• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky


Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Dagmar Rysová
Telefon
+420 556 879 414
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Sopuchová , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
 

Kopřivnice

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
A. "Prioritní oblast"
A.1 "Priorita"
A.1.1 "Opatření"
A.1.1.1 "Projekt / Aktivita"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]

Vize:
Do roku 2022 se Kopřivnice změní na prosperující regionální centrum.

• Bude městem přitažlivým pro občana, investora i turistu.
• Bude svou ekonomickou prosperitu stavět na silné automobilové tradici, na širokém spektru podnikatelských aktivit, rozvoji turistických atraktivit a vzdělaných lidech.
• Bude zdravým městem s moderním centrem, nabízejícím široké spektrum služeb rostoucímu počtu obyvatel.

A. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

A.1 Malé a střední podnikání

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XII.g omezování hluku a vibrací
III. Podnikání a zahraniční obchod
Popis / Komentář:
Vytvářet a zlepšovat podmínky pro vznik a rozvoj MSP ve městě se zaměřením na obory s vyšší přidanou hodnotou a také řemesla a služby.

A.1.1 Pobídkový systém pro MSP
Popis / Komentář:
Vytvořit pobídkový systém pro MSP. Zásady podpory podnikání v Kopřivnici srozumitelně prezentovat na jednom místě - v oblasti nemovitostí, informační podpory, asistence, vzdělávání apod.

Náměty / Záměry:
* pravidelné průzkumy - specifikace klíčových potřeb MSP
* aktualizace databáze MSP ve městě a okolí
* zpracované zásady podpory podnikání MSP
* podnikavá Kopřivnice - soutěž podnikatel/firma/nápad roku
* příklady dobré praxe
A.1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla
Popis / Komentář:
Zmapovat nabídku objektů a ploch vhodných pro podnikání, zvážit možnosti jejich využití ve vztahu k ÚP a zajistit jejich nabídku.

Náměty / Záměry:
*zmapování poptávky po prostorech k podnikání a vytvoření aktivní databáze objektů pro podnikání pro MSP
* nabídka využití volných objektů/prostor v majektu města (např. výměníkové stanice) pro podnikatelské aktivity vybraných MSP, např. domácí produkty, řemesla, služby apod.
* podnikatelský areál pro služby a řemesla v areálu společnosti Tatra (využití části areálu pro vytvoření podnikatelského parku pro služby a řemesla)

A.2 Péče o investory

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
Popis / Komentář:
Pečovat o stávající i nově příchozí firmy na území města prostřednictvím kvalitního podnikatelského prostředí, zajistit dostatek rozvojových ploch a neustále zlepšovat služby.

A.2.1 Další rozvoj průmyslového parku
Popis / Komentář:
Doplnit potřebnou infrastrukturu v průmyslové zóně a ve spolupráci se stávajícími firmami aktivně vyhledávat nové podnikatelské záměry.

Náměty / Záměry:
* vybudování cyklistického propojení PP s již vytvořenou sítí cyklostezek
* realizace opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy na ul. "ke křížku"
* příprava vybraných pozemků pro vstup i menších investorů
* příprava možnosti rozšíření PP na volní kapacity navazujících pozemků, především v majetku města
A.2.2 Flexibilní logistika
Popis / Komentář:
Vytvořit podmínky pro vybudování logistického centra v zázemí PZ, jehož služby budou využívat stávající firmy.

Náměty / Záměry:
* změna využití pozemků v PPK vč. změny ÚP
* realizace odstavné plochy pro NA
* logistické centrum
A.2.3 Brownfields
Popis / Komentář:
Zmapovat existující a nevyužívané areály / objekty ve městě, které by bylo možné využít k podnikání, identifikovat majitele a připravit pilotní projekt jejich regenerace a uvedení do provozu.

Náměty / Záměry:
* identifikace starých nevyužívaných průmyslových ploch
* regenerace brownfields v majetku města vč. aktivní nabídky (bývalý DDM, ZŠ Náměstí, aj.)
A.2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Popis / Komentář:
Rozvíjet a zdokonalovat systematickou spolupráci mezi veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty ve městě.

