*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 


Znak Hodonín
Hodonín
www stránky

Logo ZM Hodonín
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Ladislav Ambrozek
Telefon
+420 518 316 209
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ivana Hájková
Telefon
+420 518 316 249
E-mail
 

Hodonín

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Hodonín (2017-2018)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA

Náměty / Záměry:
- oceňování občanů

A.1 Vybudování cyklostezek do okolních obcí + ve městě

Popis / Komentář:
Záměr je obsažen: v
Akčním plánu rozvoje města 2013-2015, v koncepci dopravy města Hodonína, v Generelu cyklostezek Mikroregionu Hodonínsko.
Rozpočtová připravenost: cyklostezky mimo Hodonín – možné EU + národní, rozpočet Hodonín + dotčené obce.
Cyklostezky v Hodoníně - možné EU, státní a krajské dotace, rozpočet města.

Náměty / Záměry:
Cyklostezka Veselí nad Moravou - Hodonín úsek Rohatec-Hodonín přes vodní cvičiště po
inundační hrázi k přístavišti Hodonín.
Projekt Přístupová komunikace k přístavišti Hodonín – vypracována projektová dokumentace pro ÚR a SP, aktuálně probíhá úprava PD. Konec roku 2017/začátek roku 2018 předpoklad stavební povolení. Termín realizace není znám – v závislosti na vypsaných dotačních výzvách.

Cyklostezka Veselí nad Moravou – Hodonín – v letošním roce (2017) probíhá aktualizace studie celkové trasy cyklostezky z přístavu ve Veselí nad Moravou do přístaviště Hodonín, ve studii budou zakresleny i úseky, které dosud nebyly mapově zpracovány (toto se týká i úseku Rohatec – Hodonín), studie bude hotová do konce roku 2017.

Cyklostezka Hodonín - Dubňany II.- PD pro provedení stavby, stavební povolení. Jedná se o úsek ve směru od Hodonína od železničního přejezdu přes Mutěnku po odbočku na Dubňany. Termín dokončení listopad 2017.

Cyklostezka Hodonín-Ratíškovice I. - projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, v současné době probíhá směna pozemků s Lesy ČR. Termín realizace je pro 1.etapu (Ratiškovice – Pánov) předpokládaný na rok 2019.

Stavební úpravy cyklostezky v ulici Měšťanská – zlepšení průjezdu přes okružní křižovatku u Arkusu
-dokončená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, možná realizace nejdříve konec roku 2018.

Propojení cyklostezek v ulicích Žižkova, Družstevní čtvrť včetně napojení na cyklopruhy v ulici bří Čapků
-probíhá vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, možná realizace nejdříve druhá polovina roku 2018.

Lávka pro pěší a cyklisty přes I/55 u ZOO
-dokončená studie, nutno vyloučit možný negativní vliv na Naturu 2000, v roce 2017 podrobnější projektové dokumentace, termín realizace nejdříve 2019.

Cyklostezka v ulici Velkomoravská
-pro celou trasu je nutné majetkoprávní dořešení, pro dílčí majetkoprávně vyřešenou část (od Tespry směrem na Lužice) probíhá zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Realizace nejdříve druhá polovina roku 2018.

Kromě výše uvedeného se počítá s odpovídající integrací cyklistů do uličního prostoru v rámci plánovaných úprav uličního prostoru ul. Dobrovolského a navazujícího úseku ul. Měšťanská (investice města) a rovněž ul. Brněnská od silnice I/55 směrem ven z města (investice kraje).

Přemostění silnice I/55 lávkou pro pěší a cyklisty P

Popis / Komentář:
Realizace v roce 2019.
Rozpočtová připravenost - rozpočet města + možné dotace (EU, ČR,JMK).

Náměty / Záměry:
Realizace plánovaného přemostění v blízkosti ZOO Hodonín. Na předmětnou akci byla vypracována studie možného řešení, nicméně následně byl další postup pozastaven z důvodu významného negativního vlivu záměru na lokalitu Natura 2000. V roce 2017 se však podařilo toto negativní posouzení zvrátit. Nyní je nový posudek předán na KÚ JMK, OŽP k vydání závazného stanoviska. V případě, že bude toto stanovisko kladné, je možné pokračovat v projekčních pracích – tj. zadání PD pro územní rozhodnutí.

A.2 Rozvoj cestovního ruchu, lázeňství a drobného podnikání ve službách, čistota města, zaměstnanost

Náměty / Záměry:
2014 - Rekonstrukce Lázní Hodonín (zahájení 8/2014), denní lázně Bliss Day Spa. Vybudovat Městský vinný sklep s regionásní vinnou bankou. Modernizace ZOO. Revitalizace historického centra. Koncepce cestovního ruchu.
2015 - Rozšíření Lázní Hodonín o tzv. Denní Lázně Bliss Day Spa bude v provozu od 1.10.2015.
Městský vinný sklep – tato akce je navržena k zařazení do rozpočtu města na rok 2016.
Modernizace ZOO – v roce 2015 byla zpracována koncepce, do rozpočtu na rok 2016 je navrhována první část – rekonstrukce zázemí ZOO.

A.3 Pozemky pro výstavbu rodinných domů

Náměty / Záměry:
Nové lokality vhodné pro výstavbu rodinných domů se hledají složitě kvůli různým omezením (ochranná pásma inženýrských sítí, záplavové území, dobývací prostory, apod.). Intenzivně se řeší projektová dokumentace pro územní rozhodnutí pro lokalitu Výhon. V tuto chvíli je však potřeba vypořádat některé nezbytné pozemky. Dále se připravuje plocha pro individuální výstavbu v části areálu bývalých velkých kasáren.

A.4 Zvýšit starostlivost o seniory, důstojné žití, asistenční služby

Popis / Komentář:
Pečovatelská služba Homediss, o.p.s. zaregistrovala službu Centrum denních služeb od 1.2.2011 a od tohoto dne je služba poskytována ambulantní formou pro cílovou skupinu klientů:
- Osoby s chronickým onemocněním
- Osoby se zdravotním onemocněním
- Osoby se zdravotním postižením
- Senioři
Věková kategorie:
- Dospělí (27 – 64 let)
- Mladší senioři (65 – 80 let)
- Starší senioři (nad 80 let)

Náměty / Záměry:
OD ROKU 2012 - CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Zřízení Centra denních služeb, jehož vznik v Hodoníně byl plánován obecně prospěšnou
společností Pečovatelská služba Homedica, se díky problematickému financování
sociálních služeb hodně pozdrželo, nicméně od jeho zřízení společnost neupustila. V roce
2010 chce zažádat o registraci. Částečně již teď centrum funguje, pro seniory se pořádají
pravidelně přednášky na témata, která jsou pro ně aktuální a probíhají také akce v rámci
Dnů zdraví a Dnů pro seniory

A.5 Město bude kvalitně strategicky řízeno.

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Spokojenost obyvatel (s místem)
Spokojenost obyvatel % mn
Kvalita strategického plánování a řízení
Počet akcí pro veřejnost určených k plánování (KPSS, Fórum, veřejná projednání záměrů města) ročně počet
Schválení strategického plánu a/n
Schválení akčního plánu a/n mn

A.5.1 Zpracování Zdravotního plánu města
A.5.1.1 Vyhodnocení a aktualizace Zdravotního plánu Hodonína
Roky realizace:
2015

Náměty / Záměry:
12/2014 - Analýza zdravotního stavu obyvatel města Hodonína
4/2015 - Aktualizace a stanovení priorit ZP pro 2015-2020
6/2015 Komise životního prostředí, udržitelného rozvoje, Zdravého města a místní Agendy 21 doporučila radě města, aby aktualizaci dokumentu schválila.
8/2015 Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit aktualizovaný Zdravotní plán města Hodonína na období 2015-2020
9/2015 - Zastupitelstvo aktualizovaný Zdravotní plán 2015 - 2020 schválilo.
A.5.2 Strategické plánování a řízení
A.5.2.1 plnění akčního plánu strategie města
Odpovědnost:
ORM

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
2015 - zahájení procesu aktualizace stávajícího strategického a akčního plánu.

