• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Chrudim
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. František Pilný , MBA
Telefon
+420 469 657 141
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Šárka Trunečková , DiS.
Telefon
+420 469 657 100
E-mail
 

Chrudim

i
tisk

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2009-2010)

Komunitní plán zdraví a kvality života Chrudim (2009-2010)
A.VEŘEJNÁ SPRÁVA / ROZVOJ MĚSTA / URBANISMUS
A.1Nadále zlepšovat komunikaci mezi veřejností a radnicí
A.1.1O dílčích záměrech rozvoje města v předstihu diskutovat s občany, využívat metody komunitního plánování
A.1.1.10plánovací setkání k rekonstrukci ulice Radoušova
A.1.1.11ankety k dílčím záměrům ve městě a v místních částech, ke strategickému plánu, aktuálním kauzám
A.1.1.12podpora vzniku a rozvoje místních koalic
A.1.1.13plánovací setkání na téma dětské hřiště v ulici Dr.J.Malíka
A.1.1.14projednání projektové dokumentace Střelecké ulice s veřejností
A.1.1.15plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště Na Větrníku
A.1.1.16plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci dětského hřiště v ulici Víta Nejedlého
A.1.1.17plánovací setkání s veřejností zaměřené na regeneraci vnitrobloku Víta Nejedlého
A.1.1.18plánovací setkání s veřejností zameřené na regeneraci odpočinkového místa v ulici Sv.Čecha
A.1.1.19připravované studie, projekty a změny územně plánovacích dokumentu veřejně projednávat v dostatečném předstihu
A.1.2Informovanost občanů pomocí médií
A.1.2.1provoz nemocničního rozhlasu - Rádio Pohoda
A.1.2.2webové stránky města: aktuálnost, informace z odborů, zveřejňování tiskových zpráv
A.1.2.3využívat Chrudimský zpravodaj a webové stránky
A.1.2.4využívat chrudimský zpravodaj,webové stránky, Český rozhlas, místní tisk
A.1.2.5spolupracovat s dalšími informačními servery
A.1.2.6webové stránky města: aktuálnost, zavedení redakčního systému, informace z odborů, zóna pro novináře, zveřejňování tiskových zpráv
A.1.3Další aktivity k zapojení veřejnosti
C.4.6.3plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
C.6.2.6vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
E.1.2.7komunitní plánování sociálních služeb
A.1.2.7provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb
A.2Zpracovat kvalitní urbanistickou koncepci s širokým zapojením veřejnosti
A.2.1xxx
A.2.3.6koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
A.2.3.7regenerace sídliště Víta Nejedlého
A.3Město se stane centrem cestovního ruchu
A.3.1Kvalitně urbanisticky rozvíjet město
A.3.1.1přestavba katastrálního úřadu v obchodní centrum
A.3.1.2zpracovat adekvátní regulační plán městské památkové zóny
A.3.1.3oživení centra
A.3.1.4zaměřit trhy na prodej vlastních výpěstků, zemědělských a lesnických produktů, řemeslných výrobků
A.3.2Rozvíjet a propagovat město
A.3.2.1další rozvoj chrudimského letiště
A.3.2.2konání tradičních jarmarků
A.3.2.3řešit zástavbu okolních ploch v souladu s principy zdravého životního stylu při zachování chrudimského letiště
A.3.2.4stálé zlepšování propagace města - zhotovení propagačních materiálů, informace na www stránkách
A.3.2.5mezinárodní výměnné projekty mládeže
A.4Hodnoty zdraví a udržitelný rozvoj budou sledovány v rozvoji města
A.4.1Provázat Strategický plán a mezinárodní dokumenty za pomoci Plánu zdraví a kvality života
A.3.1.2přijetí Aalborgské charty a Aalborgských závazků
A.3.1.3analýza souvislostí mezi Plánem zdraví a kvality života a Strategickým plánem
A.3.1.4analýza vazeb mezi aktivitami v Plánu zdraví a mezinárodními dokumenty: Agenda 21, Zdraví 21 a NEHAP
A.5Bude nadále dobře probíhat spolupráce s městy na národní i mezinárodní úrovni
A.5.1Spolupracovat s ostatními Zdravými městy v ČR i zahraničí
A.3.1.1přenos inspirací z jiných Zdravých měst, krajů a dalších subjektů
A.3.1.2spolupráce v rámci mikroregionu
A.6Bude nadále dobře fungovat grantový systém města provázaný s prioritami Plánu zdraví (granty, dotace kulturní, sportovní, ostatní) a prioritami města
A.6.1grantový systém města
A.4.1.1grantový systém města
A.7Bude udržován komplexní informační systém města
A.7.1xxx
A.6.1.1informační tabule, označení ulic
A.6.1.2sjednocení informačního systému v budovách radnice
A.6.1.3označení cyklotras, umístění map
A.8Bude zájem o aktivní zapojení dětí a mládeže do života města
A.8.1xxx
A.5.1.2vznik studentského parlamanetu
A.5.1.3vznik a rozvoj dobrovolnických projektů ve městě
A.5.1.4podpora aktivačních programů pro mládež
A.9Chrudim bude důležitým správním centrem v regionu
A.9.1xxx
A.9.1.1v Chrudimi budou významné instituce (VČE, VČP, VAK, Telecom, VZP, OSSZ apod.)