Náměty / Záměry:
* pravidelná společná setkání mezi veřejnou sférou a podnikatelskými subjekty - výměna informací, řešení společných problémů, participace na životě ve městě apod. (4x ročně RRLZ, 1-2x společná setkání)
* průzkum podnikatelského prostředí (1x za 3 roky)

A.3 Lidské zdroje

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
VI.i celoživotní učení
Popis / Komentář:
Zvýšit kvalitu a dostupnost LZ na základě zohlednění potřeb místních firem, přivést do města mladé kvalifikované absolventy středních a vysokých škol.

A.3.1 Kvalita vzdělávání
Popis / Komentář:
Zvyšovat kvalitu vzdělávání na základních školách, rozvíjet klíčové znalosti a dovednosti žáků a podporovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

Náměty / Záměry:
* projekty zaměřené na zvýšení čtenářské, matematické, finanční, informační gramotnosti dětí, na rozvoj měkkých kompetencí
* projekty zaměřené na zvýšení jazykové gramotnosti dětí - jazykové vzdělávání v MŠ a ZŠ
* vzdělávání pedagogických pracovníků, získání a udržení vysoké kvalifikace pedagogu na všech úrovních
* rozvoj spolupráce s partnerskými městy (společné projekty, výměnné pobyty, stáže)
* projekty zaměřené na zavádění kvalitních vzdělávacích programů využívající moderní způsoby výuky, individuální přístup k žákům
A.3.2 Motivace k technickému vzdělávání
Popis / Komentář:
Ve spolupráci s místními podnikateli motivovat žáky ZŠ ke studiu technických/přírodovědných oborů a podporovat aktivity rozvíjejíc podnikavost a kompetence k podnikání na všech stupních škol.

Náměty / Záměry:
* Kopřivnické dny techniky (interaktivní přehlídka techniky na polygonu Tatry
* aktivity zaměřené na zvyšování zájmu o technické obory (exkurze, prezentace technických profesí...)
* projekty zaměřené na rozvoj polytechnického vzdělávání, aktivity rozvíjející podnikavost a kompetence k podnikání na všech stupních škol
A.3.3 Další vzdělávání
Popis / Komentář:
Vytvořit kvalitní nabídku vzdělávacích programů, které budou reflektovat požadavky trhu práce a budou také zaměřeny na rozvoj dovedností potřebných k podnikání

Náměty / Záměry:
* Jobclub
* rozvoj dalšího vzdělávání střední a starší generace
* Kopřivnický pakt zaměstnanosti - akce zaměřené na přípravu k podnikavosti a podnikání
* rekvalifikační programy zaměřené na technické obory
A.3.4 Infrastruktura pro vzdělávání
Popis / Komentář:
Trvale udržovat a modernizovat technický stav vzdělávací infrastruktury vč. vybavení.

Náměty / Záměry:
* rekonstrukce vnitřních nebo vnějších prostor MŠ a ZŠ
* rekonstrukce technického zařízení a modernizace učeben MŠ a ZŠ

B. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Vnitřní doprava

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
Popis / Komentář:
Systematicky zlepšovat dopravní infrastrukturu za účelem zlepšení průjezdnosti a zvýšení bezpečnosti provozu.

B.1.1 Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemcích a komunikacích
Popis / Komentář:
Připravit a realizovat projekty, které zlepší kvalitu pozemních komunikací ve městě a místních částech.

Náměty / Záměry:
* rekonstrukce/technické řešení křižovatek
* bezpečnostní úpravy/výstavba přechodů pro chodce
* modernizace místních komunikací
* příprava města Kopřivnice na řešení kritických míst na státních a krajských silnicích na území měst, např. obchvat Vlčovic
* zlepšení průjezdnosti
B.1.2 Organizace dopravy v klidu
Popis / Komentář:
Řešit organizaci parkování v souladu s Komplexní dopravní studií města Kopřivnice a zajistit tak dostatek parkovacích míst v jednotlivých lokalitách města prostřednictvím výběru nejvhodnějšího řešení.

