• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Chrudim

Názvy hierarchických úrovní
E.1 "Priorita"
E.1.1 "Opatření"

Akční plán rozvoje města Chrudimě 2012-2015

E. EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

E.1 Podpora místních podnikatelských aktivit

E.2 Stabilizace ekonomické základny města

E.3 Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu

E.3.1 Rozvoj turisticky zajímavých aktivit a služeb pro cestovní ruch
7.2.3.11 projekt "Chrudim historická 2015"
7.2.3.12 Model města
7.2.3.13 Podpora rozvoje cestovního ruchu
7.2.3.20 tematické konference
7.2.3.25 Architecture Week 2015
E.3.2 Rozvoj cykloturistických tras
8.1.13.12 výstavba cykloparku Podhůra
11.1.1.7 studie v dopravě - cyklodoprava a dopravní zklidňování
E.3.3 Rozvoj zvláštních druhů cestovního ruchu
5.1.1.34 provozní dotace Městským lesům - Rekreační lesy Podhůra

I. INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

I.1 Zvalitnění a zklidnění dopravy ve městě

I.1.1 Výstavba a rekonstrukce vozovek na území města
8.1.13.7 stavební úpravy přechodu pro chodce MŠ Na Valech
8.1.32.13 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce ulice Revoluční a Rooseveltova Chrudim
I.1.2 Podpora statické dopravy na území města
I.1.3 Podpora pěší a cyklistické dopravy na území města
8.1.12.7 Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách
8.1.12.8 rekonstrukce ulice Švermova, Chrudim
8.1.13.8 výstavba chodníku do Vestce
8.1.13.10 Topol-rekonstrukce a výstavba chodníku
8.1.13.11 stavební úpravy chodníku v ul. Dr. Malíka
8.1.14.2 úprava BUS zastávky ulice Topolská, Chrudim
8.1.32.10 rekonstrukce komunikací a VO v lokalitě IPRM Chrudim
11.1.1.1 řešení cyklodopravy na území města Chrudim

I.2 Zkvalitnění dopravního spojení s okolními hodpodářskými a kulturními centry

I.2.1 Podpora výstavby silničních obchvatů města
I.2.2 Podpora výstavby meziměstských cyklistických tras a stezek
8.1.13.9 výstavba cyklostezky v ul. Dašická
I.2.3 Podpora využití veřejného vnitrostátního letiště
I.2.4 Podpora meziměstské hromadné dopravy, snížení individuální dopravy
8.1.14.1 výstavba BUS zastávky ulice Škroupova

I.3 Rekonstrukce technické infrastruktury v centrální části města a podpory její výstavby v okrajových částech města

I.3.1 Podpora rekonstrukce inženýrských sítí ve stávající městské zástavbě
8.1.17.1 zatrubnění části vodního toku Podhůra
8.1.17.4 výstavba kanalizace, Nádražní III. Medlešice
I.3.2 Podpora výstavby inženýrských sítí v rozvojových lokalitách pro bydlení a volnočasové aktivity
8.1.30.4 přeložka ČEZ při stavbě parkoviště sídliště Větrník, Chrudim

I.4 Dokončení přípravy průmyslových rozvojových ploch

I.4.1 Podpora majetkové přípravy u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání
5.1.1.7 příprava pozemků k výkupu pro případného investora v PZ (kácení stromů, úpravy)
I.4.2 Výstavba inženýrských sítí u zainvestovaných ploch pro rozvoj podnikání

I.5 Snížení úrovně znečištění ovzduší, hluku a dalších nepříznivých fyzikálních faktorů

I.5.1 Integrace environmentálních kritérií do rozvojových aktivit
6.1.1.11 EPC budovy - management
6.1.1.13 Nákup reduktorů elektrické energie
6.1.1.13 energetický management
8.1.19.10 rekonstrukce stávající kotelny v MŠ Sv. Čecha
8.1.19.12 zateplení objektu MŠ Topol
8.1.20.12 modernizace rozvaděčů a elektroinstalace přízemí ZŠ Dr. Malíka
8.1.20.13 zateplení objektu ZŠ U Stadionu 756
8.1.38.1 údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných MěÚ
I.5.2 Snižování vlivů znečištění ovzduší a hluku
8.1.17.2 výměna stávajících oken za plastová MŠ Na Valech čp 693
8.1.17.3 výměna stávajících oken za plastová MŠ U Stadionu
8.1.17.4 výměna vzduchotechniky v kuchyni MŠ U Stadionu
8.1.17.5 propojení kotelny s výměníkem MŠ Na Valech čp 193
8.1.17.6 rekonstrukce kanalizace ve dvoře MŠ Na Valech čp 193
8.1.18.5 změna trasy rozvodů pod Japexem ZŠ U Stadionu
8.1.27.8 připojovací poplatek (EOP)-tribuna v areálu AFK Chrudim LS
8.1.35.2 objekt městský park čp 828 - výměna oken a vstupních dveří za plastová I. etapa
8.1.35.3 objekt městský park čp 828 - rekonstrukce sociálního zařízení
I.5.3 Snižování vlivů dalších fyzikálních faktorů
5.1.1.26 Úhrada PENB v objektech města (průkaz energetické náročnosti budovy)
5.1.1.16 pasport veřejného osvětlení

I.6 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a zapojení veřejnosti do rozhodování

I.6.1 Podpora EVVO a zapojení veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP
6.1.2.2 Místní agendou a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi
I.6.2 Implementace environmentálního managementu do činností města Chrudimě

I.7 Snížení environmentálních rizik vyplývajících ze starých zátěží a nakládání s odpady

