláštera s těsnou vazbou na kostel sv. Václava). V objektu se vybuduje velký přednáškový sál (cca 170 lidí) pro konference, výstavy a kulturní akce. V přízemí vzniknou dílny pro kurzy zaměřené na stavební řemesla. Významným přínosem pro město bude vznik lukrativního turistického cíle a částečné zpřístupnění této NKP. Projekt COL by mělo být prvotním impulzem k obnově celého areálu.
E.2.3 Absence kulturně-společenského centra
Náměty / Záměry:
Návrhové opatření
Společenské centrum, které by sloužilo k zastřešení kulturních a společenských akcí v jakémkoliv období roku s dostatečnou kapacitou ve městě Znojmě chybí. Vhodnou lokalitou pro toto centrum by mohl být nevyužitý Loucký klášter, kde jsou k dispozici velké prostory, důležitým aspektem je snadná dopravní obslužnost včetně možnosti parkování. Město ověří možnost využití kláštera pro účely kulturně – společenského centra ideovou studií. Zpracování této studie bude zadáno studentům z Fakulty architektury. Ovšem důležitým hlediskem je, že vybudování a provoz kulturně společenského centra by mělo být aktivitou spíše soukromého subjektu.

E.3 Dbát ochrany kulturního dědictví

E.3.1 Zachovávat kulturní a historické tradice
Náměty / Záměry:
Návrhové opatření
Město Znojmo podpoří vydání knihy s názvem Dějiny Znojma v edici Dějiny moravských měst. Kolektiv autorů popíše na sedmi stech dvaceti stranách průřez historií Znojemska, a to od pravěkého osídlení až po novodobé dějiny a události. Finanční podporu 360 000 korun pro Nakladatelství Lidové noviny schválili zastupitelé. Kniha vznikne v průběhu tří let, a proto bude i tato dotace rozdělena na tři části. V letech 2018 – 2020 se tak město zavázalo do svého rozpočtu zařadit vždy 120 000 korun, které poputují na honoráře autorů knihy. Předpokládaný termín vydání knihy je první polovina roku 2021 a ke koupi bude přibližně za 700 korun.

F. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

F.1 Udržení a rozvíjení optimální sítě sociálních služeb

F.1.1 Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby P
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Za uplynulý rok byl zpracován nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020-2023, ve kterém se s navýšením kapacity služby počítá. Rozvojový záměr služby byl předán i na JMK a odsouhlasen v krajských plánech. Počítá se i s navýšením kapacity v síti sociálních služeb (jak JMK, tak Znojemska), které je závislé na rychlosti stavebních úprav nového prostoru a možnosti následného přesunu. V průběhu roku se vyjednávaly možnosti přesunu některých sociálních služeb tak, aby mohlo dojít k plánovanému navýšení a úpravám prostoru v komplexním pojetí.
V letošním roce se bude poptávat zpracovatel projektu (případně se i zadá) na rekonstrukce a úpravy prostor na ul. Vančurova 17 (prostory bývalé Dietní jídelny pro seniory a kuchyně). V těchto prostorech je mimo jiné plánováno také s přesunem právě odlehčovacích služeb tak, aby mohlo dojít k navýšení nejen úvazků, ale i lůžek této služby. V současné době jsou shromážděny informace k prostorovým požadavkům ze strany poskytovatele této služby a informace k dalším prostorovým úpravám. Podklady budou předány na odbor investic a technických služeb.

