*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Národní síť zdravých měst
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo životního prostředí


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Jihlava
Jihlava
www stránky

Logo ZM Jihlava
Zdravé město Jihlava
web Zdravé město
Politik ZM
PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek
Telefon
+420 565591600
E-mail
Koordinátor ZM
Ing. Soňa Krátká
Telefon
+420 565591822
E-mail
 

Jihlava

Informace nejsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Jihlava (2017-2018)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ

A.1 Bude dobudována sportovní infrastruktura

A.1.1 Revitalizovat rybníky pro koupání P
A.1.2 Bude realizován generel cyklodopravy - pokračování v budování a dokončení sítě cyklostezek

A.2 Bude zrevitalizováno náměstí P

A.2.1 Studie revitalizace Masarykova náměstí formou architektonické soutěže
Náměty / Záměry:
V červenci 2016 nastoupila na Odbor rozvoje města manažerka revitalizace městského prostoru. Významnou částí pracovní náplně je příprava podkladů pro zadání architektonické soutěže na návrh revitalizace náměstí. V současné době probíhá jednání o způsobu soutěže, analýzy náměstí, jednání s dotčenými orgány apod. Připravujeme informační web o celém záměru a informační a participativní setkání s veřejností.

B. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Bude zachována zeleň na náměstí (stabilní a mobilní)

B.1.1 Studie revitalizace Masarykova náměstí formou architektonické soutěže (A.2.1))

B.2 Budou motivační akce podporující třídění odpadu

B.2.1 Motivace pro podnikatele

C. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PREVENCE, ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

C.1 Budou řešena otázka vypořádání se s Priorem P

Popis / Komentář:
Obchodní dům Prior stojí na Masarykově náměstí od r. 1983. Už po sametové revoluci se hledaly varianty řešení. Existuje několik vizí: studie Prioru ze skla a oceli, která by byla přestavěna na vysokoškolskou nebo městskou knihovnu. Ing. arch. Tomášová by chtěla Prior nahradit kopií bývalých starých měšťanských domů z 13. století, zvaného Krecl. Z výsledků ankety vyšlo stanovisko budovu koupit, zbourat a nechat na náměstí volné prostranství.... »

Náměty / Záměry:

C.1.1 Studie revitalizace Masarykova náměstí formou architektonické soutěže (viz. A.2.1.)
C.1.1.1 Revitalizace části parku Malý Heulos - II. etapa
Roky realizace:
2013, 2014

Náměty / Záměry:
V rámci připravovaného projektu bude komplexně regenerován sportovní areál Na Stoupách (fotbalová hřiště, atletický ovál a sektory), který bude současně rozšířen o nový sektor pro hod kladivem, diskem a oštěpem a kde bude vybudováno nové moderní zázemí sportovců.

C.2 Bude realizována revitalizace Šacberku a jeho okolí

Náměty / Záměry:
Zastupitelstvo schválilo Akční plán města na rok 2016, kde je rozhledna na Šacberku zahrnuta, ale bez finančního zabezpečení. Město má prověřit projekční podmínky v tomto roce, aby se mohla výstavba rozhledny připravovat.
C.2.1 Bude prověřena projektová dokumentace k revitalizaci

D. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

D.1 Oprava amfiteátru a jeho oživení P

Popis / Komentář:
Část areálu letního kina byla revitalizována v rámci akce Revitalizace části parku Malý Heulos – I. etapa. Proběhla II. etapa tohoto projektu, jejímž předmětem bylo vybudování travnaté plochy pro volnočasové aktivity, zázemí pro sportovce v areálu Na Stoupách, komunikace, chodníku, veřejného osvětlení a cyklostezky s přemostěním řeky Jihlávky.... »