Náměty / Záměry:
* zavedení rezidentních a abonentních parkovacích karet ve vybraných lokalitách
* budování záchytného parkoviště pro sídliště Sever
* intenzifikace parkování na sídlištích v rámci revitalizace
* budování parkovacích míst v obytných lokalitách a v MČ

B.2 Ekologické formy dopravy

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
VI.i celoživotní učení
Popis / Komentář:
Zvýšit kvalitu a dostupnost veřejné, cyklistické a pěší dopravy ve všech částech města.

B.2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz
Popis / Komentář:
Upravit a doplnit síť komunikací pro cyklistický a in-line provoz, rozšířit mobiliář pro cyklisty a zajistit potřebné zázemí pro cyklodopravu a in-line.

Náměty / Záměry:
* zpracování cyklostrategie vč. akčního plánu
* aktualizace cyklogenerelu z roku 2008
* doplnění cyklistického mobiliáře, instalace cykloboxů, informační tabule, označení cyklotras
* propojení města a místních částí cyklostezkami
* napojení na regionální cyklotrasy
B.2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech vč. vzájemného propojení
Popis / Komentář:
Zajistit realizaci aktivit zaměřených na úpravu a doplnění sítě komunikací pro pěší a zvýšit bezpečnost chodců.

Náměty / Záměry:
* realizace bezbariérových úseků dle studie Kopřivnice město bez bariér (II. etapa)
* budování komunikací pro pěší na problematických úsecích (ul. Janáčkova, místní části)
B.2.3 Kvalitní veřejná doprava
Popis / Komentář:
Ve spolupráci s firmami a dalšími institucemi optimalizovat veřejnou dopravu s důrazem na kvalitu (kultura/konfort) vč. informačního systému.

Náměty / Záměry:
* úprava nástupního veřejného předprostoru vlakového nádraží
* informační systém pro veřejnou dopravu

B.3 Bydlení

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XX.g ochrana obyvatelstva (civilní nouzové plánování, krizové řízení, IZS, hasiči)
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XVI. Bydlení
Popis / Komentář:
Vytvořit kvalitní podmínky pro bydlení. Definovat roli města v oblasti bytové výstavby tak, aby bylo schopno zajistit kvalitní bydlení a získávat nové obyvatele.

B.3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů
Popis / Komentář:
Vytipovat a připravit území pro individuální výstavbu ve městě a MČ a koordinovat aktivity soukromých vlastníků pozemků pro výstavbu RD.

Náměty / Záměry:
* technická infrastruktura pro bytovou výstavbu, např. v lokalitě Dolní Roličky, Kopřivnice - Západ, aj.
* dopravní napojení lokalit pro bytovou výstavbu
* zavedení opatření na podporu individuální výstavby
B.3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní prostory)
Popis / Komentář:
Pokračovat v aktivitách zaměřených na regeneraci bytových domů v majetku města vč. revitalizace přilehlých veřejných prostranství.

Náměty / Záměry:
* revitalizace sídlišť ve městě (sídliště Sever, Jih)
* revitalizace bytových domů v majetku města (např. ul. Obránců míru, Horní, Francouzská, aj.)
* zajištění nízkonákladového bydlení (např. přestavba výměníkové stanice)

B.4 Kvalita životního prostředí a technické infrastruktury

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XII.b nakládání s odpady
XII. Životní prostředí
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
VI.i celoživotní učení
XII.a ochrana ovzduší a klimatu
Popis / Komentář:
Zajistit zdravé a atraktivní prostředí prostřednictvím rozvoje technické infrastruktury a zlepšování životního prostředí.

