*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 



Logo ZM Vítkov
Zdravé město
web Zdravé město
Politik programu Zdravé město
Ing. Pavel Smolka
Telefon
+420 556 312 201
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Daniela Olbertová
Telefon
+420 556 312 253
E-mail
 

Vítkov

Informace nejsou aktualizovány po anketě
Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Vítkov (2018-2019)

A. Sociální a zdravotní

A.1 Vyřešit nedostatek odborných lékařů, centralizaci ambulancí, chybějící nemocnice P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Proběhlo zmapování sítě odborných lékařů v ORP Vítkov.
Vznikly 2 nové ordinace praktických lékařů ve městě (pod náměstím, u autobusového nádraží).
Případným zájemcům (odborným lékařům) byly nabídnuty k pronájmu prostory v bývalé lékárně ve Vodní ulici.
Na webu města je přehled ordinací odborných lékařů.

Náměty / Záměry:
- Zmapovat stávající stav odborných lékařů, vč. sídla a ordinačních hodin.
- Na základě výsledků:
a) Zveřejnit informace o chybějících ordinacích odborných lékařích na webu města.
b)Jednat se stávajícími lékaři o možnostech rozšíření ordinační doby.
c)Jednat se zdravotními pojišťovnami.
d)Jednat se společností Agel.
e)Zveřejnit na webu města pro občany Vítkova a MČ ordinace odborných lékařů v nejbližším okolí.
- Hledat vhodné prostory, které by bylo možno lékařům pro zřízení odborných ordinací nabídnout.

A.2 Sobotní provoz lékáren ve městě (2018) P

Popis / Komentář:
- O výstupu veřejného fóra byli formou písemného sdělení informováni oba vlastníci lékáren ve městě (náměstí Jana Zajíce, Wolkerova ul.).
- Dle sdělení obou lékárníků nelze provoz zajistit z personálních důvodů. Sobotní provoz by byl ztrátový.
- O výsledku informoval starosta města občany prostřednictvím Vítkovského zpravodaje.

Náměty / Záměry:
Rozšířit otevírací dobu vítkovských lékáren i o sobotní prodej (dopoledne).

A.3 Nový "Domov" pro seniory (2018) P

Popis / Komentář:
Domov Vítkov (Lidická ul.) prošel v roce 2016/2017 rozsáhlou rekonstrukcí. Moravskoslezský kraj ani město Vítkov nepočítají s vybudováním dalšího zařízení (domova) pro seniory.

Náměty / Záměry:
Rozšíření počtu míst v domově pro seniory - vybudování nového domova ve městě.

A.4 Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Jako vhodný byl vytipován objekt bývalého pivovaru.
V roce 2017 se nepodařilo získat dotační prostředky na realizaci záměrů.

Náměty / Záměry:
- Zahrnout do „Strategického plánu sociálního začleňování“.
- Vytipování vhodné lokality/objektu.
- Zpracování projektové dokumentace na realizaci záměru.
- Hledání finančních zdrojů (dotace).
V aktuálním roce zapracovat do rozpočtu města částku na předfinancování, popř. dofinancování projektu.

B. Kultura, sport, volný čas

B.1 Rekonstrukce a zprovoznění vítkovského kina (2018) P

Popis / Komentář:
Rekonstrukce kina byla zahájena v říjnu 2017.
Předpokládaný termín ukončení - říjen 2018.

Náměty / Záměry:
Zprovoznění vítkovského kina.
Obnovit promítání filmů pro veřejnost.

B.2 Cyklotrasy a in-line stezka s napojením na "Střechu Evropy" P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
- Studie cyklistických tras a stezek byla dokončena v roce 2016.
- V roce 2017 byly zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace 1. části budování cyklostezek na Vítkovsku - cyklostezka spojující Vítkov a Prostřední Dvůr (cyklo, in-line, běh, běžecké lyžování).
Termín předání hotové projektové dokumentace 10/2018.

Náměty / Záměry:
- Pokračovat ve zpracování studie cyklistických tras a stezek na Vítkovsku.
- Požadavek občanů předat zpracovateli studie (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.).
- Zpracovat projektovou dokumentaci.
- Zahájit výstavbu.

B.3 Vybudování kluziště (ledové plochy) s vlastním chlazením P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
ZM rozhodlo vzhledem k vysokým provozním nákladům o zařazení aktivity do dlouhodobého výhledu města.