Náměty / Záměry:
Poslední akční plán na obdoví 2013-2015 schválen 12/2012.
A.5.2.2 tvorba strategického plánu
Odpovědnost:
ORM

Roky realizace:
2004, 2005, 2006, 2007

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

A.5.3 Schválení nového územního plánu města
Náměty / Záměry:
10/2012 - vydán ÚP Zastupitelstvem
2014 probíhá změna č.1
A.5.3.1 příprava nového územního plánu
Odpovědnost:
ORM

Popis / Komentář:
Průběh pořizování: - 31.3.2009 – byl zastupitelstvem města Hodonín schválen návrh na pořízení územního plánu - na přelomu dubna a května 2009 proběhlo výběrové řízení zpracovatele nového územního plánu Hodonína. K podání nabídky bylo vyzváno celkem 6 firem, z nichž 5 podalo svoji nabídku (vybrána společnost Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno),-Kč Cena díla celkem:1.450.000,-(možnost žádat dotaci 1,200.... »

A.6 Veřejnost bude aktivně zapojována do strategického plánování

Náměty / Záměry:
K hlavnímu a nejširšímu zapojení veřejnosti do plánování dochází právě na VF, které se každoročně koná a kde dochází k aktualizaci Komunitního plánu zdraví a kvality života města Hodonína.
Dále proběhlo projednání - zadání nového územního plánu:
-ohledně parkování proběhl seminář s občany a zastupiteli v Bažantnici(24.3.2010 v 17,00 hod.ISŠ ul.Jilemnického)
-na přelomu října a listopadu 2009 proběhl do všech domácností v Hodoníně roznos informativních letáků k prvnímu stupni nového územního plánu Hodonína–návrhu zadání( návrh zadání vymezoval základní požadavky a cíle, které budou následně v územním plánu prověřovány).Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu 15.10. – 13.11.2009.13.11.2009 byl současně posledním dnem pro uplatnění připomínek.
Dne 27.1.2010 proběhlo veřejné řízení o upraveném návrhu změny č.3 regulačního plánu Hodonín – obytná zóna Rybáře.
A.6.1 Zapojení veřejnosti do přípravy rozvojových záměrů
Popis / Komentář:
2015 - zadání vypracování studie regenerace panelového sídliště Větrná Hůrka. Tato studie je zpracovávána dle požadavků MMR, aby mohla sloužit jako podklad pro případné žádosti o dotaci z MMR v rámci programu regenerace panelových sídlišť. Mimo jiné bylo podmínkou provést anketní šetření názorů veřejnosti, které proběhlo v průběhu června 2015. 9/2015 bude následovat veřejné projednání výsledné studie. Následně pak odsouhlasení studie v zastupitelstvu města.... »

A.6.1.1 kulaté stoly k jednotlivým oblastem života města
Spolupráce:

Roky realizace:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015

A.6.1.2 Pořádaní Veřejného fóra - 10P
A.6.1.3 Pořádání Veřejného fóra - 10P
Roky realizace:
2014, 2015

Náměty / Záměry:
Poslední VF proběhlo 22.5.2014, další se koná 21.9.2015

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Náměty / Záměry:
- spolupráce se zdravotními pojišťovnami

B.1 Navrácení lékaře do posádky záchranné služby od 19.00-7.00hod. Pro územní dostupnost Hodonínska

Náměty / Záměry:
- sledovat analýzu dopadu nepřítomnosti lékaře v posádce záchranné služby od 19.00 – 7.00 hod.
- apelovat na navrácení lékaře do posádky záchranné služby od 19.00 – 7.00 hod. prostřednictvím celostátních organizací na všech úrovních, např. Sdružení obcí a měst jižní Moravy
- pověřit Radu města a Zastupitelstvo města k jednání
- osvěta mezi občany - seznámení s problematikou prostřednictvím Hodonínských listů.

B.2 Podpora zdravotní prevence ve školských zařízeních (obezita, aids, dentální hygiena aj.)

Popis / Komentář:
4.2.2014 - interaktivní program primární prevence HROU PROTI AIDS
7.4.2014 se konala přednáška, beseda a výstava na téma PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY pro 120 žáků gymnázia
7-8/2014 animační programy na letním koupališti (témata obezita, AIDS, dentální hygiena budou zakomponovány do programů)

Náměty / Záměry:
2015 - Zdravý zoubek – ZV program pro MŠ, 4 školky, 435 dětí – dentální zdraví,prevence zubního kazu
Body image – ZV program pro ZŠ, SŠ – přednáška o poruchách příjmu potravy, obezitě, výživě

B.3 Budou podporovány nekuřácké restaurace

B.3.1 Propagovat a rozvíjet seznam nekuřáckých provozoven

B.4 Nemocnice TGM Hodonín bude moderně vybavena a bude poskytovat kvalitní služby

B.4.1 Modernizace nemocnice
Popis / Komentář:
Nemocnice už v polovině května loňského roku otevřela nový bufet v přízemí budovy u dětského oddělení, kde si mohou pacienti i návštěvníci vybrat ze širokého sortimentu občerstvení. K dispozici je studená kuchyně, zákusky, ovoce, teplé i studené nápoje, prodej tiskovin a drobného drogistického zboží včetně jeho rozvážky po lůžkovém oddělení a do čekáren ambulancí. K bufetu patří i venkovní terasa. Hlavním cílem nemocnice je starat se o lidské tělo.... »

B.5 Zvýší se informovanost občanů v oblasti zdravotní prevence a propagace zdravého životního stylu

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Osvěta a propagace zdravého životního stylu
Počet informačně–osvětových článků v místním tisku (Hodonínské listy) a výstupů v kabelové televizi počet
Počet informačně-osvětových akcí pro laickou veřejnost v oblasti zdravotní prevence a zdravého životního stylu (pořádáno městem, ZÚ, KHS, nemocnice, lékárna) počet

B.5.1 Plošná osvěta problematiky HIV/AIDS na ZŠ a SŠ
B.5.1.1 ambulance pro anonymní poradenství a vyšetřování HIV
Spolupráce:
NTGM

Roky realizace:
2009, 2010

Popis / Komentář:
Listopad v roce 2009: proběhlo jednání mezi Mgr. Domesovou, MUDr. Věrou Dostálovou, přimářkou oddělení hematologie a transfúzní služby Nemocnice T.G.M. a odbornými pracovnicemi SZÚ. SZÚ přišel s vypracovanou předlohou Projektu pro bezplatné HIV testování a požadavkem na poskytnutí prostor
- byla vytipována místnost a v nejbližších dnech dojde k dalším krokům.
Březen 2010 - SZÚ - dislokované pracoviště Hodonín zrušeno. Nejbližší pracoviště SZÚ je v Brně.

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Stop výstavbě parkoviště na ulici Jánošíkova na úkor parku

Náměty / Záměry:
3/2015 - výstavba parkoviště byla po dohodě s petičním týmem přerušena a probíhá zkušební provoz na parkovišti Zámecká.

Realizace parku Sadová P

Popis / Komentář:
Realizace - nejdříve v roce 2019.
Rozpočtová připravenost - rozpočet města + možné dotace (zejména EU).

Náměty / Záměry:
Kompletní obnova parku Sadová. V průběhu roku 2017 probíhaly práce na vypracování územní studie možného řešení parku. Výsledný návrh byl veřejnosti představen 11.10.2017. V tuto chvíli probíhá dopracování územní studie. Následně je možno zadat dopracování PD pro územní rozhodnutí.