B.4.1 Odpadové hospodářství města
Popis / Komentář:
Zefektivnit systém nakládání s komunálními odpady na území města vč. MČ

Náměty / Záměry:
* realizace opatření definovaných v POH
* zvýšení počtu kontejnerů na tříděný sběr odpadů
* vybudování nových stanovišť pro kontejnery na KO
* řešení sběru odpadu v centrální části města
* zapojení drobných podnikatelů do systému města nakládání s odpady
* efektivnější využívání sběrného dvora v ul. Panská
* zavedení mimořádného svozu velkoobjemového dopadu
B.4.2 Zařízení pro nakládání s odpady
Popis / Komentář:
Restrukturalizovat zařízení pro nakládání s odpady a zajistit aktualizaci POH

Náměty / Záměry:
* vybudování regionálního komplexního centra pro využívání odpadů v širším regionu
* vybudování sběrného dvora pro jižní část města a město Štramberk
* vybudování centra pro opakované využití věcí
* studie využití skládky komunálního odpadu Tatra Trucks ve Vlčovicích
B.4.3 Zlepšení kvality ovzduší
Popis / Komentář:
Realizovat aktivity, které budou přispívat ke zlepšení kvality ovzduší ve všech částech města.

Náměty / Záměry:
* podpora výměny kotlů s nízkou účinností (především kotle na plynová paliva a dřevo)
* snižování prašnosti (čištění, zkrápění)
B.4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod
Popis / Komentář:
Pokračovat v dostavbě kanalizační sítě v místních částech a v okrajových částech města, nalézt řešení pro majitele rodinných domů, které nelze napojit na kanalizaci.

Náměty / Záměry:
* rozšiřování stokové sítě ve městě a v místních částech
* zavedení finanční podpory na změnu technologie čištění odpadních vod v místních částech bez možnosti napojení na centrální ČOV
B.4.5 Protipovodňová opatření - zadržení vod v krajině
Popis / Komentář:
Realizovat projekty zaměřené na snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik, na revitalizaci pramenů, studánek, potoků a efektivně zadržovat vodu v krajině.

Náměty / Záměry:
* obnova odvádění vod z bezejmenného vodního toku od Husovy lípy do Kopřivničky
* řešení dešťových vod z Bílé hory
* ochrana zdrojů podzemních vod
* zadržování vody v krajině na území města Kopřivnice
* pasport pramenů a studánek na území města
* realizace protipovodňových opatření v místních částech
B.4.6 Environmentální výchova a osvěta
Popis / Komentář:
Realizovat projekty a programy v oblasti EVVO

Náměty / Záměry:
* propagační kampaň předcházení vzniku, využívání a třídění odpadů
* interaktivní mapa všech stanovišť kontejnerů na odpady na webu města
* umístění sběrných boxů na tříděný odpad v ZŠ, MŠ a vzdělávacích zařízeních města
* infopanel v KDK pro sledování stavu znečištění ovzduší
* infokampaně ke zlepšování kvality ovzduší
* kampaně na podporu udržitelného chování (Den Země, Den bez aut, Místní férová snídaně, apod.)
* sledování, vyhodnocování a návrh opatření k UR města (ekologická stopa, auditu UR, apod.)
- záznamové zařízení pro sledování přestupkové činnosti (kamerový systém, fotopasti apod.)

B.5 Energetika města

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
II.e obnovitelné zdroje energie
Popis / Komentář:
Zajistit energetické úspory ve městě a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných infrastrukturách/budovách a v oblasti bydlení.

B.5.1 Územní energetika města
Popis / Komentář:
Město Kopřivnice si jasně definuje hlavní směry v oblasti energií.

Náměty / Záměry:
* zpracování ÚEK
* založení Rady pro energetiku na území města
* realizace aktivit definovaných ÚEK (dílčí projekty)
B.5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města
Popis / Komentář:
Snižovat spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ve svém vlastnictví, např. zateplením obvodových plášťů, střešních konstrukcí apod.

