*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak Velké Meziříčí
Velké Meziříčí
www stránky
web ke strategiím

Logo ZM Velké Meziříčí
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Josef Komínek
Telefon
+420 566 781 002
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Ing. Bc. Josef Švec
Telefon
+420 566 781 150
E-mail
 

Velké Meziříčí

Informace nejsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Velké Meziříčí (2017-2018)

A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, STRATEGICKÝ ROZVOJ, URBANISMUS

A.1 Dokoupení zbývající části pozemků bývalého areálu Svitu do majetku města a jeho revitalizace P

A.2 Dokončení obchvatu města - 4. etapa (Jihovýchod) P

A.3 Revitalizace centra města (Náměstí, Radnická, Komenského, bývalý areál Svit) P

A.4 Podpora zaměstnanosti

Popis / Komentář:
o podpora vzniku nových pracovních míst
o podpora vzniku pracovních příležitostí pro znevýhodněné skupiny
(postižené, mladé a seniory)
o podpora vzniku chráněných dílen pro zdravotně postižené
o podpora vzdělávání v oblasti řemesel

A.5 Proběhne celková regenerace sídlišť

Popis / Komentář:
o budovy
o zeleň
o parkování


Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Aplikace metod měření kvality veřejné správy
Využití metody benchmarkingu Náklady na výkon veřejné správy v Kč

A.6 Bude realizována metoda měření kvality veřejné správy

Popis / Komentář:
o využití metody benchmarkingu
o využití metody MA21


A.7 Bude podporováno a rozvíjeno kvalitní strategické plánování a řízení dle standardů

A.7.1 Zlepší se vzájemná komunikace veřejnosti a radnice
Popis / Komentář:
o zlepší se informovanost veřejnosti
o zlepšení infrastruktury - datové sítě


A.7.1.1 Zlepší se vzájemná komunikace veřejnosti a radnice
Roky realizace:
2012

A.8 Grantový systém města bude využíván jako důležitý motivační nástroj k podpoře aktivity občanů a organizací v rámci řešení strategických priorit.

A.9 Bude postupně řešena Městská památková zóna podle plánu regenerace.

A.10 Budou aktualizovány a vytvářeny územní plány města a v rámci regionu.

B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNICTVÍ

B.1 Řešení nedostatku odborných – dětských, zubních a očních lékařů P

B.2 Zajištění pravidelných dopravních spojů do bazénu (Třebíč) P

B.3 Zajištění služeb lékařské služby první pomoci (LSPP)

Náměty / Záměry:
- rozšíření střediska RZP ve Velké Bíteši pro celý spádový region
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Služby rychlé záchranné pomoci
Existence služeb rychlé záchranné pomoci a/n

B.4 Budou probíhat vzdělávací, výchovné a osvětové programy a projekty na podporu zdravého životního stylu.

B.5 Zviditelnit NNO

jako Klub naděje, Svaz neslyšících, Svaz diabetiků, Svaz těl. postižených, Svaz pacientů s civilizačními chorobami (zdravotně postižení občané)
Náměty / Záměry:
- prezentace na webu - v tisku - kontaktní spojení na představitele a možnosti členství)
- spolupráce těchto NNO (společné přednášky, cvičení)
- účast NNO na Dnech zdraví

B.6 Zkvalitnění výživy školních dětí

Náměty / Záměry:
– propojená i s J4
– odbyt zemědělských produktů (např. jogurty)

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

C.1 Nová pěší přístupová komunikace do Balinského údolí z města P

C.2 Vyhlášení architektonické a ideové soutěže na řešení využití prostoru po bývalém Svitu P

C.3 Bude řešena problematika hluku (protihluková stěna).

C.4 Komplexní péče o čistotu města

C.5 Bude koncepčně řešeno vodní hospodářství, vč. investic v oblasti pitné vody (zdroje a kvalita), řešení odpadních vod a protipovodňových opatření.