D.1.1 Město bude podporovat akce k oživení amfiteátru

D.2 Oživení parků prvky pro volnočasové aktivity P

Popis / Komentář:
Parky patří do správy Odboru životního prostředí, Odbor správy realit v parcích doposud žádné prvky pro volnočasové aktivity neinstaloval, ani dosud nevznikl žádný podnět na investiční požadavky. Odbor správy realit buduje prvky pro volný čas na různých místech Jihlavy, ale ne přímo v parcích. Příklady realizace: Na zahradě Domova pro seniory v Jihlavě – Lesnově byla otevřena posilovna pod širým nebem. Šest strojů je určeno pro celoroční používání.... »

D.2.1 Bude vybudováno workoutové hřiště v lokalitě Skalka
D.2.2 Bude vybudováno hřiště v Popicích
D.2.3 Bude vybudováno hřiště v Heleníně
D.2.3.1 16. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava
Roky realizace:
2012

Popis / Komentář:
Festival proběhne proběhne na podzim 2012.
Pořadatel: Jihlavský spolek amatérských filmařů o.s.

D.2.3.2 11. MFF Jihlavské folklórní léto 2012
Popis / Komentář:
Festival proběhne 14. - 17. 6. 2012.
Pořadatel: město Jihlava (OŠKT) a Vysočan Jihlava

D.2.3.3 Festival sborového umění
Roky realizace:
2012

Popis / Komentář:
Festival se bude konat v červnu 2012.
Pořadatel: Společnost pro FSU, o. s. Jihlava a NIPOS – Artama Praha

D.2.3.4 Jihlavské kulturní léto
D.2.3.5 Festival Gustava Mahlera
Roky realizace:
2012

Popis / Komentář:
Pořadatel: Mahler 2000

D.2.3.6 Jihlavské vánoce
Odpovědnost:
Město

Realizace:
OŠKT

Roky realizace:
2012

D.2.3.7 11. MFF Jihlavské folklórní léto 2012
Popis / Komentář:
Festival proběhne 14. - 17. 6. 2012.
Pořadatel: Vysočan Jihlava, město Jihlava (OŠKT)

E. SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA, BYDLENÍ A SOCIOPATOLOGICKÉ JEVY

E.1 Budou posíleny terénní sociální služby P

Popis / Komentář:
V Komunitním plánu sociálních služeb byla analyzována skutečná potřeba a rozsah terénních sociálních služeb a stanoveny priority. Obyvatelům města Jihlavy jsou poskytovány sociální terénní služby v terénu a v domácnostech. V souladu s tímto plánem jsou ze strany statutárního města Jihlavy podporovány terénní sociální služby, a to zejména osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a mládež, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a podpora... »

E.1.1 Bude naplňován Komunitní plán sociálních služeb

E.2 Bude podporován vznik kamenného hospice P

Popis / Komentář:
Hospic je zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelně a těžce nemocné osoby, tedy k tzv. paliativní péči. Paliativní péče je moderní a celosvětově rychle se rozvíjející typ péče, který nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí velmi často selhávají. Paliativní péče se zabývá utrpením, potřebami a kvalitou života a důstojností lidí na konci života.... »

F. VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTA

F.1 Bude řešen problém "Nevychovaní rodiče=nevychované děti" P

Popis / Komentář:
V roce 2016 byl podpořen z rozpočtu města z dotačního titulu v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 projekt „DOPINKNĚTE SE VEN!“. Projekt byl zaměřen na děti i jejich rodiče. Projekt realizoval venkovní aktivity, jejichž obsahem byla výchova k etickému a environmentálnímu jednání. Projekt byl rozdělen do dvou specifických os, jednou z nich je environmentální výchova, tj. „Detektiv životního prostředí“, druhou etická výchova, tj.... »

Náměty / Záměry:
Každá ZŠ má k dispozici výchovného poradce, který působí na škole jako poskytovatel poradenských koordinačních, informačních a metodických činností pro žáky i jejich rodiče. Vyhledává žáky, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost, řeší konfliktní situace, reaguje na podněty žáků ze schránky důvěry, sleduje žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, spolupracuje s psychology a ostatními učiteli.

