*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Logo ZM Jihlava
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
Telefon
+420 565 591 600
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Soňa Krátká
Telefon
+420 565 591 822
E-mail
 

Jihlava

Informace jsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Jihlava (2017-2018)

A. UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA A PLÁNOVÁNÍ

A.1 Bude řešena zeleň na náměstí P

Popis / Komentář:
Odbor životního prostředí navrhuje vysadit novou stabilní zeleň a zachovat počet stávající mobilní zeleně, která se přesouvá na náměstí podle realizovaných akcí a slouží zároveň jako mechanická zábrana. O stávající zeleň se bude odbor nadále starat, ale rozšíření zeleně na náměstí by se mělo řešit systémově. V roce 2016 došlo k nutnému pokácení některých lip na náměstí (u zastávky MHD u Prioru).... »

A.1.1 Prověřit umístění zeleně v rámci architektonické soutěže k revitalizaci náměstí P

A.2 Bude zrevitalizováno náměstí P

Popis / Komentář:
V současné době probíhá příprava architektonické soutěže o návrh revitalizace náměstí, výstupem soutěže bude koncepce náměstí, která bude řešit např.: dopravu, vegetaci, dláždění, mobiliář i zapojení okolních objektů do prostoru náměstí. Tvorba podkladů pro soutěž probíhá od léta 2016, analyzována je historie a vývoj náměstí, dopravní situace, vegetace, kulturní využití náměstí a další aspekty, které objasňují význam a fungování náměstí a umožní tak nalezení nejlepší možné budoucí podoby... »

A.2.1 Zadání architektonické soutěže k revitalizaci náměstí
Náměty / Záměry:
Informace k projektu revitalizace náměstí na webu: https://www.jihlava.cz/namesti/

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Revitalizace Borovinky P

Popis / Komentář:
Revitalizace rybníka Borovinka proběhla v roce 2010 a spočívala v odbahnění rybníka, odstranění náletových křovin z břehů a ořezu větví u vzrostlých stromů. Bylo upraveno opevnění hráze. Z důvodu zachování biodiverzity byly zachovány litorální a břehové porosty. Na akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2 012 tis. Kč, celkové náklady činily 2 793 tis. Kč.... »

Náměty / Záměry:
Statutární město Jihlava neplánuje v období 2017/2018 výkup pozemků v okolí Borovniky.

B.2 Zvýšení podílu ploch zásaku dešťové vody ve městě

B.2.1 Podání žádosti o podporu ze SFŽP ČR - studie hospodaření s povrchovými a podzemními vodami

C. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

C.1 Vytvoření kulturní zóny místo parkoviště u ZUŠ P

Popis / Komentář:
Územní plán kromě specifických ploch sídelní zeleně vyžaduje v každé zastavitelné ploše minimální podíl nezpevněných (zelených) ploch cca 30%. Toto opatření umožňuje zasakování dešťových vod ve městě. Vodoprávní úřad při povolování staveb vyžaduje od stavebníků přizpůsobit projekt tomu, aby byly dešťové vody zasakovány přímo na pozemku stavebníka. Velké plochy ve městě však často takto řešeny nejsou.... »

Náměty / Záměry:

C.1.1 Prověření možnosti vytvoření kulturní zóny parkoviště u ZUŠ v rámci architektonické soutěže k revitalizaci náměstí
Popis / Komentář:
Řešení parkoviště a případně kulturní zóny před budovou ZUŠ na Masarykově náměstí je součástí přípravy projektu revitalizace náměstí (viz bod A.2). Potřeba řešit dolní náměstí jiným způsobem a případné využití předprostoru ZUŠ pro kulturní akce bylo jedním z probíraných bodů na plánovacím setkání veřejnosti a kulturních aktérů, výstupy zapojení veřejnosti budou zveřejněny během července na webu náměstí (https://www.jihlava.cz/namesti/) a předány účastníkům architektonické soutěže.

C.1.1.1 Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa
Roky realizace:
2013, 2014

Náměty / Záměry:
V rámci připravovaného projektu bude komplexně regenerován sportovní areál Na Stoupách (fotbalová hřiště, atletický ovál a sektory), který bude současně rozšířen o nový sektor pro hod kladivem, diskem a oštěpem a kde bude vybudováno nové moderní zázemí sportovců.