C.2 Ne! výstavbě parkoviště na ulici Jánošíkova

Náměty / Záměry:
Záležitost byla řešena v zastupitelstvu města a dále mimo jiné v dopravní komisi
Zastupitelstvo města přijalo usnesení, v němž pověřilo radu města přepracovat projektovou dokumentaci na řešení předmětné ulice bez zásahu parkování do stávajícího parku.
Odbor rozvoje města zadal v letošním roce zpracování „Koncepce parkování v centru města Hodonín“. Po dokončení této koncepční dokumentace bude rozhodnuto o dalším postupu v řešení ulice Jánošíkova.
Na rekonstrukci místní komunikace v ul. Jánošíkova je v rozpočtu pro rok 2016 vymezena částka 7 mil. Kč – částka zřejmě nebude čerpána.

C.3 Bude podporováno třídění bioodpadu ve městě

C.4 Zřizování nových parkových ploch se zelení

C.4.1 Projekt parku Legionářů

C.5 Dbát na adekvátní výsadbu a ochranu zeleně u rozsáhlejších investičních akcí

C.5.1 Podmiňovat schválení výstavby větších celků schválením výsadby doprovodné zeleně
C.5.2 Řešení zeleně u kruhových objezdů
C.5.3 Ochrana zeleně při stavebních prací
C.5.4 Preferovat zeleň před výstavbou (ochrana zemědělského půdního fondu, nepovolovat „zbytečné“ kácení dřevin)

C.6 Udržovat a doplňovat stávající zeleň ve městě

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Péče o veřejnou zeleň a městský mobiliář
Objem finančních prostředků investovaných na údržbu veřejné zeleně
Objem finančních prostředků investovaných na údržbu městského mobiliáře (dětská hřiště, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola)

C.6.1 Výsadba zeleně v okolí frekventovaných cest
C.6.2 Výsadba zeleně na dětských hřištích
C.6.3 Rekonstrukce alejí
C.6.4 Výsadby nové zeleně, náhradní výsadba a následná trvalá péče dle plánu
C.6.5 Zajistit řádnou a odbornou péči o zeleň
C.6.6 Zveřejňovat záměry kácení dřevin a sečení trávy ve městě
C.6.7 Regenerace zeleně na sídlištích
C.6.8 Zvýšení péče o zelená prostranství
C.6.9 Zabránění zmenšování zelených ploch ve prospěch parkování aut
C.6.10 Dbát na ochranu zeleně proti narušování kořenů (při úpravách staveb a komunikací a pod.)
C.6.11 Vytvořit plán obnovy zeleně ve městě
C.6.11.1 Zpracovat pasport a inventarizace zeleně
Realizace:

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2014, 2015

Popis / Komentář:
Máme zpracovaný pasport a inventarizaci zeleně (jedná se o zaměření jednotlivých stromů + návrh jejich následné péče)Informace o konkrétním stromě zpřístupněny i zvenčí – tedy pro běžného občana.

C.6.12 rekonstrukce poškozených trávníků
C.6.12.1 generel zeleně ve městě
Odpovědnost:
OŽP

C.6.12.2 pravidelná údržba Lázeňského parku a centra města
Roky realizace:
2009

Popis / Komentář:
nejintenzivněji obhospodařované, 5-6 sečí (dle klimatických podmínek)

C.6.12.3 zvýší se intenzita údržby zeleně
Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Byl zvýšen objem finančních prostředků, byla zvýšena i intenzita údržby zeleně. Počet sečí za sezónu 4-5-6 v závislosti na klimatických podmínkách, rychlosti přírůstků zelené hmoty a lokality. Rozšiřuje se také květinová výzdoba města.

C.6.12.4 neomezovat zeleň na úkor bytové výstavby a různých podnikatelských aktivit, vč. zamezení likvidace rákosu a vodních ploch
Spolupráce:

Roky realizace:
2009, 2010

C.6.12.5 pravidelná údržba městského mobiliáře s ohledem na vhodný odolný materiál
Roky realizace:
2009, 2010

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Opravy mobiliáře se konají nepřetržitě. Jsou prováděny pravidelné kontroly městského mobiliáře, velkokapacitních normovaných dětských hřišť a podobně. Herní prvky, které již normám nevyhovují, jsou ponechány na dožití a dle finančních prostředků postupně obměňovány a odstraňovány. Je používán mobiliář z odolných materiálů.

C.7 Bude probíhat kontrola volného pobíhání psů a venčení (+ osvěta)

Náměty / Záměry:
Kontrola venčení psů probíhá průběžně po celý rok. V průběhu roku je odchyceno několik desítek volně pobíhajících psů. Při vydávání psa z útulku jsou pak majitelé těchto psů řešeni blokovými pokutami za volné pobíhání psů. V některých parcích byly instalovány stojánky se sáčky na úklid exkrementů. Od měsíce března do listopadu doplňují stojany – strážci parku. V období zimním od listopadu od března – Tespra Hodonín v rámci vysypávání košů.Sáčky na psí exkrementy si může občan vyzvednout na informacích v budově MěÚ na Národní třídě 25. V parku na ulici Slunečná byly nově umístěny cedulky s informací o volném pobíhání psů. Co se týká osvěty, odbor životního prostředí opakovaně apeluje na občany prostřednictvím Hodonínských listů.
Odbor ŽP také vypracoval novou vyhlášku, která se týkala volného pohybu psů. Tato vyhláška ale nebyla schválena zastupitelstvem, od 1.5.2010 přešla tato kompetence na odbor IaÚ.

D. SOCIÁLNÍ OBLAST

Sociální služby poskytované v Hodoníně jsou podrobně řešeny v Komunitním plánu sociálních služeb.
Náměty / Záměry:
- prevence socio-patologických jevů
- zlepšení informovanosti obyvatel v sociální oblasti (např. v Hodonínských listech)

D.1 Zákaz hazardu

Popis / Komentář:
Řešeno v dokumentu Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko – opatření 4.2. Podpora vzniku obecně závazné vyhlášky k regulaci hazardu na území města Hodonína.
Dne 27.1.2015 usnesením č. 150 schválilo ZM OZV č. 1/2015, kterou omezilo propagaci míst, kde lze provozovat
loterie.

Řešení budovy stacionáře Vlaštovka (technický a kapacitní stav) P

Popis / Komentář:
Realizace v roce 2018.
Rozpočtová připravenost. není v rozpočtu města.

Náměty / Záměry:
Řešit ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči Hodonín. Varianty na řešení situace:
a) nová výstavba v místě stávajícího stacionáře - dořešení zahájeného jednání s ČEZ
o odkupu pozemku v blízkosti budovy stacionáře, smluvní řešení převedení
do majetku Města Hodonína, změna územního plánu, vypracování stavebního plánu, vypracování projektu a podání žádosti
o finanční prostředky EU, stavební povolení
a realizace stavby, kolaudace
b) koupě a rekonstrukce vily na Brněnské - jednání se současnými majiteli
o podmínkách kupní smlouvy, resp. smlouvy
o smlouvě budoucí a podmínkách zálohy, vypracování projektu na rekonstrukci
a podání žádosti o finanční prostředky EU, stavební povolení a realizace stavby.

Startovací byty pro děti z dětského domova nebo náhradní rodinné péče P

Popis / Komentář:
Realizace - rok 2018.
Rozpočtová připravenost - není v rozpočtu města.

Náměty / Záměry:
Podpořit záměry soukromých investorů
a navázat spolupráci při vytváření vhodného bydlení pro děti z dětského domova nebo náhradní rodinné péče.

D.2 Věnovat zvýšenou pozornost nadměrnému přílivu nepřizpůsobivých občanů do města

Popis / Komentář:
- Uvedeno v Komunitním plánu sociálních služeb pro Hodonínsko na období 2015 – 2017, opatření č. 4.3. Mapování migrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením
- V roce 2015 proběhne první schůzka zainteresovaných organizací – odbor sociálních služeb, oddělení sociální pomoci a služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Oblastní charita Hodonín – noclehárna a denní centrum pro osoby bez přístřeší, městská policie, státní policie, odbor školství.

Náměty / Záměry:
-uvedeno ve schváleném Akčním plánu pro-rodinných aktivit na rok 2014 pod dílčím opatřením 1.2.6. podpora dostupnosti bydlení obyvatelů města Hodonína v rámci „Prostupného bydlení“, věnovat zvýšenou pozornost migraci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a aktivitám ubytovatelů zaměřených na příjemce sociálních dávek.