Velice důležitá je prevence než samotné řešení problémů chování dětí.
Městská policie nabízí preventivně vzdělávací projekty pro žáky ZŠ od 1. – 9. ročníku, pro každý ročník je zvoleno specifické jedno téma.
Policie ČR nabízí projekty, zabývající se primární prevencí rizikového chování dětí a mládeže formou přednášek spojených s projekcí videí na ZŠ i SŠ.
Spolek Nebojte se policie pravidelně pořádá preventivní přednášky na ZŠ a SŠ (v roce 2016 podpořeno z dotačního titulu v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21).

Školy nabízí množství volnočasových aktivit v družinách a školních klubech.
Dům dětí a mládeže nabízí velké množství kroužků pro všechny věkové kategorie, z kterých si může vybrat každý, připravuje soutěže, tábory a ostatní akce.
Centrum pro rodinu Vysočina pořádá přednášky zaměřené na problémové vztahy v rodině a zaměřuje se i na problémy s výchovou dětí, pořádá také akce pro školáky a jejich rodiče.
Oblastní charita Jihlava pomáhá rodičům s výchovou dětí ve svých zařízeních: Mateřské centrum Klubíčko, Adapta Jihlava, Vrakbar, Kcentrum, Erko.
F.1.1 Budou podporovány volnočasové aktivity pro děti a mládež
Popis / Komentář:
Provozní náklädy 2013 činily 916.816 Kč. Mzdové náklady v roce 013 činil 3.028.945 Kč.

F.1.2 Budou realizovány preventivní programy pro děti a mládež

F.2 Bude podporována nenásilná forma a individuální přístup při inkluzi

Popis / Komentář:
Od 1. 9. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), která v § 16 novým způsobem upravuje podmínky pro podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Ministryně školství Kateřina Valachová v lednu 2016 navštívila Jihlavu. S politiky, odborníky vzdělávání i pedagogy a rodiči handicapovaných dětí diskutovala o uvažované plošné integraci hendikepovaných dětí do tříd běžných škol - inkluzi.... »

G. PODNIKÁNÍ, EKONOMIKA A CESTOVNÍ RUCH

G.1 Bude řešena regulace reklamy a vystaveného zboží u obchodů v MPR

Popis / Komentář:
Regulaci reklamy řeší Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a návrh regulačního plánu MPR „Prostorová regulace v Jihlavě“. V Městské památkové rezervaci (MPR) v Jihlavě je přípustné: Umísťování maloplošných (max.0,6 m2) mobilních propagačních a informačních zařízení na chodnících a veřejných prostranstvích před objekty a na objektech. Podmínkou je stanovení limitního počtu na objekt, každodenní odklízení a souhlas památkových orgánů.... »

G.1.1 Bude důsledně kontrolováno dodržování příslušné vyhlášky
G.1.1.1 Fond pro opravy domů
Roky realizace:
2013, 2014

Popis / Komentář:
Město dlouhodobě podporuje obnovu ploch poničených sprejery. Za tímto účelem je zřízen speciální fond, ze kterého může o dotaci požádat každý vlastník nemovitosti, jejíž povrch je znehodnocen sprejerskými nápisy. O tuto podporu lze žádat i opakovaně. V městské památkové rezervaci činí příspěvek 110 Kč/m2 a v ostatních částech města 70 Kč/m2.

G.2 Bude řešeno nakládání s odpady podnikatelů

Popis / Komentář:
V loňském roce byla provedena studie s firmou EKO-KOM a.s., která se týkala „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Jihlava“. Město Jihlava zvažuje přímé zapojení podnikatelských subjektů do systému odpadového hospodářství města. Odpad z nevýrobní činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, může činit 30 - 50 % celkové produkce komunálních a jim podobných odpadů vznikajících na území města.... »

G.2.1 Bude připraveno zapojení právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání do systému nakládání s odpady
G.2.1.1 Pořádání sportovních a kulturních akcí
Náměty / Záměry:
Město Jihlava v rámci uchování kulturního dědictví a jeho odkazu pravidelně pořádá nebo hostí mnoho kulturních akcí, např.: Festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců, Jihlavský havířský průvod, Den otevřených dveří památek – Dny evropského dědictví, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Festival sborového umění, Jihlavské kulturní léto, průvod
sv. Martina, Jihlavské vánoce, Jihlavské jarmarky, divadelní festival a mnoho dalších akcí. Více informací o kulturních akcích na www.visitjihlava.eu

