*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková ,DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 / Rozpočet 2014

  2014 Odpovědnost Realizace Spolupráce
Vlastní
zdroje
[tis. Kč]
Externí
zdroje
[tis. Kč]
Celkem

[tis. Kč]
CELKOVÁ SUMA
Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015 / Rozpočet 2014
106928 11985 118914 MěÚ
E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH 3644 246 3890
E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit 0 0 0
E.2 Stabilizace ekonomické základny města 12 0 12
E.2.1 Dokončení vybavení průmyslových zón potřebnou infrastrukturou 0 0 0
6.1.1.20 konzultační, poradenské a právní služby - průmyslová zóna 0 0 0 odd. region. rozvoje Chu
E.2.2 Tvorba a zavedení systému podpory investorů 12 0 12
6.1.1.24 poradenská činnost pro dotace z EU 12 0 12 odd. region. rozvoje Lu
E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu 3632 246 3878
E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch 695 0 695
6.1.1.1 podíl - financování projektu z ROP Severovýchod - marketing ces. ruchu 0 0 0
6.1.1.21 Dotace IC 30 0 30
6.1.1.32 Informační centrum - účastnický poplatek asociace IC 4 0 4 odd. region. rozvoje úsek info centra
6.1.1.34 podpora rozvoje cestovního ruchu 550 0 550 odd. region. rozvoje úsek info centra ST_Mistost
8.1.25.12 muzeum barokních soch 111 0 111 OIN Ka
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras 2938 246 3183
6.1.3.9 územní a dopravní studie, dokumentace k územnímu rozhodnutí 2168 0 2168 odděl.úz.plán. St
6.1.3.10 služby architekta 275 0 275 odděl.úz.plán. St
8.1.13.12 výstavba cykloparku Podhůra 495 246 740 OIN Duš
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu 0 0 0
I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 55686 10573 66259
I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě 10210 246 10456
I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města 4788 0 4788
8.1.12.10 plošné výspravy místních komunikací 1775 0 1775 odd. inv.
8.1.12.11 lokální výspravy místních komunikací, běžná údržba 2000 0 2000 odd. inv.
8.1.12.12 údržba mostů, oprava a čištění uličních vpustí, havárie 1013 0 1013
8.1.12.13 revize mostů 0 0 0 odd. inv.
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města 603 0 603
8.1.13.1 údržba a rekonstrukce parkovišť 603 0 603 OIN
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města 4818 246 5064
6.1.1.16 osvětlení přechodu pro chodce na Palackého třídě 0 246 246 Har
8.1.1.1 rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled-Rtenín 709 0 709 Měst.lesy Ka
8.1.13.14 údržba a rekonstrukce chodníků,cyklostezek a parkovišť 4109 0 4109 odd. inv.
I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry 0 0 0
I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města 0 0 0
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek 0 0 0
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště 0 0 0
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy, snížení individuální dopravy 0 0 0
I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpora její výstavby v okrajových částech města 11902 2779 14681
I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě 11517 2779 14296
5.1.1.1 identifikace kanalizací v majetku města - kamerové zkoušky a dokumentace 10 0 10 OSM
6.1.3.14 digitální protipovodňový plán 462 0 462 Lu
8.1.12.1 rekonstrukce ulice Slovenská, Chrudim 5949 0 5949 odd. inv.
