*
  • naše weby..
  • ..
  • .
pixel
 Logo ZM Kopřivnice
Zdravé město
web Zdravé město
FB stránky ZM
Politik programu Zdravé město
Mgr. Dagmar Rysová
Telefon
+420 556 879 414
E-mail
Koordinátor programu Zdravé město
Barbora Sopuchová , DiS.
Telefon
+420 556 879 671
E-mail
 

Kopřivnice

Názvy hierarchických úrovní
A. "Prioritní oblast"
A.1 "Priorita"
A.1.1 "Opatření"
A.1.1.1 "Projekt / Aktivita"

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2007-2022 [akt. 2014]

A. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

A.1 Malé a střední podnikání

A.1.1 Pobídkový systém pro MSP
A.1.2 Plochy a objekty pro služby a řemesla

A.2 Péče o investory

A.2.1 Další rozvoj průmyslového parku
A.2.2 Flexibilní logistika
A.2.3 Brownfields
A.2.4 Partnerství veřejného a soukromého sektoru

A.3 Lidské zdroje

A.3.1 Kvalita vzdělávání
A.3.2 Motivace k technickému vzdělávání
A.3.3 Další vzdělávání
A.3.4 Infrastruktura pro vzdělávání

B. DOPRAVA, INFRASTRUKTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

B.1 Vnitřní doprava

B.1.1 Odstraňování dopravních závad a řešení kritických míst na pozemcích a komunikacích
B.1.2 Organizace dopravy v klidu

B.2 Ekologické formy dopravy

B.2.1 Vytvořit kvalitní podmínky a služby pro cyklistickou dopravu a in-line provoz
B.2.2 Bezpečná a komfortní pěší doprava ve městě a jeho částech vč. vzájemného propojení
B.2.3 Kvalitní veřejná doprava

B.3 Bydlení

B.3.1 Rozvojová území pro výstavbu rodinných domů
B.3.2 Zkvalitňování a údržba stávajícího bytového fondu (bytové domy a mezisídlištní prostory)

B.4 Kvalita životního prostředí a technické infrastruktury

B.4.1 Odpadové hospodářství města
B.4.2 Zařízení pro nakládání s odpady
B.4.3 Zlepšení kvality ovzduší
B.4.4 Zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod
B.4.5 Protipovodňová opatření - zadržení vod v krajině
B.4.6 Environmentální výchova a osvěta

B.5 Energetika města

B.5.1 Územní energetika města
B.5.2 Snižování energetické náročnosti majetku města
B.5.3 Podpora energeticky odpovědného chování

C. IMAGE MĚSTA

C.1 Fyzické prostředí města

C.1.1 Podpora rekreační a krajinné funkce zeleně
C.1.2 Zefektivnění správy a údržby zeleně ve městě
C.1.3 Využití městských lesů
C.1.4 Regulace vzhledu města
C.1.5 Správa a využití majetku města a památek

C.2 Centrální zóna města

C.2.1 Reprezentativní centrální část města
C.2.2 Veřejná prostranství v centrální části
C.2.3 Veřejně-soukromé partnerství v centrální zóně

C.3 Volný čas

C.3.1 Modernizace a rozvoj infrastruktury pro trávení volného času
C.3.2 Atraktivní nabídka využívání volného času

C.4 Cestovní ruch

C.4.1 Destinační management
C.4.2 Kvalita služeb v cestovním ruchu
C.4.3 Muzejnictví v Kopřivnici

C.5 Marketing a propagace

C.5.1 Městský marketing
C.5.2 Symboly města
C.5.3 Kopřivnický informační portál / informační systém

D. SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ

D.1 Sociální a zdravotní služby

D.1.1 Síť sociálních a zdravotních služeb ve městě a okolí
D.1.2 Kopřivnice bez bariér

D.2 Bezpečnost a prevence kriminality

D.2.1 Aktivity a infrastruktura pro zajištění bezpečnosti
D.2.2 Informovanost, výchova k bezpečí
D.2.3 Snižování výskytu sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
D.2.4 Řešení drogové problematiky

D.3 Rodinná politika města

D.3.1 Rozvoj rodinné politiky
*