• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Znak MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
www stránky
web ke strategiím

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
"Oblast"
1 "Opatření"

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020

Koncepce environmentální bezpečnosti ČR 2012-2015 s výhledem do roku 2020
Opatření k realizaci Koncepce environmentální bezpečnosti 2012 – 2015
Zpracovat návrh systému indikátorů a navazujících opatření pro řešení sucha a ochrany ekosystémů před jeho důsledky
Zdokonalit Databázi antropogenních a přírodních zdrojů rizik, které mohou vyvolat krizové situace ohrožující bezpečnost prostředí v geografickém informačním systému
Vytvořit systém indikátorů a kritérií pro určení vzniku krizové situaceohrožující životní prostředí a stanovit přijatelné míry rizika
Zpracovat návrh typového plánu pro krizovou situaci „Dlouhodobé sucho“
Navrhnout způsob krizového řízení v případě sucha pro situaci, kdy vodoprávní úřad a odběratel vody jsou v různých samosprávních celcích
Analyzovat stávající typové plány pro řešení krizových situací z hlediska dopadů na bezpečnost životního prostředí a doplnit je o adaptační opatření, opatření zmírňující krizové znečištění ovzduší, vody a půdy nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a opatření proti působení úmyslně introdukovaných invazivních druhů rostlin živočichů a mikroorganizmů, biologických agens a přemnožení škůdců
Analyzovat a navrhnout odpovídající úpravy legislativy v oblasti prevence vzniku požárů vegetace, zejména možnosti budování a udržování cest průjezdných pro hasičskou techniku, možnosti preventivního odstranění vegetace za účelem zastavení požáru a další
Zdokonalovat předpovědní, výstražnou a hlásnou službu a monitorovací systémy a harmonizovat je s obdobnými systémy EU a globálními systémy
Definovat cíle pro ochranu životního prostředí před ohrožením teroristickým útokem, identifikovat potenciální prostředky tohoto útoku a navrhnout účinná preventivní opatření
Spolupracovat s mezinárodními orgány (OSN, EU a NATO) v oblasti omezování katastrof vyplývajících z narušení environmentální bezpečnosti
Opatření pro výhled do roku 2020
Stanovit mezní hodnoty nevratného poškození ekosystému a biodiverzity pro vyhlášení krizových stavů
Provést zhodnocení dopadů narušení funkčnosti prvků kritické infrastruktury na environmentální bezpečnost
Podporovat výzkum, vývoj a inovace v oblasti environmentální bezpečnosti
Zpracovat návrh právní úpravy zabezpečení meteorologické a hydrometeorologické služby
TISK
i