A.10Aplikace metod modernizace veřejné správy
A.10.1zavádět metody modernizace veřejné správy do běžné praxe úřadu
A.8.1.1aplikace metody CAF
A.8.1.2aplikace metody místní Agendy 21
A.8.1.3aplikace metody Benchmarking
A.8.1.4aplikace metody EMAS
B.ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL / ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
B.1Bude se zlepšovat situace ve zdravotních službách ve městě
B.1.1Zachování všech lékařských oborů a status nemocnice v Chrudimi P
B.1.1.9jednání vedení města s hejtmanem Pardubického kraje o zachování Nemocnice v Chrudimi
B.1.2Nadále věnovat pozornost home care
B.1.3.1financování a zajištění home care
B.1.3se zřizovatelem chrudimské nemocnice řešit stav zdravotnických služeb a jejich perspektivu
B.2.3.2 I. etapa rekonstrukce nemocnice
B.2.3.3řešit situaci LDN
B.1.4Podporovat vznik hospice
B.2.4.3podpora zahájení provozu hospice
B.2.4.4zajištění finančních prostředků na vybudování hospice
B.2.4.5připravena projektová dokumentace, pozemky, veřejná sbírka
B.2Budou probíhat programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.2.1Zajistit programy pro omezení kuřáctví - především pasivního kouření (na veřejných místech) P
B.2.1.2kontroly Městské policie zaměřené na kouření v zastávkách MHD
B.2.1.3označit zastávky MHD cedulemi "Zákaz kouření"
B.2.1.4provést kontrolu zastávek MHD z hlediska umístění informačních cedulí "Zákaz kouření"
B.2.2Programy a osvěta proti kouření
6.1.2.2poradna pro odvykání kouření
6.1.2.3„My nechceme kouřit ani pasivně“
6.1.2.4„Já kouřit nebudu a vím proč“
6.1.2.5"Normální je nekouřit"
6.1.2.6"Kouření a já"
B.2.3Zlepší se komplexní péče o alergiky a astmatiky
2.3.3.2údržba zeleně a veřejných ploch ve městě
2.3.3.2letní rekondiční tábory a zahraniční pobyty pro astmatiky
2.3.3.3rekondiční pobyty v Čechách
2.3.3.4speciální třídy v MŠ
B.2.4Zabývat se problémem obezity u dětí i ostatních věkových skupin
1.4.1.4skupinové programy snižování nadváhy
1.4.1.5poradna zdravého životního stylu
1.4.1.6cvičení pro děti se zaměřením na snižování nadváhy - STOB
B.2.5Organizovat a podporovat pohybové aktivity k prevenci civilizačních chorob u všech věkových kategorií
1.2.1.5Běh naděje
1.2.1.6běhy pro zdraví v Parku Střelnice
B.2.5.3Běh Terryho Foxe
1.2.1.7Pochod generací
1.2.1.8Pohybové akce pro veřejnost
1.2.1.9Plavání s VZP
B.3Bude se zvyšovat informovanost občanů prostřednictvím osvěty v oblasti zdraví
B.3.1Bude zajištěno informování prostřednictvím celorepublikových akcí
B.3.1.1Dny zdraví
B.3.1.2Světový den bez tabáku, Cesta za čistým vzduchem
B.3.1.3Světový den první pomoci
B.3.1.4Národní dny bez úrazů
B.3.1.5Světový den Červeného kříže
B.3.1.6Den seniorů
B.3.1.7Bílá Pastelka
B.3.1.8Mezinárodní den neslyšících
B.3.1.9Pochod generací
B.4Budou probíhat koncepční preventivní aktivity ke zlepšení zdravotního stavu obyvatel
B.4.1Programy a služby pro prevenci civilizačních chorob
B.4.2Prevence úrazů a výuka první pomoci
D.2.5.4výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.2.5.5osvěta prevence úrazů
D.2.5.6Projekt Bezpečná komunita Chrudim
B.4.3Další programy a služby zdravotní prevence
B.4.3.1besedy a přednášky s tématy zaměřenými na zdraví
1.2.1.3rekondiční pobyty v Čechách, zachovat rekondice Svazu tělesně postižených a Svazu postižených civilizačními chorobami