Náměty / Záměry:
* zavedení a certifikace energetického managementu na majetku města dle ČSH EN ISO 50001
* vytvoření finančního fondu na realizaci energeticky úsporných opatření
* realizace dílčích energeticky úsporných projektů v souladu s naplněním cílů a vizí EPM
* snížení energetické náročnosti budov (např. 1163, 393, ...)
B.5.3 Podpora energeticky odpovědného chování
Popis / Komentář:
Vyhledat možné projekty, které zvýší zodpovědnost v oblasti energií.

Náměty / Záměry:
* systémy podpory společného nakupování energií
* zavedení poradenství v oblasti energií pro obyvatele města
* podpora vzniku čerpacích stanic na alternativní PHM pro dopravu

C. IMAGE MĚSTA

C.1 Fyzické prostředí města

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XIV. Cestovní ruch
Popis / Komentář:
Zlepšovat fyzické prostředí města, tak aby bylo vnímáno jako atraktivní a příjemné pro život.

C.1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně
Popis / Komentář:
Připravit a zrealizovat projekty, které vedou ke zkvalitnění veřejného prostoru a podpoří rekreační a krajinou funkci zeleně.

Náměty / Záměry:
* revitalizace/úprava veřejných prostranství a ploch
* obnova a rozšíření počtu parků vč. mobiliáře a osvětlení
* úpravy veřejných prostranství
* podpora biodiverzity ve městě
* rekultivace skládek
* výsadba zeleně
C.1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě
Popis / Komentář:
Připravit a zrealizovat projekty, které zlepší kvalitu zeleně ve městě.

Náměty / Záměry:
* aktualizace pasportu zeleně
* zpracování generelu zeleně
* systém ochrany vzácných dřevin ve městě
* vytvoření lokality pro venčení psů
C.1.3 Využití městských lesů
Popis / Komentář:
Město si definuje hlavní a vedlejší funkce, které mají naplňovat městské lesy, tak aby při realizaci různých aktivit byla vždy respektována hlavní funkce lesa.

Náměty / Záměry:
* definice funkcí městských lesů a návrh aktivit pro jejich využití
* realizace dílčích projektů respektujících hlavní funkce lesa
C.1.4 Regulace vzhledu města
Popis / Komentář:
Koncepčně řešit úpravy vzhledu města a to jednak z hlediska architektonického, tak z hlediska využití. Využít potenciálu a nadšení mladých talentovaných architektů.

Náměty / Záměry:
* nastavení systému spolupráce mezi různými zainteresovanými subjekty s vlivem na vzhled města
* vytvoření systému pobídek a pravidel veřejné soutěže pro vlastníky objektů ovlivňujících kvalitu veřejných prostranství
* stavební úpravy a zkvalitnění vzhledu železniční stance v Kopřivnici vč. péče o okolí železniční stanice.
C.1.5 Správa a využití majetku města a památek
Popis / Komentář:
Hledat efektivní možnosti využití významných veřejných staveb v majetku města vč. ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví.

Náměty / Záměry:
* připravit a zrealizovat projekty zaměřené na regeneraci/nové využití významných veřejných staveb
* obnova památek a uměleckých děl

C.2 Centrální zóna města

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XII.g omezování hluku a vibrací
Popis / Komentář:
Nalézt komplexní řešení centrální zóny prostřednictvím partnerství a přetvořit centrální část města v atraktivní, živou a bezpečnou zónu.

C.2.1 Reprezentativní centrální část města
Popis / Komentář:
Zmapovat stávající stav a definovat budoucí / žádoucí funkce centrální zóny. Vyhlásit architektonickou soutěž, vyhodnotit dosavadní studie a vybrat finální neagresivní koncepční řešení, které přinese postupné oživení a propojení centrální části města.

Náměty / Záměry:
* definování limitů (územní, funkční, finanční, časové aj.), stanovení rozsahu a hranic centrální zóny, vč. definování cílových požadavků a funkci zón
* průzkumy mezi obchodníky, zákazníky a veřejností
* zadání a zpracování architektonické soutěže
* realizace obnovy dle výstupů AS
C.2.2 Veřejná prostranství v centrální části
Popis / Komentář:
Postupně realizovat aktivity, které povedou k postupnému "zlidštění tohoto prostoru. Revitalizovat veřejná prostranství v centrální části.