D.3 Dojde k rozšíření poukázkového systému na všechny volnočasové aktivity + k cílené finanční podpoře pro děti ze sociálně slabých rodin na tyto aktivity

Popis / Komentář:
Řešeno v rámci rodinné politiky od roku 2013, viz Akční plán pro-rodinných aktivit na rok 2013, 2014 a 2015. Vytvořeny Zásady přidělování finančních prostředků na podporu dětí ze sociálně slabých rodin, poslední aktualizace dokumentu 22.4.2015. V roce 2013 bylo podpořeno celkem 18 dětí, částkou 26.080,-Kč, v roce 2014 bylo podpořeno celkem 11 dětí, částkou 18.680,-Kč.... »

D.4 Sociální služby budou reagovat na potřeby občanů (dostupnost, kvalita a efektivita).

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Poskytování sociálních služeb
Počet registrovaných poskytovatelů sociálních služeb dostávajících peníze z městského rozpočtu počet
Míra podpory neregistrovaných poskytovatelů sociálních služeb (mohou získat peníze z grantového systému podáním žádosti o dotaci) %

D.4.1 Ustanovení referenta pro rodinu v rámci úřadu
Popis / Komentář:
Koordinátorem rodinné politiky je sociální pracovník odboru sociálních služeb z části svého úvazku. Jeho úkolem je každoroční zpracovávání akčních plánů pro-rodinných aktivit a jejich vyhodnocení, včetně plnění aktivit v plánu uvedených. Je tajemníkem komise pro rodinu. Koncepce rodinné politiky a akčních plány jsou ke stažení na www.hodonin.eu

Náměty / Záměry:
Týden pro rodinu – každoročně pořádaná akce ke svátku rodiny dne 15.5.
Psychologové v ZŠ - od 1.9.2013 včetně programů primární prevence
Projekt Audit rodina a zaměstnání – udělení plného certifikátu ke slaďování rodinného a pracovního života v r. 2014
D.4.2 Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Popis / Komentář:
Dle aktuálního komunitního plánu, opatření 3.1.b Navýšení kapacity SAS pro rodiny o 1 úvazek pracovníka v sociálních službách od roku 2016 v případě, že dojde ke snížení kapacity OSPOD. Vzhledem k tomu, že kapacita OSPOD je dostatečná, k rozšíření SAS nedojde.

Náměty / Záměry:
SLUŽBA NYNÍ FUNGUJE PRO 22 RODIN
D.4.3 Realizace Komunitního plánu sociálních služeb
Popis / Komentář:
Aktuální Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko je zpracován na období 2015-2017. Schváleno zastupitelstvem města dne 27.1.2015.

E. VZDĚLÁVÁNÍ, VOLNÝ ČAS, MLÁDEŽ

Náměty / Záměry:
- integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (bezbariérové vstupy, speciální pomůcky, atd.)
- ekologizace provozu školních budov
- zapojení škol do projektu Škola podporující zdraví
- vhodné prostory pro Klub mládeže
- aktivity dětského a studentského parlamentu
- celoživotní vzdělávání
- dopravní hřiště

E.1 Rekonstrukce oplocení, chodníků (MŠ + ZŠ)

Popis / Komentář:
Záměr není součástí strategických dokumentů města.Plánovaný termín vyřešení problému: řeší se průběžně, jednotlivé požadavky budou v roce 2017 prověřeny a zpracovány projektové dokumentace. Realizace v roce 2018. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je navržena částka 3 mil. Kč.
Rozpočtová připravenost:z rozpočtu města, u komplexních projektů možno využít dotace MMR.

Náměty / Záměry:
jednotlivé drobnější požadavky předložené řediteli s určením priorit jsou naceňovány a ve spolupráci s MŠ a ZŠ realizovány.
Požadavky na rozsáhlejší opravy chodníků a plotů jsou od MŠ Družstevní, Jánošíkova, Vrchlického, Sídlištní 4, 2, Lužní.
U MŠ Jánošíkova jsou v plánu obnovy navazujících veřejných prostranství (v ulici Jánošíkova a ul. Radniční), jeví se proto jako vhodné řešit obnovu oplocení MŠ v rámci těchto komplexních projektů. Řešení ul. Jánošíkova je v tuto chvíli ve stádiu přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Možná realizace nejdříve začátek roku 2019. U ulice Radniční je vypracována úvodní studie. Před vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí je nejprve nutné majetkoprávní vypořádání nezbytných pozemků.
U ZŠ je požadována oprava chodníku a nádvoří na Očově, je požadována oprava plotu Mírové náměstí.
V rámci plánovaných úprav ulice Vančurova je řešena rovněž obnova nástupní plochy do ZŠ Vančurova. Pro řešení ulice Vančurova probíhá v tuto chvíli připomínkové řízení k dokončené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Bezpečnost v mateřských a základních školách (vrátný ZŠ, kamerový systém MŠ) P

Popis / Komentář:
Realizace - r. 2020.
Rozpočtová připravenost - není v rozpočtu města.

Náměty / Záměry:
Vzhledem k vysokým nákladům na řešení tohoto problému je nutné zvážit zařazení položek do rozpočtu města v příštích letech. Zároveň je nutno jednat s řediteli
a ředitelkami škol, jaká opatření v jednotlivých školách již existují a jaká pro konkrétní školu doporučují.Ve dvou MŠ existuje již nyní systém bezpečného vstupu přes otisk prstů s videokamerou. Tento způsob zabezpečení se nám jeví jako dostatečný a doporučujeme jeho zavedení i v ostatních MŠ.

E.2 Vybudovat dopravní hřiště

Náměty / Záměry:
2014 - v rámci pracovní skupiny Adrenalinové a dopravní hřiště je navrženo vybudovat v areálu ZŠ Vančurova
2015 prověřováno umístění dopravního hřiště v areálu „Duhovky“
E.2.1 Vybudování stálého dopravního hřiště (multifunkčního)
Popis / Komentář:
Záměr není součástí strategických dokumentů města.Plánovaný termín vyřešení problému: 2018 – zpracování PD, termín realizace nejdříve 2019.Rozpočtová připravenost:rozpočet města.

Náměty / Záměry:
Pracovní skupina sestavila požadavky na výstavbu dopravního hřiště. Dále doporučila zadat zpracování projektové dokumentace hřiště v areálu Střediska volného času (ZŠ a MŠ B. Martinů). Podle prostorových možností budou v areálu řešeny též další prvky pro využití volného času dětí a mládeže. V tuto chvíli probíhá výběr zpracovatele projektové dokumentace.

E.3 Péče a podpora talentovaných žáků (mimo sport)

Náměty / Záměry:
Podpora talentovaných dětí byla zapracována do Akčního plánu pro-rodinných aktivit na rok 2017, který schválilo dne 18.10.2016 zastupitelstvo města. Byl zpracován „Program přidělování dotací na podporu talentovaných dětí na rok 2017, který bude předložen radě města a zastupitelstvu města ke schválení, a to do konce roku 2016. Dne 20. 10. 2016 byl projednán Komisí pro děti a mládež.