2.6.1.2projekt „Jak si udržet zdravé zuby“
1.2.1.4projekt „Učíme se zdravě sedět a cvičit“
B.4.3.5projekt „ My nechceme kouřit ani pasivně“
B.4.3.2program sexuální výchovy dětí a mládeže
B.4.3.7"ZP" měření tlaku, cholesterolu a krevního cukru
2.6.1.3projekt „Zdravé zuby“
B.4.3.9projekt „ Kouření a já“
C.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
C.1Zlepší se kvalita zeleně a údržba veřejných prostranství
C.1.1Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství a údržbu městské zeleně P
C.4.5.3zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
C.4.5.4čištění města včetně zimní údržby
C.4.5.5využívání obecně prospěšných prací a veřejně prospěšných prací pro údržbu zeleně a čistoty ve městě
C.4.5.6pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
C.4.5.7tašky a sáčky na psí exrementy
C.1.2Péče o zeleň
C.4.6.2pravidelná údržba zeleně ve městě
C.4.6.3plánovací odpoledne,víkendy k městské zeleni
C.4.6.4nové výsadby zeleně ve městě
C.2Lokalizace ohrožení podzemních vod
C.2.1xxx
C.5.1.1řešení kontaminovaných míst: Blehovsko prádelna a čistírna (kód priority (A.3.2)
C.5.1.2řešení kontaminovaných míst:Transporta - nový závod (kód proirity A.3.3)
C.5.1.3řešení kontaminovaných míst: Transporta - starý závod (kód priority A.3.3)
C.3Bude zlepšováno prostředí ve městě
C.3.1Akce ke zlepšení prostředí ve městě
D.2.2.6regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha
D.2.2.2regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého
D.2.2.1regenerace dětského hřiště Na Větrníku
D.2.2.3regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
D.2.2.4regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí
C.3.1.6rekonstrukce Kláštěrních zahrad a Zlaté stezky
C.3.1.7květiny ve městě
C.3.1.8revitalizace náhonu - jezová zdrž u stadionu AFK
C.3.1.9vytváření zelených míst ve městě
C.3.1.10zpřístupnění rekreačních lesů v okolí v souladu s územní ochranou zájmových území (Topol a Podhůra, Vrcha)
C.3.1.11rozšíření a vznik vodních ploch v městském prostředí (park u Centrálu, Víta Nejedlého, Michalský park)
C.3.1.12rekonstrukce Městského parku
C.3.1.13péče o historické památky ve městě
C.3.1.14studie Tyršova náměstí
C.3.1.15odstranění starých ekologických zátěží
C.3.1.16zvýšit počet odpadkových košů ve městě
C.3.1.17řešení pachové zátěže v okolí Lihovaru
C.4Bude se zlepšovat situace v odpadovém hospodářství města
C.4.1Opatření pro zlepšení třídění odpadů
C.1.4.3provoz Sběrného dvora
C.1.4.4optimalizace systému sběrných míst
C.1.4.5naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství města
C.1.4.6řešení problematiky třídění a využití bioodpadu
C.5Zkvalitní se ekologická výchova, osvěta a informovanost
C.5.1Vytvořit informační systém o stavu životního prostředí
C.6.1.2Ekocentrum Zelený dům s ekotékou, poradenské středisko, spotřebitelské informace pro veřejnost
C.6.1.3vypracování rizikových map ve vybraných lokalitách
C.6.1.4měření znečištění ovzduší
C.5.2Koncepčně realizovat environmentální výchovu a osvětu (EVVO)
C.6.2.1aktivity dle koncepce EVVO
C.6.2.2projekty směřující k pozitivním změnám životního prostředí ve městě
C.6.2.3přednášky EVVO na školách - ZŠ, SŠ, Speciální školy
C.6.2.4přednášky EVVO v Mama klubu, MŠ
C.6.2.5informační a poradenské centrum pro oblast životního prostředí
C.6.2.6vypracování rádce občana o problematice životního prostředí