C.2 Podpora povědomí o historii Jihlavy

Popis / Komentář:
Odbor kanceláře primátora se soustavně věnuje publikační činnosti – vydávání knih s tématikou historie Jihlavy od renomovaných historiků nebo archivářů. V prosinci 2017 vyjde již IV. díl publikace I domy umírají vstoje od archiváře Ladislava Vílímka, který mapuje historii domů v centru města i na bývalých předměstích nebo brožura o židovských studentech německého gymnázia (též autor Ladislav Vilímek). Na rok 2018 je naplánováno např.... »

C.2.1 Publikační činnost (knihy s tématikou historie Jihlavy), realizace Skryté Jihlavy a výstavní činnost

D. SPORT, VOLNÝ ČAS

D.1 Vyřešit rekonstrukci/vybudování nového Horáckého zimního stadionu P

Popis / Komentář:
Odborem správy realit je v letošním roce realizována investice vyvolaná vstupem klubu do extraligy včetně rekonstrukce a modernizace WC pro návštěvníky, aby byly splněny licenční podmínky pro extraligu ledního hokeje. Z hlediska dlouhodobě připravované rekonstrukce zastupitelstvo města na svém květnovém zasedání schválilo 3 varianty řešení, generální opravu formou jednotlivých samostatných etap, celkovou demolici objektu a výstavbu nové multifunkční arény na místě samém nebo novostavbu v... »

D.1.1 Rekonstrukce a modernizace WC pro návštěvníky
D.1.2 Prověřit 4 varianty řešení pro HZS
D.1.3 Zpracovat návrh podmínek privatizačního procesu a jednotlivých kroků v časovém harmonogramu a nalézt poradce tohoto procesu
D.1.3.1 16. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava
Roky realizace:
2012

Popis / Komentář:
Festival proběhne proběhne na podzim 2012.
Pořadatel: Jihlavský spolek amatérských filmařů o.s.

D.1.3.2 11. MFF Jihlavské folklórní léto 2012
Popis / Komentář:
Festival proběhne 14. - 17. 6. 2012.
Pořadatel: město Jihlava (OŠKT) a Vysočan Jihlava

D.1.3.3 Festival sborového umění
Roky realizace:
2012

Popis / Komentář:
Festival se bude konat v červnu 2012.
Pořadatel: Společnost pro FSU, o. s. Jihlava a NIPOS – Artama Praha

D.1.3.4 Jihlavské kulturní léto
D.1.3.5 Festival Gustava Mahlera
Roky realizace:
2012

Popis / Komentář:
Pořadatel: Mahler 2000

D.1.3.6 Jihlavské vánoce
Odpovědnost:
Město

Realizace:
OŠKT

Roky realizace:
2012

D.1.3.7 11. MFF Jihlavské folklórní léto 2012
Popis / Komentář:
Festival proběhne 14. - 17. 6. 2012.
Pořadatel: Vysočan Jihlava, město Jihlava (OŠKT)

D.2 Přírodní koupaliště P

Popis / Komentář:
Žádná z přírodních nádrží není v současnosti prioritně určená pro rekreaci. Viz revitalizace Borovinky bod B1

Náměty / Záměry:
Statutární město Jihlava neplánuje v období 2017/2018 zřízení přírodního koupaliště.

E. SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST

E.1 ZŘÍZENÍ KAMENNÉHO HOSPICE P

Popis / Komentář:
Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, tedy k tzv. paliativní péči. Paliativní péče je moderní a celosvětově rychle se rozvíjející typ péče, který nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí velmi často selhávají. Paliativní péče se zabývá utrpením, potřebami a kvalitou života a důstojností lidí na konci života.... »

Náměty / Záměry:
Statutární město Jihlava neplánuje v období 2017/2018 stavbu Kamenného hospice v Jihlavě.