Návrhová opatření
Město Znojmo v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb (dále jen „KPSS“) zpracovává Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska vždy na dané období (aktuálně 2015 - 2019). V rámci nově zpracovávaného střednědobého plánu, který bude platný od roku 2020, bude zahrnuta do priorit i potřeba navýšení kapacit sociální služby odlehčovací služby, kterou v současnosti poskytuje Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace.
Navýšení kapacity je však spojeno s rozšířením zázemí pro poskytování těchto pobytových sociálních služeb. V současných prostorech není možné kapacitu navýšit. Město Znojmo bude vytipovávat vhodné lokality pro přesunutí či rozšíření této služby. Nabízí se možnost využít například prostory v budově na ulici Vančurova 17 ve Znojmě, které se uvolní od září 2019. Jakmile budou vybrány prostory, bude zpracována projektová dokumentace na jejich vhodnou úpravu. Město bude také sledovat, zda budou vypsány vhodné dotační výzvy, které by pomohly s financováním tohoto projektu.
Financování odlehčovací služby je úzce spjato se strategickými dokumenty nejen města Znojma ale také se strategickými dokumenty Jihomoravského kraje (dále JMK), a to z důvodu provázanosti se zařazením do základní sítě sociálních služeb JMK. Při splnění požadovaných pravidel je možné získat finanční podporu ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím JMK a z rozpočtu JMK na poskytování sociálních služeb tedy i odlehčovací služby. Pokud by se nepodařilo získat finanční prostředky z JMK, případné rozšíření kapacit této služby by financovalo město Znojmo.
F.1.2 Sociální bydlení
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
V oblasti sociálního bydlení vznikl záměr na přestavbu objektu v Horním parku ve městě Znojmě na sociální bydlení. Tento objekt se nakonec město Znojmo rozhodnulo k tomuto účelu nevyužít. Aktuálně se vytipovávají další vhodné objekty, případně stavební pozemky pro možnou výstavbu či rekonstrukcí k sociálnímu bydlení.

Návrhové opatření
V současné době je vytipován objekt k rekonstrukci, který je ve vlastnictví města Znojma a kde by bylo reálné sociální bydlení nově realizovat. V letošním roce bude zpracován projekt na rekonstrukci tohoto objektu dle požadavků, které jsou kladeny z dotačního titulu. V roce 2019 město Znojmo chce zažádat o dotaci z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).
Město Znojmo má k dispozici jeden „sociální dům“, kde se hradí snížené nájemné a je zde 25 bytových jednotek. Dále má město k dispozici dům, který byl dříve veden jako dům s byty zvláštního určení. V tomto domě bydlí lidé ve starobním důchodu, ale postupně dochází k uvolňování těchto bytů s tím, že tyto byty budou využity jako startovací byty pro mladé žadatele (manželé, partneři, jednotlivci do 30 let věku) a pro skupiny obyvatel před starobním důchodem, která nemá moc možností k získání vhodného ubytování (manželé, partneři, sourozenci, dvojice jiných příbuzných, jednotlivci od 50 let věku do dob pobírání starobního důchodu). Tyto dvě skupiny musí splňovat stanovené podmínky a za bytové jednotky by platily zvýhodněné nájemné. Tyto byty nejsou vhodné pro rodiny, protože jsou především o velikosti 1 + 1. Celkový počet bytů je 39.

F.2 Udržení a rozvíjení optimální sítě zdravotnických služeb

G. VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVA A SPORT

G.1 Vytvářet dostatečnou nabídku volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie

G.1.1 Vystavět nové dětské dopravní hřiště v Příměticích – víceúčelové cyklistické hřiště (biketrial)
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
V roce 2019 proběhla v prostoru bývalého autocvičiště demolice zchátralé budovy, které zde kdysi sloužila jako zázemí pro výuku.
Město Znojmo hledá vhodný dotační titul, který by pomohl s financováním vybudování multifunkčního sportoviště v tomto areálu, kde se náklady budou pohybovat v řádech desítek milionů korun (první předpoklad cca 40 mil. Kč).

Průběžné vyhodnocení (2019)
Město Znojmo má již vypracovanou studii k tomuto projektu. V současné době se očekává vypsání vhodného dotačního titulu. Následně by byla zpracována projektová dokumentace a hřiště by prošlo celkovou revitalizací.