C.6.2.7spolupráce s Ekocentrem Paleta Chrudim
C.5.3Organizovat velké akce k osvětě pro veřejnost
C.6.3.1Ukliďme svět
C.6.3.2Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
C.6.3.3Den s Technickými službami
C.6.3.4Den Země
C.6Bude zajištěna čistota toků a protipovodňová ochrana
C.6.1xxx
C.2.5.1protipovodňová a protierozní ochrana - Na Skřivánku, Píšťovy, Na Šancích – zpracování dokumentace
C.7Bude zajištěna ochrana obytné funkce města před negativními účinky zemědělské výroby
C.7.1Podporovat rozvoj ekologického zemědělství
C.7.1.1Biojarmark
C.8Městský úřad a městem zřizované organizace budou příkladem v uplatňování ekologicky šetrném přístupu ve svém provozu
C.8.1Městský úřad jako vzorová organizace
C.8.1.1zahájení certifikace dle systému EMAS
C.8.1.2realizace projektu Zelené úřadování
C.8.1.3pravidelné provádění ekologického auditu
C.9Bude zlepšeno soužití obyvatel a zvířat ve městě
C.9.1Snížit populaci holubů ve městě
C.3.3.1odchyt holubů na území města
C.9.2Naplňovat vyhlášku o čistotě města
C.4.5.6pravidelný úklid psích exrementů speciálním "psím" vysavačem
C.9.2.2zásobníky pro sáčky na psí exkrementy
C.4.5.7tašky a sáčky na psí exrementy
C.9.3Řešení problematiky volně pobíhajících zvířat
C.3.4.2činnost psího útulku
C.3.4.3záchytné stanice pro zvířata
D.VZDĚLÁVÁNÍ / KULTURA / VOLNÝ ČAS (SPORT)
D.1Bude dostatečná nabídka volnočasových aktivit a možností pro děti a mládež
D.1.1Řešit problematiku provozu areálu TJ Sokol a letního stadionu AFK P
D.1.2Optimalizovat hrací místa pro děti
D.2.2.6regenerace odpočinkového místa - parčíku Sv.Čecha
D.2.2.1regenerace dětského hřiště Na Větrníku
D.2.2.2regenerace dětského hřiště Víta Nejedlého
D.2.2.3regenerace vnitrobloku Víta Nejedlého
D.2.2.4regenerace vnitrobloku v sídlišti Pod Zbrojnicí
D.2.2.5rekonstrukce stávajících hracích míst
D.1.7.8dovybavení hřišť v MŠ
D.1.8.4průběžná kontrola a údržba hracích míst
D.1.8.5kontrola hracích prvků odbornou firmou
D.1.8.6běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
D.1.3Rozvíjet možnosti volnočasového vyžití pro děti a mládež
D.1.3.1práce s neorganizovanými dětmi a mládeží
D.1.6.2integrace - společné akce pro děti zdravé a handicapované
D.1.6.3Bambiriáda - přehlídka sdružení dětí a mládeže
D.1.6.5Klub „Klubíčko“
D.1.6.6Drakiáda
D.1.4Sportoviště a dětská hřiště na území města a místních částí
D.1.7.1otevřené školní hřiště pro veřejnost
D.2.2.5rekonstrukce stávajících hracích míst
D.1.7.2skateboardové hřiště
D.1.7.3zlepšovat technický stav sportovišť v majetku jiných organizací
D.1.7.4celková rekonstrukce stadionu SK Chrudim - tréninkové plochy, sociální zařízení pro veřejnost, tribuna
D.1.7.5zimní stadion - vybudování ubytovací kapacity turistické kategorie v budově "Klobásov"
D.1.6.4využití dobrovolníků při volnočasových aktivitách
D.1.7.6obnova Aeroklubu v Chrudimi a jeho činnosti na letišti
D.1.7.7otevření tělocvičen ZŠ pro neziskové organizace dle pravidel pronájmu
D.1.7.8dovybavení hřišť v MŠ
D.1.5Provoz a bezpečnost hřišť a sportovišť
D.1.8.3dozor na krytém plaveckém bazénu a plovárně
D.1.8.4průběžná kontrola a údržba hracích míst
D.1.8.6běžná kontrola a údržba hřišť uvedených do provozu po roce 2002 bude prováděna firmou
D.1.6Pořádat zajímavé sportovní akce pro mládež
D.2.6.1plavecké štafety měst
D.2.6.2turnaje, olympiády a akce pro neorganizovanou mládež – rekreační sport