8.1.16.1 výstavba vodovodu Píšťovy vklad do společnosti VAK 3000 0 3000 OIN Ka
8.1.17.5 opravy,údržba a výstavba kanalizací 50 0 50 odd. inv. Ka
8.1.31.1 integrovaný plán rozvoje města-VO ulice Fibichova, Chrudim 52 290 342 OIN Pk
8.1.31.4 rekonstrukce VO v ulici Slovenská, Chrudim 660 0 660 OIN Pk
8.1.32.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Fibichova 753 2489 3241 OIN Pe
8.1.37.1 objekt městský park čp. 828 - reko rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace I. etapa 582 0 582 OIN Ka
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity 385 0 385
6.1.3.13 finanční podíl na připojení elektřiny - ČEZ distribuce (lokalita Chrudim - Markovice, u kostela) 385 0 385 St
I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch 0 0 0
I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání 0 0 0
I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů 9944 0 9944
I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit 0 0 0
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku 671 0 671
8.1.20.1 propojení kotelen s výměníkem ZŠ Škol.náměstí čp. 6 a čp.238 381 0 381 OIN Sd
8.1.20.11 výměna stávajících oken za plastová na spojovací chodbě ZŠ Dr. Malíka 289 0 289 OIN Sd
8.1.20.12 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka 0 0 0 OIN Sd
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů 9274 0 9274
6.1.4.1 veřejné osvětlení 8780 0 8780 ÚPR TS
8.1.31.24 rekonstrukce, doplnění a oprava veřejného osvětlení nespecifikovaně 494 0 494 odd. inv. Pk
I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování 73 0 73
I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP 73 0 73
10.1.1.4 monitoring ovzduší (provoz analyzátorů na území města) 73 0 73 OŽP-OEP SZÚ Pardubice
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě 0 0 0
10.1.1.11 certifikace EMAS 0 0 0 OŽP-OPP
I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady 12127 7019 19146
I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy 88 7019 7107
6.1.3.7 analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží 0 0 0 Lu
8.1.33.2 Odstranění ekologické zátěže Transporta Chrudim 0 7019 7019 OIN
10.1.1.5 černé skládky (likvidace černých skládek) 88 0 88 OŽP-OEP
10.1.1.9 monitoring starých ekologických zátěží 0 0 0 OŽP-OVH
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady 12039 0 12039
6.1.4.4 sběrný dvůr 2119 0 2119 ÚPR TS
6.1.4.5 svoz TDO 9862 0 9862 ÚPR TS
10.1.1.6 ekologická výchova 39 0 39 OŽP-OPP
10.1.1.12 zvýšení separace odpadů 19 0 19 OŽP-OEP
I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství 11430 530 11960
I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě 10968 530 11497
8.1.18.3 náhon - běžná údržba 197 0 197 úsek údržby zeleně Duš
8.1.34.10 aktualizace projektu "Péče o stromy" 120 0 120 OIN Ja
8.1.34.11 Klášterní zahrady 200 0 200 OIN Ja
8.1.34.13 regenerace a rozšíření parku Střelnice, Chrudim 0 530 530 OIN Duš
8.1.34.26 shoz havraních hnízd 117 0 117 úsek údržby zeleně Duš, Ja
8.1.34.27 údržba, opravy a rekonstrukce odpočinkových míst 402 0 402 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.28 údržba trávníků 6115 0 6115 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.29 údržba živých plotů 485 0 485 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.30 údržba stromů a keřových skupin 2178 0 2178 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.31 údržba mobilních nádob a záhonů 931 0 931 úsek údržby zeleně Ja, Duš
8.1.34.32 výsadby stromů a keřů 224 0 224 úsek údržby zeleně Ja, Duš
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství 462 0 462
6.1.1.18 tašky a sáčky na psí exkrementy 0 0 0 odd. region. rozvoje No TS
6.1.1.19 deratizace 158 0 158 odd. region. rozvoje
7.2.6.1 účelová neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti arciděkanství Chrudim na dofinancování projektu "Stavební úpravy vojenského pohřebiště na hřbitově sv. Kříže v Chrudimi" nad rámec dotace poskytnuté z Ministerstva obrany ČR (pouze v případě přidělené s 304 0 304 Js
8.1.18.1 odtěžení sedimentů náhon u DPS 0 0 0 OIN Duš
10.1.1.7 regulace holubů, likvidace invazních druhů rostlin 0 0 0 OŽP-OPP
S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE 47598 1167 48765
S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce 9159 865 10024
S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů 0 0 0
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města 8450 865 9315
7.2.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (MĚSTSKÁ KNIHOVNA) 8450 865 9315 MK
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu 709 0 709
8.1.20.10 rekonstrukce japexové dráhy ZŠ U Stadionu 709 0 709 OIN Sd
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení 0 0 0
S.2 Životní podmínky obyvatel města 17762 0 17762
S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva 942 0 942
5.1.1.23 postupná oprava bytů v čp. 521 ul. Rooseveltova 942 0 942 odd. spr. maj.