E.2 Vybudování noclehárny a krizového centra u ní P

Popis / Komentář:
Noclehárna poskytuje ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení (pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) a přenocování. Pomáhá lidem v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nedokáží dočasně řešit vlastními silami. Poskytuje přespání a materiální zázemí.... »

Náměty / Záměry:
Podání projektu Azylový dům pro muže Jihlava a jeho následná realizace. Termín:31.10.2017, realizace 2017-2019

F. VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA

F.1 Vybudování přírodních učeben u škol

Popis / Komentář:
V rámci projektu Obnova a technické zhodnocení školních hřišť v Jihlavě – III. etapa byla při ZŠ Jungmannova v roce 2015 vybudována venkovní učebna. Ve Strategickém rámci MAP pro ORP Jihlava je plánováno vybudování přírodních učeben v ZŠ Otakara Březiny, ZŠ Demlova, ZŠ Jungmannova a ZŠ Speciální a praktické škola Jihlava. ZŠ Otokara Březiny – mokřadní učebna Kalvárie vybudována na podzim 2016 ve spolupráci se spolkem Mokřady: http://www.mokrady.wbs.cz/.... »

Náměty / Záměry:
Statutární město Jihlava neplánuje v období 2017/2018 vybudování přírodních učeben u dalších škol.

F.2 Vznik alternativního školství + podpora stávajícího

Popis / Komentář:
Alternativní školství je na území města podporováno a město k těmto školám přistupuje jako k nedílné součásti městské vzdělávací soustavy. U stávajících subjektů se kromě partnerského přístupu jedná případně i o formu finanční podpory (dar na pořízení speciálních pomůcek). U nově vznikajících subjektů se jedná o přístup města formou podpůrného kladného stanoviska, dle zákona č. 561/2004 Sb., §147, odst. 1, písmeno p.... »

Náměty / Záměry:
Statutární město Jihlava v období 2017/2018 podpoří Dětský lesní klub Hájenka formou dotace v rámci PZM a MA21.
ZŠ Jihlava, Demlova 32, příspěvková organizace od školního roku 2017/2018 otevře pro prvňáčky třídu pro nadané žáky. Tato třída bude mít menší počet žáků než běžná třída, budou zde žáci s různými formami nadání (dle doporučení), do výuky budou zařazovány jiné formy vzdělávání např. matematika metodou profesora Hejného, úprava obsahu výuky dle doporučení atd.
F.2.1 Otevřít třídu pro nadané žáky
F.2.2 Finanční podpora projektu „Den Země na Hájence“
Popis / Komentář:
Projekt byl podpořen z rozpočtu statutárního města Jihlavy na základě žádosti o dotaci v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

G. PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Popis / Komentář:
Požadavky občanů spočívaly v činění patřičných kroků ze strany města, aby došlo k oživení podnikatelských aktivit v centru města. Ze strany diskutujících zaznívaly názory, že v centru města jsou etablovány zejména různé finanční domy a „běžní“ podnikatelé centrum města opouští a odchází např. do CITY parku apod. Město by se mělo snažit do centra města přilákat takové podnikatele, které zvýší atraktivitu centra města jak pro občany, tak i pro návštěvníky.... »

G.1 Oživení podnikatelských aktivit v centru města

Popis / Komentář:
Požadavky občanů spočívaly v činění patřičných kroků ze strany města, aby došlo k oživení podnikatelských aktivit v centru města. Ze strany diskutujících zaznívaly názory, že v centru města jsou etablovány zejména různé finanční domy a „běžní“ podnikatelé centrum města opouští a odchází např. do CITY parku apod. Město by se mělo snažit do centra města přilákat takové podnikatele, které zvýší atraktivitu centra města jak pro občany, tak i pro návštěvníky.... »

G.1.1 Založení podnikatelského fóra společně s dalšími partnery (Hospodářská komora, kraj) a v propojení na MA21
G.1.1.1 Fond pro opravy domů
Roky realizace:
2013, 2014

Popis / Komentář:
Město dlouhodobě podporuje obnovu ploch poničených sprejery. Za tímto účelem je zřízen speciální fond, ze kterého může o dotaci požádat každý vlastník nemovitosti, jejíž povrch je znehodnocen sprejerskými nápisy. O tuto podporu lze žádat i opakovaně. V městské památkové rezervaci činí příspěvek 110 Kč/m2 a v ostatních částech města 70 Kč/m2.