D.1.7Estetická kultivace dětí a mládeže
D.1.7.1akce podporující mezigenerační soužití – společná výstava prací dětí a seniorů
D.2Na školách bude vytvářeno zdravé prostředí a budou využívány kvalitní metody pro výuku
D.2.1Realizovat projekt Bezpečná cesta do školy P
D.2.5.1zmapování nebezpečných míst při cestě dětí do školy
D.2.5.2vybudování bezbariérových přechodů pro chodce
D.2.5.3osvětlení nebezpečných přechodů pro chodce
D.2.5.4výuka první pomoci všech věkových kategorií
D.2.5.5osvěta prevence úrazů
D.2.5.6Projekt Bezpečná komunita Chrudim
D.2.5.7projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
D.2.6.1provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol
D.2.5.8Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
D.2.5.9zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
D.2.5.10vybudování chodníku v místní části Vlčnov
D.2.5.11rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
D.2.5.12dopravní výchova na školách
D.2.2Podporovat vybavení škol
D.1.3.4prostředky pro zkvalitnění čistoty a vlhkosti ovzduší na školských zařízeních
D.1.3.3rozšířit možnosti pohybových aktivit v MŠ
D.1.3.2dovybavení škol informační technikou
D.1.3.1využívat alternativní zdroje - solární energie
D.2.2.26zlepšení podmínek bezbariérovosti škol
D.2.3Zavádět asistenty pro děti potřebující zvýšenou péči
D.1.4.1osobní asistenti na školách ve městě
D.1.4.2systémové řešení při využívání poskytovatelů sociálních služeb pro MŠ a ZŠ (integrace)
D.1.4.3pedagogičtí asistenti na školách ve městě
D.2.4Používat efektivní metody výuky
D.2.5.7projektové učení, Školní kurikulum, dílčí projekty, projektové dny
D.2.5Využívat reedukační péče pro děti s poruchami učení
D.2.6Řešit bezpečnost dětí při cestě do školy
D.2.6.1provést barevné označení bezpečných přístupových cest do škol
D.2.6.2projekt Bezpečná cesta do školy
D.2.5.8Rekonstrukce ul. Novoměstská (u ZŠ Dr. Malíka)
D.2.7Využívat nabídky zážitkových seminářů a programů
D.2.7.1zážitkové semináře a programy Tyflocentra pro MŠ, ZŠ, SŠ
D.2.7.2rozvíjet nabídku neformálního vzdělávání profesionálů a paraprofesionálů
D.3Budou dále přibývat programy na podporu zdraví na školách
D.3.1Dále rozšiřovat projekt Škola podporující zdraví ve městě
D.5.1.1Škola podporující zdraví – MŠ, ZŠ, SŠ, Speciální škola
D.5.1.2iniciovat zapojení škol do projektu Bezpečná škola
D.4Bude dostatečná nabídka vzdělávacích, společenských a sportovních aktivit pro všechny věkové kategorie
D.4.1Posilovat roli rodiny a rodičovské výchovy
D.4.2.1aktivity Mama klubu
D.4.2.2vzdělávací cyklus pro rodiče spojený s odbornými poradnami
D.4.1.3aktivity Centra pro zdravotně postižené
D.4.2Nabízet možnosti pro celoživotní vzdělávání obyvatel
D.4.3.1přednášky zájmového vzdělávání ve Vodních zdrojích
D.4.3.2Chrudimská univerzita třetího věku
D.4.3.3školení pedagogů v informačních technologiích
D.4.3.4kurzy ČČK pro pedagogické pracovníky a veřejnost
D.4.3.5vzdělávání pedagogických pracovníků
D.4.3.6setkávání přátel angažovaného učení (PAU)
D.4.2.7nabídka vzdělávání aktivistů
D.4.3Umožnit přístup na internet pro širokou veřejnost
D.4.3.1kampaň Březen - měsíc internetu
D.4.3.2klubový internet v domě Agora
D.4.4Zatraktivnit Lesní stezku Na Podhůře
D.1.9.9dovybavení dětské tělocvičny
D.1.9.10vybudování tělocvičny pro dospělé (lanová dráha apod.)