Náměty / Záměry:
- Vyřešení otázky nakládání s odpadními vodami v místních částech města
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Čistota vod a prevence záplav
Modernizace čističky odpadních vod (studie, projektová příprava, realizace) a/n
Studie proveditelnosti na protipovodňová opatření a/n

C.6 Bude k dispozici dostatek informací o stavu jednotlivých složek životního prostředí.


Náměty / Záměry:
-poradenství pro veřejnost
-vydávání info materiálů

C.7 Bude podporováno ekologické chování obyvatel, podniků a organizací.

C.8 Bude se snižovat množství nevyužitelných odpadů, bude probíhat recyklace, s důrazem na zpracování bioodpadů.

Náměty / Záměry:
- bude podporováno využití bioodpadů
- nalézt alternativní řešení k nyní dominantnímu skládkování

C.9 Budou podporována opatření, která vedou ke snížení prašnosti ovzduší

C.10 Bude zajištěna kvalitní ochrana přírody a krajiny.

Náměty / Záměry:
- monitoring cenných území a lokalit
- ochrana VKP před investiční výstavbou, která není ve veřejném zájmu
- péče o chráněná území
- vyhlašování památných stromů
- vyhlašování významných krajinných prvků

C.11 Bude se zlepšovat péče o zeleň.

- bude zajištěn odborný přístup k údržbě dřevin

C.12 Bude řešena problematika zvířat ve městě.

C.13 Bude podporován aplikovaný výzkum a využití nových technologií, např. v oblasti ekologie.

Náměty / Záměry:
- Centrum pro aplikovaný výzkum a nové technologie (uplatnění kvalifikovaných odborníků, propagace ekologických řešení)

C.14 Budou podporovány neziskové subjekty působící v oblasti ŽP.

D. SOCIÁLNÍ VĚCI

D.1 Nedostatek sociálních bytů P

D.2 Zajistit dostupnost dětského psychologa P

D.3 Větší zapojení veřejnosti do komunitního plánování sociálních služeb v roce 2014 P

D.4 Zajištění bydlení v krizových situacích

D.5 Zajištění příležitostí pro aktivní život seniorů

Náměty / Záměry:
-podpora rozvoje volnočasových aktivit
-podpora pracovních příležitostí
-podpora vzniku otevřeného klubu seniorů
-podpora příležitostí pro možnost žít v bezpečném prostředí

D.6 Zajištění příležitostí pro aktivní život zdravotně postižených

Náměty / Záměry:
-podpora chráněných dílen pro zdravotně postižené
-podpora pracovních příležitostí
-podpora chráněného bydlení pro zdravotně postižené
-ucelená rehabilitace
-osobní asistence
-integrace zdravotně postižených dětí do škol
-vzájemná integrace postižených a zdravých

D.7 Zajištění příležitostí pro možnost žít co nejdéle ve svém přirozeném prostředí

Náměty / Záměry:
-podpora vzniku osobní asistence a pečovatelské služby
-podpora pečujících rodin
-podpora vzniku terénních hospicových služeb
-podpora vzniku domovinky pro seniory

D.8 Rozvoj navazujících služeb

Náměty / Záměry:
-podpora navazujících služeb

D.9 Vznik a rozvoj dobrovolnictví

Náměty / Záměry:
-podpora dobrovolnictví
-osvěta veřejnosti
-osvěta organizací

D.10 Rozvoj vzdělávání

Náměty / Záměry:
-podpora celoživotního vzdělávání

D.11 Rozvoj stávajících sociálních služeb

Náměty / Záměry:
-podpora stávajících sociálních služeb

D.12 Podpora péče o rodinu

Náměty / Záměry:
-rozšíření sítě mateřských center
-startovací bydlení
-pomoc rodičům na rodičovské dovolené

D.13 Podpora smysluplného neorganizovaného využití volného času

Náměty / Záměry:
- podpora volnočasových aktivit
- areál pro matky s dětmi (předškolní děti)