E.4 - integrace dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – bezbariérové budovy ZŠ ve městě

Náměty / Záměry:
– zatím není ve městě žádná z budov základních škol zřizovaných městem zcela bezbariérová – je RM doporučeno vzhledem k finanční náročnosti udělat zatím alespoň jednu školu – je vytypovaná ZŠ Očovská ( již je tam výtah + WC v přízemí) – je v jednání vybudování bezbar. WC ve vyšších patrech ZŠ a bezbar. vstup do školy – pak by tuto podmínku ZŠ splnila

E.5 ekologizace provozu škol

Náměty / Záměry:
škol ( ZŠ Očovská, ZŠ Vančurova ) - RM schválila ( duben 2014)
zavedení evropského projektu EURONET 50/50 MAX zaměřeného na úspory energie ve školních budovách v těchto dvou výše uvedených ZŠ

E.6 zapojení škol do projektu Škola podporující zdraví

E.7 vhodné prostory pro Klub mládeže

Náměty / Záměry:
Klub mladých je v SVČ Hodonín na Horních Valech, také je tam nízkoprahový klub Pohoda, Klub mladých má i Centrum pro rodinu – Parník, Nautilus připravuje hudební večery

E.8 VYBUDOVÁNÍ KOMPLEXNÍHO ADRENALINOVÉHO HŘIŠTĚ PRO MLADÉ

Náměty / Záměry:
- dětský parlament tento projekt navrhl již v roce 2007, pak se tím zabýval i studentský parlament – vše ztroskotalo na finanční náročnosti projektu+ následné údržby tohoto hřiště ( zajištění bezpečnosti) – vznikla pracovní skupina Adrenalinové a dopravní hřiště – navrženo adrenalinové hřiště – areál B. Martinů, dopravní hřiště – areál ZŠ Vančurova
Na základě žádosti Dětského parlamentu z roku 2010 byla v návrhu rozpočtu na rok 2011 na projektovou dokumentaci outdoorového hřiště (obsahují např. bungee trampolínu, okruh pro kolečkové brusle, lanové centrum, šplhací sítě, skatepark a další) v areálu ZŠ a MŠ B. Martinů vyčleněna částka 100 000,- korun. Vzhledem k úsporným opatřením byl ale rozpočet Odboru rozvoje města v položce projektů krácen z 1 000 000,- korun na 700 000,- korun a není tak jisté, zda se výše uvedenou projektovou dokumentaci v letošním roce dostane, neboť přednost mají již běžící akce. Hledá se dotační výzva, z níž by bylo možné projektovou dokumentaci zafinancovat.
Středisko volného času obdrželo začátkem roku 2010 informaci z odboru rozvoje města o vypsaných dotačních výzvách, z nichž bylo možné na projektovou dokumentaci prostředky čerpat, ve stanovených termínech jich ale nevyužilo.

E.9 Budou rozvíjeny podmínky pro volný čas dětí, mládeže i dospělých.

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podmínky pro volný čas dětí, mládeže i dospělých
Objem financí v rámci celého grantového systému města tis. Kč
Počet podpořených organizací zaměřených na volnočasové aktivity v rámci grantového systému počet

E.9.1 Podporovat volnočasové aktivity prostřednictvím grantů
Náměty / Záměry:
Grantový systém je stále stejný a i výše finančních prostředků rozdělovaná formou grantů zůstala pro 2014 stejná jako 2013 tj. 2,5 mil. Kč,mimo tyto granty jdou ještě mimořádné dotace vybraným sportovním organizacím ve výši 2 mil. Kč a také mimořádné dotace přidělované organizacím radou města, ty jsou 2014 ve výši 0,9 mil. Kč.

F. SPORT

F.1 Vybudování dráhy pro in-line bruslení

Popis / Komentář:
Záměr je obsažen v Akčním plánu rozvoje města 2013-2015. Plánovaný termín vyřešení problému: 2017 – vyřízení stavebního povolení, realizaci plánuje Státní pozemkový úřad v roce 2018.
Rozpočtová připravenost:investice státu.

Náměty / Záměry:
Účelové komunikace na Očovských loukách - město Hodonín danou záležitost řeší ve spolupráci s Pozemkovým úřadem. Pozemky pro tento záměr byly vypořádány v rámci Komplexních pozemkových úprav. V případě realizace by tedy tyto komunikace měly prioritně sloužit ke zpřístupnění zemědělských pozemků, nicméně jsou plánovány z asfaltu a v tom případě budou využitelné nejen pro cyklisty, ale rovněž pro in-line bruslaře.

F.2 Bude udržována kvalita stávajících sportovišť vč. jejich modernizace

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Možnosti pro sportovní vyžití
Využití sportovních ploch pro veřejnost počet osob - návštěvnost
Spokojenost obyvatel s možnostmi pro sportovní vyžití % OOVV

F.2.1 Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
Popis / Komentář:
5/ 2015 zahájení prací na zateplování
Doposud je vyměněna většina oken a dveří, zbourán havarijní ochoz zvenku před bazénovou halou a připraveno a částečně provedeno bourání na nové vchody do budovy bazénu.
9/2015 - předložen nový harmonogram probíhající rekonstrukce ve kterém by střechy a zateplení měly být provedeny do konce listopadu 2015. Ihned by měly pokračovat práce na osvětlení, stropu a vzduchotechnice, aby mohl být bazén co nejrychleji opět v provozu. 1-2/2016

F.3 Rekonstrukce a modernizace krytého plaveckého bazénu

Náměty / Záměry:
Projektová dokumentace na rekonstrukci krytého plaveckého bazénu je předána. V rámci rekonstrukce se počítá s větší kapacitou sauny. K velkému bazénu budou přidány dvě vířivky. V současné době probíhá druhé kolo výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpokládaný termín zahájení prací je ve 4. čtvrtletí 2016. Zahájení provozu se pak předpokládá ve třetím čtvrtletí 2017. Přesnější termín lze stanovit až po výběru zhotovitele.
V rozpočtu města pro rok 2016 je v tuto chvíli vymezena částka 50 mil. Kč. Celkové náklady jsou dle projektové dokumentace odhadovány ve výši 90 mil. Kč.

F.4 Bude dostatečná nabídka sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie

F.4.1 Zachovat grantový systém - poukázky
F.4.2 Podporovat a prezentovat sportovní aktivity ve městě

F.5 Budou udržována a budována hřiště pro děti a mládež, vč. malých hřišť.

Popis / Komentář:
- byla zbudována dětská hřiště na ul. Okružní, ve Velkých Kasárnách (tzv. Oranžové hřiště) za 5.299.826,- Kč
- některá dětská hřiště byla opravena (na ul. Lesní)
- dětská hřiště jsou neustále sledována a nevyhovující atrakce jsou demontovány
a nahrazovány novými hracími prvky
2015 - nové hřiště na nám. B. Martinů ( v rámci projektu IPRM) a obnoveno hřiště v ul. Vřesová ( v rámci regenerace sídliště JV).

G. KULTURA

Náměty / Záměry:
- Realizace již zpracované kulturní koncepce
- Podpora výuky lidové hudby - ZUŠ

G.1 Realizace vnitřní rekonstrukce kulturního domu

Popis / Komentář:
Záměr je obsažen v Akčním plánu rozvoje města 2013-2015.Plánovaný termín vyřešení problému: průběžně se řeší, jedná se o dlouhodobý záměr.Rozpočtová připravenost:1,8 mil. na PD v rozpočtu 2017

Náměty / Záměry:
V září a říjnu roku 2016 proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace celkových stavebních úprav Domu kultury. 1.listopadu 2016 rozhodla RM o zadání zakázky nejlepšímu uchazeči, ten však nakonec nepodepsal smlouvu. Proto 13.12.2016 Rada Města rozhodla o zrušení soutěže. V první polovině roku zvažovalo vedení města další kroky, nyní se připravuje vypsání nového výběrového řízení na projektanta.

Rekonstrukce interiéru domu kultury P

Popis / Komentář:
Realizace - do roku 2022.
Rozpočtová připravenost - rozpočet města + možné dotace (EU, ČR, JMK).

Náměty / Záměry:
Celková rekonstrukce kulturního domu (KD), počínaje od veškerých inženýrských sítí, přes technické vybavení (výsuvné hlediště, EPS, VZT, divadelní atd.), interiér (výměna povrchů atd.), až po venkovní úpravy (parkoviště, obslužné komunikace, příjezdové rampy, letní scénu atd.). V roce 2018 bude zpracována prováděcí PD Rekonstrukce KD.