D.1.9.11vybudování občerstvovacího místa (např. u restaurace Na Kometě)
D.1.9.12vybudování rozhledny se zázemím (občerstvení, dozor apod.)
D.5Místní kultura ve městě a kulturnost obyvatel se bude rozvíjet
D.5.1Využívat možnosti Městské knihovny
D.3.7.3fond mluveného slova pro nevidomé a dyslektiky
D.3.7.4besedy o kultuře pro školy
D.3.7.5besedy s autory nových knih
D.3.7.6pasování mladých čtenářů
D.3.7.7internet v dětském oddělení knihovny
D.5.2Využívat nabídky z oblasti kultury
D.3.8.8výstavy
D.3.8.9koncertní vystoupení, festivaly, festival Yanderov
D.3.8.10přednášková činnost
D.3.8.11dílčí projekty Muzea loutkářských kultur
D.3.8.12Majáles
D.3.8.13divadelní představení, divadelní projekty
D.3.8.14plesy
D.3.8.15zprovoznění Divadla pro neslyšící i pro vozíčkáře
D.3.8.16podporovat produkci svépomocných kulturních aktivit
D.6Bude nadále fungovat grantový systém města – granty, dotace
E.SOCIÁLNÍ, BYDLENÍ, ZAMĚSTNANOST
E.1Budou dostupné sociální služby, poradenství a pomoc ve městě a dobrá informovanost o těchto službách
E.1.1Vybudovat domov pro seniory P
E.1.2xxx
E.1.2.1odborné sociální poradenství v souladu se zákonem o sociálních službách
E.1.2.2katalog sociálních služeb ve městě Chrudim
E.1.2.3občanská poradna
E.1.2.4pečovatelská služba a osobní asistence
E.1.2.5sociální šatník
E.1.2.6sociální služby pro zdravotně postižené
E.1.2.7komunitní plánování sociálních služeb
E.1.2.8aktualizace Katalogu sociálních služeb ve městě Chrudim v souladu se zákonem o sociálních službách - brožura, webové stránky, zvuková podoba informační brožury a letáky o sociálních službách
E.1.2.9kompletní systém nízkoprahových služeb a sociálně právního poradenství pro děti , mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur,Klub pro mladé dospělé Agora), program Kopretina a mobilní komunitní program
E.1.2.10programy pro zabránění sociálního vyloučení znevýhodněných občanů
E.2Bude nadále probíhat výstavba nových bytů, příprava pro individuální bytovou výstavbu, dovybavení a revitalizace sídlišť
E.2.1Výstavba nových bytů, opravy a modernizace
E.4.1.1pokračování výstavby nájemních a družstevních bytů
E.4.1.2pokračovat v obnově a modernizaci bytového fondu (FRB)
E.2.2Vybavení sídlišť, inženýrské sítě
E.4.2.1rekonstrukce inženýrských sítí vč. venkovního veřejného osvětlení – probíhá průběžně po městě
E.4.2.2zainvestování území pro individuální bytovou výstavbu
E.4.2.3zainvestování inženýrských sítí městem pro individuální bytovou výstavbu a prodej přímo stavebníkovi (bez developerské firmy)
E.2.3Bydlení sociálně slabších obyvatel, krizové bydlení
E.2.3.1krizová lůžka v rámci ubytovny
E.2.3.2vybudování chráněných bytů – Dům na půli cesty v Malecké ulici
E.2.3.3provoz ubytovny pro nepřizpůsobivé občany (noclehárna), krizové bydlení
E.3Zlepší se situace zdravotně postižených občanů
E.3.1xxx
E.3.1.1zmapování bezbariérovosti města - vstupy do veřejných budov
D.2.5.9zmapování bezbariérových přechodů pro chodce žáky ZŠ
E.3.1.3Centrum pro zdravotně postižené
E.3.1.4projekt podporovaného zaměstnávání, tranzitní program, integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
E.3.1.5integrace lidí s handicapem do pracovního procesu
E.3.1.6Projekt Putování loutek