D.14 Zajištění bezbariérovosti veřejných prostor

Náměty / Záměry:
- tvorba generelu bezbariérovosti
- zkvalitnění dopravní dostupnosti

D.15 Zlepšení informovanosti o sociálních a navazujících službách

Náměty / Záměry:
- zvýšení informovanosti o poskytovatelích sociálních služeb
- podpora vzniku poradenských služeb
- zřízení informačního systému v oblasti sociálního poradenství pro zdravotně postižené

D.16 Rozvoj prevence

Náměty / Záměry:
- bydlení v krizových životních situacích
- prevence a řešení sociálně-patologických jevů(gemblerství,drogová závislost, vandalismus)

D.17 Podpora rekvalifikace vzdělávání

Náměty / Záměry:
- vzdělávání matek na mateřské dovolené

E. VZDĚLÁVÁNÍ

E.1 Modernizace zázemí pro pohybové aktivity studentů Gymnázia Velké Meziříčí (tělocvična + hřiště) P

E.2 Bude zajištěna rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacích zařízení a jejich zázemí.

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Rekonstrukce vzdělávacích zařízení
Objem finančních prostředků vložených do rekonstukce vzdělávacích zařízení tis. Kč

E.3 Optimalizace sítě škol v závislosti na demografickém vývoji

E.4 Školská zařízení budou budou zavádět ekologizaci svého provozu.

E.5 Školská zařízení a další subjekty budou rozvíjet výchovu ke zdravému životnímu stylu a udržitelnému rozvoji.

Náměty / Záměry:
- alternativní formy vzdělávání na školách
- zavedení jedné třídy s alternativní výukou (např. Montessori, Začít spolu) – možnost volby typu základního vzdělávání.

E.6 Rozvoj celoživotního vzdělávání s důrazem na zpřístupnění IT.

Náměty / Záměry:
- podpora spolupráce vzdělávacích institucí a firem
- podpora absolventských praxí a možnosti dalšího profesního růstu absolventů
- podpora vzdělávání žen na MD
- podpora vzdělávání dostupného pro všechny zájemce bez ohledu na věk či jiného začlenění (možnost podpory růstu osobního potenciálu )

E.7 Bude zajištěna kvalitní ekovýchova (EVVO).

Náměty / Záměry:
- stávající středisko EVVO, nové kapacity přímo v přírodě

F. VOLNÝ ČAS, KULTURA, SPORT

F.1 Výstavba plaveckého bazánu P

F.2 Řešit legalizaci grafitů na protipovodňových stěnách a výstavby skateparku P

F.3 Rozšíření možnosti využití volného času (kultury), zvláště pro střední školy a seniory.

Náměty / Záměry:
- dostatek příležitosti k aktivnímu zapojení občanů do kulturních a společenských aktivit
- podrobné zmapování kulturních, uměleckých zájmových sdružení
- vybudování naučné stezky v Balinském údolí způsobem šetrným vůči této vzácné přírodní lokalitě
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podpora kapacit pro kulturu a volný čas
Existence koncertního sálu při ZUŠ a/n
Rekonstrukce Jupiter clubu na kongresové a vzdělávací centrum a/n

F.4 Budou se budovat nové a rozvíjet současné kapacity pro sport.

Náměty / Záměry:
- centrum volného času, skate in-line centrum, městské sportovní centrum
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podpora kapacit pro sport
Existence Městského sportovního areálu a/n

F.5 Bude podporován sport na rekreační úrovni.

Náměty / Záměry:
- zpřístupnění sportoviště neorganizovaným zájemců

F.6 Bude podporováno kvalitní využití volného času mládeže.

Náměty / Záměry:
- zvýšení kapacity DDM
- vybudování prostor pro interaktivní výstavy v muzeu (dílny)

G. PODNIKÁNÍ, SLUŽBY

G.1 Nedostatek parkovacích míst v centru a na sídlištích P

G.2 Řešit nedostatek pozemků pro rozvoj podnikání – rozšíření průmyslové zóny s důrazem na kvalitní pracovní sílu

G.3 Řešit počet nepokrytých pracovních míst v řemeslech

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podpora podnikání
Počet nepokrytých pracovních míst v oblasti řemesel Počet

G.4 Bude koncepčně zajištěn rozvoj cestovního ruchu ve městě a mikroregionu.