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města 2395 0 2395
6.1.3.1 Sportovní hala - architektonická soutěž - odměna pro soutěžící 1300 0 1300 St
6.1.3.7 regulační plán MPZ 218 0 218 St
6.1.3.10 přípravné práce na novém územním plánu 0 0 0 odděl.úz.plán. St
8.1.6.1 oprava průčelí čp. 3 Resselovo náměstí 188 0 188 OIN Ka
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká 0 0 0 OIN Ka
8.1.25.32 hradby 96 0 96 OIN Pk
8.1.25.33 zámek Medlešice 69 0 69 odd. inv. Sd
8.1.25.35 muzeum - Chrudimská beseda čp. 85 524 0 524 odd. inv. Sd
8.1.25.36 sochy, kašny a portály 0 0 0 OIN Pk
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti 13680 0 13680
5.1.1.18 voda, teplo + TUV, plyn - DPC 0 0 0
5.1.1.19 el. energie - DPC 0 0 0
5.1.1.27 služby, revize, údržba - DPC 95 0 95
5.1.1.21 ostraha - DPC 0 0 0
5.1.1.22 nákup drobného dlouhodobého majetku a ostatního materiálu - DPC 0 0 0
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho 1000 0 1000
15.1.1.13 komunitní plánování sociálních služeb 61 0 61 odd. soc. prevence
15.1.2.1 neinvestiční příspěvek na činnost (CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A POMOCI) 12525 0 12525 SVZ
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel 225 0 225
6.1.2.1 Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví 30 0 30 Št
6.1.2.6 Zdravé město - mzdy, materiál, služby, občerstvení, dary poplatky 195 0 195 ÚPR Št
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality 520 0 520
5.1.1.43 nájem za kamerový systém a městský informační systém 58 0 58 odd. spr. maj.
16.1.1.22 údržba a servis kamerového systému 428 0 428 MP
16.1.1.23 údržba a servis pultu centrální ochrany 34 0 34 MP
S.3 Kvalita života ve městě 20677 302 20979
S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu 12944 302 13245
2.1.1.12 pracovní cesty zaměstnanců do zahraničí - cestovné 42 0 42 OHS
2.1.2.8 cestovné - do zahraničí 11 0 11 OHS
2.1.2.11 výdaje na cesty komisí do zahraničí 169 0 169 OHS
2.2.1.37 výdaje spojené se zahraničními návštěvami (návštěvy ze zahraničí v ČR) 79 0 79 OHS
2.2.2.1 Chrudimský zpravodaj - tisk 377 0 377 OHS
2.2.2.2 Chrudimský zpravodaj - roznáška 83 0 83 OHS
2.2.2.3 Chrudimský zpravodaj - ostatní osobní výdaje - korektura 18 0 18 úsek pers. a mzd.
7.2.1.1 neinvestiční příspěvek na činnost 11954 302 12256 CHB
7.2.3.1 projekt "Chrudim sobě2014" 22 0 22 Js
7.2.3.2 slavnostní koncert Smetanovy Litomyšle 0 0 0 Js
7.2.3.37 věcné dary (Osobnost města, Královna KVM, Mateřinka) 27 0 27
7.2.3.38 činnost kronikáře 80 0 80
8.1.23.1 Městské kino 82 0 82 odd. inv. Sd
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež 0 0 0
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě 5861 0 5861
7.2.5.17 příspěvky na podporu sportu a tělovýchovy 2074 0 2074
7.2.5.18 kulturní dotace 648 0 648
7.2.5.19 poskytnutí grantů (v rámci PZM a MA21) 200 0 200
7.2.5.20 příspěvky a dotace ostatním obč. sdružením (práce s mládeží, ochránci přírody…) 427 0 427
7.2.6.12 ZO ČSOP "Klub ochránců SPR Habrov" 79 0 79
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus 95 0 95 Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe 494 0 494 Šance
7.2.6.15 Mama klub Chrudim 85 0 85 M-klub
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s. 99 0 99 Rytmus
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim 45 0 45 Aeroklub
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s. 494 0 494 Pestalozzi
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim 99 0 99
7.2.6.20 Farní charita Chrudim 99 0 99 Charita
8.1.25.34 divadlo K. Pippicha 923 0 923 odd. inv. Ka
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití 1872 0 1872
7.2.7.1 investiční dotace na nákup traktoru s valníkem a sněhovou radlicí 120 0 120 Js
7.2.7.7 investiční dotace na nákup repasované vřetenové sekačky 300 0 300 Ms
8.1.19.13 údržba a opravy hřišť v mateřských školách 392 0 392 úsek údržby zeleně Ja
8.1.19.14 rekonstrukce stávajících hřišť v mateřských školách 440 0 440 úsek údržby zeleně Ja
8.1.28.9 běžná údržba stávajících dětských hřišť 620 0 620 úsek údržby zeleně Duš
*