E.3.1.7TyfloCentrum Pardubice
E.3.1.8půjčovna kompenzačních pomůcek
E.3.1.9odstraňování architektonických a informačních bariér pro zdravotně postižené občany, program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných buhdov - pošta, divadlo, Muzeum /restaurace, sál)
E.3.1.10občanské sdružení Péče o duševní zdraví v Chrudimi
E.3.1.11sociální služby poskytované Charitou Chrudim
E.4Budou dobře zajištěny služby sociálně potřebným a ohroženým občanům
E.4.1xxx
E.4.1.1rozvíjet další aktivity Denního centra pro seniory, nemocné a zdravotně postižené občany
E.4.1.2vybudování Domova pro seniory u DPS Strojařů
E.4.1.3Home care(domácí zdravotní a ošetřovatelská péče KIRKÉ)
E.4.1.4domy na půl cesty
E.4.1.5program Mobility - bezbariérové přístupy do veřejných budov - pošta, divadlo, muzeum ( restaurace, sál)
E.4.1.6krizové centrum pro handicapované a sociálně znevýhodněné
E.4.1.7ubytovna z azylového domu
E.4.1.8informační činnost v ubytovně a noclehárně
E.5Budou vznikat nová pracovní místa a bude snižována absence nedostatku praxe
E.5.1Podporovat vznik nových pracovních míst
E.5.1.1rekvalifikační kurzy
E.5.1.2projekt První příležitost
E.5.1.3vytvoření míst pro nezaměstnané – veřejně prospěšné práce
E.5.1.4projekt modelových pozic
E.6Budou zajištěny podmínky pro kvalitní a aktivní život seniorů
E.6.1Podpora aktivního života seniorů
E.6.1.1sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením "Aktivizační programy"
4.1.1.8rekondiční pobyty seniorů v tuzemsku
4.1.1.9kulturní a společenské akce pro seniory
4.1.1.10sportovní hry seniorů
F.SOCIÁLNĚ – PATOLOGICKÉ JEVY
F.1Budou poskytovány kvalitní služby v rámci prevence sociálně – patologických jevů
F.1.1Realizovat Program prevence kriminality ve městě
F.1.2.1program prevence kriminality
F.1.2Rozvíjet aktivity a služby primární, sekundární a terciální sociální a protidrogové prevence
A.1.2.7provoz webových stránek komunitního plánování sociálních služeb
F.1.2.2kompletní systém nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé - stacionární program (Futur, Klub pro mladé dospělé Agora), mobilní místa (např. projekt Kopretina, maringotky)
F.1.3.2návazné bydlení pro různé cílové skupiny
F.1.3.3tvorba nabídky pomůcek s preventivními tématy
F.1.3.4preventivní programy pro nejmenší
F.1.3.5systém služeb pro podporu potrestaných vykonávající obecně prospěšné práce
F.1.3.6nabídka preventivních a vzdělávacích programů
F.1.3.7vzdělávací program pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci) zaměřené na sociální a preventivní práci
F.1.2.9street areál s návaznou sociální službou
F.1.2.10zvýšená mobilita sociálních služeb – streetwork
F.1.3.8půjčovna videokazet, literatury a pomůcek
F.1.2.12bydlení s utajovanou adresou pro rodiny v tísni
F.1.3.9zážitkové programy pro děti i vyučující, GO projekty, peer programy
F.1.2.14péče o děti s nařízenou ústavní výchovou a o mladé lidi, kterým byla ukončena ústavní výchova (Dům napůl cesty)
F.1.2.15terénní programy snižování rizik pro uživatele drog
F.1.2.16dlouhodobé programy drogové primární prevence na školách
F.1.2.17zvyšování kompetencí prostřednictvím dobrovolnictví a neformálního vzdělávání
F.1.3Poradenství v oblasti soc. patologických jevů