Náměty / Záměry:
* rekonstrukce dotčených komunikací (Štramberská, Husova, Dvořákova)
* revitalizace parku dr. E. Beneše (parková zeleň, mobiliář, výstavba centrálního dětského hřiště apod.)
* modernizace náměstí T.G.Masaryka vč. nové parkové úpravy
* definování možností využití ploch mezi poliklinikou a Kachlovkou.
C.2.3 Veřejně-soukromé partnerství v centrální zóně
Popis / Komentář:
Organizačně zajistit proces konverze centrální zóny, nadefinovat rozpočet, fáze, časový harmonogram. Zvážit založení organizace zodpovědné za podporu a koordinaci podnikání a služeb v centrální zóně a využít pozitivní zkušenosti ze zahraničí (BID - Business Improvement District)

Náměty / Záměry:
* vytvoření platformy pro diskusi o budoucí podobě centra města - partnerství města, podnikatelů působících v centrální zóně města, vlastníků objektů v centrální zóně města a dalších subjektů.
* definice společných zájmů všech zainteresovaných subjektů a příprava na realizace doprovodných aktivit směřujících k oživení centra města.
* založení sdružení (či jiné formy spolupráce), které bude jednotlivé aktivity koordinovat a připravovat (např. BID - Business Improvement District)

C.3 Volný čas

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura
Popis / Komentář:
Podporovat zdravý životní styl prostřednictvím trvalé péče o stávající kulturní, sportovní a volnočasová zařízení a zkvalitnění jejich nabídky.

C.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
Popis / Komentář:
Připravit a realizovat projekty zaměřené na zkvalitnění kulturní, sportovní a volnočasové infrastruktury.

Náměty / Záměry:
* regenerace a modernizace kulturního domu Kopřivnice
* regenerace a modernizace kulturních domů v místních částech (Vlčovice, Mniší)
* modernizace areálu koupaliště
* modernizace zimního stadionu
* modernizace letního stadionu
* rozšíření sportovních zázemí v místních částech (Lubina, Mniší, Vlčovice)
* modernizace a revitalizace sportovních areálů ZŠ
* modernizace dalších sportovních, kulturních a volnočasových areálů (např. hrad Šostýn)
* sportovně-relaxační zábavní centrum v prostorech po případném přestěhování technického muzea
C.3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času
Popis / Komentář:
Podporovat stávající tradiční a úspěšné kulturní a sportovní akce ve městě a okolí, rozvíjet a podporovat nové typy a možnosti aktivního trávení volného času.

Náměty / Záměry:
* MěÚ Kopřivnice - oddělení školství, kultury a sportu
- podpora tradičních a rozvoj nových kulturních a sportovních akcí - aktualizace dotačního programu
- zachování a rozvoj historického dědictví hradu Šostýn - programy na hradě
- systém na ochranu a obnovu drobných staveb a uměleckých děl
- natavení podmínek pro open air aktivity
- využití polygornu
* KDK
- nové kulturní akce/aktivity:
... archiv, kronika s podstatnými milníky a událostmi souvisejících s kulturou
... výstava a almanach k 50. výročí taneční soutěže Tatra
- nové produkty:
... pěší a cyklistické výletní okruhy
- Polytechnické centrum Kopřivnice (popularizace vědy a techniky ve vztahu k volnému času)
* SpSK
- zavedení informačního a rezervačního systému sportovišť ve městě
- rozšíření nabídky služeb sportovních zařízení

C.4 Cestovní ruch

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
Popis / Komentář:
Zvýšit zapojení města do rozvoje cestovního ruchu ve spolupráci s okolními obcemi, které mají silný turistický potenciál.

