*
  • další portály..
  • ..
  • .
 
Národní síť zdravých měst
Portál NSZM ČR pro udržitelný rozvoj
pixel
 
Info-systém podpořen ze zdrojů:

Logo: ESF

Logo: Ministerstvo životního prostředí


Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Ing. Miroslav Kopečný
Telefon
+420 556 879 410
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Mužíková , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
 

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
E. "Prioritní oblast"
E.1 "Priorita"
E.1.1 "Opatření"
E.1.1.1 "Projekt / Aktivita"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]

Vize:
Do roku 2022 se Kopřivnice změní na prosperující regionální centrum.

• Bude městem přitažlivým pro občana, investora i turistu.
• Bude svou ekonomickou prosperitu stavět na silné automobilové tradici, na širokém spektru podnikatelských aktivit, rozvoji turistických atraktivit a vzdělaných lidech.
• Bude zdravým městem s moderním centrem, nabízejícím široké spektrum služeb rostoucímu počtu obyvatel.

E. EKONOMICKÝ POTENCIÁL A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

E.1 Rozvoj podnikání zejména malého a středního

E.2 Rozvoj vzdělávání

D. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1 Zlepšení dopravní obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

D.1.1 Zlepšení dopravní obslužnosti
Náměty / Záměry:
[D.1.1.1] Optimalizace veřejné dopravy v návaznosti na průmyslový park
[D.1.1.2] Zřízení městské dopravy mezi centrem a místními částmi
[D.1.1.3] Dobudování a zkulturnění autobusových zastávek
D.1.2 Úprava a doplnění sítě pozemních komunikací pro provoz motorových vozidel včetně dopravy v klidu
Náměty / Záměry:
[D.1.2.1] Organizace parkování ve městě včetně vybudování parkovišť a parkovacího domu
[D.1.2.2] Rekonstrukce ul. Štramberské
[D.1.2.3] Rekonstrukce ul. Panské
[D.1.2.4] Vybudování kruhových objezdů
[D.1.2.5] Propojení a doplnění místních komunikací
[D.1.2.6] Odstraňování dopravních závad na pozemních komunikacích pro motorová vozidla
[D.1.2.7] Rekonstrukce ul. Záhumenní
[D.1.2.8] Vybudování severního obchvatu města
[D.1.2.9] Řešení obchvatu Vlčovic na silnici I/58

D.2 Zlepšení podmínek pro bezpečnost a plynulost cyklistického a pěšího provozu

D.2.1 Úprava a doplnění sítě komunikací pro pěší a cyklistický provoz včetně zázemí a mobiliáře
Náměty / Záměry:
[D.2.1.1] Doplnění chybějících a úprava nevyhovujících komunikací pro pěší provoz a rekreační běh včetně mobiliáře
[D.2.1.2] Optimalizace systému přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty a jejich úprava pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
[D.2.1.3] Bezbariérová Kopřivnice
[D.2.1.4] Doplnění chybějících a úprava nevyhovujících komunikací pro cyklistický a in-line provoz s návazností na místní i regionální síť včetně potřebného zázemí a mobiliáře
[D.2.1.5] Zřízení úschoven a půjčoven kol
[D.2.1.6] Doplnění a úprava informačního systému pro pěší a cyklistický provoz
[D.2.1.7] Odstraňování závad na komunikacích pro pěší a cyklistický provoz

D.3 Rozvoj technické infrastruktury

D.3.1 Dobudování systému čistoty vodních toků a likvidace odpadních vod
Náměty / Záměry:
[D.3.1.1] Odkanalizování místních částí
[D.3.1.2] Čištění, estetizace a revitalizace místních vodních toků
[D.3.1.3] Modernizace vodovodní a kanalizační sítě
D.3.2 Modernizace tepelného hospodářství
Náměty / Záměry:
[D.3.2.1] Modernizace tepelných rozvodů
[D.3.2.2] Nový tepelný zdroj s využitím kombinované výroby el. energie a tepla
D.3.3 Modernizace a rozšíření inženýrských sítí
Náměty / Záměry:
[D.3.3.1] Budování metropolitní sítě
[D.3.3.2] Vybudování bezdrátového městského rozhlasu včetně místních částí
[D.3.3.3] Koordinace plánovaných oprav či modernizací podzemních vedení inženýrských sítí včetně zvýšení kapacity elektrických rozvodů v místních částech
[D.3.3.4] Modernizace a optimalizace veřejného osvětlení
D.3.4 Rozvoj bydlení, příprava ploch a infrastruktury pro bytovou výstavbu
Náměty / Záměry:
[D.3.4.1] Realizace výstavby Dolní Roličky
[D.3.4.2] Vytipování a příprava území a technické infrastruktury pro bytovou výstavbu včetně rodinných domků
[D.3.4.3] Revitalizace bytových domů

D.3.5 Předcházení povodňovým škodám
Náměty / Záměry:
[D.3.5.1] Protipovodňová opatření na vodních tocích