G.2 Rekonstrukce domu kultury

Popis / Komentář:
Dokončuje se I. etapa rekonstrukce (fasáda a střecha), která se rozšířila o rekonstrukci WC pro návštěvníky (dokončeno bude v září 2015) - slavnostní otevření 25.9.2015
- následovat bude obnova zeleně kolem Domu kultury ( dotace)
V dalších letech by se mělo s rekonstrukcí pokračovat neboť veškerý interiér zůstává v původním stavu (již. 30 let.) a je nevyhovující.

Náměty / Záměry:
Vedení Města navrhlo rozetapování rekonstrukce
2014- jednání ohledně rizsahu rekonstrukce - rozhodnutí prozatím nepadlo. Je podána žádost o dotaci.

G.3 Rekonstrukce domu kultury (vnitřní části DK)

Náměty / Záměry:
Je zpracován projekt na rekonstrukci interiérů, připravuje se výběrové řízení na prováděcí projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci (kromě již provedených částí – WC, zateplení). Realizace bude pravděpodobně rozčleněna do několika částí, v závislosti na schváleném rozpočtu.
Průběžně se řeší, jedná se o dlouhodobý záměr
Na dílčí části rozpočet města, snahou bude rovněž nalézt vhodné dotační tituly (zejména fondy EU) pro možné spolufinancování.
V rozpočtu města pro rok 2016 je v tuto chvíli vymezena částka 1,8 mil. Kč na prováděcí projektovou dokumentaci.

G.4 Podporovat kulturní projekty

G.4.1 Poskytovat granty na kulturu
G.4.2 Podporovat a rozvíjet tradiční kulturní akce ve městě
G.4.3 Zapojit se ke Svátku hudby
Popis / Komentář:
Svátek hudby proběhl 21.6.2015 na náměstí před radnicí ve spolupráci s Domem kultury

G.5 Výstavba, obnova a využití nových a stávajících kulturních prostor.

Popis / Komentář:
2015 - dokončuje se i statické podchycení kina a doplnění technologie chlazení (dokončeno bude v říjnu 2015).
V dalších letech by se mělo s rekonstrukcí kina pokračovat neboť objekt je v mnoha ohledech nevyhovující.

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Možnosti pro kulturní vyžití
Návštěvnost kulturních prostor (Dům kultury, Kino Svět, Masarykovo muzeum, Galerie, Lázně, Městská knihovna, Symfonický orchestr, CpR, SVČ, ZUŠ, OŠKMT, PZM) počet
Počet kulturních akcí (pořádaných v rámci organizací: Dům kultury, Kino Svět, Masarykovo muzeum, Galerie, Lázně, Městská knihovna, Symfonický orchestr, CpR, SVČ, ZUŠ, OŠKMT, PZM) počet

G.5.1 Stavba vodní tvrze (amfiteater)
G.5.2 Podpora vzniku hudebního klubu pro alternativní hudbu
Popis / Komentář:
31.8.2010 se uskutečnil Kulatý stůl na podporu Hudebního klubu pro alternativní hudbu.
2.11.2010 si zájemci prohlédli areál bývalých Družstevních vinných sklepů s cílem zjistit možnosti jeho využití pro plánovaný alternativní hudební klub

G.5.2.1 Kulatý stůl na podporu hudebního klubu
Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
31.8.2010 se uskutečnil Kulatý stůl na podporu Hudebního klubu pro alternativní hudbu. Návrhy, náměty a názory přítomných (diskuze) Několik z přítomných navrhlo vybudovat klub menšího rozměru, kapacita 50-70 lidí, pro pořádání menších, komornějších koncertů. Další by chtěli větší prostor, kapacitně pro 300-500 lidí, kde by se mohly organizovat koncerty větší, známějších hudebních skupin.... »

G.5.2.2 Prohlídka areálu bývalých Družstevních vinných sklepů
Roky realizace:
2010

Popis / Komentář:
Dva měsíce po společném setkání zástupců Města Hodonína s širokou veřejností u kulatého stolu v restauraci Corso došlo 2. listopadu na další schůzku. Tehdejší starostka města Milana Grauová doprovázená zástupci Projektu Zdravé město Hodonín si tentokrát společně s několika zájemci z řad hudbychtivých spoluobčanů přišla prohlédnout chátrající areál bývalých Družstevních vinných sklepů.... »

G.5.3 Modernizace knihovny pro potřeby mladé generace.
Náměty / Záměry:
2013 dokončena modernizace oddělení pro děti a mládež, čítárna, počítačová učebna
2014 pokračování rekonstrukce (vchod pro veřejnost, technické zázemí)
2015 - rekonstrukce dokončena

H. DOPRAVA

Náměty / Záměry:
- podchod pod železniční stanicí do Lipové aleje
- příprava napojení ul. Velkomoravské a Dukelských hrdinů (Cukrovar)
- příprava na vybudování dopravního hřiště a zapojení všech MŠ a ZŠ do dopravní výchovy
- předložit k veřejné diskusi záměr s využitím kasárenských prostor a objektů v katastru Hodonína
- projednat s veřejností budoucnost dopravního řešení naplánované pěší zóny od světelné křižovatky po Masarykovo náměstí
- kvalitní MHD

H.1 Vybudování obchvatu Hodonína

Popis / Komentář:
Záměr je obsažen v Koncepci dopravy města Hodonína a v platném územního plánu Hodonín.Plánovaný termín vyřešení problému:dlouhodobá záležitost.Rozpočtová připravenost:investice státu.

Náměty / Záměry:
Na základě dlouhodobých urgencí ze strany města proběhla v roce 2016 měření intenzit dopravy na stávající (průtahové) komunikaci I/51, která by měla ověřit potřebnost obchvatu. Město Hodonín doposud neobdrželo oficiální stanovisko Ministerstva dopravy k výsledkům měření, resp. k možné obnově příprav obchvatu. Starosta města o problematice obchvatu jednal s ředitelem ŘSD ČR.Podpora výstavby obchvatu je navržena v novém. Strategickém plánu města Hodonína.

Oprava chodníků na hřbitově P

Popis / Komentář:
Realizace - rok 2018-2022.
Rozpočtová připravenost - rozpočet města.

Náměty / Záměry:
Na novém hřbitově pokračování výstavby nových chodníků pro přístup a příjezd k novým hrobovým místům a postupná oprava stávajících chodníků. Na starém hřbitově nutnost zpracování studie a její projednání se zástupci ochrany zeleně a památkové péče (starý hřbitov je zapsán v ÚSKP ČR), následně zpracování projektové dokumentace a realizace.

H.2 Propojení cyklostezek ve městě

Popis / Komentář:
2015 - cyklostezka v ul. Velkomoravská byla dokončena projektová dokumentace pro územní řízení a byl vypracován geometrický plán pro oddělení doposud nevykoupených pozemků. Nyní nadále probíhá majetkoprávní vypořádání nezbytných pozemků. 2015 byla zrealizována v ulici Legionářů, a to v úseku od přečerpávací stanice dešťových vod po napojení panelové komunikace vedoucí středem Očovských luk.... »

H.3 Chodníky Náměstí Osvobození a Zámecké náměstí (bez kácení stromů).

Náměty / Záměry:
Obnovu chodníků v předmětné lokalitě je nutno řešit koncepčně v souvislostech zejména se zelení. Prosté předláždění není možné, neboť ve spoustě případů do stávajících chodníků zasahuje kořenový systém stromů.
V letošním roce byla zahájena spolupráce s Vysokou školou báňskou v Ostravě, kdy budou studenti pracovat v rámci svých diplomových, bakalářských a seminárních prací na námi navržených tématech. Mimo jiné bylo navrženo, aby studenti pracovali na návrhu komplexní regenerace sídliště Náměstí Osvobození. Následně se danou problematikou můžou zabývat jednotlivé odbory MÚ Hodonín.