C.4.1 Destinační management
Popis / Komentář:
spolupracovat s klíčovými partnery v regionu na koordinaci a rozvoji aktivit cestovního ruchu.

Náměty / Záměry:
* právní ukotvení spolupráce jednotlivých subjektů ve sdružení Lašská brána
* příprava a realizace společných aktivit (produkty, marketing, propagace aj.)
C.4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu
Popis / Komentář:
Ve spolupráci s podnikatelskými subjekty zvýšit kvalitu poskytovaných služeb v cestovním ruchu, s partnery rozvíjet a podporovat nové aktivity a produkty.

Náměty / Záměry:
* informačně-orientační systém pro pěší a cyklisty
* certifikace služeb v cestovním ruchu
* modernizace prostor IC
* prezentace nabídky služeb v cestovním ruchu
C.4.3 Muzejnictví v Kopřivnici
Popis / Komentář:
Zvýšit atraktivitu muzejních expozic, které nabízí Regionální muzeum v Kopřivnici

Náměty / Záměry:
* rekonstrukce Slovenské strely (NKP)
* realizace aktivit vedoucích ke zvýšení atraktivity Technického muzea ( interaktivní expozice, nové prostory v areálu Tatra Trucks, doprovodné programy a akce, aj.

C.5 Marketing a propagace

Deskriptory:
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
Popis / Komentář:
Zlepšovat mediální obraz Kopřivnice, zvyšovat pocit sounáležitosti obyvatel s městem a budovat v nich zdravý patriotizmus.

C.5.1 Městský marketing
Popis / Komentář:
Pokračovat v implementaci městského marketingu, realizovat aktivity definované v Marketingové strategii města a pravidelně sledovat a řídit mediální obraz města uvnitř i navenek.

Náměty / Záměry:
* implementace marketingové strategie
* každé 2 roky pravidelný veřejný průzkum mezi obyvateli města
* propracovaný systém spolupráce s médií
C.5.2 Symboly města
Popis / Komentář:
Diverzifikovat vnímání města pomocí symbolů, např. sochy, znaky, atraktivní atributy při příjezdu do města a sladit stávající pozitivní propagační prvky.

Náměty / Záměry:
* definice hlavních symbolů/atributů města
* instalace městských symbolů na okružních křižovatkách
C.5.3 Kopřivnický informační portál / informační systém
Popis / Komentář:
Navrhnout a postupně implementovat informační systém, který usnadní přístup k informacím o nabídce zboží a služeb kopřivnických firem, institucí, možnosti společenského a kulturního využití. Podpořit funkci centrální zóny města.

Náměty / Záměry:
* kvalitní informační systém, který bude poskytovat ucelené, přehledné informace podle různých oblastí vč. vzdělávání
* určit design, klíčové vlastnosti - viditelnost, informativnost, snadné vyhledávání, atraktivnost, pravidelné doplňování a aktualizace dat, propojení s dalšími informačními systémy ve městě.

D. SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

D.1 Sociální a zdravotní služby

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování
Popis / Komentář:
Vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitňování sociálních a zdravotních služeb pro všechny obyvatele města.

D.1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
Popis / Komentář:
Udržet stávající síť sociálních a zdravotních služeb pro všechny skupiny obyvatel města a okolí a podporovat jejich další zkvalitňování a rozvoj na základě zjištěných potřeb. Zároveň také zvyšovat povědomí obyvatel o nabídce sociálních a zdravotních služeb - osvěta, propagace.

Náměty / Záměry:
* Výstavba domova pro seniory na ul. Příčné
* Údržba nemovitostí v majetku města (rekonstrukce střešního pláště a vnitřních instalací objektu č.p. 650, rekonstrukce vnitřních instalací v budově č.p. 320)
* Zřízení sociálně-terapeutických dílen jako navazující služby zejména DS Kopretina, transformovaných služeb a klienty speciálních škol z Kopřivnice
* Optimalizace a zkvalitnění služeb denního stacionáře Kopretina
* Zlepšení informovanosti o poskytovaných sociálních službách a souvisejících aktivitách
D.1.2 Kopřivnice bez bariér
Popis / Komentář:
Vytvářet podmínky pro nezávislý pohyb občanů s různými handicapy, realizovat aktivity, které přispějí k eliminaci sociálního vyloučení a chudoby všech občanů a usnadní osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým návrat do společnosti a na trh práce.