D.4 Zlepšování životního prostředí

D.4.1 Řešení starých ekologických zátěží a „brownfields“
Náměty / Záměry:
[D.4.1.1] Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží
[D.4.1.2] Odstranění a rekultivace starých ekologických zátěží
[D.4.1.3] Lokalizace a revitalizace brownfields
[D.4.1.4] Rekultivace nebo odstranění skládky neutralizačních kalů
D.4.2 Vytvoření systému poskytování informací o životním prostředí
Náměty / Záměry:
[D.4.2.1] Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)
[D.4.2.2] Vytvoření internetové prezentace a informačního systému o stavu a kvalitě ŽP
D.4.3 Ochrana před vlivy poškozujícími zdraví obyvatel
Náměty / Záměry:
[D.4.3.1] Vytvoření hlukové studie
[D.4.3.2] Realizace protihlukových opatření
[D.4.3.3] Snižování vlivu malých zdrojů znečištění ovzduší
[D.4.3.4] Rozvoj systému sběru a nakládání s odpady
D.4.4 Zlepšení kvality zeleně
Náměty / Záměry:
[D.4.4.1] Náhrada problematických druhů zeleně
[D.4.4.2] Revitalizace zeleně v lokalitách mimo centrum města
[D.4.4.3] Ozelenění Průmyslového parku Kopřivnice
[D.4.4.4] Výsadba a obnova alejí a větrolamů – vytváření ÚSES
[D.4.4.5] Vytvoření systému ochrany vzácných dřevin

I. IMAGE MĚSTA

I.1 Vytvoření a zvýraznění atributů Kopřivnice jako města

I.1.1 Vytvoření reprezentativního centra s moderním architektonickým řešením
Náměty / Záměry:
[I.1.1.1] Vyhodnocení a dokončení dosavadních studií a výběr finálního řešení
[I.1.1.2] Rekonstrukce centra města včetně ozelenění
[I.1.1.3] Rekonstrukce městského parku E. Beneše
[I.1.1.4] Aktivity vedoucí k revitalizaci budov, esteticky a funkčně dotvářejících centrum města, včetně jejich okolí
[I.1.1.5] Rekonstrukce kulturního domu
[I.1.1.6] Modernizace budovy radnice
[I.1.1.7] Estetizace areálu starého závodu Tatry a vytvoření podmínek vedoucích k přemístění nevhodných výrobních činností z centra města
[I.1.1.8] Revitalizace budovy domu dětí a mládeže
I.1.2 Zlepšení architektonického vzhledu města
Náměty / Záměry:
[I.1.2.1] Vytvoření motivačního systému pro vlastníky budov
[I.1.2.2] Rekonstrukce náměstí TGM
[I.1.2.3] Sjednocení městského mobiliáře
[I.1.2.4] Regenerace a humanizace panelových sídlišť

I.2 Rozvoj městského marketingu

I.2.1 Zavedení systému městského marketingu
Náměty / Záměry:
[I.2.1.1] Zpracování a realizace marketingové strategie města
[I.2.1.2] Vytvoření jednotného grafického stylu
[I.2.1.3] Marketingové využití sportovních a kulturních akcí
[I.2.1.4] Zavedení a zveřejňování benchmarkingu města s jinými městy v prioritních oblastech
I.2.2 Realizace komunikační strategie se zapojením veřejnosti do rozhodovacích procesů
Náměty / Záměry:
[I.2.2.1] Zpracování a realizace komunikační strategie města
[I.2.2.2] Systematická spolupráce města s médii
[I.2.2.3] Prohloubení spolupráce mediální komunikace mezi inf. systémy města a cílovými skupinami v průmyslovém parku
[I.2.2.4] Rozvoj informačních a navigačních systémů ve městě
[I.2.2.5] Zavedení a provádění pravidelných průzkumů mezi obyvateli
[I.2.2.6] Nadále rozvíjet systém komunitního plánování v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

I.3 Rozvoj volnočasových aktivit

I.3.1 Modernizace a rozvoj kulturní infrastruktury
Náměty / Záměry:
[I.3.1.1] Vytvoření podmínek pro open-air aktivity
[I.3.1.2] Rekonstrukce vily budovy Dr. Bönische
[I.3.1.3] Rekonstrukce kulturních domů ve Vlčovicích a v Mniší
I.3.2 Modernizace a rozvoj sportovní infrastruktury
Náměty / Záměry:
[I.3.2.1] Dobudování sportovně-rekreačního areálu „Pod Červeným kamenem“
[I.3.2.2] Zmapování a pasportizace sportovišť
[I.3.2.3] Modernizace sportovišť nezahrnutých v areálu „Pod Červeným kamenem“
[I.3.2.4] Zřízení a revitalizace dětských hřišť a veřejných sportovišť
[I.3.2.5] Modernizace vzdělávacího zařízení na Kletné
I.3.3 Zkvalitnění podmínek pro využití volného času
Náměty / Záměry:
[I.3.3.1] Rozvoj tradičních i nových typů kulturních akcí
[I.3.3.2] Rozvoj tradičních i nových typů sportovních akcí
[I.3.3.3] Rozšíření nabídky služeb sportovních zařízení
[I.3.3.4] Nabídka volných kapacit ZŠ pro volnočasové aktivity široké veřejnosti s nabídkou doplňkových služeb škol