H. DOPRAVA

H.1 Budou vybudována záchytná parkoviště pro pracující v Jihlavě a napojení na MHD P

Popis / Komentář:
Schválený Akční plán 2016 ke Strategickému plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 počítá s následujícím opatřením: První záchytné parkoviště P+R (Park and Ride) vznikne u křižovatky ul. Žižkova a ul. Rantířovská. Na pozemcích bývalé „Havaje“ dojde k vybudování prvního záchytného parkoviště (P+R parkoviště) ve městě. To bude také sloužit návštěvníkům městského hřbitova a nemocnice.... »

H.1.1 Bude vybudováno prvního záchytného parkoviště – „Park and Ride“ (P+R parkoviště) u křižovatky ul. Žižkova a ul. Rantířovská
H.1.1.1 Bezbariérové úpravy zastávek MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě - II. etapa
Roky realizace:
2013, 2014

Náměty / Záměry:
V rámci probíhajícího projektu je budován komplexní systém dopravní telematiky pro zajištění preference MHD v Jihlavě, který zajistí plynulý průjezd vozidel MHD přes světelná signalizační zařízení (SSZ) ve městě, a to přednostně před ostatní dopravou s pozitivním dopadem na zkrácení nebo odstranění čekacích dob vozidel MHD na SSZ.
H.1.1.2 Komunikace ul. Buková a úprava zastávek MHD ul. S. K. Neumanna
Odpovědnost:
ORM

Roky realizace:
2014

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V realizaci.

Náměty / Záměry:
Probíhá výstavba hlavní sběrné místní komunikace v souladu s požadavky ÚP. ÚPrava zastávek MHD, přechody pro chodce.
H.1.1.3 Zřízení zastávek MHD ul. Okrajová
Odpovědnost:
ORM

Roky realizace:
2014

Finance 2018 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Před realizací

Náměty / Záměry:
Výstavba autobusové zastávky, chodníků a osvětleného přechodupro chodce.

H.2 Bude řešena křižovatka u ONO, TERNO P

Náměty / Záměry:
Schválený Akční plán 2016 ke Strategickému plánu rozvoje statutárního města Jihlavy do roku 2020 počítá s následujícím opatřením:

Rada města Jihlavy na svém jednání ze dne 28. dubna 2016 souhlasila se záměrem přestavby křižovatky silnice II. třídy II/602 (ul. Žižkova), silnice III. třídy III/01945 (ul. Rantířovská) a účelové komunikace „Havaj“ U hřbitova. V rámci projektu bude vybudována nová křižovatka se světelným signalizačním zařízením, která umožní preferenci vozidel integrovaného záchranného systému
a MHD. Na pozemcích bývalé „Havaje“ dojde k vybudování prvního záchytného parkoviště – „Park and Ride“ (P+R parkoviště) ve městě. To bude také sloužit návštěvníkům městského hřbitova a nemocnice. K zajištění správného napojení na MHD budou vybudovány dvě nové zastávky pro MHD
a autobusovou meziměstskou dopravu. Projekt řeší také úpravu a vybudování chodníků a přechodů v blízkém okolí křižovatky.
H.2.1 Bude vybudována nová křižovatka se světelným signalizačním zařízením, která umožní preferenci vozidel integrovaného záchranného systému a MHD
H.2.1.1 Parkovací dům pro systém P+R (park and ride) v areálu nemocnice

H.3 Budou dokončeny obchvaty

H.3.1 Protáhnout obchvat jihovýchodním směrem na II/405 (Brtnická) až na II/602 (Brněnská)
H.3.1.1 Vyhledávací studie dokončení obchvatu
Odpovědnost:
Město

Realizace:
ÚÚP

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

*