Náměty / Záměry:
- propagace mikroregionu z hlediska cestovmího ruchu
- marketing sportovních, kulturních a konferenčních aktivit
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podpora cestovního ruchu
Existence Strategie cestovního ruchu a/n

G.5 Bude se rozvíjet podnikání v regionu, a podmínky ve vztahu k malému a střednímu podnikání.

Náměty / Záměry:
- společná prezentace firem podobného zaměření (orientace na zahraniční trhy)

H. DOPRAVA

H.1 Dobudování obchvatu Velkého Meziříčí ( přivedení silnice II/360 přímo k dálničnímu exitu Velké Meziříčí – východ) P

H.2 Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů P

H.3 Řešit rozšíření parkovacích kapacit v centru města - areál Svit P

H.4 Bude se zvyšovat dopravní bezpečnost z důrazem na chodce.

Náměty / Záměry:
- přechody pro chodce, bezpečné autobusové zastávky, řešení střetů se zvěří
- prvky pro zklidňování dopravy

H.5 Rozvoj cyklistické dopravy s důrazem na bezpečnost (vč. budování speciálních pruhů a cyklostezek)

Náměty / Záměry:
- vybudování cyklostezky (spojení s ostatními částmi regionu)
- obnovení starých a vybudování nových naučných stezek v mikroregionu

H.6 Bude zajištěna kvalitní dopravní infrastruktura

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Existence/neexistence obchvatu
Počet dopravních nehod ve městě

H.6.1 Zajištění oprav komunikací (I.,II. i III. třída) a oprav místních komunikací

H.7 Bude kvalitně fungovat hromadná doprava ve městě i v regionu.

Náměty / Záměry:
- navýšení kapacity hromadné dopravy (větší počet spojů MHD)
- večerní spojení s Jihlavou
- MHD dojiždět k domovu důchodců a do domu s pečovatelskou službou

H.8 Bude zajištěno parkování v rámci kvalitního dopravního řešení měst a obcí.

I. ZEMĚDĚLSTVÍ, VENKOV

J.1 Bude podporován život na venkově (v místních částech venkovského charakteru) - bydlení, dopravní přístupnost.

Náměty / Záměry:
- revitalizace menších brownfields v malých obcích (využití pro udržení pracovní síly na venkově)
- komplexní pozemkové úpravy
Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podpora života na venkově
Objem finančních prostředků získaných do mikroregionu z fondů EU a ČR tis. Kč
Počet nově vzniklých služeb
Počet farem v mikroregionu
Návštěvnost farem v mikroregionu

J.2 Podpora čerpání peněz do mikroregionů z fondů ČR a EU

J.3 Bude podporována zaměstnanost na venkově (zejména žen).

J.4 Bude koncepčně řešen odbyt zemědělských produktů - místní produkce

Popis / Komentář:
Větší odbyt výrobků ze zemědělské produkce může zaručit značka „vyrobeno na Vysočině „ ( Tento požadavek již vznesl odbor regionálního rozvoje krajského úřadu kraje Vysočina a momentálně se čeká na podporu Rady kraje Vysočina. )

J.5 Bude se rozvíjet agroturistika

Číslo Indikátor Jednotka Plán 2016 Skutečnost 2016 Vyhodnocení Zdroj
Podpora zemědělství a agroturistiky
Počet farem v mikroregionu Počet
Návštěvnost farem v mikroregionu Počet návštěvníků
Počet nově vzniklých služeb Počet

J. STŮL MLADÝCH

J.1 Propojení cyklostezek centrem města P

J.2 Legalizace grafitů na protipovodňových stěnách a výstavba skateparku P

*