Náměty / Záměry:
- Prověřit technické možnosti pro vybudování a vytipovat vhodnou plochu pro provoz kluziště.
- Proběhlo ověření finanční náročnosti provozu kluziště (Kyjov).
- Předložit ZM možnosti financování výstavby/pořízení kluziště.
- Předložit ZM možnosti financování provozu kluziště.

B.4 Vybudování hřiště u ZŠaG ve Vítkově (2018) P

Popis / Komentář:
Projektová dokumentace je zpracována.
Hledají se vhodné dotační prostředky.

Náměty / Záměry:
Vybudování školního hřiště, které by v mimoškolní dobu sloužilo školní družině, školnímu klubu a veřejnosti.
Škola nedisponuje moderním a kvalitním venkovním hřištěm pro potřeby výuku tělesné výchovy a pro potřeby školní družiny a školního klubu.

C. Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

C.1 Městský park (2018) P

Popis / Komentář:
a) Zvýšení bezpečnosti
- Probíhají pravidelné obchůzky MP.
- Do doby než instalováno osvětlení parku nemá smysl instalovat kamerový systém.
b) Osvětlení
2018 - zpracování studie.
c) Doplnění mobiliáře
2018 - oprava stávajících a doplnění nových laviček a odpadkových košů.

Náměty / Záměry:
a) Zvýšení bezpečnosti
- častější kontroly MP,
- fotopasti, kamerový systém.
b) Vybudování osvětlení parku
c) Doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše)

C.2 Zdravé náměstí P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
- Většina aktivit vedoucích k ozelenění a vytvoření oddechové plochy na části náměstí byla nebo bude provedena v letošním roce.
- Rok 2016 – udržovací práce.
- Zvážit rekonstrukci kašny – obklady.

- Rok 2017 - provedena kompletní rekonstrukce kašny.


Náměty / Záměry:
Náměstí bez aut, více zeleně, tržnice, centrum života ve městě

D. Vzdělávání, výchova

D.1 Udržení odborného školství ve Vítkově P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
- Probíhají jednání s vedením školy o zachování školních dílen ve Vítkově (automechanik).
- Školní rok 2017/2018 - vyučují se obory automechanik, číšník - kuchař, kadeřník.

Náměty / Záměry:
Zachování co nejvíce učebních oborů přímo ve Vítkově.
Zachování praktické i teoretické výuky ve městě.

D.2 Půdní vestavba - ZŠaG Vítkov (2018) P

Popis / Komentář:
2017 - Zpracována studie. Zařazeno do dlouhodobě plánovaných akcí ve městě.

Náměty / Záměry:
Půdní vestavba - zvětšení prostor školy.

E. Mladých

E.1 Oprava koupaliště a jeho vybavení (tobogán, půjčovna her a sportovních potřeb) P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Rok 2017 - proběhla rekonstrukce bazénu (izolace, přístup do bazénu, chodník okolo bazénu) a technologie (čištění).
Kompletní přestavba bazénku pro děti.

Náměty / Záměry:
- Oprava velkého plaveckého bazénu.
- Vybudování bazénku pro děti.
- Kanalizace a nové technologie.
- Prověřit finanční náklady na vybudování tobogánu.
- Dovybavit koupaliště sportovními potřebami, hrami apod.

F. Doprava, bezpečnost

F.1 Doprava, bezpečnost (2018) P

Popis / Komentář:
Instalovány dopravní značky omezení rychlosti na 40 km/hod. v ulici Opavské u mateřské školy a u střední školy. Instalování zpomalovačů - vzhledem k zachování plynulosti silničního provozu nebude realizováno.
Plošné omezení není na silnicích II. a III. třídy přípustné - plynulost provozu a průjezdu městem.

Náměty / Záměry:
Opavská ulice - omezení rychlosti na 40 km/hod. a instalace zpomalovačů

F.2 Rozšíření parkovacích míst - výstavba parkoviště v centru P

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Rok 2018 - dokončení projektové dokumentace na vybudování nových parkovacích míst v Těchanovické ul. (dnes Pivovarská).

Náměty / Záměry:
Zpracování projektové dokumentace pro vybudování nových parkovacích míst v Těchanovické ulici (nad bývalou lékárnou).
*