Návrhové opatření
V roce 2010 byla vypracována studie „Multifunkční, sportovně rekreační areál v prostoru bývalého autocvičiště“. Jejím cílem je v prostoru bývalého autocvičiště vybudovat multifunkční oddychovou zónu s možností všestranného sportovního využití. Prostor by byl rozčleněn do několika zón, a to dětské hřiště, parková úprava, sport a aktivní oddych (míčové hry, outdoor fitness), cyklosporty a cyklozábava (dětské dopravní hřiště, bikecross, bikepark, in-line dráha,…), restaurace, technické zázemí, rozhledna, parkoviště. V současné době město hledá vhodný dotační titul, který by pomohl s financováním tohoto projektu, neboť se náklady pohybují v řádech desítek milionů korun.
V úvahu připadá také skromnější varianta rekonstrukce a zprovoznění dopravního hřiště v Příměticích, a to s ohledem na nižší náklady. Takovou variantu by město mohlo realizovat vlastními finančními prostředky.
G.1.2 Nová sportovní hala vybudovaná v prostorách stávajících lázní a vytvoření venkovního relaxačně-sportovního centra na přilehlých pozemcích
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
Prioritou města Znojma je stále výstavba krytého bazénu v areálu městské plovárny Louka. Jakmile bude dokončena tato stavba, mohou být realizovány úpravy v Městských lázních případně na jiných sportovištích.

Průběžné vyhodnocení (2019)
Jelikož přestavba budovy městských lázní na sportovní halu by bylo časově i finančně náročné, město Znojmo se rozhodlo pro jiný krok.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen odkup sportovní haly na Dvořákově ulici. Díky této moderní hale, která nabízí široké sportovní využití, se dočasně vyřešil dlouhodobý problém s nedostatkem krytých sportovišť ve Znojmě. Celková cena investice je 37,5 mil. korun. Tato částka bude uhrazena ve 4 splátkách bez navýšení.

Návrhová opatření
Město Znojmo se neustále snaží rozšiřovat nabídku sportovního vyžití a sportovišť ve městě. Dlouhodobým záměrem je i revitalizovat městské lázně a jejich přilehlé prostory.
Vyhodnotit zpracovanou studii využití řešící přestavbu budovy městských lázní na sportovní halu (architektonická kancelář Burian – Křivinka, 05/2014), upravit ji podle současných potřeb a doplnit návrhem využití navazujícího venkovního areálu pro další sportovní aktivity (kluziště, hřiště pro míčové hry apod. včetně zázemí veřejně přístupných WC).
Přilehlé prostranství Městských lázní (bývalá plovárna) nabízí mnoho možností využití. Umístit zde lanové centrum, lezeckou stěnu a nejrůznější herní prvky dle přání občanů, se nabízí jako dobrá varianta. Jakmile bude tento projekt aktuální, bude primárně potřeba zpracování komplexní projektové dokumentace, která musí být v souladu s projektovou dokumentací na revitalizaci Horního parku a úpravami v okolí přilehlého pozemku Střediska volného času Znojmo.
Prioritou ovšem v současné době je výstavba krytého bazénu v areálu Městské plovány Louka. Jakmile bude dokončena tato stavba, mohou být realizovány úpravy v Městských lázních.
G.1.3 Krytý bazén
Náměty / Záměry:
Průběžné vyhodnocení (červenec 2020)
V únoru 2020 město Znojmo oficiálně požádalo Jihomoravský kraj o individuální dotaci ve výši 40 mil. Kč na výstavbu nového krytého bazénu v blízkosti Louckého kláštera. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém červnovém zasedání schválilo dotaci ve výši 10 mil. Kč.
Předpokládaný rozpočet do této výstavby je kolem 300 mil. Kč. Bazén má sloužit nejen veřejnosti, ale především je nutný k zajištění kapacity pro povinnou výuku plavání žáků základních škol z celého regionu. Krytý bazén bude také sloužit pro trénink znojemských plaveckých oddílů.
V současné době jsou připraveny všechny potřebné podklady pro zadání výběrového řízení na realizační firmu.

Průběžné vyhodnocení (2019)
Projektová dokumentace pro stavební povolení – krytý bazén Znojmo-Louka by měla být vypracována v následujícím roce 2018. Předpokládané náklady jsou 2,5 mil. Kč.

Návrhové opatření
Cílem projektu je kvalitní příprava realizace projektu na výstavbu krytého bazénu v lokalitě Znojmo – Louka navazující na stávající venkovní plovárnu Louka, včetně zajištění nutných podkladů pro ověření dotačních možností a získání stavebního povolení. Vypracování projektové dokumentace pro územní řízení – krytý bazén Znojmo-Louka.
TISK
i