I.4 Rozvoj aktivit a infrastruktury cestovního ruchu

I.4.1 Spolupráce s partnery při koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
[I.4.1.1] Spolupráce s jinými městy při koordinaci a rozvoji aktivit
[I.4.1.2] Rozvoj a posílení spolupráce s institucemi cestovního ruchu
[I.4.1.3] Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu
I.4.2 Rozvoj aktivit, produktů a služeb v cestovním ruchu
Náměty / Záměry:
[I.4.2.1] Vytvoření podmínek pro využití polygonu Tatry pro cestovní ruch
[I.4.2.2] Podpora a rozvoj sportovní turistiky
[I.4.2.3] Podpora a rozvoj kongresové turistiky
[I.4.2.4] Podpora a rozvoj incentivní turistiky
[I.4.2.5] Podpora a rozvoj event marketingu
[I.4.2.6] Zvyšování atraktivity města pro turisty – vytváření nových a rozvoj stávajících produktů cestovního ruchu
[I.4.2.7] Využití městského parku v souvislosti s odkazem Z. Buriana
I.4.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu
Náměty / Záměry:
[I.4.3.1] Rozvoj areálu vodních sportů ve Větřkovicích
[I.4.3.2] Zlepšení využití areálu Fojtství
[I.4.3.3] Pravěký svět Z. Buriana
[I.4.3.4] Podpora rozšíření ubytovacích kapacit a zvýšení kvality ubytovacích služeb
[I.4.3.5] Optimalizace umístění a činnosti informačního centra
[I.4.3.6] Podpora zachování a rozvoje historického dědictví hradu Šostýn

S. SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

S.1 Rozvoj sociální a zdravotnické infrastruktury a služeb

S.1.1 Rozvoj sociálních a zdravotnických služeb pro všechny skupiny obyvatel a jejich propagace
Náměty / Záměry:
[S.1.1.1] Vytvoření vhodných prostor pro centrum volného času seniorů
[S.1.1.2] Zřízení a provoz občanské poradny
[S.1.1.3] Vytvoření podmínek pro přípravu dietní stravy pro seniory a potřebné občany
[S.1.1.4] Vytvoření podmínek pro poskytovatele zdravotních služeb
[S.1.1.5] Komunitní plánování sociálních služeb
[S.1.1.6] Zkvalitňování, rozšiřování a propagace sociálních služeb v návaznosti na KPSS
S.1.2 Rekonstrukce a výstavba zařízení poskytujících sociální služby
Náměty / Záměry:
[S.1.2.1] Vybudování domovů pro seniory
[S.1.2.2] Zajištění vhodných prostor pro DS Kopretina
S.1.3 Vytváření a zlepšování životních podmínek pro zdravotně postižené a občany ohrožené sociálním vyloučením
Náměty / Záměry:
[S.1.3.1] Rekonstrukce jedné ze základních škol na bezbariérovou
[S.1.3.2] Chráněné bydlení a chráněné dílny
[S.1.3.3] Úprava budov občanské vybavenosti pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace včetně přístupu do těchto budov z navazujících komunikací
[S.1.3.4] Zřízení hygienické místnosti pro bezdomovce
[S.1.3.5] Zajištění dostupného sociálního bydlení
[S.1.3.6] Ubytování pro lidi sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením
[S.1.3.7] Rozvoj mateřského centra
[S.1.3.8] Adaptace a vybavení prostor pro vznik agentury poskytující péči o děti

S.2 Bezpečnost a prevence kriminality

S.2.1 Rozvoj aktivit a infrastruktury pro zajištění bezpečnosti a prevence kriminality
Náměty / Záměry:
[S.2.1.1] Rozšíření a obnova kamerového systému na problémových místech ve městě
[S.2.1.2] Zavedení kamerového systému na ZŠ
[S.2.1.3] Volnočasový klub pro děti a mládež s vlastním programem
[S.2.1.4] Rekonstrukce hasičské zbrojnice a zajištění akceschopné jednotky sboru dobrovolných hasičů
S.2.2 Informovanost, výchova k bezpečí
Náměty / Záměry:
[S.2.2.1] Informační systém pro kritické situace
[S.2.2.2] Poskytování informací v rámci výuky na ZŠ – besedy s odborníky
S.2.3 Řešení problematiky sociálně nepřizpůsobivých občanů
Náměty / Záměry:
[S.2.3.1] Intenzivní terénní práce s bezdomovci, narkomany
*