I.7.1 Snížení environmentálních rizik, vyplývajících z kontaminace podzemní vody a půdy
6.1.1.12 Postsanační monitoring podzemních vod na lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim, areál Nový závod na období roku 2015
I.7.2 Zlepšení způsobu nakládání s odpady

I.8 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě a zlepšení údržby veřejných prostranství

I.8.1 Vytvoření uceleného systému zeleně města Chrudimě
8.1.18.2 oprava hráze rybníku Vlčnov
8.1.23.2 letní kino
I.8.2 Zlepšení údržby veřejných prostranství
8.1.32.9 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce vnitrobloku Palackého, Chrudim

S. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDROJE

S.1 Uplatnitelnost obyvatelstva na trhu práce

S.1.1 Podpora a usměrňování rekvalifikací obyvatelstva a rekvalifikačních programů
S.1.2 Využití škol a městské knihovny jako vzdělávacích zařízení a společenských center města
S.1.3 Rozvoj odborného a sportovního vybavení vzdělávacích zařízení a jejich koordinace v rámci regionu
7.1.3.2 investiční příspěvek ZŠ Dr. Peška
S.1.4 Rozvoj programů dalšího vzdělávání a celoživotní učení

S.2 Životní podmínky obyvatel města

S.2.1 Zvýšení nabídky přiměřeného bydlení pro různé skupiny obyvatelstva
5.1.1.24 snížení vlhkosti - sklepy dům ul. Rooseveltova 490 - vysoušeč zdiva DRYMAT
5.1.1.17 rozšíření STA a možnost příjmu satelitní TV v ul. Revoluční čp. 520, 521, 522
8.1.29.1 integrovaný plán rozvoje města - rekonstrukce č.p. 489 ul. Revoluční, Chrudim
8.1.29.2 integrovaný plán rozvoje města -rekonstrukce č.p. 637-639 /IV
S.2.2 Péče o urbanistický a architektonický ráz města
6.1.3.15 změny územního plánu
7.2.3.18 Dotace z MK z Programu RMPZ pro ŘKF - arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr sv. Michala
7.2.3.33 Posudek památková péče
7.2.5.15 účelová dotace ŘKF arciděkanství Chrudim na rekonstrukci a tesařskou opravu bočního schodiště na kůr kostena sv. Michala
7.2.6.11 Neinvestiční dotace ŘKF Chrudim - oprava střechy
7.2.7.10 dotace na opravu střechy
8.1.4.1 dům s pečovatelskou službou Komenského čp 57-výměna oken I. etapa
8.1.6.4 stavební úpravy čp.87, ul. Široká
8.1.7.1 opravy hřbitovů
S.2.3 Rozvoj sociálních služeb a jejich vybavenosti
8.1.36.1 Dům na půl cesty doplnění 2dřezů a 3 zásuvky
15.1.1.1 výkon pěstounské péče
15.1.1.10 neinvestiční dotace pro Centrum J.J.Pestalozziho
S.2.4 Rozvoj programů péče o zdraví obyvatel
6.1.2.1 Náhrady za realizaci projektů podpory zdraví
S.2.5 Péče o bezpečnost obyvatel a návštěvníků města a prevence kriminality
7.2.7.9 dotace na nákup kamerového systému
8.1.9.1 rekonstrukce a doplnění varovného informačního systému obyv.
15.1.1.8 dotace - Prevence kriminality

S.3 Kvalita života ve městě

S.3.1 Rozvoj tradičních a nových společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního a národního významu
7.2.3.10 expozice Muzea barokních soch - udržitelnost
7.2.3.22 Expozice Mubaso - restaurování
S.3.2 Rozvoj volnočasových a mimoškolních aktivit zaměřených zejména na děti a mládež
7.2.5.10 Občanské sdružení Altus - neinvestiční dotace na spolufinancování akce CVVZ 2015 v Chrudimi
S.3.3 Rozvoj aktivit a vybavení spolkové činnosti ve městě
7.2.5.11 Aeroklub ČR - Chrudim - neinvestiční dotace na letecký den
7.2.5.12 PRAGOBALON LAVA, s.r.o., Praha - neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudiní"
7.2.6.2 Zelený dům Chrudim
7.2.6.3 EDDA
7.2.6.7 Momo Chrudim
7.2.6.9 Vodní záchranná služba
7.2.6.10 SOPRE o. p. s.
7.2.6.13 Občanské sdružení Altus
7.2.6.14 Šance pro Tebe
7.2.6.15 Mama klub Chrudim
7.2.6.16 Rytmus - Chrudim, o.p.s.
7.2.6.17 Aeroklub ČR Chrudim
7.2.6.18 Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
7.2.6.19 Oblastní spolek ČČK Chrudim
7.2.6.20 Farní charita Chrudim
7.2.6.21 příspěvky a dary RM a ZM
S.3.4 Péče o sportoviště a jejich využití
7.2.6.6 účelová dotace na projektovou dokumentace obvodového pláště tribuny Letního stadionu v Chrudimi a stavební úpravy 2. NP
7.2.7.8 investiční dotace na středotlakovou UV lampu do krytého bazénu
8.1.27.1 investiční dotace Sportovním areálům s.r.o. na demolici a výstavbu tribuny Městský stadion v ul. Novoměstská, Chrudim
8.1.27.4 investiční dotace Sportovní areály - rekonstrukce střechy nad malou tělocvičnou
8.1.27.5 investiční dotace Sportovní areály - rekonstrukce vzduchotechniky v krytém plaveckém bazénu
8.1.27.6 výstavba tribuny Městský stadion ul. Novoměstská, Chrudim
8.1.28.3 obnova hracích prvků Podhůra
TISK
i