H.4 Křižovatka Velkomoravská x Bří Čapků

Náměty / Záměry:
Uvedenou křižovatku je nutno řešit v rámci komplexního projektu stávající silnice I/51 v ul. Velkomoravská. V rámci tohoto projektu, kterým se v tuto chvíli zabývá správce předmětné komunikace ŘSD Brno, se bude řešit rovněž nakládání s dešťovými vodami, návaznost na plánovanou smíšenou stezku pro cyklisty a chodce, apod.
-Město Hodonín poskytuje zpracovateli projektové dokumentace maximálně možnou součinnost. Následně je nutno u této investiční akce dohodnout finanční spoluúčast města, popř. kraje.

H.5 Povolení vjezdu cyklistů do protisměru

Popis / Komentář:
Dopravní komise se k problematice povolení vjezdu do protisměru v průběhu roku 2015 vyjadřovala ke konkrétním ulicím, a to Vančurova a Sídlištní.
Vjezd cyklistům do protisměru z důvodu bezpečnosti nedoporučila.

H.6 Bude se zlepšovat dopravní bezpečnost ve městě

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Bezpečnost dopravy
Počet nehodových míst ve městě počet OOVV
Počet dopravních nehod ve městě počet
Počet zemřelých v důsledku dopravních nehod v rámci města (na 1000 obyv.) počet
Cesta dětí do školy
Sledování ECI B6 „Cesta dětí do školy a zpět“ - provedení analýzy (dotazníkového šetření) a/n OOVV

H.6.1 Vybudování kruhového objezdu u Lázní Hodonín
Popis / Komentář:
10/2014 - zahájení stavby
6/2015 - ukončeno

H.6.1.1 Probíhá územní řízení
Popis / Komentář:
Bylo zahájeno územní řízení o rozhodnutí umístění stavby na okružní křižovatky ulic Purkyňova a Měšťanská. 30. března proběhlo na stavebním úřadě jednání, kde se k územnímu řízení přihlásili občané přilehlých domů na ulici Brandlova a sepsali námitku, doručenou dne 21. března, v níž nesouhlasí s přímým propojením křižovatky s ulicí Brandlovou. Jako důvod uvádějí zvýšení dopravní zátěže v této ulici, zvýšení hlučnosti, zhoršení situace pro chodce a snížení počtu parkovacích míst. Dne 30.... »

H.6.2 Vybudování bezpečných přechodů (zvýraznění, nasvícení).
Náměty / Záměry:
V rámci 1.etapy opravy chodníků a přechodů ul.Národní třída a Masarykovo náměstí bylo provedeno nasvícení přechodů (Masarykovo nám., Národní třída, Štefánikova, Velkomoravská), dále u MND na ul.Úprkova. Na akci obdrželo Město dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Současně s opravou chodníku ul. Sv.Čecha byly bezbariérově upraveny přechody pro chodce.
H.6.2.1 Vytipovat další přechod a zrealizovat osvícení
Roky realizace:
2014, 2015

Náměty / Záměry:
5/2014 - vytipování
6/2015 - předpokládané ukončení

H.7 Vznikne více parkovacích míst na sídlištích (Bažantnice, Jihovýchod)

Náměty / Záměry:
Dokončeno:Sukova - Bří Čapků, Lipová alej, Sídlištní, Polní - Výstavní u DK, Horní Plesová, Luční
Ve fázi přípravy 2014:
Sukova
Jižní
2015 - zrealizovány parkoviště v lokalitě Bažantnice v rámci projektu IPRM (ul. Skácelova, Erbenova, Lesní, propojovací komunikace mezi ulicemi Seifertova a Patočkova).
H.7.1 Realizovat parkoviště Jižní
Náměty / Záměry:
2015 - roce byla vypracována studie na umístění parkoviště. V příštím roce předpokládáme vypracování projektových dokumentací pro územní a stavební řízení. Případná realizace by pak mohla přicházet v úvahu v roce 2017.

H.8 Budou realizovány bezbariérové přechody a chodníky

Popis / Komentář:
2015 - vyřízeno územní rozhodnutí na poslední etapy úprav Masarykova nám. a rovněž na ul. Dobrovolského.

H.8.1 Opravit chodníky Dobrovolského
Náměty / Záměry:
2014 - Probíhá projekční příprava
2015 - vyřízeno územní rozhodnutí
H.8.2 Vyřešit přechod u nemocnice
Náměty / Záměry:
2014 - projekční příprava

I. CESTOVNÍ RUCH A PODNIKÁNÍ

I.1 Modernizace ZOO

Popis / Komentář:
Záměr je obsažen v Akčním plánu rozvoje města 2013-2015.Plánovaný termín vyřešení problému: Realizace po etapách v letech 2018 - 2021. Rozpočtová připravenost: V rámci rozpočtu města Hodonín na rok 2017 je vyčleněna položka 1,13 mil. Kč na projektovou dokumentaci provozní budovy, 3 mil. Kč na projektovou dokumentaci a částečnou realizaci stravovacího zařízení a 1 mil. Kč na rozpracování koncepce ZOO do architektonické studie 1.etapy rekonstrukce jednotlivých pavilonů ZOO Hodonín.... »

Náměty / Záměry:
Je vypracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení stravovacího zařízení. Odhadovaná částka je 7,500.000,- Kč. Předpokládaná realizace je v roce 2018.Současně je zpracovávána projektová dokumentace provozní budovy, která má nahradit současné havarijní prostory zázemí zaměstnanců. Odhadované náklady jsou 23 mil. Kč, předpokládaná realizace 2018/2019.U rekonstrukcí jednotlivých pavilonů probíhá fáze konzultací a řešení jednotlivých částí objektu formou architektonické přípravy (jde především o vyhranění a definici jednotlivých geografických celků a jejich vizualizaci). Výsledkem bude zpracování architektonické studie 1. etapy (oblast Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie) do konce září 2017. Následovat bude zadání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a příprava podkladů pro žádost o dotaci z fondů přeshraniční spolupráce.

I.2 Využití řeky Moravy k podnikatelským účelům - splavnění, rozšíření ubytovacích a stravovacích kapacit

Popis / Komentář:
2015 - dokončena Ředitelstvím vodních cest koncepční studie splavnění starého ramene řeky Moravy – tj. vybudování plavební komory, přístaviště pro lodě v ulici Legionářů a nábřeží mezi ulicemi Radniční a Jánošíkova.
Město Hodonín bude nadále poskytovat Ředitelství vodních cest plnou součinnost v přípravě tohoto záměru, popř. bude samo připravovat dle uvedené studie dílčí části daného území.

I.3 Modernizace ZOO (včetně parkování a občerstvení)

Náměty / Záměry:
V letošním roce bude dokončena projektová dokumentace pro rekonstrukci objektů kanceláří a šaten. V pavilonu opic bude opravena střecha. Pro budoucí rozvoj areálu ZOO je vypracována koncepční studie schválená radou města, dle které je mimo jiné řešeno rozšíření ZOO směrem k útulku pro psy. Sem by se také v budoucnu přesunul vchod do ZOO. Tato koncepční studie je v tuto chvíli zapracovávána do územního plánu Hodonína.
Na dílčí části rozpočet města, snahou bude rovněž nalézt vhodné dotační tituly (zejména fondy EU) pro možné spolufinancování.
V rozpočtu města pro rok 2016 je v tuto chvíli vymezena částka 1,25 mil. Kč pro dokončení PD pro rekonstrukci objektů kanceláří a šaten a 3,8 mil. Kč na rekonstrukci střechy pavilonu opic.

I.4 Zatraktnivnit letní koupaliště

I.4.1 Zavést animační programy pro děti
Popis / Komentář:
2014 - ano
2015 - ano

I.5 Rekonstrukce lázní

I.6 Denní lázně - Bliss Day Spa

Popis / Komentář:
Rozšíření Lázní Hodonín o tzv. Denní Lázně Bliss Day Spa bude v provozu od 1.10.2015.

I.7 Modernizace ZOO

Popis / Komentář:
2015 byla zpracována koncepce, do rozpočtu na rok 2016 je navrhována první část – rekonstrukce zázemí ZOO.