Náměty / Záměry:
* Nízkonákladové bydlení
* Zpřístupňování služeb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace
* Modernizace budovy a vytvoření komunitního centra v budově Klubu kamarád
* Prostřednictvím NNO připravit a zrealizovat projekty zaměřené na celoživotní vzdělávání a volnočasové aktivity pro handicapované osoby
* Prostřednictvím NNO zrealizovat projekt zaměřený na osoby s poruchou autistického centra (MŠ Motýlek)

D.2 Bezpečnost a prevence kriminality

Deskriptory:
XX.b kriminalita a prevence kriminality
Popis / Komentář:
Zajistit bezpečné prostředí pro obyvatele města a zvyšovat pocit bezpečí obyvatel.

D.2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
Popis / Komentář:
Realizovat aktivity a podpůrnou infrastrukturu, která bude zvyšovat pocit bezpečí obyvatel, přispěje k omezení a znesnadnění páchání trestné činnosti.

Náměty / Záměry:
* Kamerový systém města - zkvalitnění/výměna zastaralého technického vybavení
* Represivní opatření vůči nežádoucím jevům - regulace heren, non-stopů, ... koordinace aktivit s okolními obcemi
D.2.2 Informovanost, výchova k bezpečí
Popis / Komentář:
Realizovat aktivity, které zvýší informovanost obyvatel o účinných formách obrany před trestnou činností, zapojí občany do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti, zvýší pocit bezpečí obyvatel, zvýší profesní a odborné úrovně pracovníků v oblasti prevence kriminality a zvýší úrovně právního vědomí a předávání informací o bezpečnostní situaci.

Náměty / Záměry:
* Informování veřejnosti - kampaně zaměřené na důsledky negativních jevů, prevence majetkové trestné činnosti, zvyšování finanční a ekonomické gramotnosti ...
D.2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
Popis / Komentář:
Realizovat aktivity zaměřené na práci s rizikovými dětmi a mládeží, rizikovými rodinami s cílem zaměřit se na podporu funkce rodiny, prevenci patologických jevů ve školách a primární protidrogovou prevenci dětí a mládeže.

Náměty / Záměry:
* Rekreačně výchovný tábor a víkendové pobyty
* Program TeenIn - aktivní trávení volného času pro neorganizované děti
* Blokový program pro ZŠ - komplexní a motivační programy primární protidrogové prevence
D.2.4 Řešení drogové problematiky
Popis / Komentář:
Podporovat přípravu a realizaci kvalitních a osvědčených nízkoprahových programů poskytujících harm reduction a pracujících s aktivními uživateli drog, snaha o minimalizaci negativních důsledků užívání drog pro širokou veřejnost a podporovat odborné poradenství.

Náměty / Záměry:
* terénní programy zaměřené na uživatele drog

D.3 Rodinná politika města

Deskriptory:
X. Rodinná politika
Popis / Komentář:
Cílenými aktivitami vytvářet příznivé klima a podmínky pro rodiny.

D.3.1 Rozvoj rodinné politiky
Popis / Komentář:
Realizovat aktivity, které budou věnovat pozornost rodině a vytvářet příznivé prorodinné klima. Město chce podpořit a rozvíjet síť prorodinných aktivit.

Náměty / Záměry:
* zřízení f-ce koordinátora pro rodinu
* mapování zdrojů prorodinných opatření, vč. zmapování činnosti služeb pro rodiny s dětmi
* průzkum mezi obyvateli na téma prorodinná politika
* koncepce prorodinné politiky
* realizace dílčích aktivit vyplývajících z koncepce
TISK
i