F.1.3.1poradenská zařízení pro děti, mládež a dospělé
F.1.3.2katalog všech poradenských center města Chrudimě
F.2Snaha o snížení konzumace alkoholu a užívání tabáku
F.2.1Kontrola nad prodejem alkoholických nápojů a cigaret mladistvým
F.3.1.1kontrolní činnost Městské policie a Policie ČR, České obchodní inspekce a dalších subjektů
F.3Ve městě bude zajištěna bezpečnost občanů
F.3.1xxx
F.2.1.2kamerový systém a Pult centrální ochrany
F.4Bude existovat nabídka aktivačních a motivačních zájmových a volnočasových aktivit ve městě
G.DOPRAVA
G.1Koncepčně řešit dopravu ve městě i v návaznosti na region
G.1.1Vybudovat obchvat města Chrudim P
G.1.7.24okružní křižovatky budovat při výstavbě obchvatu Chrudimě
G.1.7.25vybudování okružní křižovatky u ulice Na Ostrově
G.1.7.26vybudování okružní křižovatky u nemocnice
G.1.7.27probíhá výkup zbývající části pozemků budoucího obchvatu
G.1.7.28žádost investora o vydání stavebního povolení pro budování obchvatu v návaznosti na výkup pozemků
G.1.2Navrhnout systém parkování ve městě P
G.1.3Budovat cyklostezky a cyklo-pěší stezky po městě P
11.1.1.8Studie cyklostezek v Chrudimi
G.1.3.5cyklostezka Chrudim - Medlešice - Pardubice
G.1.4Zachovat komunikaci kolem kostela ve stávajícím stavu
G.1.4.1koncepční materiál - program revitalizace historického centra města Chrudim
G.1.5Při rozvoji centra města respektovat i dopravní generel města uvnitř městského komunikačního okruhu
G.1.6Řešit parkování ve městě
G.1.6.1parkování v sídlišti Na Šancích, ulici Malecká, Husova
G.1.7Vytvářet podmínky pro chodce ve městě
D.2.5.10vybudování chodníku v místní části Vlčnov
D.2.5.11rekonstrukce chodníku v ulici V Tejnecku
G.1.7.3rekonstrukce ulic Erbenova, Smetanova, U Valchy(k AFK)
G.1.7.4vybudování jednostranného chodníku v ulici Ke Hřišti v místní části Markovice
G.1.7.5opravy povrchu chodníků v Chrudimi
G.2Zkvalitnit městskou hromadnou dopravu
G.2.1xxx
G.5.2.5večerní spoje MHD z autobusového nádraží
G.5.2.6autobus MHD pro invalidní občany s nástupovou plošinou
G.5.2.7variabilní doprava po městě a příměstských částech (mikrobusy)
G.5.2.8zastřešení zastávek MHD
G.3Zaměřit se na prevenci úrazů v dopravě
G.3.1xxx
E.4.1.1dopravní výchova na školách
E.4.1.2větší využití a modernizace dopravního hřiště
H.PODNIKÁNÍ
H.1Ve městě bude dostatek pracovních příležitostí a možností podnikat
H.1.1Přímé napojení průmyslové zóny na I/37 (směr Pardubice) P
H.1.2Průmyslová zóna
H.1.2.1vybudování, nákup a rekonstrukce silnic v průmyslové zóně, výstavba inženýrských sítí
H.1.2.2příprava přímého napojení průmyslové zóny na I/37 směr Pardubice
H.1.2.3jednání s investory
H.1.2.4zintenzivnit propagaci průmyslové zóny
H.1.2.5
H.1.3Vytvářet podmínky pro rozvoj místního podnikání
H.1.3.1provázat činnost komise hospodářského rozvoje na RM, ZM a vedení města
H.2Město bude centrem cestovního ruchu
H.2.1Aktivní spolupráce a podpora rozvoje služeb a činností zaměřených na cestovní ruch
H.2.1.1Podpora města při propagaci podnikatelských aktivit spojených s tercierní sférou zejména na cestovní ruch
H.2.1.2nabízet volné prostory pro takové podnikání, které ve městě chybí
H.2.2
H.2.2.1nabídka volných prostor určených pro podnikání, které ve městě chybí
O.OSTATNÍ A PROVOZ
TISK
i