I.8 VYBUDOVÁNÍ CYKLOSTEZKY Z HODONÍNA DO OKOLNÍCH OBCÍ KOLEM ŘEKY MORAVY A BAŤOVA KANÁLU

Náměty / Záměry:
Zpracována PD „Hodonín Jez – Hodonín silniční most Holíč“.
Dále se projektuje od hřbitova po Rohatec podél komunikace.
I.8.1 Cyklostezka podél řeky Moravy Hodonín-Mikulčice-Lanžhot-soutok
I.8.2 Cyklostezka Hodonín-Rohatec
I.8.3 Cyklostezka Hodonín-Ratíškovice

I.9 Bude se zlepšovat propagace u cestovního ruchu

Náměty / Záměry:
V průběhu roku se uskutečnilo několik výstav a dalších akcí tematicky zaměřených na osobnost prvního československého prezidenta a rodáka města Hodonína.V průběhu dubna přednáškový cyklus, 21. května proběhla již tradiční akce – Muzejní noc, tentokrát na téma TGM a legionáři.
K jednotlivým akcím oslav 160. výročí narození T. G. Masaryka vznikly nové webové stránky www.prezidentmasaryk.cz, kde mohou občané najít každý měsíc aktuální informace. Záměrem vzniku těchto speciálně zřízených stránek je především vytvořit jakési jednotné úložiště dat o T.G.Masarykovi. Doposud takové stránky ještě nevznikly, stránky budou i po ukončení oslav sloužit veřejnosti, studentům a příznivcům TGM jako zdroj informací ať už z jeho profesního, tak i jeho osobního života. Vkladateli informací budou partneři oslav. Stránky by měly být oživeny i možností shlédnutí či vyposlechnutí Masarykových projevů, návštěv apod.
U příležitosti tohoto výročí bylo navrženo také speciální logo, které bude provázet každou akci oslav a bude též zobrazeno na plakátech, pozvánkách i propagačních materiálech. Logo bude po celý rok 2010 zobrazeno rovněž v hlavičce stránek Hodonínských listů.
K upomínce na 160. výročí Masarykova narození vydalo město Hodonín také pamětní medaile.
Byla vydána řada propagačních materiálů:pro upomínku na Masarykovo výročí vydává Hodonín také řadu propagačních předmětů, z nichž některé budou k dispozici v Informačním centru. Zájemci si tak budou moci zakoupit třeba napodobeninu čepice, kterou T. G. Masaryk s oblibou nosil - takzvanou „masaryčku“, silikonový náramek v barvách trikolóry či papírovou nebo plátěnou tašku (vše opatřeno logem oslav). Dále budou k dispozici také tematické tiskoviny.
Lázně Hodonín pro propagaci lázeňského zařízení ležící ve městě Hodoníně, regionu Slovácko, kraji jihomoravském byly uskutečněny následující aktivity:
propagační materiál Lázní Hodonín (tiskoviny, propagační předměty s logem lázní),nový vzhled a struktura webových stránek,účast na veletrzích cestovního ruchu v ČR i zahraničí (prezentace lázní např. v obchodních centrech, turisticko-informačních centrech, různých akcí apod.,billboard na dálnici D2 v obou směrech(byl v letech 2007, dále bude v roce 2011),banner na hlavní světelné křižovatce v Hodoníně,rozhlasová kampaň na regionálních rádiích,inzerce v tisku,kampaně na různých internetových portálech,soutěže a akce pro lázeňské hosty,tramvaj ve městě Brně (projíždějící centrum a blízké okolí),která nese název a kontakty Lázní Hodonín,propagační DVD o lázních a okolí(zasláno do zdravotních pojišťoven,TIC, MěÚ,obce,obchodním partnerům apod.),konference a školení–kongresová turistika,kulturní a společenské akce pořádané v areálu lázní,rozšíření a zkvalitnění služeb poskytující lázně(např.kategorie ubytování ***+superior),certifikát Europespa Med, které lázně získaly koncem roku 2009 od Evropské asociace lázní,venkovní hry v areálu lázní,kadeřnické a kosmetické služby,volně prodejné procedury na každý den, dárkové poukazy,dvě kavárny s cukrárnou a venkovním posezením aj.Lázně Hodonín slouží svým klientům – nabídka pro samopláteckou klientelu, hosté jejichž pobyt je hrazen ze zdravotního pojištění(komplexní a příspěvková lázeňská péče),ale také pro obyvatele města Hodonína a okolí, pro náhodného turistu: např.zakoupení procedury(možnost každý všední den a v sobotu do 19.00,neděle do 17.00),posezení v kavárně,návštěvou kulturních a společenských akcí apod.I.10 Bude podporována zaměstnanost (koncepce podpory podnikání)

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2017 Skutečnost 2017 Vyhodnocení Zdroj
Podpora zaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti ve městě % mn

I.10.1 Pořádat kulaté stoly na téma NEZAMĚSTNANOST
Náměty / Záměry:
4/2014 - kULATÝ STŮL "pRÁCE SE NEVYHLÍŽÍ, PRÁCE SE HLEDÁ" PRO MLADÉ DO 30 LET (s odborníky a přehledem možností získání zaměstnání)
I.10.2 Příprava průmyslové zóny Výhon/Černý most
I.10.3 Regenerace brownfields
I.10.4 Konverze vodního cvičiště

J. Mládež

J.1 Vytvoření přechodu na ul. Velkomoravská (Kapřiska-zastávka)

Popis / Komentář:
Záměr je obsažen v Akčním plánu rozvoje města 2013-2015. Plánovaný termín vyřešení problému: dlouhodobý investiční záměr Rozpočtová připravenost:investice státu.

Náměty / Záměry:
Správci komunikace – ŘSD ČR byl zaslán požadavek k zapracování daného záměru – tj. přechodu pro chodce – v rámci celkové obnovy veřejného prostranství v ul.Velkomoravská ( vč. doplnění chodníků, odvodnění, úpravy křižovatky s ul. Bří Čapků).

J.2 Více brigád pro studenty

Náměty / Záměry:
- projekt „JOB – PORTÁL“ – námět ze Studentského parlamentu Hodonín – oslovit firmy a opačně studenti nabídnou co umí – vytvoření portálu, kde budou dávat své nabídky firmy, studenti, rozšíření také na nabídky a poptávky na praxi – hledá se vhodný dotační titul na tuto aktivitu.
J.2.1 Projekt JOB - PORTÁL
Náměty / Záměry:
- projekt „JOB – PORTÁL“ – námět ze Studentského parlamentu Hodonín – oslovit firmy a opačně studenti nabídnou co umí – vytvoření portálu, kde budou dávat své nabídky firmy, studenti, rozšíření také na nabídky a poptávky na praxi – hledá se vhodný dotační titul na tuto aktivitu.
J.2.2 Kulatý stůl na téma Nezaměstnanost
Náměty / Záměry:
kulatý stůl se konal 3.4.2014 pro studenty a mladé do 30 let. Akce byla součástí projektu NSZM ČR „Mládež v akci? ANO, v obci!“, který je realizován za finanční podpory Evropské unie.

J.3 Piknikový park

Náměty / Záměry:
Je zpracován projekt na rekonstrukci interiérů, připravuje se výběrové řízení na prováděcí projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci (kromě již provedených částí – WC, zateplení). Realizace bude pravděpodobně rozčleněna do několika částí, v závislosti na schváleném rozpočtu.
Průběžně se řeší, jedná se o dlouhodobý záměr
Rozpočtová připravenost: Na dílčí části rozpočet města, snahou bude rovněž nalézt vhodné dotační tituly (zejména fondy EU) pro možné spolufinancování.
V rozpočtu města pro rok 2016 je v tuto chvíli vymezena částka 1,8 mil. Kč na prováděcí projektovou dokumentaci.

J.4 Zajistit bezpečnost dětí na hřištích

Náměty / Záměry:
V Dětském městečku - odklízení pořezaných stromů a větví

J.5 Zefektivnit rozmístění stojanů na kola ve městě

J.6 Vybudovat piknikový park

J.7 Vybudovat ve městě delší in-line dráhu

*