G.1.2 Prověření potřeb podnikatelů v rámci architektonické soutěže k revitalizaci náměstí

G.2 Zlepšení podmínek pro podnikání v centru města

Popis / Komentář:
Podnikatelé, kteří provozují svoji činnost v centru města, by uvítali zlepšení podmínek pro svoje podnikání. Jedná se např. o různá omezení vjezdu, parkování, zásobování apod., která jim (na rozdíl od podnikatelů mimo centrum) komplikují jejich podnikatelské aktivity. Uvedené může být i jedním z důvodů přesunu jejich činnosti mimo centrum města – viz. bod G.... »

G.2.1 Prověření potřeb podnikatelů v rámci architektonické soutěže k revitalizaci náměstí

H. DOPRAVA, UDRŽITELNÁ MOBILITA

H.1 Zlepšit čistotu chodníků P

Náměty / Záměry:
Schválený Akční plán 2016 ke Strategickému plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 počítá s následujícím opatřením:

Rada města Jihlavy na svém jednání ze dne 28. dubna 2016 souhlasila se záměrem přestavby křižovatky silnice II. třídy II/602 (ul. Žižkova), silnice III. třídy III/01945 (ul. Rantířovská) a účelové komunikace „Havaj“ U hřbitova. V rámci projektu bude vybudována nová křižovatka se světelným signalizačním zařízením, která umožní preferenci vozidel integrovaného záchranného systému
a MHD. Na pozemcích bývalé „Havaje“ dojde k vybudování prvního záchytného parkoviště – „Park and Ride“ (P+R parkoviště) ve městě. To bude také sloužit návštěvníkům městského hřbitova a nemocnice. K zajištění správného napojení na MHD budou vybudovány dvě nové zastávky pro MHD
a autobusovou meziměstskou dopravu. Projekt řeší také úpravu a vybudování chodníků a přechodů v blízkém okolí křižovatky.
H.1.1 Zajistit novou skupinku pracovníků k čištění chodníků
H.1.1.1 Parkovací dům pro systém P+R (park and ride) v areálu nemocnice

H.2 Chybějící chodníky v průmyslové zóně Hruškové Dvory + ul. Polenská P

Popis / Komentář:
V roce 2014 byla dokončena stavba cyklostezky v lokalitě průmyslového parku v Hruškových Dvorech, Jihlava. Jednalo se o první doplnění komunikací pro nemotorovou dopravu v této průmyslové zóně. Připravena jsou další opatření ke zvýšení bezpečnosti v této lokalitě, jako je výstavba chodníku kolem průmyslové zóny, vybudování nových zastávek pro MHD, osvětlení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení podél komunikace, které navazuje na stávající u areálu firmy Ammeraal Beltech a končí u zastávky MHD... »

H.2.1 Realizace projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v průmyslovém parku, Jihlava
H.2.1.1 Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. etapa
Roky realizace:
2013, 2014

Náměty / Záměry:
V rámci probíhajícího projektu je budován komplexní systém dopravní telematiky pro zajištění preference MHD v Jihlavě, který zajistí plynulý průjezd vozidel MHD přes světelná signalizační zařízení (SSZ) ve městě, a to přednostně před ostatní dopravou s pozitivním dopadem na zkrácení nebo odstranění čekacích dob vozidel MHD na SSZ.
H.2.1.2 Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna
Odpovědnost:
ORM

Roky realizace:
2014

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V realizaci.

Náměty / Záměry:
Probíhá výstavba hlavní sběrné místní komunikace v souladu s požadavky ÚP. ÚPrava zastávek MHD, přechody pro chodce.
H.2.1.3 Zřízení zastávek MHD ul. Okrajová
Odpovědnost:
ORM

Roky realizace:
2014

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Před realizací

Náměty / Záměry:
Výstavba autobusové zastávky, chodníků a osvětleného přechodupro chodce.
H.2.2 Prověření možnosti zřízení chodníku v ulici Polenská
*